Śląski Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65 tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10 Regon: 276712880 nip: 954-23-14-260Pobieranie 213.57 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar213.57 Kb.


Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

tel. (32) 258-20-61, tel./fax. (32) 258-68-10

Regon: 276712880 NIP: 954-23-14-260

http://www.szmiuw.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV : 71322000-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV : 71355000-1 usługi pomiarowe

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie operatów wodno -prawnych wraz


z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych, instrukcji gospodarowania wodą
w zbiornikach, instrukcji obsługi i eksploatacji zbiorników oraz ocenę stanu technicznego zbiornika Brzeźnica wraz z przedmiarem i kosztorysem na terenie działania Oddziału w Częstochowie i Biura Terenowego w Gliwicach”

Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia

Wykonanie: 1. operatów wodno- prawnych wraz z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno -prawnych
  i uzyskanie decyzji – pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych,

 2. instrukcji gospodarowania wodą,

 3. instrukcji obsługi i eksploatacji zbiorników,

Powyższe dokumentacje należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą oraz innymi aktualnie obowiązującymi wytycznymi i aktami prawnymi.

Przedmiotem odbioru będą operaty wodno -prawne na wyszczególnione zbiorniki wodne wraz z pozwoleniami wodno prawnymi – decyzjami oraz instrukcje gospodarowania wodą i instrukcje obsługi i eksploatacji. 1. map sytuacyjno-wysokościowych dla obszarów objętych opracowaniem w skali:
  w zależności od powierzchni obiektu - 1:1000 lub 1: 2000.

 2. dla zbiornika Brzeźnica wykonać ocenę stanu technicznego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem

Operaty wodno prawne i instrukcje należy wykonać w czterech egzemplarzach


w formie drukowanej i piąty egz. na nośniku cyfrowym.

Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru.


Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia
Powyższe wykonać dla wymienionych zbiorników wodnych:


Lp.

Nazwa zbiornika

Miejscowość, gmina

Powierz. zbiornika

(ha)

Pojemność zbiornika

(tys. m3)

Wysokość piętrzenia

(m)

Źródło zasilania

Rodzaj zbiornika

Rodzaj zapory

Teren działania Oddziału w Częstochowie1.


Dąbrowa

Koszęcin

gm. Koszęcin2,00

12,0

2,20

Ciek Boronowski

przepływowy

Grobla ziemna czołowa

2.


Droniowiczki

Lubliniec,

gm. Lubliniec7,20

33,0

Ok. 3,0

Ciek Lublinica

przepływowy

zapora ziemna czołowa

3.


Dzibice

Dzibice

gm. Kroczyce28,00

585,0

6,15

ciek

Białka Błotnaprzepływowy

zapora ziemna czołowa

4.


Hadra I

(zbiornik dolny )Hadra

gm. Herby10,80

184,0

2,80

ciek

Liswarta


nieprzepływowy

groble ziemne


5.

Lisów

Lisów

gm. Herby6,50

30,0

2,0

ciek

Liswarta


przepływowy

zapora ziemna czołowa

i boczna6.

Siamoszyce

Siamoszyce

gm. Kroczyce20,0

313,9

5,50

ciek

Krztyniaprzepływowy

zapory ziemne: czołowa

i boczne prawa i lewa7.


Wierzbie I – Gudlina

Wierzbie II, III, IV, VWierzbie

gm. Koszęcin8,10

90,0

0k. 2,0

rów leśny –dopływ cieku Lublinica

przepływowy

groble ziemne

8.


Widawa

Kamienica Śląska

gm. Woźniki12,0

200,0

2,0

ciek

Kamienieckiprzepływowy

zapora ziemna czołowa

9.

Zaborze

Zaborze

gm. Żarki3,60

65,0

3,65

ciek

Ordonka


przepływowy

zapora ziemna czołowa

teren działania Biura Terenowego w Gliwicach

10.


Brzeźnica

Tworóg

gm. Tworóg5,6

56,0

2,8

ciek

Brzeźnicaprzepływowy

zapora ziemna czołowa, jaz betonowy stały, jaz betonowy ruchomy

11.

Świętoszowice

Świętoszowice

gm. Zbrosławice1,0

10,0

1,9

ciek Świętoszowicki

przepływowy

zapora ziemna, mnich żelbetowy ruchomy, przelew otwarty


Dopuszcza się składanie ofert na wykonanie operatu wodno- prawnego dla któregokolwiek zbiornika wodnego.

 1. Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2011 r.

 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

nie dotyczy

2. posiadania wiedzy i doświadczeniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku formułą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22.ust.1 pkt.2 ustawy Pzp oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI. A) ppkt.1 siwz załączonych do oferty.

Wymagane jest wykonanie min. 1 zadania o rodzaju i zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia tj. (operat wodno prawny dotyczący szczególnego korzystania z wód
w zbiornikach wodnych, instrukcja gospodarowania wodą oraz instrukcja obsługi i eksploatacji zbiornika) z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

nie dotyczy
4. osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku formułą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy zgodnie z art. 22.ust.1 pkt.2 ustawy Pzp oraz dokumentów wymienionych w pkt. VI. A) ppkt.1 siwz załączonych do oferty.


Wykonawca lub osoby będące w dyspozycji (zatrudnione) powinien(y) posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (budownictwo wodne, lub melioracje wodne), legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

nie dotyczy

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 2 do siwz

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  1. Wykonawcy lub wykazu osób (w dyspozycji), które będą uczestniczyć
   w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jako kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie z zapisami w pkt. V.4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiający żąda oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:


1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

  1. oświadczenie o niekaralności 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą, faksu przed upływem terminu ich złożenia oraz niezwłocznie potwierdzone pisemnie za pośrednictwem poczty. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnia się:

- w sprawach merytorycznych : - Zbigniew Zyss (tel. 34/362-92-69)- Michał Miłkowski (tel. 34/362-92-11)

- Janusz Skoczek (tel. 34/362-92-11)

- w sprawach formalnych : - Monika Podkowińska Sieńko (tel.32/258-68-10 w.33)- Ewa Mazurek (tel. 34/362-92-69)
Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Ofertę składa się w formie pisemnej.

  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

  3. Oferta musi być spięta, a strony ponumerowane i zaparafowane przez upoważnione osoby. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) winna być ponumerowana kolejnymi numerami.

  4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

  5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt.c), w przypadku dokumentów dwustronnych potwierdza się na każdej stronie,

b) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.


  1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

  2. Wykonawca może złożyć ofertę dla któregokolwiek zbiornika wodnego.

  3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta musi spełniać następujące wymagania:

   1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

   2. oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika konsorcjum,

   3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

   4. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie ich pełnomocnika

  1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy wraz z załącznikami

b) w przypadku, gdy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, należy do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. a) dla każdego z podmiotów (z wyłączeniem formularza ofertowego, zatwierdzonego wzoru umowy, wyceny ofertowej, które są wspólne dla wszystkich podmiotów),

c) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

2. Oferta wraz załącznikami winna być zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sokolska 65 w Katowicach (sekretariat), w terminie do dnia 04.08.2011 r. godz. 1100

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres:
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

oraz następująco opisane:


Przetarg Nieograniczony

„Opracowanie operatów wodno -prawnych wraz
z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno -prawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych, instrukcji gospodarowania wodą
w zbiornikach, instrukcji obsługi i eksploatacji zbiorników oraz ocenę stanu technicznego zbiornika Brzeźnica wraz z przedmiarem i kosztorysem na terenie działania Oddziału w Częstochowie i Biura Terenowego w Gliwicach”UWAGA: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

  1. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.08.2011 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego ul. Sokolska 65 w Katowicach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje:

- nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę;

- ceny złożonych ofert;

- termin wykonania zamówienia;

- warunki płatności.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, na stronie internetowej www.szmiuw.pl. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami.

Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:


 • Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert),

 • Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, powinna być podana cyfrowo i  słownie w złotych polskich, zgodnie z załączonym do siwz formularzem oferty, (tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto).

Zamawiający poprawi w ofercie ewentualne omyłki zgodnie z zasadami określonymi


w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę
w przypadku stwierdzenia w ofercie niezgodności wyszczególnionych w art. 89 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium, jakim jest cena (koszt) – 100%.

- wyliczenie wg wzoru:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom siwz oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Umowa może zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę; nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poda termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  1. Ogólne warunki umowy:

    • cena ryczałtowa określona w ofercie zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

    • Wykonawca do umowy załączy harmonogram rzeczowo-finansowy szczegółowo określający terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia wraz z kwotami przewidzianymi do zapłaty za ich wykonanie.

    • umowa zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z terminem podanym w ofercie;

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu umownego.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości wykonania zamówienia innemu Wykonawcy,  1. Wzór umowy z hormon. rzeczowo-finansowym stanowi załącznik nr 5 do siwz.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Tym Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej:

 • odwołanie (art. 180 – 198 ustawy)

 • skarga do sądu (art. 198a – 198 g ustawy)

 1. Dodatkowe informacje:

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wykonanie operatu wodno- prawnego dla któregokolwiek zbiornika wodnego.

  2. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Odpłatność za przygotowane materiały przetargowe wynosi 10 zł.

Materiały przetargowe można pobrać ze strony internetowej www.szmiuw.pl, odebrać w siedzibie Zamawiającego (po wcześniejszym powiadomieniu) lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym (przesyłka EMS POCZTEX – koszt ok. 30 zł)

Wykonawcy, którzy pobrali materiały przetargowe ze strony internetowej proszeni są o przesłanie danych firmy (telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną) w celu umożliwienia powiadomienia o ewentualnych zmianach w toku procedury przetargowej.


  1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali siwz, bez ujawniania źródła zapytania. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku.

  1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

  2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 - Wzór wyceny ofertowej

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy z harmonogramem rzeczowo finansowym

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik Nr 7 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

Zamówienia

Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia o posiadaniu zdolności do wykonania
zamówienia

Załącznik Nr 9 - Mapy lokalizacyjne zbiorników


............................................................

pieczątka i podpis kierownika zamawiającego

Katowice, dnia 20.07.2011 r.

Załącznik Nr 1 do siwzFORMULARZ OFERTOWYNazwa wykonawcy:


Siedziba wykonawcy:
Miejscowość
Ulica
nr domu:
nr lokalu:
Kod pocztowy
Tel.
Fax.
Strona www
E-mail
NIP
RegonOferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie studium koncepcyjnego dla zadania pn.: „Opracowanie operatów wodno prawnych wraz z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych, instrukcji gospodarowania wodą w zbiornikach, instrukcji obsługi i eksploatacji zbiorników oraz ocenę stanu technicznego zbiornika Brzeźnica wraz z przedmiarem i kosztorysem na terenie działania Oddziału w Częstochowie i Biura Terenowego w Gliwicach – zbiornik …………………………………………………. „ za cenę ryczałtową:
Cena

Kwotowo

Słownie

BruttoNettoVat
Termin wykonania: .......................

Warunki płatności: ........................


 1. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
 1. Akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w siwz, zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z załączonym do siwz wzorem umowy i złożoną ofertą) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi, co zostało uwzględnione w przedłożonej ofercie wycena ofertowa obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia.

 2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

 3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni.

 4. Gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie.
 1. W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

  1. Szczegółowa wycena ofertowa.

  2. Formularz oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  3. Formularz oświadczenia zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  4. Zaparafowany wzór umowy wraz z zaparafowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym.

  5. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
   i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania
   i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6. Wykonawca (lub wykaz osób w dyspozycji), które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat posiadanych przez nich uprawnień i przynależności do izby
samorządu zawodowego ich niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

7. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają zdolność do wykonania zamówienia


...............................................................................

(data i podpis oraz pieczęć

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 2 do siwz


...................................

(pieczątka firmy)

szczegółowa wycena ofertowa

Lp.

Wyszczególnienie elementu zamówienia
Kwota netto


[zł]

Podatek VAT

[zł]

Kwota brutto

[zł]

1

2

3

4

5RAZEMUwaga : Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji terenowej przedmiotu zamówienia przed sporządzeniem wyceny

............................................................

(data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do siwz

.................................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE


Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu pn. „Opracowanie operatów wodno -prawnych wraz


z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych, instrukcji gospodarowania wodą
w zbiornikach, instrukcji obsługi i eksploatacji zbiorników oraz ocenę stanu technicznego zbiornika Brzeźnica wraz z przedmiarem i kosztorysem na terenie działania Oddziału w Częstochowie i Biura Terenowego w Gliwicach”
dotyczące: 1. posiadania uprawnień i zdolności do wykonania zamówienia oraz przynależności do izby samorządu zawodowego
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia

..........................................

(data, podpis i pieczątka

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)


Załącznik Nr 4 do siwz

.................................

(pieczątka firmy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oświadczam, o braku podstaw do wykluczenia:


…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

/nazwa Wykonawcy/


ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia

..........................................

(data, podpis i pieczątka

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik Nr 5 do siwz
UMOWA NR ............

W dniu ..................... w Katowicach pomiędzy Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice ul. Sokolska 65 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

…………………………………….. - ………………………………………………………….

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................reprezentowanym przez :

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg zasad określonych ustawą z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm./. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. : „Opracowanie operatów wodno -prawnych wraz z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych, instrukcji gospodarowania wodą w zbiornikach, instrukcji obsługi


i eksploatacji zbiorników oraz ocenę stanu technicznego zbiornika Brzeźnica wraz
z przedmiarem i kosztorysem na terenie działania Oddziału w Częstochowie i Biura Terenowego w Gliwicach – zbiornik ………………………………………...”
w zakresie i na warunkach określonych w siwz oraz w szczegółowej wycenie ofertowej.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego odstąpić innemu wykonawcy całości przedmiotu umowy (z wyłączeniem części wskazanych w ofercie), pod rygorem zerwania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 2

 1. Zakres robót, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu w zakończonej formie w terminie do dnia: ……………………………...

 2. Integralną częścią niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący zał. nr 1 do umowy, określający zakres i rodzaj prac.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem pod rygorem zerwania umowy z winy wykonawcy.
§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.§ 4

 1. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

............................................. zł nettosłownie: ......................................................................................................

............................................. zł VATsłownie: ......................................................................................................

............................................. zł bruttosłownie: ......................................................................................................
zgodnie ze szczegółową wyceną ofertową,


 1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ww. kwoty do wykonania pełnego zakresu rzeczowego będącego przedmiotem umowy zgodnie z SIWZ, szczegółową wyceną ofertową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.§ 5

 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową.

 2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania pracy podpisany przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, potwierdzający wykonanie i przekazanie całości zamówienia.


§ 6

 1. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego,


§ 7

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za opóźnienia wykonania w stosunku do załączonego harmonogramu 0,1% wartości umownej za każdy tydzień opóźnienia,

 2. za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki,

 3. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

 4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto.

 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 8

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.


§ 10

  1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

 1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

 2. jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową i SIWZ lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.§ 11

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania prac na dzień odstąpienia.

 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający dokona odbioru prac, o których mowa w ust.1 oraz zapłaty wynagrodzenia.


§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.


§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:


Zał. nr 1 do umowy nr…………..

...................................

(pieczątka firmy)


harmonogram rzeczowo-finansowy
Lp

Nazwa elementu (rodzaj prac) którego wykonanie będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury

Termin

wykonania
Wartość

/zł/


netto

brutto

1

2

3

4

5

1.

mapa sytuacyjno-wysokościowa2.


operat wodno-prawny3.

instrukcja gospodarowania wodą


4.

instrukcja obsługi i eksploatacji5.

uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą6.

ocena stanu technicznego (dot. zbiornika Brzeźnica)............................................................ (data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do siwz


...................................

(pieczątka firmy)


wykaz wykonanych usług

w okresie ostatnich trzech lat
Lp.

Nazwa

Inwestor

Zakres usługi

Wartość

Termin realizacji

1

2

3

4

5

6Załączniki:

dokumenty potwierdzające, wykonanie prac z należytą starannością (referencje)


 1. .......................................

 2. ......................................

 3. ......................................

............................................................ (data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)


Załącznik Nr 7 do siwz


...................................

(pieczątka firmy)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

i nr uprawnieńStanowisko

Staż pracy

Przewidywany zakres czynności w realizowanym zadaniu

Informacja o podstawie dysponowania

1

2

3

4

5

6

7

Załącznik:
1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

 1. ......................................

............................................................ (data, podpis i pieczątka osoby upoważnionejZałącznik Nr 8 do siwz


...................................

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ
I ZDOLNOŚCI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym


w trybie przetargu nieograniczonego na :„Opracowanie operatów wodno -prawnych wraz
z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych, instrukcji gospodarowania wodą
w zbiornikach, instrukcji obsługi i eksploatacji zbiorników oraz ocenę stanu technicznego zbiornika Brzeźnica wraz z przedmiarem i kosztorysem na terenie działania Oddziału w Częstochowie i Biura Terenowego w Gliwicach”
, oświadczamy że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i zdolności do wykonania zamówienia.
............................................................ (data, podpis i pieczątka osoby Wykonawcy)

Załącznik Nr 9 do siwz
mapy

stanowią oddzielne załączniki do siwz


SIWZ– „Opracowanie operatów wodno- prawnych wraz z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie
z wód powierzchniowych dla zbiorników wodnych, instrukcji gospodarowania wodą w zbiornikach, instrukcji obsługi i eksploatacji zbiorników oraz ocenę stanu technicznego zbiornika Brzeźnica wraz z przedmiarem i kosztorysem na terenie działania Oddziału
w Częstochowie i Biura Terenowego w Gliwicach”.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna