MAŁopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73


WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWYPobieranie 0.94 Mb.
Strona4/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie jest wymagane


  1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz.

Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w szczególności w przypadku: zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a właściwych dla niniejszej umowy
  1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej
w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia
środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI - „Środki ochrony prawnej”.

Zgodnie z art. 180 PZP ust 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - druk „OFERTA”

Załącznik nr 2 - druk formularza „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”

Załącznik nr 3 – druk formularza „ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA”

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 1 do siwz

...........................................

Pieczęć Wykonawcy/ów
Druk - „OFERTA”

Dane dotyczące Wykonawcy/ów

Nazwa..................................................................................................................

Siedziba...............................................................................................................

Nr telefonu/faksu......................................................................................................

Nr NIP.......................................................................................................................

Nr REGON................................................................................................................

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:…………………..………………………………………………………………

tel. ……………… fax …………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: …………………………....................................................................................................

1. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę:

cena (brutto): ............................................... zł (słownie…. złotych).,

w tym kwota podatku VAT ........................... zł (słownie…. złotych).

cena netto: ........................................................... zł (słownie…. złotych)

zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do oferty

2. Dostawy określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane w terminie .............................................................................................................................

3. Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami, akceptując jej treść i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;

2. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;

3. akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy.

4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  1. zamierzamy / nie zamierzamy/ ( niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom:

5.1. część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy:.................................................................................................

5.2. część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy: ..................................................................................................

(W przypadku braku skreślenia jakiejkolwiek możliwości wskazanej w pkt.5 oraz braku wypełnienia pkt. 5.1 i 5.2 Zamawiający uzna że Wykonawca nie zamierza powierzyć jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom)


    1. Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane, cała oferta składa się z .......................stron.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Data ................................

....................................................................

Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ów

Załącznik nr 1.1 do oferty

………………………………………………..(Pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ DOSTAW – MZMiUW w Krakowie

Lp.

Wyszczególnienie i opis produktu

Jedno-

stka

Ilość

Nazwa lub typ oferowanego produktu1)

Cena jednostko-wa netto (PLN)

Wartość netto (PLN)

Podatek VAT

Wartość brutto (PLN)

Stawka (%)

Kwota (PLN)

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-Papier A4 gram. 80 g/m2, białość 146 CIE- jednostka sprzedaży 1opakowanie (5 ryz)

op.

260

Papier A3 gram. 80 g/m2, białość 146 CIE- jednostka sprzedaży 1 ryza

ryza

50

Brulion A5, 96 kartek, twarda okładka- jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

30

Blok biurowy notatnikowy A4, 100 kartek, - jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

10

Blok biurowy notatnikowy A5, 100 kartek, - jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

35

Zeszyt A4 w kratkę 96 kartek, twarda oprawa – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

25

Zeszyt A5 w kratkę 16 kartek
– jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

5

Papier kancelaryjny A3 – jednostka sprzedaży 1 ryza

ryza

5

Zakładka indeksująca z folii 12x43 mm, 5 kolorów - jednostka sprzedaży 1 opakowanie

op.

20

Zakładki indeksujące papierowe 20x50 mm 4 kolory- jednostka sprzedaży 1 opakowanie

op.

45

Bloczki samoprzylepne 76x75 mm- jednostka sprzedaży 1 op. (1 bloczek)

op.

140

Bloczki samoprzylepne 38x51 mm- jednostka sprzedaży 1 op. (3 bloczki)

op.

100

Bloczki samoprzylepne 76x127 mm- jednostka sprzedaży 1 op. (3 bloczki)

op.

70

Kostki papierowe białe klejone wzdłuż jednego boku – jednostka sprzedaży 1 opakowanie

op.

5

Wkłady do pojemników kolorowe nie klejone 85x85 mm - jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

20

Wkłady do pojemników białe nie klejone 85x85 mm - jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

10

Dziennik korespondencyjny
– jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

30

Druki delegacji format A5
– jednostka sprzedaży 1 bloczek

bl.

40

Dowody wpłaty KP typ-401-5
– jednostka sprzedaży 1 bloczek

bl.

5

Dowody wpłaty KW typ-402-5
– jednostka sprzedaży 1 bloczek

bl.

3

Rozliczenie zaliczki typ 409-5
- jednostka sprzedaży 1 bloczek

bl.

3

Dzienniki budowy Db2
– jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

20

Dzienniki budowy Db1
– jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

10

Listy obecności typ 506-1
jednostka sprzedaży 1 bloczek

bl.

15

Kalka kopiująca A4
– jednostka sprzedaży 1 bloczek

bl.

3

Koperty bezpieczne (tajne) samoklejące B4p 240x365mm – jednostka sprzedaży 1 sztuka

bl.

50

Koperty z zabezpieczeniem powietrznym białe samoklejące z paskiem na płyty CD – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

20

Koperty DL 110x220 mm samoklejące, białe – jednostka sprzedaży opakowanie (500 sztuk)

op.

25

Koperty C4 229x324 mm samoklejące, białe – jednostka sprzedaży opakowanie (500 sztuk)

op.

12

Koperty C5 162x229 mm samoklejące, białe – jednostka sprzedaży opakowanie (50 sztuk)

op.

45

Koperty C6 114x162 mm samoklejące, białe – jednostka sprzedaży opakowanie (50 sztuk)

op.

50

Jutowy sznurek pakowy, brązowy 500 g, 500m – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

30

Etykiety uniwersalne 210x297 mm- jednostka sprzedaży 1 opakowanie (100 arkuszy)

op.

25

Etykiety uniwersalne 210x148 mm- jednostka sprzedaży 1 opakowanie (100 arkuszy)

op.

8

Etykiety uniwersalne 105x148 mm – jednostka sprzedaży 1 opakowanie (100 arkuszy)

op.

2

Długopis żelowy z wymiennym wkładem 0,6 mm, długość linii pisania 600m, gumowy ergonomiczny uchwyt, z możliwością wyboru koloru: czarny, niebieski, zielony, czerwony(np. PENTEL K116 lub inny o parametrach takich samych lub lepszych) – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

110

Wkład do długopisu żelowego z wymiennym wkładem 0,6 mm, długość linii pisania 600 m – z możliwością wyboru koloru (np. PENTEL K116 lub inny o parametrach takich samych lub lepszych) – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

130

Długopis z wymiennym wkładem 0,7 mm, długość linii pisania 1700m, z możliwością wyboru koloru: czarny, niebieski, zielony, czerwony (np. PENTEL BK77 lub inny o parametrach takich samych lub lepszych) – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

80

Wkład do długopisu z wymiennym wkładem 0,7 mm, długość linii pisania 1700m – z możliwością wyboru koloru (np. PENTEL BK77 lub inny o parametrach takich samych lub lepszych) – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

130

Długopis automatyczny, pokryty kauczukiem, długość linii pisania 10000m – z możliwością wyboru koloru: czarny, niebieski, (np. Ballograf Rondo lub inny o parametrach takich samych lub lepszych) – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

40

Wkład do długopisu automatycznego – z możliwością wyboru koloru tuszu (np. Ballograf Rondo lub inny o parametrach takich samych lub lepszych) – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

50

Ołówek automatyczny z gumką, plastikowa obudowa z gumowym uchwytem, metalowa końcówka i zdejmowany klips 0,5 mm (np. PENTEL A300 lub inny o parametrach takich samych lub lepszych) – jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

40

Grafit do ołówka automatycznego 0,5 mm – jednostka sprzedaży opakowanie (12 szt.)

op.

30

Ołówek drewniany
– jednostka sprzedaży 1 sztuka

szt.

40
Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna