MAŁopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73Pobieranie 0.94 Mb.
Strona3/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6

Razem pakiet nr 1

-

-

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych produktów.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy sukcesywnie, do 31.12.2012 roku, w oparciu o bieżące zapotrzebowania składane faxem lub emailem przez Zamawiającego.

Miejscami odbioru dostaw będą n/w lokalizacje:

- MZMIUW w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 73;

- MZMIUW - IR Kraków, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36;

- MZMIUW - IR Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Strzelecka 10;

- MZMIUW - IR Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz , ul. Głowackiego 34a;

- MZMIUW - IR Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5;

- MZMiUW – Zespół ds. realizacji projektu „Zielona Praca”, 31-137 Kraków,


ul. Siemiradzkiego 20b/6

2. CPV:

30192000-1 – wyroby biurowe

30197630-1 – papier do drukowania

30125120-8 – toner do fotokopiarek

30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów


 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia dostawy podwykonawcom. Działając zgodnie z treścią art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający Żąda wskazania w składanej ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, jako załącznika do umowy o treści:

„Oświadczam, że przedstawię do akceptacji Zamawiającemu umowy z podwykonawcami dotyczące wykonania części usług/dostaw, które będą realizowali podwykonawcy i zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, w których podwykonawcy zobowiążą się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowym opóźnieniu w zapłacie przez Wykonawcę za wykonane przez nich dostawy.”


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Rozpoczęcie dostawy – 01 stycznia 2012 r.

Zakończenie dostawy – 31 grudnia 2012 r.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi


do wykonania zamówienia;

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp.


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia
  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
  o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp.

 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę


lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 poniżej, które należy przedłożyć
w oryginale:

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz – „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”. (w formie oryginału )”.


W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu każdego
z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składa co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.;
B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie


z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; (w stosunku do osób fizycznych w tym zakresie uznaje się za wystarczające złożenie „Oświadczenia Wykonawcy”, o którym mowa w punkcie 1 powyżej ponieważ oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy ma charakter szczegółowy i zawiera się w treści oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.);


W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.


 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.


1. Forma i zasady porozumiewania:

1) Zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ Zamawiający


i Wykonawcy przekazują, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej
z zastrzeżeniem dokumentów wymienionych w: Dziale VI SIWZ, Dziale X
ust. 3, 9 i 12 SIWZ, umowy wskazanej w Dziale XVI SIWZ, które należy złożyć
z zachowaniem formy pisemnej.

2) Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania , oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem przez Zamawiającego niezwłocznie, tj. najpóźniej następnego dnia licząc od dnia


ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

3) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji o zmianie adresu, numeru telefonu i faksu lub innych okolicznościach wpływających na sposób porozumiewania się.

4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxem.

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

6) Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Szlak 73 31-153 Kraków

6.1) Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać


na numer (12) 618-80-37

6.2) Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: ppor@mzmiuw.krakow.pl, adres strony internetowej zamawiającego


to www.mzmiuw.krakow.pl

7) Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.2. Udzielanie informacji dotyczących siwz:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie


art. 11 ust. 8 – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 1 , lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej.

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza ją na stronie internetowej.5) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej.

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Aleksandra Rachwalik - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - tel.: (12) 618-80-40, fax.: (12) 618-80-37

 2. Piotr Porębski - w sprawach proceduralnych – tel.: (12) 618-80-37 fax.: (12) 618-80-37.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej
  na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców
  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
  z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
  Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim zgodnie z drukiem formularza oferty stanowiącym zał. nr 1 do specyfikacji i załącznikiem nr 1.1 do oferty lub innym dokumencie pisemnym zgodnym z treścią załączonego druku formularza.

 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.

 5. Do oferty należy załączyć:

 1. dokumenty, o których mowa w Dziale VI siwz.

 2. pełnomocnictwa, w przypadkach określonych w ust. 9 i ust. 12 niniejszego Działu,

 3. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4.

 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 2. Oferta powinna być sporządzona w postaci podpisanego wydruku komputerowego, maszynopisu, lub inną trwałą, czytelną techniką.

 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania Wykonawcy. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Strony oferty, w tym wszystkie załączniki, należy kolejno ponumerować.

 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

 6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak,
  z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony)
  to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

12. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz
z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej (w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność
z oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy.

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowania obciążają wyłącznie Wykonawcę.

14. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej
na Zamawiającego i oznaczonej Oferta na dostawę materiałów biurowych w 2012 roku dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie” oraz „Nie otwierać przed 05.12.2011r. przed godz. 10:15 Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami lub wycofane oprócz oznaczeń, jak w ust. 13, będą dodatkowo oznaczone określeniami „Zmiana”
lub „Wycofanie” wraz z podaniem jej daty.

16. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy zastrzec w ofercie, które informacje
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje
te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować
w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.


 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych przy ul. Szlak 73, w sekretariacie (I piętro)

 2. Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2011 r. o godz. 10:00

 3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
  do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Krakowie przy ul. Szlak 73, w sali 24, w dniu 05.12.2011r. o godzinie 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji podawanych
  w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca jest zobowiązany podać w druku formularza oferty cenę (brutto w tym podatek VAT, netto, ) obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 /.

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

4. Cena oferty musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. 1. Obowiązujący rodzaj wynagrodzenia

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się następującym kryterium:

Całość dostawy:

C - cena oferty brutto - 100%


 1. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

C= -------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty badanej
 1. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto.

 2. Obliczenia dokonywane są do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacje, o których mowa w punkcie 1 lit a zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art.183 w terminie:

a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8;

b) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przed upływem terminów o których mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna ważna oferta.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.

 1. Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna