Lokalny plan rewitalizacjiPobieranie 0.71 Mb.
Strona1/18
Data09.05.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVI/160/07

Rady Miasta Szklarska Poręba

z dnia 28 listopada 2007 r.LOKALNY PLAN REWITALIZACJI

MIASTA SZKLARSKA PORĘBA

NA LATA 2007-2013

Szklarska Poręba, czerwiec 2007 roku

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 2

WPROWADZENIE 4

1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO LOKALNEGO PLANU REWITALIZACJI MIASTA 6

2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 8

2.1 Wstęp 8

2.2 Informacje ogólne - położenie, powierzchnia, ludność 8

2.3 Zagospodarowanie przestrzenne 9

2.3.1 Rys historyczny 9

2.3.2. Struktura funkcjonalna Gminy Szklarska Poręba 11

2.3.3 Miasto Szklarska Poręba – podział administracyjny 12

2.3.4 Granice stref ochrony konserwatorskiej 14

2.3.5 Uwarunkowania ochrony środowiska – obszary prawnie chronione, pomniki przyrody i zieleń miejska 17

Na terenie miasta znajdują się również obiekty zasługujące na ochronę ze względów florystycznych i faunistycznych: dolina Izery, Buczyna nad Przełęczą Szklarską, torfowisko kolo Jakuszyc, Biała Dolina, Dolina Czeskiej Strugi, Dolina Szklarskiego Potoku, źródlisko i dolinka strumienia w Szklarskiej Porębie Dolnej, łąki nad potokiem Bednarz oraz dolina Kurzackiej Wody. 19

2.3.6 Własność gruntów i budynków na terenie objętym programem rewitalizacji 19

2.4 Środowisko przyrodnicze 19

2.4.1 Rzeźba terenu 19

2.4.2 Gleby 20

2.4.3 Sieć hydrograficzna 20

2.4.4 Surowce mineralne 22

2.4.5 Flora i fauna 23

2.5 Sfera społeczna 25

2.5.1 Struktura demograficzna 25

2.5.2 Mieszkalnictwo 27

2.5.3 Infrastruktura społeczna 28

2.5.3.1 Oświata i wychowanie 28

2.5.3.2 Kultura 29

2.5.3.3 Sport 30

2.5.3.4 Ochrona zdrowia 31

2.6 Infrastruktura techniczna 31

2.6.1 Gospodarka wodno – ściekowa 31

2.6.2 Sieć wodociągowa 32

2.6.3 Segregacja i gromadzenie selektywne odpadów 32

2.6.4 Sieć dróg 33

2.6.5 Ścieżki rowerowe 36

2.6.6 Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną 36

2.6.7 Gazyfikacja 37

2.7 Działalność gospodarcza 37

2.7.1 Rolnictwo 37

2.7.2 Działalność pozarolnicza 37

2.7.3 Poziom bezrobocia, rynek pracy 40

3. ANALIZA SWOT DLA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 41

4. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA 44

LICZBA 52

CENTRUM 52

5. ZAŁOŻENIA PLANU REWITALIZACJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA 53

5.1 Podokresy programowania 54

5.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru 55

5.3 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć 57

5.3.1 Wskaźniki globalne 57

5.3.2. Rodzaje wskaźników 57

6. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE REWITALIZACJI 61

7. MOŻLIWOŚCI FINANSOWEGO WSPARCIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OBSZARÓW REWITALIZOWANYCH 66

7.1 Program „aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” 66

7.2 Program „wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej” 71

Resortowy Program pt: Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”, zwany dalej „Programem” zakłada uzyskanie następujących celów: 71

7.3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 76

7.4 Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej 77

7.5 Przykład wdrożonych działań społecznych w Szklarskiej Porębie – DOM „NA BIAŁCE” 80

7.6 Planowane działania społeczne na obszarach rewitalizowanych 82

7.6.1 Działania ukierunkowane na osoby dorosłe 82

7.6.1.1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 86

86


Stworzenie i wyposażenie w sprzęt oraz kapitał ludzki – w oparciu osoby zatrudnione w świetlicy oraz (psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik, pracownik socjalny, policjant). 86

Zakres usług: 86

7.6.1.2 Centrum Integracji Społecznej 86

7.6.2 Działania ukierunkowane na dzieci : 87

8. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013 89

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Szklarska Poręba 94

9. SYSTEM WDRAŻANIA 95

10. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 97

10.1 System monitorowania i oceny 97

10.2 Komunikacja społeczna 98

11. MAPY Z NANIESIONYMI OBSZARAMI REWITALIZACJI 100

12. SPIS TABEL, RYSUNKÓW I MAP 104
WPROWADZENIE


Rewitalizacja definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego, a także odbudowy więzi społecznych.

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szklarska Poręba jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Stanowi on również niezbędny instrument do ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej.

Zidentyfikowanie działań następuje w wyniku przeprowadzenia diagnozy stanu istniejącego terenu objętego programem. Określone w ten sposób potrzeby będą stanowiły podstawę do przyjęcia kierunków rewitalizacji.

Efektem końcowym Programu realizowanego w oparciu o środki pochodzące z Funduszy Europejskich będzie pobudzenie gospodarcze miasta, poprawa bezpieczeństwa ludności, stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie zjawisk destrukcyjnych w społeczeństwie, czyli rewitalizacja zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych. Obszary te natomiast należy zrozumieć jako te części miasta, w których mają miejsce zaległości w działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej, niedostatki w zakresie usług publicznych. O występowaniu obszarów zdegradowanych świadczy między innymi wysokie bezrobocie na danym obszarze oraz występowanie patologii społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Szklarska Poręba stanowi kompleksowy dokument, w którego skład wchodzi część analityczna jak i część projektowo-finansowa, która będzie stanowić podstawy do aplikacji o fundusze pomocowe z Unii Europejskiej.

Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Szklarska Poręba odzwierciedlają najpotrzebniejsze projekty inwestycyjne dotyczące zarówno infrastruktury technicznej, jak i sfery społecznej, które należy zrealizować w celu polepszenia warunków w mieście i zapewnienia mu pozycji konkurencyjnej w stosunku do podobnych ośrodków miejskich w Unii Europejskiej.

Niezwykle ważnym zagadnieniem wynikającym z tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji jest zaangażowanie Rady Miejskiej, zespołu programowego oraz Urzędu Miejskiego w powstanie tego dokumentu. Finalne opracowanie jest dziełem wielu stron, którym zależy na rozwoju społeczno-ekonomicznym swojego miasta. Dzięki takiemu podejściu tworzy się wizję lepszego życia i szansy wyjścia z kryzysu społecznego.

W imieniu zespołu redagującego Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Szklarska Poręba dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i życzę wytrwałości oraz sprzyjających okoliczności dla jego realizacji.


Anna Maciejczyk

AGAT Consulting&Management Sp. z o.o.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna