Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”Pobieranie 0.76 Mb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Lokalna

Strategia Rozwoju

na lata 2009-2015

dla obszaru gmin:

opracowana przez członków

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”

Grójec - 2009

WSTĘP

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów” obejmuje obszar siedmiu gmin powiatu grójeckiego: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Pniewy. Obszar ten położony jest na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej (Nizina Mazowiecka), na południe od Warszawy. Stolicę powiatu i jednocześnie siedzibę LGD – Grójec od lotniska międzynarodowego Warszawa-Okęcie dzieli odległość ok. 45km. Obszar LGD graniczy z powiatami: piaseczyńskim, grodziskim, żyrardowskim, rawskim i białobrzeskim oraz z gminami powiatu grójeckiego – Mogielnicą oraz Warką. W Grójcu krzyżują się dwa bardzo ważne szlaki komunikacyjne - trasy: Warszawa-Kraków (nr 7) i Berlin-Moskwa (nr 50).

Specyfiką terenu na którym mieści się LGD jest - jak wskazuje nazwa stowarzyszenia – sadownictwo. Powiat grójecki to największy sad Europy a na obszarze LGD znajduje się znaczna jego część.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru „Krainy Kwitnących Sadów” obejmuje lata 2009-2015.

Opracowana Strategia nie dotyczy wszystkich spraw i problemów występujących na danym terenie, ale koncentruje się wokół następujących celów strategicznych: rozwój turystyki rekreacyjnej i edukacyjnej w oparciu o zasoby kulturowe, walory turystyczne i sadownictwo; zrównoważony rozwój sadownictwa w oparciu rozwój grup i organizacji producenckich, wykorzystanie zasobów wiedzy i wykorzystanie środków UE; poprawa istniejącej infrastruktury społecznej w oparciu o wykorzystanie środków UE.

Wybrane cele strategiczne i operacyjne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, przeprowadzonej analizy SWOT oraz stanowią odpowiedz na zidentyfikowane podczas konsultacji potrzeby miejscowej ludności.

Lokalne partnerstwo trójsektorowe jakim jest LGD nie zastępuje istniejących instytucji, jednak dzięki nowemu sposobowi współpracy i celowemu zewnętrznemu dofinansowaniu wspiera wybrany kierunek rozwoju. W opracowanym dokumencie rozwijane są więc te wątki, które opisują specyficzne zasoby i okazje do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe działania w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

Właściwy proces wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju obejmował badanie uwarunkowań obszaru (diagnoza i weryfikacja wyników metodą warsztatową), analizę SWOT, wypracowanie wizji obszaru i misji Lokalnej Grupy Działania oraz co najważniejsze wybór celów strategicznych i operacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania LSR korzystano z wielu różnorodnych form konsultacji – warsztaty „Grójeckiego Partnerstwa Lokalnego” w których każdorazowo uczestniczyło ponad 100 osób, spotkania członków LGD, spotkania w gminach z przedstawicielami samorządów, konsultacje z organizacjami pozarządowymi w ramach Programu „Działaj Lokalnie” oraz spotkanie z biznesem w ramach projektu „NGO’s i BIZNES – dwóch wygranych w jednej sprawie”.

Opracowana Lokalna Strategia Rozwoju jest zgodna ze Strategiami Rozwoju Gmin tworzących obszar Lokalnej Grupy Działania „Krainy Kwitnących Sadów” oraz strategią Powiatu Grójeckiego.

Lokalna Strategia Rozwoju została przyjęta do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podczas posiedzenia w dniu 13 stycznia 2009r. 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania  1. Status prawny LGD

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie „Kraina Kwitnących Sadów” obejmuje obszar siedmiu gmin powiatu grójeckiego: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec oraz Pniewy.

Stowarzyszenie „Kraina Kwitnących Sadów” zostało powołane 18 listopada 2008 na zebraniu założycielskim w Grójcu jako efekt kilkumiesięcznych przygotowań, konsultacji i spotkań, których inicjatorem był Starosta Grójecki.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najważniejsze formalne elementy LGD:


 • Nazwa Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Kraina Kwitnących Sadów”

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59

 • Status prawny: stowarzyszenie działające na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

  • rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

  • ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

  • statutu przyjętego 18 listopada 2008 (załącznik nr 1).

 • Data wpisu do KRS: 13 stycznia 2009

 • Numer KRS: 0000321395

 • REGON: 141695642

 • NIP: 7971999168

 • Nr konta bankowego: BS w Białej Rawskiej o/Grójec 96 9291 0001 0082 1836 2000 0010

Lokalna Grupa Działania „Kraina Kwitnących Sadów” nie prowadzi działalności gospodarczej. Może jednak prowadzić odpłatną działalność statutową, z której cały dochód będzie przeznaczony na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

  1. Opis procesu budowania partnerstwa

Tworzenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów” to proces co najmniej pół roczny. Zainicjowany został w maju 2008 roku kiedy to odbyło się spotkanie Starosty Grójeckiego – Janusza Różyckiego z przedstawicielem Wydziału Promocji Powiatu – Piotrem Snopkiem i Prezesem Stowarzyszenia W.A.R.K.A. (Najlepszej Organizacji Pozarządowej Powiatu Grójeckiego w latach 2005-2007) – Andrzejem Zarębą. Na spotkaniu tym Starosta zapowiedział pełne poparcie dla idei budowania LGD i obiecał wsparcie działań zmierzających do jej utworzenia w Powiecie Grójeckim. Dzięki temu już 6 czerwca 2008 w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się otwarte spotkanie zorganizowane i przygotowane merytorycznie przez Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Spotkanie pt „Możliwości wsparcia finansowego w ramach osi IV Leader” promowane było poprzez ogłoszenie prasowe w lokalnych mediach drukowanych (nakład 10.000), strony internetowe (www.grojec.pl, www.okolica.wgr.pl, i inne) oraz poprzez ogłoszenia dystrybuowane na terenie wszystkich 10 gmin powiatu (ok. 300 szt.). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów w ilości ponad 30 osób.

W lipcu i sierpniu 2008 odbył się szereg spotkań z przedstawicielami różnych środowisk podczas których dyskutowano nad pomysłem utworzenia LGD. W trakcie rozmów zrodził się pomysł włączenia zainteresowanych gmin z Powiatu Grójeckiego do działającej już w najbliższym sąsiedztwie LGD obejmującej swym obszarem gminy Tarczyn, Prażmów oraz Pniewy. Na przełomie sierpnia i września odbyły się rozmowy z przedstawicielami sąsiedniej LGD, które jednak zakończyły się niepomyślnie.

Od tego momentu prace nad utworzeniem nowej LGD w Powiecie Grójeckim zostały zintensyfikowane. Grupę inicjatywną ds. LEADER-a uzupełnił jeszcze przedstawiciel biznesu działającego na rzecz rolnictwa – Maciej Majewski. Ze względu na podstawowy warunek utworzenia LGD jakim jest uczestnictwo gmin w drodze uchwały Rady w pierwszej kolejności postanowiono zorganizować specjalne spotkanie - szkolenie dla przedstawicieli samorządów. 27 października 2008 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym w Grójcu spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego (Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich) na które zaproszeni zostali przedstawiciele 8 gmin Powiatu Grójeckiego, które nie utworzyły dotychczas LGD (Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Pniewy, Warka). Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli gminy Pniewy gdyż pojawiły się informacje od Wójta Pniew, że jest on jednak zainteresowany udziałem w tworzącej się LGD na terenie Powiatu Grójeckiego. Zaproszenia drogą pocztową, faksem i mailem otrzymali: Wójtowie/Burmistrzowie, Przewodniczący Rad oraz Przewodniczący Komisji Stałych w Radach Gmin. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób. Uczestnicy zapoznali się z przygotowanym wcześniej projektem statutu LGD oraz z najważniejszymi elementami tworzącej się LGD. Zanim odbyło się zebranie założycielskie 18 listopada przedstawiciele Grupy Inicjatywnej ds. LEADER-a odbyli indywidualne konsultacje w każdej z 8 gmin z przedstawicielami sektora pozarządowego i biznesowego. W spotkaniach w gminach uczestniczył Maciej Majewski oraz Andrzej Zaręba. W sumie spotkali się oni z ok. 50 podmiotami z którymi odbyli rozmowy dotyczące LEADER-a oraz zaprosili ich na zebranie założycielskie. Informacje o zebraniu założycielskim w formie plakatu (400 szt.) rozmieszczone zostały na terenie 8 gmin w urzędach i instytucjach publicznych oraz na zewnętrznych tablicach ogłoszeń.

18 listopada 2008 w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”.Osoby zaangażowane w tworzenia LGD „Kraina Kwitnących Sadów” posiadają kilkuletnie doświadczenie z zakresu tworzenia partnerstw trójsektorowych. Starosta Janusz Różycki, będąc do 2006 roku Wiceburmistrzem gminy Tarczyn współtworzył tamtejsze partnerstwo Programu Leader+. Andrzej Zaręba i Maciej Majewski w 2005 roku działając w Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. podjęli próbę zorganizowania trójsektorowego „Partnerstwa dla Warki”. Odbyło się wtedy kilka spotkań, w tym szkoleniowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie BORIS z Warszawy, zadeklarowało się do wspólnego działania kilka organizacji społecznych i kilku lokalnych przedsiębiorców ale jednak ze względu na bierność gminnego samorządu inicjatywa upadła po kilku miesiącach.

  1. Charakterystyka członków LGD, sposób rozszerzenia i zmiany składu LGD

Obecnie Lokalna Grupa Działania Kraina Kwitnących sadów ma zarejestrowanych 47 członków z trzech sektorów:

 • publiczny 7 członków (14,9%)

 • społeczny 29 członków (61,7%) - w tym 15 organizacji pozarządowych i 14 osób fizycznych oraz

 • gospodarczy 11 członków (23,4%).

Poniżej została przedstawiona charakterystyka członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów” w formie tabelarycznej:

Lp.

Nazwa organizacji- rodzaj prowadzonej działalności przez członków

Imię i nazwisko członka LGD

Funkcja w strukturze LGD

SEKTOR PUBLICZNY

1.

1.

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

Adam Siennicki

Członek Rady

2.

2.

Urząd Gminy w Belsku Dużym

Zofia Skoniecka

Członek Rady

3.

3.

Urząd Gminy w Błędowie

Marek Mikołajewski

Członek Rady

4.

4.

Urząd Gminy w Chynowie

Krzysztof Ambroziak

Członek Rady

5.

5.

Urząd Gminy w Goszczynie

Sławomir Słobuszewski

Członek Rady

6.

6.

Urząd Gminy w Jasieńcu

Konrad Tkaczyk

Członek Rady

7.

7.

Urząd Gminy w Pniewach

Wiesław Nasiłowski

Członek Rady

SEKTOR GOSPODARCZY

8.

1.

Profisad
gm. Grójec

Jarosław Skarzyński

Członek Rady

9.

2.

SunSad
gm. Chynów

Sławomir Kędzierski

Członek Rady

10.

3.

SGPO "Nasz Sad"

gm. GrójecBeata Szymańska

Członek Rady

11.

4.

PPH ŁUTA

gm. JasieniecTadeusz Łuczyński

Członek Rady

12.

5.

Rajpol
gm. Belsk Duży

Huber Woźniak

Członek LGD

13.

6.

Sad-Pak
gm. Błędów

Mariusz Kopeć

Członek LGD

14.

7.

Elfruit
gm. Błędów

Janusz Kawęczyński

Członek LGD

15.

8.

PH „LidCar"

gm. BłędówLidia Skorupska

Członek Rady

16.

9.

ZHU TECHSAD

gm. BłędówWaldemar Jakubisiak

Skarbnik Zarządu

17.

10.

Gospodarstwo Agroturystyczne

Tadeusz Kowalski

gm. Błędów


Tadeusz Kowalski

Wiceprzewod-niczący Komisji Rewizyjnej

18.

11.

Gospodarstwo Agroturystyczne

Ranczo u Dajmusa Andrzej Rusiecki

gm. Pniewy


Andrzej Rusiecki

Członek Zarządu

SEKTOR SPOŁECZNY- ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

19.

1.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A

gm. WarkaAndrzej Zaręba

Przewodniczący Rady

20.

2.

Fundacja KOOPERACJA

gm. GrójecAndrzej Wasiak

Przewodniczą-cy Komisji Rewizyjnej

21.

3.

Wolontariat DOBRE SERCE

gm. GrójecKarol Pietrzak

Członek Rady

22.

4.

Stowarzyszenie SADY GRÓJECKIE

gm. GrójecAndrzej Biliniak

Członek Zarządu

23.

5.

Związek Sadowników RP o/Błędów

gm. BłędówAndrzej Kazimierczak

Członek Rady

24.

6.

Gminny Klub Sportowy SADOWNIK

gm. BłędówStanisław Sitarek

Członek Zarządu

25.

7.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Pniewy

gm. PniewyZofia Rokosz

Wiceprezes Zarządu

26.

8.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Rzeki Jeziorki

gm. PniewyAndrzej Dąbrowski

Członek Rady

27.

9.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn

gm. GoszczynAgnieszka Socha

Członek LGD

28.

10.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Goszczynie

gm. GoszczynKrystyna Szymanek

Członek Rady

29.

11.

Uczniowski Klub Sportowy GROT CHYNÓW

gm. ChynówŁukasz Grochal

Członek Rady

30.

12.

Fundacja OKOLICA

gm. GrójecLeszek Przybytniak

Członek Rady

31.

13.

Uczniowski Klub Sportowy ISKRA w Zbroszy Dużej

gm. JasieniecSławomir Łapot

Członek Rady

32.

14.

Fundacja Pomocna Dłoń

gm. Belsk DużyWanda Drobiszewska

Członek Rady

33.

15.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewach

gm. PniewyAndrzej Samoraj

Członek Rady

SEKTOR SPOŁECZNY- OSOBY FIZYCZNE

34.

16.

gm. Belsk Duży

Roman Świstak

Członek Rady

35.

17.

gm. Pruszków

Anna Kołodziej

Członek Rady

36.

18.

gm. Belsk Duży

Andrzej Małachowski

Członek Rady

37.

19.

gm. Chynów

Waldemar Bulikowski

Członek LGD

38.

20.

gm. Chynów

Marcin Lis

Członek LGD

39.

21.

gm. Belsk Duży

Witold Oryniak

Członek LGD

40.

22.

gm. Grójec

Norbert Proskura

Członek Komisji Rewizyjnej

41.

23.

gm. Grójec

Łukasz Rejer

Sekretarz Zarządu

42.

24.

gm. Grójec

Artur Banasiewicz

Wiceprezes Zarządu

43.

25.

gm. Grójec

Janusz Różycki

Prezes Zarządu

44.

26.

gm. Mogielnica

Piotr Snopek

Członek LGD

45.

27.

gm. Grójec

Grzegorz Rylski

Członek LGD

46.

28.

gm. Warka

Maciej Majewski

Członek Rady

47.

29.

gm. Warka

Aleksandra Szafrańska

Członek LGD

: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13

Pobieranie 0.76 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna