MAŁopolski zarząd melioracji I urządzeń wodnych w krakowie 31-153 Kraków ul. Szlak 73Pobieranie 0.94 Mb.
Strona6/6
Data28.04.2016
Rozmiar0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6

Razem pakiet nr 1

-

-

-
Uwaga:

 1. Należy podać pod rygorem odrzucenia oferty.

 2. Kolumny od 5 do 10 wypełnia Wykonawca.

Miejscowość: ………………….. dn. ………………………

……………………………………..

(Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 2 do siwz
.....................................

Nazwa i adres Wykonawcy/ów


Druk - „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na .............................................................................................................................
OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam/y, że mogę/możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia i spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data...................................

......................................................................

Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ówZałącznik nr 3 do siwz
.....................................

Nazwa i adres Wykonawcy/ów


Druk - „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ........................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /.

Data...................................

......................................................................

Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy/ów

Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR.....


W dniu ....................r. w ..................... pomiędzy:Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat w ..............................................................., ul. ……………., kod pocztowy: ………….., miejscowość: ……………………, NIP: 676-212-58-84, REGON: 000577544, reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................

zwanym dalej „ Zamawiającym”,

a

......................... z siedzibą w ………….., kod pocztowy: ………….., ul. ……………., wpisanym/ą* do /Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez …………………. w …………, ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: …………….., kapitał zakładowy: ……………., PLN, kapitał wpłacony: ………..…. zł,/* /rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez: …………………. w ……….….. /* NIP: ……………, REGON: ………….., numer rachunku bankowego:………………….……………………………………………………., reprezentowanym/ą* przez:........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zwanym/ą* dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie


zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn.zm .) Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia Zamawiającemu materiałów biurowych, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
§2

1. Całkowita maksymalna wartość Przedmiotu Umowy określonego w § 1 opiewa


na kwotę: ........................................ zł netto

(słownie: .......................................................................................................) ........................................ zł brutto

(słownie: ....................................................................................................), w tym podatek Vat ……

2. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za wyjątkiem stawki podatku VAT, którego zmiana następuje z mocy prawa.

3. Cena brutto zawiera koszt przedmiotu umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Przedmiot umowy sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniu producenta, opłata za opakowanie wliczona jest w cenę.


§3

Termin realizacji Przedmiotu Umowy i dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będzie odbywał się sukcesywnie na podstawie zamówień, o których mowa w §4 niniejszej umowy od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012§4

1. Dostarczenie przedmiotu umowy będzie następować w ciągu 3 dni po każdorazowym telefonicznym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego 1. Zamówienie, o którym mowa w ust.1 ma zawierać wyszczególnienie materiałów biurowych, ich ilość oraz potwierdzenie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego tj.:

MZMIUW w Krakowie – Pan/Pani …………………………………………………..

MZMIUW – IR Kraków – Pan/Pani ………………………………………………….

MZMIUW – IR Oświęcim – Pan/Pani ………………………………………………….

MZMIUW – IR Nowy Sącz – Pan/Pani ………………………………………………..

MZMIUW – IR Tarnów – Pan/Pani ……………………………………………………..

MZMiUW – „Zielona Praca” – Pan/Pani ……………………………………………………


w postaci imiennej pieczątki i parafy. 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych materiałów biurowych własnym transportem i na swój koszt do:

MZMIUW w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 73

MZMIUW – IR Kraków, 30-110 Kraków ul. Kraszewskiego 36

MZMIUW – IR Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz ul. Głowackiego 34a

MZMIUW – IR Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Strzelecka 10

MZMIUW – IR Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5

MZMIUW – Zespół ds. realizacji projektu „Zielona Praca”, 31-137 Kraków,


ul. Siemiradzkiego 20b/6

 1. Przedmiot umowy będzie dostarczany Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi, certyfikatami, atestami oraz dokumentacją techniczną sporządzoną w języku polskim.

 2. Przedmiot umowy będzie dostarczany Zamawiającemu w stanie wolnym od jakichkolwiek wad tak prawnych jak i fizycznych oraz w ilości, a także zgodnie z jakością oraz innymi parametrami określonymi niniejszą Umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które mogą powstać wskutek dostarczenia Przedmiotu Umowy wadliwego i niezgodnego z warunkami niniejszej Umowy.

 3. O wszelkich dostrzeżonych wadach ilościowych i/lub jakościowych dostarczonego Przedmiotu Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, niezwłocznie od ich wykrycia. Wszelkie inne dostrzeżone wady Przedmiotu Umowy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy niezwłocznie po ich wykryciu.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i załatwienia zgłoszonej reklamacji jakościowej i ilościowej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. W razie braku terminowej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację poczytuje się, że została ona uznana przez Wykonawcę.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zgłoszenia reklamacji jakościowej, towaru dobrej jakości, w ilości reklamowanej. W protokole odbioru Wykonawca zaznaczy, że towar jest dostarczany w miejsce towaru objętego reklamacją. Strony ustalają, że rozliczenie tych ilości nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru.§5

  1. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za zakupione materiały biurowe fakturą VAT/rachunkiem płatną w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez Strony, który jest dla Wykonawcy podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku.

  2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ........................ nr…………………………………………

 1. Płatnikiem faktur VAT/rachunków będzie Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.


§6

 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad, bądź też bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przewidziane w art. 556-576 kodeksu cywilnego.

 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może według swego uznania żądać obniżenia ceny za dostarczony przedmiot umowy, w takim stosunku, w jakim wartość Przedmiotu Umowy wolnego od wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad lub może od umowy odstąpić.

 3. Jeżeli z powodu wad przedmiotu umowy Zamawiający odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny może on również żądać naprawienia szkody wynikłej wskutek istnienia wad, a także domagać się należnych z tego tytułu kar umownych.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa §2 ust 1

 2. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

 3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć


w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na


zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość
kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.§8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w szczególności w przypadku:

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a właściwych dla niniejszej umowy


§9

    1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli:

 1. W razie nieterminowej 3–krotnej realizacji zamówienia o którym mowa w §4 bądź opóźnienia w realizacji pojedynczego zamówienia trwającej dłużej niż 14 dni

 2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;

 3. Jeżeli Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał
  cesji wierzytelności z niniejszej Umowy;

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) oraz w innych przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym i na wskazanych w nim zasadach.

  1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1

§10

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności wynikających


z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna
i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego, i inne przepisy prawa właściwe do przedmiotu niniejszej umowy.


§12

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają rozstrzygnięciom sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.§13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY:

Pobieranie 0.94 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna