Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 266.51 Kb.
Strona1/9
Data03.05.2016
Rozmiar266.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Magdalena Kębłowska

Plan wynikowy


Upstream Upper-Intermediate B2+

Wstęp

1. Czym jest plan wynikowy

Powtarzając za H. Komorowską, za podstawową zmianę, jaka powinna dokonać się


w systemie edukacji w Polsce, należy uważać „ukierunkowanie działań dydaktycznych
na osobę ucznia, a nie za osobę nauczyciela" (2000:5)11. Plan wynikowy, który określa
o c z e k i w a n e o s i ą g n i ę c i a u c z n i ó w po przerobieniu danej partii materiału, znakomicie spełnia ten warunek i pozostaje w zgodzie z postulatem podejścia skoncentrowanego na uczniu (learner-centeredness). Tak skonstruowany, stanowi nieocenioną pomoc w wielu aspektach pracy nauczyciela. Po pierwsze, pozwala zaplanować zajęcia, przygotować dodatkowe materiały i ćwiczenia, pomoce wizualne, tematy prac projektowych itp. zarówno na najbliższy tydzień, jak i na cały rok szkolny,
a nawet na koniec danego etapu edukacyjnego. W ten sposób przyczynia się do bardziej spójnego i lepiej zorganizowanego procesu dydaktycznego. Po drugie, jest szczególnie przydatny przy opracowywaniu testów i kartkówek, ponieważ pomaga wyznaczyć właściwe kryteria oceny. Dzięki temu może się również okazać pomocny w kontaktach nauczyciela z rodzicami, dla których jasno sformułowane w planie wynikowym umiejętności i wiedza są bardziej czytelne niż spis treści w języku obcym w podręczniku. Rodzice mogą się także zainteresować planem wynikowym, by wiedzieć, jak pracować
z dzieckiem w domu czy jakie materiały mu dostarczyć, by wspomóc pracę nauczyciela,
a tym samym przyczynić się do większej niezależności ucznia. Sami uczniowie, zwłaszcza na wyższych poziomach, mogą docenić plan wynikowy przy wytyczaniu
i realizowaniu swoich celów. Wreszcie będzie plan wynikowy wskazówką dla nauczycieli innych przedmiotów w procesie integracji wiedzy i umiejętności, a w szczególności
w trakcie realizacji prac projektowych czy ścieżek międzyprzedmiotowych.

2. Struktura planu wynikowego do podręcznika Upstream Upper–Intermediate (Podręcznik ucznia i Zeszyt ćwiczeń)

Poniższa propozycja planu wynikowego składa się z dwóch zasadniczych części: • tabeli zawierającej oczekiwane osiągnięcia uczniów oraz

 • tabeli ukazującej realizowanie wytycznych Podstawy programowej w danej części podręcznika.


2.1. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Podział pierwszej z tabel na wiedzę (czyli Uczeń zna) i umiejętności (czyli Uczeń potrafi) jest istotnym elementem planowania wynikowego oraz ustalania kryteriów oceny. Pamiętać należy, że we współczesnej szkole w i e d z a, a więc opanowanie słownictwa


i struktur gramatycznych, nie jest już ostatecznym celem procesu nauczania/uczenia się,
a jedynie pomocnym narzędziem w osiągnięciu właściwego celu, czyli
u m i e j ę t n o ś c i. Dlatego też znajomość słownictwa i materiału gramatycznego należy traktować jako punkt wyjściowy lub p o z i o m p o d s t a w o w y, wystarczający jedynie na ocenę dostateczną. Dopiero to, co uczeń potrafi powiedzieć czy napisać języku obcym, powinno stanowić bazę dla wyższej oceny.

W kolumnie Słownictwo znalazły się kategorie leksykalne proponowane


w każdym dziale (Unit) podręcznika wraz z konkretnymi przykładami wyrazów, zwrotów czy wyrażeń. Z przyczyn technicznych lista słów nie jest kompletna, zawiera natomiast wystarczającą liczbę przykładów, które pozwalają na rozpoznanie danej kategorii.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż na poziomie początkującym każde nowo poznane słowo powinno zazwyczaj znaleźć się w aktywnym repertuarze ucznia. Na wyższych poziomach, gdzie pojawia się coraz więcej nowego słownictwa – jak to ma miejsce
w podręczniku Upstream Upper–Intermediate – nauczyciel, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. przydatności dla ucznia, zainteresowań ucznia itp.), będzie często decydował, które słowa uczeń musi znać aktywnie (a więc używać), a które biernie
(a więc jedynie rozpoznawać i ogólnie orientować się w ich znaczeniu).

Materiał gramatyczny to lista struktur gramatycznych wraz z przykładami, które uczeń powinien znać, a więc powinien być w stanie prawidłowo wykonać, na przykład zadania typu wypełnianie luk (fill-in-the-blank) czy transformacje. Dla przykładu, jeśli uczeń zna czas Present Simple, potrafi wstawić w zdaniach czasowniki w tym czasie
w odpowiedniej formie:

Jenny ......... (cook) dinner every day.

Jenny cooks dinner every day.

lub ułożyć pytanie w tym czasie na podstawie zdania twierdzącego:Jenny cooks dinner every day.

How often does Jenny cook dinner?

To, że uczeń zna daną strukturę nie oznacza jednak, że potrafi jej używać. Ostatnia kolumna tabeli to właśnie umiejętności ucznia, czyli to, jak potrafi opanowane słownictwo i gramatykę stosować w komunikacji. Posługując się poprzednim przykładem, możemy ocenić, czy uczeń potrafi używać czasu Present Simple, jeśli


na przykład umie rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich czynności dnia codziennego:

A: How often do you exercise?
B: I exercise once a week.
A: Do you ever do the shopping?
B: I do the shopping on Saturdays.

lub napisać kartkę do kolegi z wakacji o tym, jak wygląda typowy wakacyjny dzień,


a co wyjątkowo robi teraz:

We go to the beach every afternoon, but

this afternoon we are writing letters at the hotel

Ponadto plan proponuje rozwój umiejętności na poziomie podstawowym, a więc odpowiednim dla przeciętnego ucznia, oraz oddzielnie wyszczególnionym poziomie ponadpodstawowym, skierowanym do ucznia bardziej samodzielnego, znajdującego się


na poziomie wyższym niż przeciętny. Uczeń na poziomie ponadpodstawowym będzie
na przykład odznaczał się lepszym zrozumieniem tekstów (słuchanych i czytanych) czy też będzie w stanie wyrazić swoją opinię na różne, w tym bardziej złożone, tematy nie zawsze wsparte informacją w podręczniku.
2.2 Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Tabela z wytycznymi Podstawy programowej zawiera szereg istotnych elementów postulowanych przez reformę, dzięki którym proces nauczania/uczenia się staje się bardziej skoncentrowany na uczniu. Kategorie w niej zawarte pomogą nauczycielowi uświadomić sobie, które aspekty pracy dydaktycznej należy podkreślić i dlaczego.

Kategorie Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia oraz Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia pozwalają najpełniej realizować postulat umieszczenia ucznia w centrum działalności nauczyciela. Uczeń ma możliwość odniesienia tego,
o czym mowa na lekcji do własnych doświadczeń, zainteresowań, może też wyrażać własne opinie i upodobania.

Kategoria Interdyscyplinarność odnosi się do integracji międzyprzedmiotowej,


a więc powiązania tematycznego z innymi przedmiotami szkolnymi. Takie podejście nie tylko poszerza horyzonty ucznia, ale może odegrać ważną rolę motywującą, gdyż język obcy postrzegany jest wtedy jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy, a nie jedynie jako cel sam w sobie.

Kolejny aspekt to Rozwijanie szeroko pojętej kompetencji interkulturowej, która obejmuje wpajanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między kulturą własnego kraju a kulturą innych narodów oraz umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów


z cudzoziemcami. Można więc w tej kategorii znaleźć informacje o tym, jakie miejsca warto zwiedzić w krajach anglojęzycznych, jak wypełnić formularz bankowy w Wielkiej Brytanii, jak interpretować teksty autentyczne (np. napisy w środkach komunikacji publicznej, nagłówki gazet, oferty pracy, reklamy itp.), czy też jakie są typowe powiedzenia, idiomy, przysłowia w języku angielskim dotyczące danego tematu.

Rozwijanie samodzielności to istotny, jeśli nie najistotniejszy, postulat Podstawy realizowany przy pomocy podręcznika. W ramach tej kategorii na uwagę zasługuje trening strategii, a więc wskazywanie uczniowi, w jaki sposób uczyć się słownictwa, pisania itp. Uczeń ma okazję do samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz możliwość samooceny postępów. Podręcznik zachęca też do sięgania po literaturę w języku angielskim (lub jej uproszczone wersje w postaci tzw. graded readers.) poprzez lekturę fragmentów dzieł pisarzy anglojęzycznych.

Kolejnym elementem rozwijającym samodzielność ucznia, uczącym współpracy


w grupach, zapewniającym integrację międzyprzedmiotową oraz używanie języka obcego jako narzędzia jest Projekt. Tematyka poruszana w podręczniku umożliwia przeprowadzenie wielu projektów interdyscyplinarnych, dzięki którym uczniowie zarówno rozwiną umiejętności językowe, jak i zdobędą nową wiedzę z różnych dyscyplin.

Jako ostatnią wyróżniono realizację Ścieżek międzyprzedmiotowych (które mogą, choć nie muszą, być realizowane w formie projektów) przewidzianych dla czwartego etapu edukacyjnego, między innymi edukację zdrowotną i ekologiczną.UPSTREAM UPPER-INTERMEDIATE – Plan wynikowy


Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 1

Express Yourself
Unit 1

Crossing barriers

 • nazwy kontynentów
  i części świata
  (np. East Africa, Papua New Guinea, North America, Britain);

 • czasowniki związane
  z komunikowaniem się (np. send, address, communicate, answer);

 • przymiotniki opisujące sposoby komunikowania się (np. impersonal, easy, economical, reliable);

 • sposoby komunikacji niewerbalnej
  (np. weep, giggle, yawn);

 • słownictwo związane
  z językiem (np. first language, small talk, regional accent);

 • przymiotniki opisujące uczucia (np. surprised, impatient, uncertain);

 • zwroty dotyczące komunikowania się
  z kimś (np. get hold of sb, be out of touch with sb);

 • zasady użycia przedimków a i the;

 • zasady użycia różnych określników
  z rzeczownikami policzalnymi
  i niepoliczalnymi
  (np. every, many, any, little);

 • zasadę użycia
  too i enough

Poziom podstawowy

 • rozmawiać z kolegą o trudnościach w uczeniu się języka angielskiego (np. A: I’ve got a problem with phrasal verbs. B: Why don’t you use a dictionary?);

 • wyrazić swoją opinię na temat powszechności używania języka angielskiego
  w przyszłości;

 • powiedzieć, jak często korzysta z Internetu, w jakich celach i jakiego wtedy używa języka;

 • zrozumieć ogólnie tekst o wielojęzycznym Internecie i odpowiedzieć na pytania;

 • wyrazić swoją opinię na temat wad i zalet wielojęzycznego Internetu;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą na temat różnych metod komunikowania się (np. A: I normally write a letter or an e-mail to apply for a job.
  B: Me too, but people can also send an application by fax.);

 • opisać różne metody komunikowania się (np. I think sending a fax is efficient because you can send a copy of different documents fast.);

 • z pomocą nauczyciela opisać sytuacje na ilustracji, używając zwrotów wyrażających przypuszczenie (np. Judging from their happy faces, the people might be clapping their hands because they are enjoying a performance.);

 • na podstawie podanego przykładu rozmawiać o swoim języku ojczystym, akcencie itp.;

 • z pomocą nauczyciela opisać uczucia osób na ilustracji i podać ich przyczyny
  (np. The man in picture 1 seems impatient because he has been held up in traffic.);

 • porównać ilustracje przedstawiające różne sposoby komunikacji;

 • opowiedzieć o swoich sposobach komunikowania się z bliskimi, przyjaciółmi itp.;

 • porównać ilustracje przedstawiające osoby zadowolone, szczęśliwe;

 • powiedzieć, jakie sytuacje sprawiają mu radość;

 • zrozumieć ogólnie tekst o teatrze dla niesłyszących i odpowiedzieć na pytania;

 • zrozumieć ogólnie listy nieoficjalne (informal letters) i oficjalne (formal letters)
  i odpowiedzieć na pytania;

 • napisać list nieoficjalny (informal letter);

 • z pomocą nauczyciela napisać list oficjalny (formal letter);

s

 • czasowniki frazowe dotyczące rozmów telefonicznych
  (np. put sb through, call sb back, hang up);

 • słownictwo dotyczące teatru (np. rehearse, scene, audience, act);

 • słowa określające ilość (np. piece, sum, jar, drop);

 • przymiotniki opisujące miejsca wakacyjne
  (np. close, touristy, isolated)
 • zinterpretować nagłówki gazet dotyczące sposobów komunikowania się (np. Simplicity of e-mail appeals to all ages – I suppose the article is about how easy it is to use e-mail and how both young and old enjoy using it.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o komunikacji niewerbalnej i odpowiedzieć na pytania;

 • wraz z kolegą zdecydować, dokąd pojadą na wakacje, stosując w wypowiedzi too
  i enough (np. A: Let’s go to Paris. B: I don’t think so. It’s too expensive.);

 • podziękować za coś i odpowiedzieć na podziękowanie (np. A: Here is the file you asked me for. B: Thanks a lot. A: Any time.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo tekst o wielojęzycznym Internecie;

 • samodzielnie opisać sytuacje na ilustracji, używając zwrotów wyrażających przypuszczenie (np. Judging from their happy faces, the people might be clapping their hands because they are enjoying a performance.);

 • samodzielnie opisać uczucia osób na ilustracji i podać ich przyczyny (np. The man
  in picture 1 seems impatient because he has been held up in traffic
  .);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o teatrze dla niesłyszących;

 • zrozumieć szczegółowo listy nieoficjalne (informal letters) i oficjalne (formal letters);

 • samodzielnie napisać list oficjalny (formal letter);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o komunikacji niewerbalnej;

 • opowiedzieć o symbolach kultury polskiej

Realizowanie wytycznych Podstawy

programowej


Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • trudności ucznia w uczeniu się języka angielskiego;

 • korzystanie z Internetu;

 • język ojczysty i akcent ucznia;

 • sposoby komunikowania się ucznia;

 • symbole kultury polskiej
Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia

 • przyszłość języka angielskiego jako języka globalnego;

 • wady i zalety wielojęzycznego Internetu
Interdyscyplinarność

 • nazwy kontynentów i części świata (geografia);

 • komunikacja między ludźmi (język polski)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • powiedzenia dotyczące roli języka w świecie (np. If we all spoke the same language, there would be fewer conflicts and wars.);

 • symbole kultury brytyjskiej (np. charakterystyczne budki telefoniczne) i polskiej;

 • nagłówki prasowe (np. Faxing costly, compared to e-mail)

Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. benefits, guarantee);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. mother tongue);

 • budowanie rzeczowników od podanych czasowników za pomocą przyrostków
  (np. create – creation, offend – offence);

 • podawanie antonimów (np. reliable – unreliable);

 • słowa często mylone (np. say – tell – speak – talk);

 1. czytanie – opis strategii, jak czytać tekst, by odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru,
  by dopasować brakujące tytuły do części tekstu i by wstawić brakujące zdania w tekście;

 2. słuchanie – opis strategii dotyczących rozwiązywania zadań wielokrotnego wyboru oraz uzupełniania brakujących informacji;

 3. pisanie – teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list nieoficjalny (informal letter) i oficjalny (formal letter);

 4. zadania typu English in Use – opis strategii, jak budować transformacje ze słowem kluczowym
  (key word transformations), jak uzupełniać tekst luk (cloze text) oraz jak znaleźć błędne lub zbędne wyrazy w tekście (error correction);

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcji Grammar Reference Unit 1 (w Podręczniku ucznia).
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja medialna – rola Internetu we współczesnym świecie
: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Matura prime time intermediate
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp

Pobieranie 266.51 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna