Śląskie Nazwa Zespołu: Zespół ds monitorowania sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie śląskimPobieranie 30.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar30.89 Kb.
KARTA INFORMACYJNA dot. funkcjonowania ZESPOŁÓW Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS)

w 2009 r.
WOJEWÓDZTWO: Śląskie
Nazwa Zespołu: Zespół ds. monitorowania sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie śląskim
Przewodniczący: Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski, strona rządowa
SKŁAD Zespołu:

1/ strona pracowników: NSZZ „Solidarność”

Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

2/ strona pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich

Związek Rzemiosła Polskiego

Bussines Centre Club

PKPP „Lewiatan"

3/ strona samorządowa: Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego, współprzewodniczący Zespołu

4/ inne podmiotyZESPÓŁ ds. monitorowania sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie śląskim

ILOŚĆ SPOTKAŃ – 4

Lp.

Daty posiedzeń

Tematyka

Ustalenia Zespołu

Podjęte inicjatywy

Realizacja i efekty prac

1

2

3

4

5

6

1.

17.02.2009 r.

1. Sytuacja na rynku pracy województwa śląskiego

2. Mechanizm finansowania pomocy społecznej oraz podstawowe zasady przyznawania świadczeń tego rodzaju.

3. Wykorzystanie funduszy unijnych
w województwie śląskim

4. Problematyka wprowadzenia programu „50+” w kontekście spowolnienia gospodarczego5. Przedstawienie głównych założeń „Planu Stabilności i Rozwoju”

Wypracowane wnioski:

 1. Dokonanie zmiany rozporządzenia MP i PS z dnia 15 stycznia2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Propozycja dot. dokonania zmiany w katalogu osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia, w taki sposób, by osobami uprawnionymi mogli być bezrobotni pozostający bez zatrudnienia i innej pracy zarobkowej nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 miesiąca od dnia rejestracji, a nie jak w obowiązującym stanie prawnym - 6 miesięcy.

 2. Konieczność przyspieszenia prac związanych z tworzeniem aktów wykonawczych, dostosowanych do obowiązującej ustawy, umożliwiających sprawne wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na cele zaplanowane na rok 2009.

 3. Zlikwidowanie konieczności uzyskania statusu osoby bezrobotnej i tym samym rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu nabycia prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz ubezpieczenia społecznego.

 4. Usprawnienie systemu docierania do osób zagrożonych utratą pracy z informacją dotyczącą możliwości pomocy przewidzianej dla tego rodzaju osób.

 5. Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. w kwestii ułatwienia, przyspieszenia i usprawnienia procedur przetargowych oraz odbiurokratyzowania przepisów tak, aby stała się ona jednym z narzędzi wspomagających lokalną przedsiębiorczość.

 6. Jak najszybsze i najsprawniejsze wykorzystanie środków unijnych w celu zaktywizowania rynku gospodarczego.

 7. Propozycja umieszczenia montowni taboru szynowego na terenie województwa śląskiego.

 8. Propozycja opracowania regionalnego międzybranżowego programu działania.

 9. Propozycja zmiany rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości dostosowująca je do zapisów znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wypracowano i przygotowano propozycje rozwiązań, które zostały przesłane do adresatów. Zwrócono uwagę na najistotniejsze (zdaniem uczestników spotkania) problemy hamujące wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.

Wypracowane wnioski w postaci propozycji przesłano do:

 1. Prezesa Rady Ministrów

 2. Marszałka Sejmu

 3. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki. Przewodniczącego Trójstronnej Komisji
  ds. Społeczno
  -Gospodarczych

 4. Ministra Praca i Polityki Społecznej

 5. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 6. Prezesa Głównego Urzędu Geodezyjnego
  i Kartograficznego
  – Głównego Geodety Kraju

Część z zaproponowanych rozwiązań została wprowadzona w życie.2.

7.04.2009 r.

 1. Analiza i prognoza dla rynku pracy województwa śląskiego.

 2. Wykorzystanie na rynku pracy środków z Funduszu Pracy i EFS przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 3. Problematyka reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 1. Przygotowano projekt zmian w ustawie z dnia 17.06.1966 r.
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wypracowano i przygotowano propozycje rozwiązań, które zostały przesłane do adresatów. Zwrócono uwagę na najistotniejsze (zdaniem uczestników spotkania) problemy hamujące wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.

Wypracowane wnioski w postaci propozycji przesłano do:

 1. Prezesa Rady Ministrów

 2. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki, Przewodniczącego Trójstronnej Komisji
  ds. Społeczno
  -Gospodarczych

 3. Wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji
  ds. Społeczno
  Gospodarczej, Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

3.

7.07.2009 r.

1. Problemy związane z wykorzystywaniem środków unijnych w województwie śląskim.

2. Sytuacja na śląskim rynku pracy.

3. Informacja na temat działań podejmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w związku ze spowolnieniem gospodarczym.

4. Sytuacja społeczno- ekonomiczna Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy SA.

5. Najważniejsze założenia dokumentu strategicznego „Polska 2030”


Wypracowane wnioski:

 1. Propozycja zdjęcia z urzędów pracy obowiązku opłacania składek zdrowotnych od osób bezrobotnych.

 2. Zwiększenie środków, których obecnie brakuje, na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 3. Potrzeba udrożnienia otrzymywania przez przedsiębiorców zaliczek w projektach inwestycyjnych.

 4. Postulat by Zarząd Województwa podpisywał umowy z przedsiębiorcami aplikującymi o środki unijne, których status zmienił się w trakcie trwania konkursu.

Wypracowano i przygotowano propozycje rozwiązań, które zostały przesłane do adresatów. Zwrócono uwagę na najistotniejsze (zdaniem uczestników spotkania) problemy hamujące wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.

Wypracowane wnioski w postaci propozycji przesłano do:

 1. Prezesa Rady Ministrów

 2. Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Gospodarki, Przewodniczącego Trójstronnej Komisji
  ds. Społeczno
  -Gospodarczych

 3. Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 4. Wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji
  ds. Społeczno
  – Gospodarczej, Przewodniczącego Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

 5. Zarządu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozwiązanie zaproponowane przez WKDS w kwestii podpisywania umów z przedsiębiorcami aplikującymi o środki unijne, których status zmienił się w trakcie trwania konkursu
4.

24.11.2009 r.

1. Analiza i prognoza dla rynku pracy województwa śląskiego.

2. Działania antykryzysowe rządu.

3.Charakterystyka najważniejszych branż gospodarczych województwa śląskiego (m. in. branży wydobywczej i przemysłu hutniczego a także małej i średniej przedsiębiorczości).

4. Sytuacja społeczna i perspektywy rozwoju Fabryki Opla w Gliwicach.
Sporządzili: Akceptował:


Magdalena Stolorz - Świerk
Robert Wośko
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna