M we sem 4 m 42/43 a kierunek lub kierunki studiówPobieranie 89.03 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar89.03 Kb.

KOD MODUŁU

M WE SEM 4 M 42/43 A

Kierunek lub kierunki studiów


Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Herpetologia i terrarystyka

Herpetology with elements of herpetocultureJęzyk wykładowy


polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku


II

Semestr dla kierunku


IV

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,5/0,5)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

dr hab. Krzysztof Tomczuk

Jednostka oferująca moduł


Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Cel modułu


Poznanie podstaw ewolucji, biologii i hodowli płazów i gadów. Poznanie herpetofauny Polski oraz najczęściej spotykanych gatunków hodowlanych płazów i gadów. Poznanie roli płazów i gadów w środowisku oraz zagadnień dotyczących ich ochrony.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Podstawy prawne hodowli i obrotu zwierzętami egzotycznymi w Polsce.

Ewolucja i pozycja systematyczna płazów i gadów.

Rola płazów i gadów w środowisku i gospodarce.

Płazy i gady Polski ,programy ochrony oraz reintrodukcji gatunków.

Najpopularniejsze gatunki hodowlane

– żółwie lądowe– żółwie wodno-lądowe -jaszczurki.-węże. -płazy

Niebezpieczeństwa związane z zasiedlaniem rodzimych środowisk obcymi , hodowlanymi gatunkami, - gatunki inwazyjne

Niebezpieczeństwa związane z hodowlą zwierząt jadowitych. Systemy hodowli gadów i płazów.

Pojęcie i rola hibernacji i estywacji u gadów.

Sposoby rozmnażania gadów, zaburzenia rozrodu u gadów.

Żywienie gadów i płazów ( żywienie zwierząt młodych i dorosłych, rodzaj pożywienia i częstotliwość karmienia, suplementacja diety, rola witamin w żywieniu gadów).


Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


1.,,Zwierzęta w terrarium" - Siegfried Schmitz , Oficyna Wydawnicza MULICO, Warszawa 1998

2. Gady i płazy : encyklopedia zwierząt, konsultanci tekstu Harold G. Cogger, Richard G. Zweifel ; il. David Kirshner ; [współaut.: Aaron M. Bauer et al. ; przekł.: Maria Oleszkiewicz, Krzysztof Oleszkiewicz]. Warszawa : Elipsa, cop. 1993.

3.Płazy i gady - Günter Diesener, Josef Reichholf ; przekł. i adaptacja Henryk Grabarczyk i Eligiusz Nowakowski.Warszawa: GeoCenter, cop. 1997.

4.Płazy i gady Europy - Joanna Mazgajska wydanie internetowePlanowane formy/działania/metody dydaktyczne


Wykład, ćwiczenia praktyczne z prezentacją zwierząt i terrariów. oglądanie i recenzowanie filmów, zajęcia terenowe w Poleskim Parku Narodowym i Egzotarium w Lublinie
Kod modułu

M WE_SEM 4 M42/43 B

Kierunek lub kierunki studiów


Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Endokrynologia

EndocrinologyJęzyk wykładowy


Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku


II

Semestr dla kierunku


IV

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Prof. dr hab. Marta Kankofer

Jednostka oferująca moduł


Katedra Biochemii

Cel modułu


Celem nauczania endokrynologii jest rozszerzenie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy uzyskanej w ramach przedmiotów Biochemia i Fizjologia Zwierząt z zakresu endokrynologii o wiadomości pochodzące z najnowszych publikacji naukowych. Problemowe przedstawienie mechanizmów oddziaływania hormonów na komórki w połączeniu z wielokierunkowym efektem ich działania i regulacją poszczególnych przemian w różnych tkankach i narządach, pozwoli na integrację wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Mechanizmy działania hormonów. Hormony osi podwzgórzowo – przysadkowej. Rola estrogenów, progesteronu, testosteronu oraz innych hormonów w regulacji cyklu oraz zachowań rozrodczych zwierząt – oddziaływanie obwodowe i centralne, mechanizmy genomowe i niegenomowe. Hormonalna regulacja metabolizmu węglowodanów. Hormonalna regulacja gospodarki mineralnej. Rola szyszynki i melatoniny. Hormonalna regulacja metabolizmu. Hormony tkankowe. Integracja mechanizmów działania hormonów z objawami klinicznymi wybranych chorób.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


 1. 1. Gardner i Shoback – Endokrynologia ogólna i kliniczna Greenspana, 2011

 2. Skałba – Endokrynologia ginekologiczna, PZWL 2008

 3. Rijnberk i Kooistra Kliniczna endokrynologia psów i kotów, Galaktyka 2011

 4. Artykuły naukowe z czasopism Endocrinology, Prostaglandins, Steroids

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Ćwiczenia seminaryjne, materiały do samonauki na stronie WWW jednostki oraz internetowe dostępne za hasłem (VikiWet, Casus)Kod modułu

M_WE SEM4 M42/43 C

Kierunek lub kierunki studiów

Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Neurofizjologia

NeurophysiologyJęzyk wykładowy

Polski

Rodzaj modułu kształcenia

(obowiązkowy/fakultatywny)Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia

Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

IV

Liczba punktów ECTS z podziałem

na kontaktowe/ niekontaktowe1 (0,7/03)

Imię i nazwisko osoby

OdpowiedzialnejIwona Puzio

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Biochemii Fizjologii Zwierząt Zakład Fizjologii Zwierząt

Cel modułu

Zapoznanie studentów z neurofizjologicznymi mechanizmami zachowania się zwierząt oraz metodami badania struktury i czynności układu nerwowego

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Wybrane zagadnienia z neurobiologii i neurofizjologii rozwojowej - kształtowanie się układu nerwowego, wyznaczanie fenotypu komórkowego, tworzenie map topograficznych w układzie nerwowym, synaptogeneza, czynniki neurotroficzne. Dymorfizm płciowy mózgu - uwarunkowania hormonalne i neuroanatomiczne, konsekwencje fizjologiczne. Neurofizjologiczne podłoże czynności popędowo-emocjonalnych. Wpływ różnych substancji na pobudliwość układu nagrody. Fizjologiczne podstawy zachowania zwierząt. Neurofizjologiczne mechanizmy agresji i czynności obronnych. Hormony a zachowanie. Zaburzenia zachowania wynikające z niewłaściwego działania synaps i wybranych układów transmisji synaptycznej. Metody badania związku między układem nerwowym a zachowaniem: ich możliwości i ograniczenia. Mózg a odporność. Neurofizjologia bólu.Metody badania struktury i funkcji układu nerwowego.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

1. Neurobiologia, Longstaff A.

2. Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane, red. Sotowska-Brochocka J.

3. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Sadowski B.

4. Artykuły naukowePlanowane formy/działania/metody dydaktyczne

Prezentacje multimedialne, filmy, referatyKod modułu

M_WE SEM 4 M42/43 D

Kierunek lub kierunki studiów

Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Fizjologia postnatalnego rozwoju zwierząt

Animal postnatal development physiology
Język wykładowy

Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia

Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

IV

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,66/0,34)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr Sylwia Szymańczyk

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Fizjologii Zwierząt

Cel modułu

Celem jest przekazanie wiedzy z dziedziny neonatologii zwierzęcej, która umożliwi zrozumienie mechanizmów fizjologicznych, zapewniających prawidłowy wzrost i dojrzewanie w okresie postnatalnego rozwoju zwierząt.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Rozwój i wzrost organizmu zwierząt. Determinanty adaptacji narządowej i ogólnoustrojowej noworodków. Termoregulacja noworodków, homotermia, hormony tarczycy, katecholaminy, komfort cieplny, białka rozprzęgające. Rozwój układu pokarmowego noworodków zwierząt domowych. Pokarm matczyny, peptydy regulacyjne siary, egzogenne substancji biologicznie aktywne a rozwój przewodu pokarmowego. Rozwój układu oddechowego. Rozwój układu sercowo-naczyniowego. Rozwój układu krwiotwórczego. Rozwój i dojrzewanie układu wydalniczego. Przestrzenie wodne i czynność nerek noworodków. Fizjologia noworodków wcześnie urodzonych. Fizjologiczne uwarunkowania zróżnicowania rozwoju noworodków wewnątrz populacji. Wpływ opóźnienia rozwoju we wczesnym okresie postnatalnym na funkcję organizmu dorosłego. Rola mikro- i makroelementów oraz witamin we wzroście i rozwoju noworodka.


Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

Noworodek a środowisko pod redakcją Andrzeja Ślebodzińskiego, Poznań 2000.

Noworodek a środowisko (cz. 2) pod redakcją W. Skrzypczaka, T. Stefańskiego, R. Zabielskiego. Wrocław 2002.Growth of Farm Animals, 2nd Edition (T.L.J. Lawrence and V.R. Fowler), CAB International 2002.

Biology of the Intestine in Growing Animals. Vol. 1. Editors, R. Zabielski, P.C. Gregory, B. Weström. ELSEVIER Series ,,Biology in Growing Animals” 2003.


Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków pod redakcją R. Zabielskiego. W-wa 2007.

Planowane

formy/działania/metodydydaktyczne

Ćwiczenia, prezentacje multimedialne, symulacje komputerowe, ocena czynności fizjologicznej wybranych układów na podstawie rejestracji sygnałów biologicznych i analizy materiału biologicznego.KOD MODUŁU

M_WE SEM4 M42/43 E

Kierunek lub kierunki studiów


Weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Choroby genetyczne zwierząt

Animal genetic diseases

Język wykładowy


Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia


Studia jednolite magisterskie

Rok studiów dla kierunku


II

Semestr dla kierunku


IV

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,8/0,2)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Jednostka oferująca moduł


Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakład Patofizjologii

Cel modułu


Opanowanie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu etiologii i patogenezy chorób genetycznych u zwierząt gospodarskich i towarzyszących (m.in. wykorzystanie genomu konia i psa do poznania patogenezy chorób genetycznych u tych gatunków), genetycznego podłoża wybranych chorób metabolicznych, endokrynnych i nowotworowych oraz terapii genowych u zwierząt.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Molekularne mechanizmy zaburzeń epigenetycznych, jednogenowych, wielogenowych i chromosomalnych. Mutacje w genach pozajądrowych oraz plejotropia i epistaza w chorobach genetycznych u zwierząt. Uniparentalna disomia oraz imprinting genomowy. Etiologia i molekularne patomechanizmy chorób genetycznych u bydła i koni. Genetyczne uwarunkowania podatności na rozwój chorób metabolicznych, endokrynnych i nowotworowych oraz na plenność i wydajność mięsną świń, owiec i kóz. Zaburzenia dojrzewania jądrowego oocytów u bydła i świń jako przyczyna wczesnej zamieralności zarodków. Molekularne i receptorowe podłoże chorób genetycznych u kotów i psów, struktura genomu a podatność na choroby, rasowa podatność genetyczna na rozwój zaburzeń sercowo-naczyniowych, hematologicznych, neurologicznych i gastrologicznych o podłożu genetycznym. Dziedziczne niedobory immunologiczne. Wykrywanie chorób mono- i wielogenowych poprzez PCR, RFLP, Real-Time PCR, analizę mikromacierzy DNA i SNP. Terapie genowe.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


Lektura obowiązująca:

 1. „Genetyka weterynaryjna” –B. Kossowska, B. Nowicki

 2. „Genetyka zwierząt” – K. Charon, M. Świtoński

 3. „Biotechnologia zwierząt” - A. Bielański, M. Tischner

 4. Notatki z ćwiczeń

 5. Materiały z zakresu chorób genetycznych zwierząt zamieszczone w formie prezentacji na stronie Zakładu Patofizjologii
  (e-learning)

Lektura uzupełniająca:

 1. „The genetics of cattle” – R. Fries, A. Ruvinsky

 2. “Genetic mapping of disease genes” – I. H. Pawlowitzki,
  J. H. Edwards, E.A. Thompson

 3. “The genetics of cancer” – G.V. Sherbet, M.S. Lakshmi: “Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie” – pod red. J. Bala

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne, doświadczenia, demonstracje, dyskusje, e-learning.Kod modułu

M_WE SEM 4 M 42/43 F

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Akwarystyka

AquaristicJęzyk wykładowy

Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom modułu kształcenia

 Jednolite studia magisterskie.

Rok studiów dla kierunku

II

Semestr dla kierunku

IV

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,5/0,5)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Leszek Guz

Jednostka oferująca przedmiot

Zakład Chorób Ryb i Biologii

Cel modułu

Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwarystyki

Treści modułu kształcenia- zwarty opis ok. 100 słów

Akwarystyka – Historia akwarystyki. Wybrane przepisy prawne dotyczące akwarystyki. Akwarium biotopowe: Azji, Afryki, Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej. Akwarium zimnowodne. Zasady badania rybek akwariowych. Profilaktyka chorób wywołanych przez niekorzystne czynniki środowiskowe. Ogólnodostępne preparaty do leczenia rybek akwariowych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

- Wielka Encyklopedia Akwarystyki

- Hubert Ziętek: Rozmnażanie ryb w akwariach

- Paweł Zarzyński: Akwarium moja pasja

- Joanna Zarzyńska i Paweł Zarzyński: Krewetki, raki i kraby w akwarium słodkowodnym.

- Wally Kohl, Burkard Kohl, Dieter Vogt: Atlas ryb akwariowych.

- Radosław Bednarczuk: Choroby słodkowodnych ryb akwariowych


Czasopisma:

- Magazyn Akwarium

- Akwarium

- Nasze Akwarium

- Zeszyty Akwarystyczne


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Praca w grupach, dyskusja, pokaz, pogadanka, opracowanie projektów na zadany temat


M_WE SEM IV M 43B

Kierunek lub kierunki studiów

weterynaria

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Hematologia weterynaryjna

Veterinary HaematologyJęzyk wykładowy

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia

jednolite studia magisterskie

Rok studiów dla kierunku

III

Semestr dla kierunku

V

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,6/0,4)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr n. wet./adiunkt/Andrzej Milczak

Jednostka oferująca moduł


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt,

Cel modułu


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami specjalistycznej hematologicznej diagnostyki laboratoryjnej, preparatyki krwi i kontroli jakości w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Hematologia laboratoryjna – Status prawny laboratorium hematologicznego. Zasady akredytacji laboratorium. Dobór specjalistycznych badań laboratoryjnych do konkretnych potrzeb klinicznych. Pobieranie materiału (krew, szpik kostny) do badań laboratoryjnych oraz krwi do przetoczeń. Specjalistyczne metody analityczne w hematologii i automatyzacja badań morfologicznych krwi. Techniki przygotowania i barwienia specjalnego preparatów cytologicznych krwi i szpiku. Interpretacja wyników specjalistycznych badań hematologicznych. Testy oceniające sprawność hemostazy. Preparatyka krwi. Serologia grup krwi u zwierząt towarzyszących. Rodzaje preparatów krwiopochodnych. Warunki przechowywania i trwałość preparatów krwiopochodnych. Rodzaje błędów laboratoryjnych i źródła ich powstawania. Zasady przeprowadzania wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań hematologicznych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe


• Mischke R.: Praktyczna hematologia psów i kotów Galaktyka. Łódź 2003

• Bomski H.: Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne. PZWL Warszawa 1989

• Martinem de Merlo. E. M.: Atlas de citologia clinica del perro y del gato. SERVET, Zaragoza 2008

• Taylor S.M.: Zabiegi diagnostyczne i lecznicze u psów i kotów. Elsevier, 2010Planowane formy/działania/metody dydaktyczne


Praca w grupach/ wykład, dyskusja, pokaz, pogadanka, metoda projektów, samokształcenie


Pobieranie 89.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna