Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania „WarkaPobieranie 0.81 Mb.
Strona1/7
Data08.05.2016
Rozmiar0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania „Warka”


Spis treści

Wstęp
Niniejszy dokument - Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) została przygotowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Warka” dla wykorzystania potencjału rozwojowego i aktywizacji społeczności lokalnej, dzięki możliwościom, jakie daje Leader. W Polsce w latach 2009-2015, LEADER będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniach z Osi 4 i 3.

Nadrzędną zasadą, która przyświecała twórcom strategii było szeroko rozumiane partnerstwo. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia LGD „Warka” (zarejestrowane jako stowarzyszenie), reprezentujący różnorodne środowiska – mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje publiczne i samorządowe, kościoły i związki wyznaniowe, grupy nieformalne.

Dokument ten zawiera wizję rozwoju naszego regionu, która będzie wcielana w życie przez działania w takich obszarach tematycznych jak: poprawa jakości życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców, budowanie kapitału społecznego oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.

Działania zawarte w LSR koncentrują się wokół trzech najważniejszych celów ogólnych, których osiągnięcie zagwarantuje zrównoważony i stały rozwój obszaru. Są to: • Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD „Warka”

 • Różnicowanie gospodarki obszaru i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy

 • Rozwój potencjału ludzkiego na obszarze LGD „Warka”

LGD „Warka” została powołana w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączania partnerów społecznych oraz gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów.

Cele działania: 1. Sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich.

 2. Poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. Przyczynianie się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009 - 2015. Tak przyjęty przedział czasowy wynika przede wszystkim z koniecznej do zachowanie zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województwa i całego kraju. Wymienić tutaj można przede wszystkim Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzi oraz Strategia Rozwoju Województw Mazowieckiego, które będą również w tym okresie realizowane. Owa zgodność daje gwarancję, że wydatkowanie przypadających środków nie będzie przypadkowe, lecz zgodne z celami polityki regionalnej Unii Europejskiej i Państwa Polskiego.

Od 2009r. mieszkańcy zamieszkujący obszar, na którym powstała LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań:


 • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

 • odnowa i rozwój wsi,

 • rozwój mikroprzedsiębiorstw,

 • małe projekty.

Jak już wcześniej wspomniano LGD „Warka” postanowiła skupić się w LSR na trzech obszarach priorytetowych. Wybór, którego dokonano nie był przypadkowy. Cele ogólne i szczegółowe, które sobie założono wynikają bezpośrednio z uwarunkowań obszaru. Zostały również poparte wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, warsztatów, dyskusji oraz przeprowadzoną ankietą i analizą SWOT. Są więc bezpośrednią odpowiedzią na określone potrzeby i pomysły.

Merytorycznego wsparcia udzielili konsultanci z Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego w Radomiu. 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania „Warka” LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 1. nazwa i status prawny LGD oraz data rejestracji w sądzie

Na obszarze gminy Warka (powiat grójecki, województwo mazowieckie) powołane zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warka”.

Stowarzyszenie działa na podstawie poniższych przepisów: 1. ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),

 2. ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 3. rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1),

 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

 5. oraz przyjętym statutem Stowarzyszenia LGD „Warka”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warka” z siedzibą w Warce, ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka zostało utworzone poprzez podjęcie przez 22 Członków – Założycieli stosownej uchwały w dniu 24.11.2008r. w Warce.


Stowarzyszenie LGD „Warka” zostanie zarejestrowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego do KRS w dniu 28 listopada 2008r.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym między innymi:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

2) aktywizowanie ludności wiejskiej;

3) opracowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla obszaru obejmującego Gminę Warka;

4) wspieranie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju na obszarze, o którym mowa w pkt 3;

5) promocję obszaru, o którym mowa w pkt 3;

6) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze, o którym mowa w pkt. 3;

7) realizacja innych działań wynikających z potrzeby społeczności lokalnej.
Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD „Warka” są:


 • Walne Zebranie Członków,

 • Zarząd,

 • Rada,

 • Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR);

 2. złożenie wniosku na ogłaszany przez samorząd województwa konkurs na wybór lokalnych grup działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju;

 3. upowszechnienie LSR na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 3;

 4. aktywizowanie lokalnego społeczeństwa do rozmaitych form działalności obywatelskiej na rzecz realizacji celów stowarzyszenia;

 5. ogłaszanie konkursów, nabór wniosków i ich ocena oraz wybór projektów do finansowania w ramach budżetu lokalnej strategii rozwoju;

 6. organizowanie i finansowanie:

  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

  2. imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy i innych służących zwłaszcza promocji obszaru o którym mowa w § 1, ust. 1, pkt 3 i jego tożsamości kulturowej,

  3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

- tworzenie stron internetowych,

- przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym; 1. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju (LSR);

 2. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;

 3. prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 1. proces budowania partnerstwa

Pomysł utworzenia LGD pojawił się około połowy listopada 2008r. Głównym inicjatorem tego działania był Pan Radosław Kreczmański – Zastępca Burmistrza Urzędu Miejskiego w Warce. Z jego inicjatywy zorganizowano spotkania związane z budowaniem lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. LEADER. Osoby uczestniczące na spotkaniu doszły do wniosku, że warto wykorzystać ogromne zasoby turystyczno - kulturowo - historyczne gminy oraz drzemiący w niej potencjał społeczny.
I spotkanie przyszłej LGD

Początkiem prac nad LGD było utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warka”, które zainicjowało prace nad tworzeniem trójsektorowego partnerstwa.

W dniu 24 listopada b.r. w Urzędzie Miejskim w Warce odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania „Warka”, na którym przyjęty został Statut Stowarzyszenia LGD „Warka”.


II spotkanie.
Głosowanie członków LGD nad przyjęciem Statutu Stowarzyszenia LGD „Warka”

Kolejnym etapem prac LGD było złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o rejestrację Stowarzyszenia w dniu 28.11.2008. Następnie przystąpiło do opracowywania niezbędnego dla funkcjonowania LGD dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Warka”.

Kolejne spotkanie odbyło się 8 grudnia br. Konsultacje miały charakter roboczy. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z sektora społecznego, publicznego i prywatnego.

III spotkanie. Warsztaty

Przeprowadzona wśród społeczności ankieta do LSR przybliżyła problemy i oczekiwania mieszkańców oraz zapewniła możliwość swobodnego wypowiedzenia się osób zainteresowanych inicjatywą LEADER. Uzyskane tą drogą wnioski zostały przeanalizowane przez panel ekspercki i uwzględnione w treści LSR.

Odbiór społeczny inicjatywy LEADER okazał się bardzo szeroki. Docenione zostało zaangażowanie LGD w pozyskanie indywidualnych opinii mieszkańców i ich uwzględnienie przy opracowaniu celów LGD, które mają zostać osiągnięte dzięki zaangażowaniu reprezentantów wszystkich sektorów.
 1. charakterystyka członków/partnerów LGD i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego członkami LGD zostały zarówno podmioty sektora publicznego, gospodarczego jak i społecznego, w tym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy. Liczba członków LGD wynosi 22. Charakterystyka członków została zamieszczona w załączniku nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Załącznik nr 1

Charakterystyka członków/ partnerów LGD „Warka”

Lp.

Imię

i nazwiskoReprezentowany sektor

Adres

zamieszkaniaTelefon

e-mail
Stanisław Dobkowski

sektor prywatny

UL. Mostowa 3

05-660 Warka502 142 911 sdobkowski@epf.plGrzegorz Krysztofik

Sektor prywatny

UL. Franciszkańska 22

05-660 WARKA602 341 877 gregkrys@gmail.comAdam Kurowski

Sektor społeczny

UL. Bat. Chłopskich 69

05-660 WARKAq.ad@wp.plWitold Piekarniak

Sektor społeczny

Magierowa Wola 41

05-660 WARKA509 857 302

idpiekarniak@neostrada.plTadeusz Orłowski

Sektor społeczny

OS. 35-LECIA 8/50

05-660 WARKA695 899 022 tadorl@op.plTadeusz Bąk

Sektor publiczny

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 17 A

26-670 PIONKI600 245 176

baktadeusz@yahoo.comAndrzej Kulik

Sektor społeczny

UL GOŚNIEWSKA 150

05-660 WARKA515 216 395

andrzej.kulik@grupazywic.pl
Tomasz Grzegorek

Sekto społeczny

UL MARCINOWSKIEGO 28

05-660 WARKA602 679 492 grzegorekt@rw.audi.pl
Grzegorz Więckowski

Sektor prywatny

UL. MICKIEWICZA 17

05-660 WARKA502515513 g.wieckowski@klondaik.pl
Dariusz Bobrowski

Sektor prywatny

UL. MATLAKOWSKIEGO 9

05-660 WARKA600 461 510Przemysław Barszcz

Sektor społeczny

OS. KS. MAZOWIECKICH 11/32

05-660 WARKA889 669 993 reaktorr@interia.pl
Marta Gmurczyk

Sektor publiczny

OS. KS. MAZOWIECKICH 13/16

05-660 WARKA663 056463 martha.gmurczyk@interia.pl
Anna Kwiecińska

Sektor prywatny

UL.POLNA 19A/14

05-660 WARKA506 797 777 anna_kwiecinska@o2.pl
Leonarda Wiśniewska

Sektor prywatny

UL PADEREWSKIEGO 20m 41

05-660 WARKA880 214 276 ilona41@autograf.pl
Krzysztof Wieczorek

Sektor publiczny

UL. BAT. CHŁOPSKICH 69

05-660 WARKA519 155 408Paweł Witek

Sektor prywatny

OS. KS. MAZOWIECKICH 11/43

05-660WARKA693 109 480 gran_wit@o2.pl
Marcin Grzebulski

Sektor prywatny

OS. 35-LECIA 1-31

05-660 WARKA602 351 265 marcinwarka@o2.pl
Tomasz Aleksandrowicz

Sektor prywatny

UL. POLNA 65 E m2

05-660 WARKA
509 710 142 alex1979@o2.pl
Agnieszka Gostkowska

Sektor społeczny

OS.KSIĄŻĄT

MAZOWIECKICH 7/55

05-660 WARKA


601 388 250 bronkag@gmail.com
Anna Łuszczyk

Sektor społeczny

Ul Lotników 42 05-660 Warka

609 982 679 a.luszczyk@warka.org.pl
Radosław Kreczmański

Sektor publiczny

UL. POLNA 25/22

05-660 WARKA501 770 750 r.kreczmanski@warka.org.pl
Wojciech Dyrda

Sektor prywatny

UL. OGRODOWA 8

05-135 WIELISZEW502 738 931

LGD „Warka” zakłada poszerzanie składu partnerstwa o nowych członków. Nowymi członkami Stowarzyszenia mogą być podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, osoby fizyczne lub prawne, które będą zainteresowane realizacją celów określonych w statucie. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Osoba fizyczna lub prawna przyjęta do Stowarzyszenia będzie mogła wybierać i być wybieraną do władz Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące kierunków działań, brać udział w pracach, zebraniach, szkoleniach, imprezach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu. Regulacje odnośnie przyjmowania nowych członków zawarte są w Statucie LGD (załącznik 2).

Zgodnie z zapisem § 10 Statutu członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która:

a) jest obywatelem polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych,

b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub deklaruje na piśmie chęć takiego działania,

c) złoży deklarację członkowską,

oraz działająca na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub deklarująca na piśmie chęć takiego działania osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która złoży deklarację członkowską i przedstawi uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia zostanie przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, za okazane wsparcie materialne, rzeczowe lub organizacyjne w realizacji celów Stowarzyszenia, lub która zadeklaruje takie wsparcie. Sposób wsparcia uzgadniany jest pisemnie z Zarządem Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.

Osoby prawne w Stowarzyszeniu reprezentuje jej zarząd lub organ wykonawczy tej osoby albo działająca z jej pisemnego upoważnienia osoba.

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd i kierownik biura LGD będzie wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję (imprezy sportowe, kulturalne, koncerty, przedstawienia, festyny, targi, warsztaty, kursy itp.), aby promować partnerstwo, cele i działalność LGD. W ten sposób zachęcone do współpracy i przyłączenia się do partnerstwa będą nowe podmioty i osoby, które działają na obszarze objętym LSR. LGD „Warka” jest otwarta na nowych członków i dąży do powiększenia składu partnerstwa.

Rysunek 1. Struktura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Warka”


Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Współpracy regionalnej i międzynarodowej


Sekretarz


(1)

Wiceprezes Zarządu (2)

Skarbnik
(1)

Źródło: Opracowanie własne.


 1. struktura rady - określona jest na podstawie zapisów statutu stowarzyszenia – § 21 statutu, który mówi:

㤠21

 1. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór projektów, zgodnie z art. 62 ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005) , które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie strategii rozwoju oraz wybór projektów współpracy.

 3. Rada pierwszej kadencji jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 4. Liczba członków Rady jest ustalana przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem ust. 1.

 5. Przewodniczącego Rady wybierają wszyscy członkowie Rady na dwuletnią kadencję zwykłą większością głosów.

 6. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz.

 7. Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady może uczestniczyć w obradach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

 8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 9. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 10. W posiedzeniu Rady uczestniczy Prezes Zarządu. Możliwe jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady innych członków Zarządu oraz zaproszonych osób.

Szczegółowy załącznik dotyczący Danych wszystkich członków organu decyzyjnego stanowi załącznik nr 11 do wniosku o wybór LGD.

Skład Rady Stowarzyszenia przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Sektor

Kurowski Adam

gmina Warka

sektor społeczny

Orłowski Tadeusz

gmina Warka

sektor społeczny

Wieczorek Krzysztof

gmina Warka

sektor publiczny

Grzegorek Tomasz

gmina Warka

sektor społeczny

Kulik Andrzej

gmina Warka

sektor społeczny

Więckowski Grzegorz

gmina Warka

sektor prywatny

Gmurczyk Marta

gmina Warka

sektor publiczny

Witek Paweł

gmina Warka

sektor prywatny

Grzebulski Marcin

gmina Warka

sektor prywatny
 1. zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego

Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania LGD określa Statut Stowarzyszenia, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu (załącznik nr 2).

Zasady i procedury funkcjonowania organu decyzyjnego, czyli Rady określone zostały w Regulaminie Rady, który stanowi załącznik do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania. (załącznik nr 3)


Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Rada;


4) Komisja Rewizyjna.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności pełni funkcje organu zatwierdzającego ważniejsze decyzje Stowarzyszenia, w tym w szczególności (§ 17 ust. 6)

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;

2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wybieranych na daną kadencję;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD;

5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

6) uchwalanie zmian Statutu;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

Zarząd pełni funkcje zarządcze, w tym (§ 18 ust. 4):

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

4) zwoływanie Walnego Zebrania;

5) ustalanie wysokości składek członkowskich;

6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;

7) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;

8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

9) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju


i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,

10) opracowanie LSR oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR.

11) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych

Komisja rewizyjna pełni funkcje kontrolne i odpowiada za: (§ 20 ust. 3):

1) kontrolę bieżącej działalności Stowarzyszenia;

2) ocenę prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu;

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Rada pełni funkcję organu decyzyjnego, która odpowiada za wybór projektów zgodnie z celami LSR i zatwierdzonymi lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
Obsługę organów Stowarzyszenia LGD „Warka” zapewnia Biuro LGD. Warunkiem skutecznej realizacji zadań postawionych przed LGD jest posiadanie wykwalifikowanej kadry pracowników Biura LGD. Weryfikacji dokumentacji konkursowej i sprawdzeniu kwalifikacji kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje Zarząd LGD.

Stowarzyszenie chce współpracować z Powiatowymi Urzędami Pracy prowadzącymi programy staży zawodowych i przygotowania zawodowego.

Opis stanowisk precyzujący podział obowiązków, zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach stanowi załącznik do LSR
Biuro LGD „Warka” zlokalizowane jest na terenie jej działania, mieści się przy ul. Wójtowskiej 1 w Warce. Do dyspozycji LGD przeznaczone są 2 pomieszczenia biurowe o łącznej pow. ok. 40m2, z którego jedno będzie wykorzystywane na cele archiwizowania dokumentów. Miejscem spotkań większej ilości osób oraz szkoleń będzie sala w Urzędzie Miejskim w Warce.

Na potrzeby biura zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie: • 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem,

 • urządzenie wielofunkcyjne,

 • telefon z faksem,

 • meble biurowe (biurka, krzesła),

 • szafa na dokumenty.

Biuro LGD „Warka” spełnia wszystkie wymagania techniczne i lokalowe, które umożliwiają profesjonalną obsługę i przyjmowanie interesantów. Biuro stanowi dla mieszkańców źródło rzetelnej wiedzy o możliwościach i zasadach finansowania działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Biuro jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, otwartym, oferującym pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem i wdrażaniem projektów.

Biuro świadczy nieodpłatnie następujące usługi dla mieszkańców: • informowanie o zasadach udziału we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju,

 • usługi doradcze związane z planowaniem projektów kwalifikujących się do wsparcia,

   • usługi szkoleniowe, w zależności od potrzeb potencjalnych projektodawców,

   • oferuje pomoc przy opracowywaniu projektów planowanych do realizacji przez mieszkańców,

   • aktywnie animuje mieszkańców do jak najszerszego zaangażowania w realizację LSR,

   • pełni rolę służebną względem mieszkańców.
 1. kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

Radę LGD „Warka” tworzy reprezentacja wszystkich trzech sektorów. Większość członków Rady posiada doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Większość członków Rady ma ukończone szkolenia i kursy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. Większość członków Rady jest od co najmniej 3 lat zameldowana na pobyt stały na obszarze objętym LSR.

Wszyscy członkowie Rady zgłosili się dobrowolnie i zostali wybrani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Warka”.
 1. doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji

LGD „Warka” jest nową grupą, która nie zdobyła jeszcze wspólnych doświadczeń.

Doświadczenie w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych ma niewielu członków Stowarzyszenia. Brali udział w przygotowywaniu imprez kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych na swoim terenie i poza nim.

Mają doświadczenie w pracy w zespole i dostrzegają udział w projekcie Leader jako szansę dla swojego terenu na poprawę warunków życia, ożywienie gospodarcze i uaktywnienie mieszkańców do wspólnych działań.


 1. Opis obszaru objętego LSR
  1. Uwarunkowania przestrzenne

Niniejsza Lokalna Strategia Rozwoju realizowana będzie przez Lokalną Grupę Działania „Warka” i obejmuje teren miasta i gminy Warka leżącej w południowej części województwa mazowieckiego. Miasto i gmina wchodzi w skład powiatu grójeckiego i zajmuje powierzchnię 202 km2.

Obszar LGD objęty opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju jest spójny przestrzennie - znajduje się w jednym obrysie (mapa nr 1). Granica obszaru LGD przebiega po granicy administracyjnej gminy miejsko-wiejskiej Warka.


Tabela 1. Obszar LGD „Warka”

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka administracyjna

Powierzchnia w km2

Identyfikator gminy

typ gminy

powiat1.

Warka

miejsko-wiejska

grójecki

202

140611 3

RAZEM
202
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Obszar LGD usytuowany jest w południowej części województwa mazowieckiego. Otaczają go gminy:

 • od północy: gmina Wilga (pow. garwoliński), gmina Sobienie-Jeziory (pow. otwocki) oraz gmina miejsko-wiejska Góra Kalwaria (pow. piaseczyński)

 • od południa gminy należące do powiatu białobrzeskiego: Promna, Stromiec i gmina miejsko-wiejska Białobrzegi

 • od wschodu: gminy należące do powiatu kozienickiego: Grabów nad Pilicą i Magnuszew

 • od zachodu gminy należące do powiatu grójeckiego: Chynów i Jasieniec.

Mapa 1. Położenie LGD „Warka”W skład gminy wchodzi 45 sołectw: Bończa, Borowe, Branków, Brzezinki, Budy Michałowskie, Budy Opożdżewskie, Dębnowola, Gąski, Gośniewice, Grażyna, Grzegorzewice, Gucin, Hornigi, Kalina, Kazimierków, Klonowa Wola, Konary, Krześniaków, Laski, Lechanice, Magierowa Wola, Michalczew, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów-Parcele, Murowanka, Niwy Ostrołęckie, Nowa Wieś, Nowe Biskupice, Opożdżew, Ostrołęka, Ostrówek, Palczew, Palczew-Parcela, Piaseczno, Pilica, Podgórzyce, Prusy, Przylot, Stara Warka, Stare Biskupice, Wichradz, Wola Palczewska, Wrociszew, Zastruże.

Gmina i wchodzące w jej skład sołectwa charakteryzują się wspólną tradycją kulturową, przyrodniczą i historyczną pielęgnująca małe ojczyzny wielkich ludzi: Kazimierz Pułaski, Piotr Wysocki, dr Władysław Matlakowski i Zygmunt Ledóchowski.


  1. Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze

Położenie i ukształtowanie terenu

Obszar LGD „Warka” położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: • Równiny Warszawskiej,

 • Doliny Środkowej Wisły,

 • i mikroregionu Doliny Dolnej Pilicy.

Jednostki te należą do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, w krajobrazie której dominują bezjeziorne równiny denudacyjne zbudowane z glin morenowych i piasków, ze żwirowymi ostańcami moren i kemów starszych zlodowaceń. W morfologii zaznaczają się ponadto rozległe, kotlinowe obniżenia oraz tarasy dolin rzecznych Wisły i Pilicy, urozmaicone występowaniem wydm. Granicę pomiędzy Równiną Warszawską a Dolinami Środkowej Wisły i Dolnej Pilicy wyznaczają wysokie skarpy, ograniczające odpowiednio od zachodu i północy formy dolinne.

Równina Warszawska

Równina Warszawska, w obrębie której znajduje się większość terenów miasta i gminy, rozciąga się od doliny Pilicy na południu po Warszawę na północy, wzdłuż lewego brzegu Wisły. Od zachodu przechodzi w bardziej wyniesioną i pofalowaną Wysoczyznę Rawską, na wschodzie opada w kierunku doliny Wisły stromą, ponad 20-metrową skarpą, podobnie na południu - ku dolinie Pilicy.

Morfologia Równiny jest mało urozmaicona. Jest to płaska, silnie zdenudowana powierzchnia akumulacji lodowcowej, zbudowana z glin zwałowych, osadów zastoiskowych wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału Warty. Występują tu pojedyncze formy takie jak: wzgórza morenowe (Warka), pola piasków przewianych z lokalnymi zespołami wydmowymi (Magierowa Wola), równiny kemowe oraz pagórki kemowe, rozprzestrzenione praktycznie na całym obszarze miasta i gminy. Teren Równiny rozcinają doliny, kierujących się ku Wiśle i Pilicy, cieków powierzchniowych (Czarna, Struga).

Obszar Równiny łagodnie pochyla się ku północy. Rzędne terenu w obrębie miasta i gminy Warka wahają się w granicach 120 - 130 m n.p.m. Jedynie na południowym zachodzie, w okolicach miejscowości Michałów i Palczew przekraczają 140 m n.p.m. W sąsiedztwie doliny Wisły natomiast osiągają wartość 115 m n.p.m.

Spadki terenu nie przekraczają 5%. Jest to obszar rolniczy, charakteryzujący się stosunkowo dużym zalesieniem (oraz dużą ilością sadów. Większe kompleksy leśne występują w okolicach Michałowa (Las Michałowski) i Magierowej Woli (Las Dębnowolski).
Dolina Środkowej Wisły

Mezoregion Dolina Środkowej Wisły jest to asymetryczna dolina o charakterze przełomu, która rozciąga się na kierunku SE-NW, łącząc dwa rozległe obniżenia - Kotlinę Kozieniecką i Kotlinę Warszawską.

Dolina dzieli się na dwie części:


 • zalewową - wypełnioną rzecznymi osadami holoceńskimi, porośniętą krzewami i pojedynczymi drzewami, z licznymi starorzeczami i kępami, świadczącymi o wielokrotnych zmianach biegu Wisły i wskazującymi na silniejsze od obecnego jej meandrowanie,

 • nadzalewową - z plejstoceńskimi, piaszczystymi tarasami, uformowanymi u schyłku ostatniego zlodowacenia, nadbudowanymi w okresie postglacjalnym piaskami eolicznymi, porośniętymi przeważnie sadami.

Współczesna, holoceńska dolina, ukształtowana ostatecznie w interglacjale emskim (poprzedzającym ostatnie zlodowacenie) osiąga szerokość 4-5 km i wcina się maksymalnie na 20-25 m poniżej obecnego poziomu rzeki. Rzędne terenu w granicach miasta i gminy Warka osiągają wartości 97-100 m n.p.m. tj. ok. 7 m nad poziom Wisły (93-94 m n.p.m.).

Dolina Dolnej Pilicy

Rozciągająca się w przybliżeniu równoleżnikowo Dolina Dolnej Pilicy to mikroregion wyróżniony w obrębie mezoregionu Równiny Kozienickiej, stanowiący południową granicę Równiny Warszawskiej. Jest to asymetryczna dolina z wysokim i stromym brzegiem północnym (ponad 20 metrów) oraz, podobnie do doliny Wisły, systemem tarasów zalewowych i nadzalewowych.

Tarasy zalewowe, przeważnie zabagnione i porośnięte krzewami, z licznymi starorzeczami (np. Stara Rzeka w okolicach Grzegorzewic) budują holoceńskie mady ilaste, torfy i piaszczysto-żwirowe utwory akumulacji rzecznej. Plejstoceńskie piaszczyste tarasy nadzalewowe z wydmami są przeważnie zalesione (miejscami występują sady). Występują głównie po stronie południowej doliny (prawy brzeg). Po stronie północnej natomiast występują lokalnie (Grzegorzewice, Michałów).

Szerokość Doliny Dolnej Pilicy waha się w granicach 1,5 - 3,5 km. Rzędne terenu w jej obrębie wynoszą niewiele ponad 100 m n.p.m. tj. ok. 1-2 m ponad poziom wody w rzece (99 m n.p.m.), co świadczy o tym, że Pilica tylko nieznacznie wcina się w otaczające podłoże.


Mapa 2. Położenie obszaru LGD na tle jednostek fizyczno – geograficznych


Surowce mineralne

Na terenie gminy Warka rozpoznanych jest 5 złóż surowców: • miasto Warka: dwa złoża iłów zastoiskowych,

 • miejscowość Piaseczno: jedno złoże iłów zastoiskowych,

 • Dolina Pilicy: jedno złoże torfu,

 • miejscowość Biskupice: jedno złoże kruszywa naturalnego.

Ww. złoża są aktualnie nie eksploatowane. Z miejscami tymi związane są trwałe przekształcenia powierzchni ziemi, ale też przekształcenia krajobrazu oraz lokalnych zmian stosunków wodnych.

Obecnie część wyrobisk wymaga rekultywacji, mającej na celu doprowadzenie ich do stanu umożliwiającego racjonalne wykorzystanie.

Klimat

Korzystne warunki klimatyczne tego obszaru sprzyjają rozwojowi rolnictwa - zwłaszcza sadownictwa. Termiczne lato w rejonie funkcjonowania LGD „Warka” trwa 90-100 dni. Rozpoczyna się w ostatniej dekadzie maja i kończy w pierwszych dniach września. Umiarkowanie długa zima trwa ok. 90 dni i zaczyna się w pierwszej dekadzie grudnia. Okres wegetacyjny, tj. okres z temperaturą > 5C, trwa 170-180 dni.Średnia roczna temperatura powietrza na omawianym obszarze wynosi ok. 7,5C. Najzimniejszym miesiącem jest luty, którego średnia temperatura wynosi ok. -3-4C. Najcieplejszym natomiast miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,2C. Liczba dni gorących, z temperaturą >25C wynosi 35-40. Ok. 40 razy w roku występują również dni z przymrozkami, tj. z temperaturą <0C.

Gleby


Na obszarze działania LGD „Warka” dominują gleby autogeniczne - brunatne kwaśne i wyługowane. Gleby te charakteryzują się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, wysoką odpornością na degradację, a tym samym wysokimi walorami produkcyjnymi. Znaczne obszary na terenie gminy zajmują gleby bielicowe oraz pseudobielicowe, o dobrej kulturze, ale nieco gorszych wartościach produkcyjnych.

W dolinach rzecznych (Wisła, Pilica, Czarna) oraz w zagłębieniach bezodpływowych występują gleby hydrogeniczne - torfowe oraz murszowo-torfowe. Z uwagi na trwałą lub okresową podmokłość, gleby te tworzą obecnie głównie użytki zielone. Z dolinami rzecznymi związane jest również występowanie gleb napływowych - aluwialnych mad.

W strukturze użytkowania przeważają grunty orne i sady, które zajmują kolejno (35%) i (39%) ogólnej powierzchni miasta i gminy Warka. Taka równowaga wyróżnia ten obszar spośród pozostałych gmin powiatu grójeckiego. Około 70 % stanowią gleby o wysokiej produktywności.

Gleby te występują właściwie na całym obszarze gminy, wyłączając jedynie część północnowschodnią.

Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują jedynie 13,3 % powierzchni.

Wg klasyfikacji bonitacyjnej w przewadze występują tu gleby orne dobrej i średniej jakości, zaliczane do klas I-IV, które zajmują ponad 70 % powierzchni całego areału gruntów użytkowanych rolniczo.

W strukturze bonitacyjnej użytków zielonych przeważają klasy III i IV (powyżej 80%).


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna