Lp. Kod odpaduPobieranie 47.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar47.74 Kb.
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. 112, poz. 1206)

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3.

15 01 03

Opakowania z drewna

4.

15 01 04

Opakowania z metali

5.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

6.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

7.

15 01 07

Opakowania ze szkła

8.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

9.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

10.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

11.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

12.

17 01 02

Gruz ceglany

13.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

14.

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

14.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

15.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.


16.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17.

17 01 82

Inne niewymienne odpady

18.

17 02 01

Drewno

19.

17 02 02

Szkło

20.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

21.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

22.

20 01 01

Papier i tektura

23.

20 01 02

Szkło

24.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

25.

20 01 10

Odzież

26.

20 01 11

Tekstylia

27.

20 01 13*

Rozpuszczalniki

28.

20 01 14*

Kwasy

29.

20 01 15*

Alkalia

30.

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

31.

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

32.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

33.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

34.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

35.

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

36.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

37.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

38.

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

39.

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

40.

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

41.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

42.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

43.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

44.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

45.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

46.

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

47.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

48.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

49.

20 01 40

Metale

50.

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

51.

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

52.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny w podgrupie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie [ z wyłączeniem odpadów opakowaniowych ( włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)]

53.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

54.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

55.

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

56.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

57.

20 03 02

Odpady z targowisk

58.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

59.

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

60.

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

61.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

62.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).Otrzymują:

  1. wnioskodawca

  2. a/a

: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna