Mapa aktywności” organizacji pozarządowych I. W zakresie edukacjiPobieranie 0.85 Mb.
Strona1/9
Data02.05.2016
Rozmiar0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Mapa aktywności” organizacji pozarządowych
I. W ZAKRESIE EDUKACJI


 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty „ECHO”

 2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Euroszkoła”

 3. Stowarzyszenie „W stronę nauki”

 4. Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”

 5. Towarzystwo Szkolne „Nauka i Praca”


II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI


 1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego

 2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – Oddział przy parafii p.w. Św. Jozefa w Puławach

 3. Klub Puławy

 4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach

 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Puławski
  (w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej)

 6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne

 7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych

 8. Stowarzyszenie „Grześ”

 9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej

 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk”

 11. Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”

 12. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie” (zadania
  z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego)

 13. Stowarzyszenie RODZINA

 14. Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”

 15. Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego

 16. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego

 17. Towarzystwo Przyjaciół Puław

 18. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – Koło w PuławachIII. W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA


 1. Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu

 2. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „BRATEK”

 3. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
  przy Oddziale Miejskim TPD

 4. Koło Rodziców Dzieci z Cukrzycą przy Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków

 5. Puławska Grupa Wsparcia Chorych na Stwardnienie Rozsiane

 6. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Lublinie Zarząd Rejonowy
  w Puławach

 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Puławach

 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 14 w Puławach

 9. Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących

 10. Polski Związek Niewidomych Okręg w Lublinie Koło w Puławach

 11. Puławskie Koło Osób z Chorobą Parkinsona

 12. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT

 13. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin „Tęcza”

 14. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 15. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

 16. Puławskie Stowarzyszenie „Razem na co dzień”

 17. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

 18. Stowarzyszenie „CORDA CORDI” na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Puławach

 19. Stowarzyszenie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia „VIVUS”

 20. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dajmy Im Szansę”

 21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy parafii Miłosierdzia Bożego

 22. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pomocy w Puławach

 23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski

 24. Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych „Misericordes”IV. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGII SPOŁECZNEJ


 1. Fundacja „Praesterno”

 2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Agape”

 3. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

 4. Służba Ratownicza Błękitnego Krzyża Oddział Puławski Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż

 5. Stowarzyszenie MONAR Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Profilaktyki
  i Terapii Uzależnień MONAR

 6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie”

 7. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dogoterapii „Niewidzialna Łapa”

 8. Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie

 9. Towarzystwo „Nowa Kuźnia”


V. W ZAKRESIE SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI


 1. Klub Sportowy „Azoty – Puławy”

 2. Klub Sportowy „Pogoń”

 3. Klub Sportowy „Centrum TANG SOO DO”

 4. Klub Sportowy „Wisła” Puławy

 5. Klub Uczelniany AZS

 6. Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”

 7. Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.

 8. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Puławski

 9. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie Koło Miasto Puławy

 10. Puławskie Towarzystwo Siatkarskie „Elita”

 11. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

 12. Puławski Szkolny Związek Sportowy

 13. Szkolny Klub Tenisowy „SMECZ”

 14. Uczniowski Klub Sportowy „Andros”

 15. Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Puławy”

 16. Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”

 17. Uczniowski Klub Sportowy „Olympic”

 18. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka – Wisła”

 19. Uczniowski Klub Sportowy „Trojka” Puławy

 20. Uczniowski Klub Sportowy „Wisełka 1”

 21. Uczniowski Klub Tenisowy „Chemik”

 22. Uczniowski Klub Tenisowy „Niwa”

 23. Związek Harcerstwa Polskiego


VI. INNE


 1. Cech Rzemiosł Rożnych w Puławach

 2. Chrześcijańska Służba Charytatywna, Filia w Puławach

 3. Fundacja BezMiar

 4. Fundacja Po Ludzku do Zwierząt – Przyjazna Łapa

 5. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

 6. Klub Puławy

 7. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 8. Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Koło Terenowe w Puławach; Lubelski Oddział Wojewódzki

 9. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach

 10. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie
  Oddział Puławy

 11. Stowarzyszenie Handlowców „CENTRUM”

 12. Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”

 13. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 14. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło w Puławach

 15. Związek Inwalidów Wojennych RP

 16. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

 17. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”

 18. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału

 19. Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach
 1. W ZAKRESIE EDUKACJI
 1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty „ECHO”

siedziba: 24-100 Puławy, ul. Gościńczyk 7/1

status prawny: -

NIP: 716-24-66-413

REGON: 432257316

data rejestracji: 19 grudnia 2000 r.

Telefon: 0 607 597 064

fax: -


e-mail: nowak_vio@poczta.onet.pl

http:// www.echo.of.pl


Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Violetta Nowak – Prezes

Ewa Szlichtyng – Wiceprezes

Dariusz Matysiak - Skarbnik


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

teren kraju


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania reformy oświaty

Wspieranie awansu zawodowego nauczycieli

Promocja osiągnięć twórczych nauczycieli

Integracja środowiska nauczycielskiego

Promowanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania

Działalność na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej,
regionalnej i in.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

Zakres działalności nieodpłatnej:

organizowanie różnych form wymiany doświadczeń (konferencje, spotkania, warsztaty),

współpraca z instytucjami wspierającymi edukację,

organizowanie imprez o charakterze proekologicznym, edukacyjnym, rekreacyjnym,

wydawania biuletynu stowarzyszenia – publikacje nauczycieli (Kwartalnik ECHO).


Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

48 członków stowarzyszenia – nauczyciele szkół różnego szczebla (SP, Gimnazjum, Szkoły ponadgimnazjalne).
Zasoby rzeczowe:

-
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

- organizacja konferencji o tematyce ekologicznej,

- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Puławach.


Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

-
2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji dzieci i Młodzieży „Euroszkoła”


Siedziba: 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8

Status prawny: organizacja pozarządowa KRS 0000097790

NIP: 716-25-76-047

REGON: 432513794

Data rejestracji: 13 marca 2002 r.

Telefon: 081 886 77 60

fax: 081 886 77 60

e-mail: -

http:// -
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Teresa Grosicka – Prezes

Paweł Nakonieczny – Wiceprezes

Apoloniusz Berbeć – członek

Dorota Święcicka – członek

Andrzej Łyszczarz – członek

Leszek Gorgol – członek
Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

- wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do


życia w zintegrowanej Europie,

- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,


kulturalnego i gospodarczego Puław,
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

 • prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i współdziałanie z innym szkołami,

 • organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, warsztatów i seminariów,

 • szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

 • promocja zdrowia i zdrowego styl życia,

 • ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,

 • upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

 • tworzenie systemów stypendialnych.

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,

o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

-
Zasoby rzeczowe:

-
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

Wymiana międzynarodowa młodzieży – pozyskiwanie środków z programu „Młodzież”
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Pozyskiwaliśmy środki z funduszy unijnych.

Otrzymywaliśmy grant na realizację Projektu Polska – Katalonia - jest to międzynarodowa wycieczka młodzieży w okresie wakacji 2005r.

3. Stowarzyszenie „W Stronę Nauki”
Siedziba: 24-100 Puławy, ul. Włostowicka 61

Status prawny: stowarzyszenie (KRS 0000041188)

NIP: 716-22-51-612

REGON: 430966818

data rejestracji: 8 czerwca 1998 r.

Telefon -

fax. -

e-mail -


http:// -
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Andrzej Doroszewski – Prezes Stowarzyszenia

Lech Piekarz – Wiceprezes Stowarzyszenia

Janina Ciepilewska – Skarbnik


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Rzeczpospolita Polska


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Celem Stowarzyszenia „W Stronę Nauki” jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie pomaga głownie młodzieży studenckiej w uzyskaniu wykształcenia.


Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej dzieciom i młodzieży uzdolnionej


z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie tworzy fundusz stypendialny z dobrowolnych i w dowolnej wysokości wpłacanych składek członkowskich. Z funduszu tego wypłacane są, co miesięczne stypendia dla młodzieży pochodzącej z uboższych rodzin. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wpłacających regularnie składki członkowskie oraz wspierających.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

Stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych. Wszyscy członkowie, Zarząd Stowarzyszenia są wolontariuszami.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt):

Stowarzyszenie nie posiada Żadnych zasobów rzeczowych


Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

Pomoc materialna prowadzona jest dla ok. dziesięciu osób rocznie. Kilku stypendystów ukończyło już studia wyższe. Niektóre osoby pobierały stypendia przez 5-6 lat. Obecnie udzielana jest pomoc jedenastu osobom.


Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Pieniądze na fundusz stypendialny pozyskiwane są głownie ze składek członkowskich – od osób fizycznych. Stowarzyszenie organizuje również coroczne koncerty charytatywne w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Do tej pory zorganizowano 9 koncertów, z których całkowity dochód przeznaczany jest na fundusz stypendialny. Koncerty odbywają się w kościele pw. Św. Jozefa we Włostowicach.

Mimo wielokrotnych próśb do rożnych instytucji – nie uzyskano prawie żadnej pomocy dla Stowarzyszenia – dla zdolnej biednej młodzieży pragnącej zdobyć wykształcenie.

Dzięki m.in. naszemu Stowarzyszeniu już osiem osób ukończyło studia wyższe.4. Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”
Siedziba: Ostróda, ul. Kilińskiego 1A

Status prawny: organizacja pożytku publicznego

NIP: 7411952065

REGON: 519551758

Data rejestracji: 14.04.2003

Telefon: 089 646 94 69

fax: 089 646 29 54

e-mail: swdp@o2.pl

http:// -
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Maria Skowrońska – prezes

Monika Bunalska – skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:

cały kraj


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

  1. Edukacja i wychowanie – wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych; zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i alternatywnych form edukacji przedszkolnej; edukacja młodzieży i dorosłych; promocja i realizacja oraz rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy edukacyjno-wychowawczych; wychowanie przez sztukę.

  2. Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie środowiska zrównoważonego, organizowanie edukacji ekologicznej, profilaktyki, rehabilitacji, promocja sportu i rekreacji.

  3. Pomoc społeczna – promocja i organizacja wolontariatu; pomoc dzieciom, rodzinom potrzebującym, niewydolnym wychowawczo, osobom samotnie wychowującym dzieci; przeciwdziałanie patologiom społecznym.

  4. Promocja zatrudnienia – aktywizacja i reorientacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym kobiet.

  5. Działania na rzecz integracji europejskiej – rozwijania kontaktów i współpracy z europejskimi organizacjami pozarządowymi; promowania postaw pro-europejskich.

  6. Turystyka, krajoznawstwo, rekreacja – organizacja wycieczek poznawczo – rekreacyjnych; kolonii dla dzieci, młodzieży, rodzin potrzebujących pomocy.

  7. Badania w zakresie – analizy przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci
   i młodzieży, - wpływu stymulacji rozwoju dziecka na dojrzałość szkolną, - skuteczności proponowanych innowacyjnych programów edukacyjno – wychowawczych.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):a. działalność nieodpłatna

PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania


i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli, centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego

PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje)

PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie wystaw
b. działalność nieodpłatna

PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania


i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli, centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego

PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje)

PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie wystaw
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

Członkowie Stowarzyszenia – trenerzy, nauczyciele, specjaliści – w zależności od tematyki zadania wspierają realizację zadań.
Zasoby rzeczowe:


 • brak lokalu

 • sprzęt multimedialny: komputer przenośny, projektor, ekran do realizacji szkoleń.

Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

Piszemy wnioski o granty na realizację zadań publicznych

Od trzech lat realizujemy projekty konkursowe – o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zwłaszcza o tematyce profilaktyczno – wychowawczej.


Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

 1. Wygrane konkursy – ogłaszane przez Starostę powiatu Ostródzkiego

 2. konkurs FIO 2007

 3. Kapitał Ludzki 9.5

Złożone dwa wnioski z POKL 9.1.1 i Konkurs FIO 2008.

5. Towarzystwo Szkolne „Nauka i Praca”
Siedziba: 24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 1

Status prawny: stowarzyszenie (KRS 0000081088)

NIP: 716-24-66-382

REGON: 430480895

Data rejestracji: 11 stycznia 2002 r. (ostatni wpis do KRS)

Telefon: 081 886 81 59

Fax: -

e-mail: -http:// -
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Marian Kostyra – przewodniczący

Małgorzata Gorka – skarbnik

Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Rzeczpospolita Polska
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej na rzecz społeczeństwa polskiego: • zakładanie i prowadzenie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 • współpraca ze szkołami w kraju i za granicą, wspomaganie pracy oświatowo-wychowawczej,

 • kształcenie dzieci i młodzieży w formie różnorodnych kursów,

 • organizowanie zajęć i kursów dla osób dorosłych i in.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

1) prowadzenie szkół: I Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach i Gimnazjum Katolickiego w Puławach – nieodpłatnie;

2) wynajem pomieszczeń, udostępnianie miejsc parkingowych i powierzchni reklamowej – działalność odpłatna


Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

Pracownicy – brak

Wolontariusze – w miarę potrzeb wszyscy członkowie Towarzystwa


Zasoby rzeczowe:

W użyczeniu od Urzędu Miasta Puławy – budynek i teren przy ul. Eustachiewicza


Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Towarzystwo Szkolne „Nauka i Praca” w Puławach jest organem prowadzącym szkoły od 1 lipca 1993 r.).


Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

 • prowadzone przez towarzystwo szkoły pozyskały środki finansowe z Fundacji dla Polski oraz z niemieckiej Fundacji RENOVABIS.

 • gimnazjum i liceum posiadają certyfikaty: „Szkoła z klasą”.


II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI

1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego
Siedziba: 24-100 Puławy, ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska
Polskiego 17 a

Status prawny: fundacja (KRS 0000104918)

NIP: 716-25-40-339

REGON: 000804046

data rejestracji: 8 kwietnia 2002 r.

telefon: 0 81 886 34 21 w. 308 lub 326

fax: 0 81 886 45 47

e-mail: nowocien@iung.pulawy.pl

http:// ogrodpulawski.man.pulawy.pl
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Eugeniusz Nowocień – Prezes Zarządu

Jerzy Pawlas – Wiceprezes Zarządu

Jolanta Bojarszczuk – Skarbnik

Mariusz Matyka – Sekretarz

Stanisław Dębczak – Członek


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

FWHOP skupia swoją działalność przede wszystkim na terenie miasta Puławy. Współpracuje również z jednostkami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi na obszarze kraju oraz poza jego granicami.


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Fundacja została powołana w celach: 1. wspierania działalności mającej za zadanie uchronienie przed degradacją
  i przywracanie dawnej świetności wielko przestrzennemu założeniu ogrodowo-krajobrazowemu, stworzonemu przez Izabelę ks. Czartoryską na przełomie XVIII i XIX wieku wokół rezydencji rodu Czartoryskich w Puławach w województwie lubelskim,

 2. utworzenie kompleksowego programu ochrony i waloryzacji obiektu,
  z wykorzystaniem posiadanych przez Instytut Uprawy Nawożenia
  i Gleboznawstwa opracowań projektowo-konserwatorskich,

 3. prowadzenia herbarium, archiwum i księgozbioru dotyczącego ogrodu,

 4. bieżące utrzymanie ogrodu i prowadzenie oranżerii.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


 1. popularyzację Ogrodu Puławskiego jako kolebki polskiego muzealnictwa
  i ważnego ogniwa historii ogrodnictwa i dendrologii,

 2. popularyzowanie wiedzy o bogatym nurcie historycyzmu sybilliańskiego
  w okresie porozbiorowym i jego patriotycznym oddziaływaniu na społeczeństwo w trzech zaborach,

 3. popularyzowanie literatury inspirowanej Ogrodem Puławskim, ogrodami na Kępie i w Parchatce, Świątynią Sybilli i Domkiem Gotyckim.

Dla realizacji tych celów Fundacja prowadzi: 1. działalność naukowo-badawczą (organizacja konferencji i seminarium, wydaje zeszyty popularno-naukowe, foldery, pocztówki-cegiełki i inne),

 2. współpracuje z Fundacją ks. Czartoryskich w Krakowie oraz utrzymuje łączność ze Związkiem Rodziny Czartoryskich.

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,


o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

Zadania podejmowane przez Fundację realizowane są przez członków Zarządu
(5 osób) i Rady Fundacji (2 osoby) wykonujących swoje obowiązki na zasadzie wolontariatu.

Ze względów finansowych Fundacja aktualnie nie ma zatrudnionego żadnego pracownika etatowego.


Zasoby rzeczowe:

Fundacja ma swoją siedzibę w „Ogrodzie Dolnym” osady pałacowo-parkowej


w pomieszczeniach bezpłatnie udostępnionych przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Zlokalizowane jest tam biuro Fundacji wyposażone w niezbędny, przestarzały co prawda, sprzęt komputerowy
z łączem internetowym i podstawowy sprzęt biurowy. W budynku na „Ogrodzie Dolnym” zlokalizowana jest też sala pamiątek historycznych, herbarium, zasoby biblioteczne i zbiory zielnikowe.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

Fundacja była organizatorem konferencji i seminariów o zasięgu krajowym


i międzynarodowym. Zajmuje się renowacją zbiorów „Zielnika Puławskiego” liczącego około 6 tysięcy arkuszy i ponad 100 eksponatów z grzybami. Gromadzenie zbiorów zielnika rozpoczęto w 1862 roku. Fundacja organizuje i prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą Ogrodu Puławskiego w formie „lekcji historyczno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży” a także zajęcia ekologiczne
p.t. „sprzątanie parku”. Prowadzi również działalność wydawniczą promującą historię Puław. Fundacja prowadzi zbiórkę środków na działalność statutową.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Przy realizacji podejmowanych zadań Fundacja korzystała do tej pory ze środków: GFOŚiGW i WFOŚiGW.
: 2014 06
2014 06 -> Formularz ofertowy
2014 06 -> 69. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii sprawozdania I informacje
2014 06 -> Streszczenia Nr 6 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 6 Polish Mining Review 2014
2014 06 -> Wspólnotowego Programu Zdrowia na lata 2008-2013
2014 06 -> Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów symboli gminy Goworowo
2014 06 -> „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń – Etap ii”. Wyjaśnienie treści siwz nr 3
2014 06 -> History usa biographies
2014 06 -> Program IV konferencji naukowej akademii młodych biologóW „lykeion” Katowice 24 czerwca 2014 godz. 15. 30 Otwarcie konferencji; godz. 15. 45 Wykład popularnonaukowy pt.: „Jak działa kofeina?”
2014 06 -> Muzyczne spotkania na francuskiej


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna