Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012Pobieranie 17.67 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar17.67 Kb.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzoz-lubatow.pl

Lubartów: Dostawy rekawic medycznych
Numer ogłoszenia: 226089 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 81 855 66 08, faks 81 855 66 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy rekawic medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia stanowią dostawy rękawic medycznych w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na zadania 1- 11: Zadanie nr 1 - Rękawice lateksowe niejałowe Zadanie nr 2 - Rękawice nitrylowe niejałowe Zadanie nr 3 - Rękawice winylowe niejałowe Zadanie nr 4 - Rękawice foliowe niejałowe Zadanie nr 5 - Rękawice lateksowe pudrowane jałowe Zadanie nr 6 - Rękawice latekoswe antyalergiczne jałowe Zadanie nr 7 - Rękawice neoprenowe jałowe Zadanie nr 8 - Rękawice ortopedyczne jałowe Zadanie nr 9 - Rękawice RTG jałowe Zadanie nr 10 - Rękawice do mikrochirurgii/neurochirurgii jałowe Zadanie nr 11- Rękawice poliizoprenowe bezpudrowe jałowe 2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 18424300-0. 3.Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 4.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych wielkości opakowań niż opisane w tabeli, wówczas należy tak przeliczyć ilość oferowanych opakowań, aby w efekcie możliwa była realizacja całości zamówienia. W razie konieczności należy zaokrąglić ilość zaproponowanych opakowań w górę. 5.Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. 6.Zamawiający wymaga aby: termin ważności na dostarczany przedmiot zamówienia wynosił min. 12 miesięce licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego. 7.W celu oceny zgodności z SIWZ i jakości dostarczanych wyrobów Zamawiający wymaga złożenia próbek, w ilościach wskazanych poniżej (dostarczone próbki nie podlegaja zwrotowi) : Zadanie nr 1 - Rękawice lateksowe niejałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 S Opakowanie a100 szt. 1 opakowanie 2 M Opakowanie a100 szt. 1 opakowanie 3 L Opakowanie a100 szt. 1 opakowanie Zadanie nr 2 - Rękawice nitrylowe niejałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 M Opakowanie a100 szt. 1 opakowanie 2 M (z wydłużonym mankietem) Opakowanie a100 szt. 1 opakowanie Zadanie nr 3 - Rękawice winylowe niejałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 M Opakowanie a100 szt. 1 opakowanie Zadanie nr 4 - Rękawice foliowe niejałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 Uniwersalne (męskie) Opakowanie a100 szt. 1 opakowanie Zadanie 5 - Rękawice lateksowe pudrowane jałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 Nr 6,0 para 1 para 2 Nr 6,5 para 1 para 3 Nr 7,5 para 1 para 4 Nr 8,0 para 1 para 5 Nr 8,5 para 1 para 6 Nr 9,0 para 1 para Zadanie nr 6 - Rękawice latekoswe antyalergiczne jałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 Nr 6,0 para 1 para 2 Nr 6,5 para 1 para 3 Nr 7,0 para 1 para 4 Nr 7,5 para 1 para 5 Nr 8,0 para 1 para 6 Nr 8,5 para 1 para Zadanie nr 7 - Rękawice neoprenowe jałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 Nr 6,5 para 1 para 2 Nr 7,5 para 1 para Zadanie nr 8 - Rękawice ortopedyczne jałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 Nr 7,5 para 1 para 2 Nr 8,0 para 1 para 3 Nr 8,5 para 1 para 4 Nr 9,0 para 1 para Zadanie nr 10 - Rękawice do mikrochirurgii/neurochirurgii jałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 Nr 7,5 para 1 para Zadanie nr 11- Rękawice poliizoprenowe bezpudrowe jałowe L.p. Rozmiar Jednostka miary Wymagana ilość próbek 1 Nr 6,5 para 1 para Próbki winny znajdować się w oddzielnym opakowaniu niż oferta . Paczka z próbkami winna być oznaczona : Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic medycznych. Nr sprawy: SZP-37-2012. Wewnątrz należy umieścić informacje o nazwie i adresie Wykonawcy oraz informację, których zadań próbki dotyczą. Próbki należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ w Lubartowie ul. Cicha 14 21-100 Lubartów do dnia 05. 11. 2012 r. do godz. 10.00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: • próbki, opisy lub fotografie

 • inne dokumenty

1.Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta. 2.Certyfikat CE 3.Zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 4.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (karty katalogowe oraz raport z badań producenta nie starszy niż z 2011 roku) 5.Do oferty należy dołączyć próbki określone w dziale III pkt 7 SIWZ (w oddzielnym opakowaniu).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Jakość - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące przesłanki do zmiany warunków zawartej umowy: 1.W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. 2.W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiednio ją obniży.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-lubatow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
: przetargi -> 2012
2012 -> Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
2012 -> Wrocław: Dzierżawa 2 szt automatycznych separatorów t-ace II produkcji terumo wraz z osprzętem oraz utrzymanie w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej 8 stanowisk do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi pełnej w okresie 24 miesięcy Numer
2012 -> Poviig230/17/2012 specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
2012 -> Dostawę odczynników I drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szczepionek profilaktycznych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu”
2012 -> Poviig230/17/2012 opis przedmiotu zamówienia
2012 -> Specyfikacja techniczna
2012 -> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście”
2012 -> Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w poznaniu
2012 -> Odczynniki Laboratorium wioś w Poznaniu – Pracownia lf
2012 -> Formularz ofertowy I. Dane o oferencie

Pobieranie 17.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna