Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 242.35 Kb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar242.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Magdalena Kębłowska

Plan wynikowy


Upstream Advanced C1

Wstęp

1. Czym jest plan wynikowy

Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się


w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
na osobę ucznia, a nie na osobę nauczyciela” (2000:5)1. Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany, stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp., zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny, a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami,
dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować z dzieckiem w domu czy jakie materiały mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela, a tym samym przyczynić się
do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach, mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy
i umiejętności, a w szczególności w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych.
2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Upstream Advanced (Podręcznik ucznia
i Zeszyt ćwiczeń)

Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: • tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz

 • tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części podręcznika.


2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się, a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu, czyli u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s t a w o w y, wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero


to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać w języku obcym, powinno stanowić bazę dla wyższej oceny.

W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa – jak to ma miejsce w podręczniku Upstream Advanced – nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.), będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie (a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w znaczeniu).Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych, które uczeń powinien znać,
a więc powinien być w stanie prawidłowo wykonać, na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie w odpowiedniej formie:

Jenny .......... (cook) dinner every day.

Jenny cooks dinner every day.

lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego:Jenny cooks dinner every day.

How often does Jenny cook dinner?

To, że uczeń zna daną strukturę nie oznacza jednak, że potrafi jej używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo


i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, możemy ocenić, czy uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli na przykład umie rozmawiać
z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego:

A: How often do you exercise?

B: I exercise once a week.

A: Do you ever do the shopping?

B: I do the shopping on Saturdays.

lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień,


a co wyjątkowo robi teraz:

We go to the beach every afternoon, but this

afternoon we are writing letters at the hotel.
Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym. Uczeń, który korzysta z podręcznika na poziomie advanced
z pewnością osiągnął już poziom biegłości pozwalający na stosunkowo swobodne i płynne posługiwanie się językiem angielskim, jak również odznacza się dużą samodzielnością
i własną inicjatywą w nauce. I to powinno stanowić poziom podstawowy jego umiejętności. Dlatego też poziom ponadpodstawowy będzie dotyczył, obok bardziej szczegółowego rozumienia tekstów słuchanych i czytanych, większej p o p r a w n o ś c i językowej, a więc doboru właściwej leksyki i struktur gramatycznych poprawnie użytych w wypowiedzi ustnej czy pisemnej.
2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez reformę, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego.

Kategorie Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia oraz Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia pozwalają najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego, o czym mowa na lekcji, do własnych doświadczeń, zainteresowań może też wyrazić własne opinie Interdyscyplinarność upodobania.

Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,


a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie.

Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju a kulturą innych narodów oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów


z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii, jak interpretować teksty autentyczne (np. napisy w środkach komunikacji publicznej, nagłówki gazet, oferty pracy, reklamy itp.), czy też jakie są typowe powiedzenia w języku angielskim dotyczące danego tematu.

Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny postępu.

Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy


w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Tematyka poruszana w podręczniku umożliwia przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe jak i zdobędą nową wiedzę z różnych dyscyplin.

Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla czwartego etapu edukacyjnego, między innymi edukację zdrowotną i edukację ekologiczną.


UPSTREAM ADVANCED – Plan wynikowy

Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

On Top of the World
Unit 1

Something to Shout About

 • nazwy zawodów (np. art director, business executive, politician, novelist);

 • cechy człowieka
  (np. physical strength, diplomacy, team spirit, foresight, self-motivation, charisma);

 • ważne wydarzenia
  w życiu (np. birth, graduation, wedding, promotion);

 • czasowniki carry i wear
  z różnymi przyimkami
  (np. carry out, carry on, wear off, wear away);

 • przymiotniki opisujące samopoczucie
  (np. amused, delighted, tearful, displeased);

 • wyrażenia i idiomy związane z życiem zawodowym i sukcesem (np. have the world
  at one’s feet; work one’s fingers to the bone
  )

 • słowa, po których występuje czasownik
  w formie bezokolicznika
  (np. agree, fail, decide);

 • słowa, po których występuje czasownik
  z końcówką -ing
  (np. enjoy, miss, suggest)
Poziom podstawowy

 • wyrazić swoją opinię na temat sukcesu w życiu, jakie jest znaczenie sukcesu, jego pozytywne
  i negatywne skutki itp.;

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie cechy są istotne w różnych zawodach
  (np. I think strong powers of persuasion are essential for someone like a car salesman because he has to be able to talk people into buying from him.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o sukcesie różnych osób (sportowców, pisarzy itp.) i odpowiedzieć
  na pytania;

 • na podstawie przeczytanego tekstu podać przepis na sukces;

 • opowiedzieć o sukcesie osoby, którą zna;

 • opowiedzieć o wydarzeniach, uroczystościach, w których brał udział, np. rocznica ślubu, ukończenie studiów itp.;

 • opisać najwspanialszą uroczystość, imprezę, w której brał udział: ile było ludzi, jakie serwowano dania, jak długo trwała itp.;

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie cechy człowieka sprzyjają osiągnięciu sukcesu (np. If you are in a profession that involves dealing with people, a positive image can make them like you and trust you.);

 • opowiedzieć o swoich cechach, które sprzyjają osiągnięciu sukcesu;

 • oznajmić koledze dobrą i złą wiadomość, zareagować na wiadomość kolegi (np. A: I’m afraid I’ve got some bad news. B: Oh, no. What’s the matter? A: I’ve just got my chemistry results
  and I’ve failed.
  B: Oh, what a pity. And you worked so hard for it.);

 • opowiedzieć o wyjątkowych chwilach w swoim życiu, jak się czuł, co spowodowało jego radość itp.;

 • porównać ilustracje przestawiające osiągnięcia ludzi; powiedzieć, która postać najwięcej pracowała na swój sukces;

 • porównać ilustracje przestawiające urodziny osób w różnym wieku; powiedzieć, co dla każdej
  z nich oznaczają te rodziny;

 • zrozumieć ogólnie tekst o szczęściu i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie przeczytanego tekstu rozmawiać o szczęściu w życiu człowieka, co je powoduje, dlaczego ludzie są nieszczęśliwi itp.;

 • napisać list nieoficjalny oraz oficjalny;

: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp

Pobieranie 242.35 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna