Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013Pobieranie 1.05 Mb.
Strona1/16
Data08.05.2016
Rozmiar1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013


Załącznik do Uchwały nr 12/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 16 marca 2006 roku
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH DLA MIASTA WĄGROWCA

NA LATA 2005-2013
www.wagrowiec.um.gov.pl
MARZEC 2006
SPIS TREŚCI


10.1.Zarządzenie Nr 159/04 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Wągrowca.…...…………..118 5

WSTĘP 6

1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE 9

1.1. Zagospodarowanie przestrzenne 9

1.1.1. Położenie i struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta 9

1.1.2. Granice stref ochrony konserwatorskiej 10

1.1.3. Uwarunkowania ochrony środowiska 12

1.1.4. Użytkowanie terenu oraz własność gruntów i budynków 17

1.1.5. Infrastruktura techniczna 19

1.1.6. Identyfikacja problemów 24

1.2. Gospodarka 26

1.2.1. Główni pracodawcy 26

1.2.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy 28

1.2.3. Liczba osób zatrudnionych w sektorach gospodarki 32

1.2.4. Rynek pracy 34

1.2.5. Identyfikacja problemów 39

1.3. Sfera społeczna 41

1.3.1. Struktura demograficzna i społeczna 41

1.3.2. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji 47

1.3.3. Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 48

1.3.4. Struktura organizacji pozarządowych 48

1.3.5. Identyfikacja problemów 49

1.4. Zbiorcze dane statystyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego, gospodarki oraz sfery społecznej na terenie Wągrowca 51

1.4.1. Zagospodarowanie przestrzenne 51

1.4.2. Gospodarka 52

1.4.3. Sfera społeczna 53

1.5. Analiza SWOT zagospodarowania przestrzennego, gospodarki oraz sfery społecznej na terenie Wągrowca 55

2. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU 59

2.1. Strategia rozwoju miasta Wągrowca na lata 2002 – 2010 59

2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec 60

2.3. Strategia rozwoju powiatu wągrowieckiego 60

2.4. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 61

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 63

3.1. Koncepcja rewitalizacji obszarów miejskich Wągrowca 63

3.1.1. Wprowadzenie 63

3.1.2. Cele i główne założenia koncepcji rewitalizacji 64

3.1.3. Potencjały i zjawiska kryzysowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej obszaru rewitalizacji 65

3.1.4. Ujęcie modelowe koncepcji rewitalizacji 71

3.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru 73

3.2.1. Kryteria i sposób wyboru obszaru programu rewitalizacji 73

3.2.2. Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji 74

4. PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LATACH 2005-2006 ORAZ W LATACH 2007 – 2013 83

4.1. Opisy projektów rewitalizacyjnych 83

4.2. Karty projektów rewitalizacyjnych 101

5. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2005-2006 oraz lata 2007 – 2013 111

6. SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 115

6.1. Instytucja zarządzająca Lokalnym Programem Rewitalizacji 115

6.2. Instytucja wdrażająca Lokalny Program Rewitalizacji 116

7. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 117

7.1. System monitorowania lokalnego programu rewitalizacji 117

7.2. Sposoby oceny lokalnego programu rewitalizacji oraz jego aktualizacji 117

7.3. Public relations lokalnego programu rewitalizacji 1178. SPIS TABEL 120

9. SPIS WYKRESÓW i MAP 121

10. ZAŁĄCZNIKI 122

122Załącznik 1 122

Zarządzenie Nr 159/04 122

Burmistrza Miasta Wągrowca 122

Załącznik 2 125

Rycina 3.2. 126

Załącznik 3 126

Strategiczne cele programu rewitalizacji 126

I WSTĘP 127

UCHWAŁA Nr 12 /2006 140

z dnia 16 marca 2006 roku 140

Uzasadnienie 141

10.1.Zarządzenie Nr 159/04 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Wągrowca.…...…………..118


10.2. Struktura przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji (ujęcie modelowe)…..…...121

10.3. Strategiczne cele programu rewitalizacji………………………………………..….……...122

10.4. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2001-2004 w Wągrowcu na obszarze staromiejskim….………………………………………………………………………….…...123

WSTĘP


Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest jednym z niezbędnych dokumentów, wymaganych w przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakłada Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006.


W Podręczniku Procedur Wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wskazana jest przykładowa budowa LPR. Struktura niniejszego dokumentu odpowiada wskazaniom Podręcznika. Obejmuje ona następujące elementy:
I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE
1) Zagospodarowanie przestrzenne

2) Gospodarka

 • Główni pracodawcy/ struktura i trendy

 • Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta /trendy

 • Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach/trendy

 • Identyfikacja problemów

3) Sfera społeczna

 • Struktura demograficzna i społeczna/trend

 • Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji

 • Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych

 • Struktura organizacji pozarządowych

 • Identyfikacja problemów

4) Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów

5) Analiza SWOT


II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO- SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU


  1. Strategia Rozwoju Województwa

  2. Strategia Rozwoju Miasta

  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

  4. Istniejące w mieście dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI


  1. Koncepcja rewitalizacji miasta Wągrowca

  2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie

  3. Podokresy programowania: 2005-2006 i lata następne

  4. Podział na projekty i zadania inwestycyjne

  5. Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

  6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2005–2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM


w układzie: nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia
IVa). PLANOWANE CELE I DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO-MATERIALNE) W L. 2005–2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM
IVb). CELE I PLAN DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH W L. 2005–2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM
IVc). CELE I PLAN DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W L. 2005-2006 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM
V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2005–2006 (OBLIGATORYJNIE) I NA LATA NASTĘPNE (FAKULTATYWNIE)
Źródła finansowania programu rewitalizacji obszarów miejskich w latach 2005–2006

  1. Budżet JST

  2. Budżet państwa

  3. Środki prywatne

  4. Środki UE

  5. Inne.

VI. SYSTEM WDRAŻANIA, w tym wybór prawnej formy zarządzającego programem


VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1) System monitorowania programu rewitalizacji

2) Sposoby oceny programu rewitalizacji

3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

4) Public Relations programu rewitalizacji


Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca został opracowany na lata 2005-2013. Podstawą prac nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie miasta oraz spotkania m.in. z Pełnomocnikiem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Wągrowca oraz Horyzontalnym Zespołem Zadaniowym, w skład którego wchodzą przedstawiciele społeczności lokalnej. Skład Zespołu został wymieniony w załączniku 1.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca został przedstawiony komisjom rady miasta a poprzedzony był szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno-gospodarczymi z terenu Wągrowca. Program będzie służył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych finansowanych ze środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość pomocy finansowej z funduszy unijnych.
Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu źródeł i są wynikiem prac szerokiego grona osób, w szczególności reprezentujących:

 • Urząd Miejski w Wągrowcu

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Muzeum Regionalne

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • Powiatowy Urząd Pracy

 • Komendę Powiatową Policji.

----------------------------Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” w składzie: Radosław Szarleja, Adam Baszyński, Sławomira Kańduła przy współpracy Zdzisława Kamińskiego – pracownika naukowego UAM w Poznaniu.
Koordynatorem prac ze strony miasta Wągrowca był zastępca burmistrza –
Grzegorz Kamiński.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna