Mapa aktywności” organizacji pozarządowych I. W zakresie edukacji


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – Oddział przy parafii pw. św. Józefa w PuławachPobieranie 0.85 Mb.
Strona2/9
Data02.05.2016
Rozmiar0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – Oddział przy parafii pw. św. Józefa w Puławach

3. Klub Puławy
Siedziba 24-100 Puławy, al. Partyzantów 44

Status prawny: organizacja pożytku publicznego

Numer KRS: 0000008541

NIP: 716-24-82-464

REGON: 432275308

Data rejestracji: 27 listopada 2006 r.

Telefon: 0 502 365 591

fax. 0 81 888 01 42

e-mail: santarek@o2.pl
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Kisiel Zbigniew – Prezydent

Santarek Beata – Zastępca Prezydenta

Trojak Dorota – Sekretarz

Grzelak Zbigniew – Skarbnik

Czerwińska Eliza – Członek Zarządu


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

  1. Stawianie wartości humanistycznych i duchowych życia ponad strefę materialną.

  2. Promowanie stosowania wyższych standardów społecznych, biznesowych
   i profesjonalnych.

  3. Rozwijanie sprawniejszego bardziej gotowego do służby społecznej modelu obywatela.

  4. Dawanie w ramach tego klubu sposobności do tworzenia trwałych przyjaźni, do bezinteresownej służby społeczeństwu, budowania lepszej społeczności lokalnej.

  5. Współdziałanie w tworzeniu i podtrzymywaniu zdrowej opinii społecznej
   i wysokich ideałów służących wzrostowi prawości, sprawiedliwości, patriotyzmu i dobrej woli. Głowna społeczna idea – „Dzieci – bezwzględne pierwszeństwo”.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

- kształcenie

- pomoc społeczna

- działalność związana ze sportem

- w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

- działalność związana z turystyką

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji


Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:

-

Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).Wolontariusze (15 członków klubu) reprezentujący zawody m. in.: lekarz, pedagog, historyk sztuki, ekonomista, pedagog specjalny.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).

-
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

Realizowane programy: edukacja – wycieczki edukacyjne do teatru, muzeum, poznawanie okolic, organizowanie kiermaszy prac dzieci upośledzonych, dożywianie, organ. paczek świątecznych (od 2000 r.), organizacja posiłków
w ośrodku szkolno-wychowawczym w Puławach – akcja cykliczna w oparciu
o współpracę z firmą „Kraft – Foods”.

Program „Aktywność to szansa” (przy udz. PZU), dzień sportu – rozgrywki integracyjne.

Projekt „Dam sobie radę” (przy udz. Fundacji PZU).

Pomoc dzieciom ze szczególnymi przypadkami chorób.

Pomoc dzieciom wybitnie zdolnym.

Pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych m. in.: ubrania, pomoc finansowa w formie stypendium dla dziecka chorego w wieku przedszkolnym od 2006 r.


Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Dwa programy (okres 12 miesięcy) – Fundacja PZU

Dożywianie (okres 24 miesięcy) – Kraft-Foods, Nałęczowianka, TU Warta S.A. (paczki świąteczne), środki pozyskane od lokalnej społeczności i lokalnych przedsiębiorców

Publikacje w prasie lokalnej i międzynarodowej (KIWANIS-USA, Europa)4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach
Siedziba: 24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50

Status prawny: stowarzyszenie

NIP: 676-11-27-349

REGON: 000804046

data rejestracji: -

Telefon: 081 886 49 68

fax: -

e-mail: oapulawy@poczta.onet.plhttp:// www.ptma-pulawy.astronomia.pl
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Janusz Ławicki – prezes oddziału

Zbigniew Smagacz – sekretarz oddziału
Zasięg terytorialny działalności organizacji:

województwo lubelskie

Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesowanie się tymi dziedzinami wiedzy.

Zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań.

Popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa,


a w szczególności wśród młodzieży.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

 • prowadzenie wykładów z zakresu astronomii

 • prowadzenie pokazów nieba

 • organizacja wystaw o tematyce astronomicznej

 • prowadzenie biblioteki wydawnictw z zakresu astronomii

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

dwóch instruktorów


Zasoby rzeczowe:

Budynek Obserwatorium Astronomicznego wyposażony w sprzęt obserwacyjny (teleskopy, lunety, lornetkę), sprzęt fotograficzny, biblioteka książek i czasopism o tematyce astronomicznej


Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

-
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

sponsorzy prywatni

5. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Puławski
(w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej)

Siedziba: 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 6 a

Status prawny: stowarzyszenie - osobowość prawna

NIP: 716-000-53-17

REGON: 430637351

data rejestracji: 10 października 2003 r.

Telefon: 081 886 47 56, 081 887 86 74

fax: 081 886 47 56

e-mail: bortpttk.pulawy@wp.pl

http:// -
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Jerzy Jabłonka- prezes

Ryszard Bałabuch- wiceprezes

Zdzisława Frańczak- wiceprezes

Ewa Samiec- sekretarz

Marcin Lis- skarbnik


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Powiat puławski


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo.

Skupienie turystów, krajoznawców, stwarzanie warunków ułatwiających im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów statutowych.


Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie skwalifikowanej.

Działalność muzeów.

Ochrona zabytków.


Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

Nr wpisu do rejestru: 0000176113

Działalność biur podroży

Sprzedaż wczasów, kolonii, obozów

Usługi przewodnickie

Rezerwacja noclegów, wyżywienia, biletów na rejs statkiem

Sprzedaż wydawnictw turystycznych i pamiątek
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

Trzech pracowników, stażyści, pracownicy sezonowi na umowy zlecenie i o dzieło.


Zasoby rzeczowe:

Zbiory muzealne

Biblioteka oddziału

Komputer


Telefax

Kserograf


Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

Organizacja wystaw muzealnych.

Organizacja imprez o charakterze turystycznym.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Zarząd Główny PTTK Warszawa

Starostwo Powiatowe w Puławach

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne
Siedziba: 24-100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 6,

Status prawny: stowarzyszenie

NIP: 716-16-06-941

REGON: 430531983

Data rejestracji: 26.08.1999 r.

Telefon: 0 601 304 715

fax: -

e-mail: -http:// -
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

1) Gumiela Tadeusz- prezes

2) Zagrajek Piotr- wiceprezes

3) Gorski Marek- sekretarz


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Województwo lubelskie


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Rozwój i krzewienie wśród swoich członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej. Organizacja koncertów, przeglądów, audycji muzycznych, prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego.


Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

PTM działalność swoją koncentruje szczególnie na dwóch kierunkach:

- Organizacja i prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego na poziomie szkoły muzycznej I st.

W klasie fortepianu, skrzypiec, gitary klasycznej, instrumentów dętych


i klawiszowych elektronicznych w 6-cio letnim cyklu nauczania.

- Organizacja koncertów i audycji muzyki klasycznej dla dzieci, młodzieży


i dorosłych- recitale fortepianowe, skrzypcowe, organowe i koncerty muzyki kameralnej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):

Kadra PTM składa się z wykwalifikowanych muzyków czynnych zawodowo (współpracujących z muzykami z całej Europy) posiadającymi duże doświadczenie w organizowaniu różnych imprez muzycznych. PTM posiada prężnie działający Zarząd oraz doświadczoną i kompetentną księgową.
Zasoby rzeczowe:

Od 1 września 2004 r. PTM wynajmuje budynek szkolny od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach. Posiadamy szeroką gamę instrumentów muzycznych oraz sprzęt nagłaśniający.


Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:

Organizacja koncertów współfinansowanych przez Urząd Miasta Puławy z okazji:

Roku Chopinowskiego – 8 koncertów

250-lecie śmierci J.S. Bacha – 3 koncerty

Roku Paderewskiego – 3 koncerty

W roku 2005 odbyły się 3 koncerty

Na Jubileusz 100-lecia Puław odbyło się 7 koncertów muzyki klasycznej.

Należy podkreślić wysoki poziom artystyczny i organizacyjny imprez oraz dużą ilość słuchaczy na koncertach.


Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Pomimo poważnych problemów z pozyskaniem sponsorów prywatnych i firm to jednak udaje nam się choć częściowo pokryć koszty organizowanych imprez od takich sponsorów jak: Spółka z o.o. PeeS H. Prószyński, Komaks R. Wydra, Raj dziecka - Z. Gębala, drukarnia Jantar oraz firma Casio.7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych

8. Stowarzyszenie „Grześ” w Puławach
Siedziba: 24 –100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8, SP 11

Status prawny: stowarzyszenie – organizacja pożytku publicznego


(KRS 0000034119)

NIP: 716-10-67-332

Regon: 430426000

Data rejestracji: 24 lutego 2006 r.

Tel. 0 81 887 16 37

fax. 0 81 887 12 03

e-mail grzes@grzes.pulawy.pl

http:// www.grzes.pulawy.pl


Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Artur Tarasiewicz- prezes

Renata Nowakowska- zastępca prezesa

Gabryjela Pawlonka - skarbnik


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

ogólnoświatowy


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

 • inicjowanie i wspieranie działanie działań intensyfikujących rozwój duchowy
  i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieży,

 • materialne i finansowe wspieranie działalności dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych,

 • upowszechnianie znajomości języków obcych,

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym dzieci i młodzieży oraz krzewienie trzeźwości i zdrowego stylu życia poprzez wypełnianie ich czasu wolnego,

 • inna działalność oświatowa i wychowawcza.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej): • organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych,

 • rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej członków zespołu,

 • udział zespołów artystycznych w przeglądach i konkursach,

 • organizacja i współudział w akcjach charytatywnych na cele społeczne,

 • współpraca z innymi zespołami artystycznymi,

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • działalności odpłatnej nie prowadzimy.

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,


o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).

-
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).

-
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

-
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

-

9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej

Siedziba 24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7

Status prawny:

NIP:

REGON:


Data rejestracji:

Telefon: 0 81 886 37 05 w. 33

fax. 0 81 886 37 05

e-mail:


http://

Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Jolanta Morawska - Prezes

Joanna Gielecka - Wiceprezes


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

Zadaniem stowarzyszenia jest organizacja Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Kameralnej, Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich adresowanych do uczniów szkół muzycznych oraz studentów Akademii Muzycznych grających na instrumentach strunowych (również dla istniejących kwartetów, triów smyczkowych, fortepianowych oraz zespołów utworzonych w trakcie warsztatów). W ramach warsztatów odbywają się również Międzynarodowe Konsultacje Muzyki Kameralnej skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych grającej na instrumentach smyczkowych.

Zadania:


 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności muzycznych i techniki gry uczestników warsztatów,

 • poznawanie dorobku współczesnej polskiej muzyki kameralnej,

 • wymiana doświadczeń, poznanie osiągnięć uczestników z innych krajów, prezentacja ich dorobku mieszkańcom Puław,

 • doskonalenie znajomości języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii muzycznej.

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,


o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).

Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).

Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

Doświadczenie w pozyskiwaniu Śródków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PROMYK”
Siedziba 24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7

Status prawny: stowarzyszenie (KRS 0000150420)

NIP: 716-25-81-692

REGON: 432638225

Data rejestracji: 5 lutego 2003 r.

Telefon: 0 81 886 37 05

fax. 0 81 886 39 36

e-mail: promykpulawy@o2.pl

http:// promykpulawy.republika.pl
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Respondowska Beata - Prezes

Morawska Jolanta - Wiceprezes

Matej Anna - Sekretarz

Smyrgała Wiesław - Członek

Stolarczyk Mirosław – Członek Zarządu

Pruchniak Barbara – Członek Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:

międzynarodowy


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

 • upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej,

 • wspieranie i rozwój edukacji w zakresie ochrony środowiska oraz działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

 • wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych

 • wspieranie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • niwelowanie różnic edukacyjnych, kulturowych i likwidowanie barier światopoglądowych poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży,

 • wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieży oraz pomoc charytatywna innym osobom potrzebującym,

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych,

 • prowadzenie różnych form edukacji pozaszkolnej wśród dzieci, młodzieży
  i dorosłych,

 • wspieranie i rozwój aktywności lokalnej i wolontariatu,

 • promowanie województwa lubelskiego.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):


Działalność nieodpłatna:

 • kolonie dla dzieci i młodzieży, w tym kolonie polonijne

 • zloty ekologiczne

 • festiwale tańców lubelskich

 • warsztaty muzyki kameralnej

 • imprezy sportowe

 • szkolenia, kursy, warsztaty

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,


o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).

członkowie Stowarzyszenia
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).

nie posiada


Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

zloty turystyczno-ekologiczne dla młodzieży szkolnej (2003, 2004, 2005)

Akcja zimowa „Super Dzieciak” (2003)

Przegląd młodych kadr piłki ręcznej (2003)

Kolonie dla dzieci biednych (2004, 2005)

Kolonie dla dzieci PGR (2004, 2005)

Kolonie polonijne (2004, 2005)

Zimowe i Wiosenne Spotkania Rodaków „Puławy – Kijów” (2004, 2005)

Ogólnopolski Festiwal Tańców Lubelskich „Godel” (2004, 2005)

Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej (2004, 2005)

Wymiana międzynarodowa „Dzieci i młodzież bez granic” (2005)
Doświadczenie w pozyskiwaniu Śródków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej MENiS)

Ministerstwo Kultury

Senat RP


Urząd Marszałkowski w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie

WFOŚiGW w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Puławach11.Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”

Dane organizacji. 1. Pełna nazwa organizacji Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”

 2. Siedziba 24-150 Nałęczów ul. Kombatantów 37A O/Puławy, ul. Skowieszyńska 32

 3. Status prawny – osobowość prawna

 4. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000408145

 5. NIP 716-281-28-90 i REGON 061373185

 6. Data wpisu lub rejestracji 13-01-2012

 7. Pozostałe dane:

tel. 662-691-635 fax. ...................................................................

e-mail przeszloscprzyszlosci@o2.pl http:// www.przeszloscprzyszlosci.pl

Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania organizacji w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji:


 1. Artur Kwapiński – Prezes Zarządu Głównego

 2. Halina Solecka – v-ce Prezes Zarządu Głównego

 3. Ewelina Chrzanowska - v-ce Prezes Zarządu Głównego

 4. Paweł Matras - v-ce Prezes Zarządu Głównego

 5. Maciej Kudelski – Sekretarz Zarządu Głównego

Zasięg terytorialny działalności organizacji:

Terytorium RP

Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

Stowarzyszenie ma na celu dobro Rzeczpospolitej Polskiej, zachowywanie i umacnianie tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna, a w szczególności: podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej, ochronę zdrowia i przyrody, dbałość o estetykę otoczenia, pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej):

Zgodnie ze statutem umieszczonym na www.przeszloscprzyszlosci.pl

Jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą:


 1. numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw

0000408145

 1. przedmiot działalności gospodarczej

Zgodnie ze statutem umieszczonym na www.przeszloscprzyszlosci.pl

Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).

Muzycy, etnograf, obsługa TV, informatyk, przewodnicy, przodownicy turystyki pieszej.

Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).

Biuro i pełen sprzęt komputerowy, oraz fotograficzny i video.

Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

4 projekty:

Organizację rajdów w powiecie puławskim i Nałęczowie, oraz wydawnictwa książkowe.

Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Sponsorzy prywatni12.Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie” (zadania
z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego)

Siedziba 24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7

Status prawny: stowarzyszenie 0000260555)

NIP: 716-27-03-178

REGON: 060154535

Data rejestracji: 17 lipca 2006 r.

Telefon: 0 81 886 37 05

fax. 0 81 886 39 36

e-mail: pogodne-zycie@o2.pl

http:// republika.pl/pogodnezycie
Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji:

Beata Nowak - Prezes

Joanna Gielecka - Wiceprezes

Anna Jaruga - Sekretarz

Barbara Pruchniak – Członek Zarządu

Mirosław Stolarczyk – Członek Zarządu


Zasięg terytorialny działalności organizacji:

międzynarodowy


Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

 • upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej,

 • wspieranie i rozwój edukacji w zakresie ochrony środowiska oraz działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

 • wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych

 • wspieranie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • niwelowanie różnic edukacyjnych, kulturowych i likwidowanie barier światopoglądowych poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży

 • wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieży oraz pomoc charytatywna innym osobom potrzebującym,

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych,

 • prowadzenie różnych form edukacji pozaszkolnej wśród dzieci, młodzieży
  i dorosłych,

 • wspieranie i rozwój aktywności lokalnej i wolontariatu,

 • promowanie województwa lubelskiego.

Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej): • działalność nieodpłatna:

 • kolonie dla dzieci i młodzieży, w tym kolonie polonijne

 • zloty ekologiczne

 • festiwale tańców lubelskich

 • warsztaty muzyki kameralnej

 • imprezy sportowe

 • szkolenia, kursy, warsztaty

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o ile organizacja ją prowadzi:

-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).

członkowie Stowarzyszenia


Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).

nie posiada


Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

Zloty turystyczno-ekologiczne dla młodzieży szkolnej (2003, 2004, 2005)

Akcja zimowa „Super Dzieciak” (2003)

Przegląd młodych kadr piłki ręcznej (2003)

Kolonie dla dzieci biednych (2004, 2005)

Kolonie dla dzieci PGR (2004, 2005)

Kolonie polonijne (2004, 2005)

Zimowe i Wiosenne Spotkania Rodaków „Puławy – Kijów” (2004, 2005)

Ogólnopolski Festiwal Tańców Lubelskich „Godel” (2004, 2005)

Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej (2004, 2005)

Wymiana międzynarodowa „Dzieci i młodzież bez granic” (2005)
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.

Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej MENiS)

Ministerstwo Kultury

Senat RP


Urząd Marszałkowski w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie

WFOŚiGW w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Puławach: 2014 06
2014 06 -> Formularz ofertowy
2014 06 -> 69. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii sprawozdania I informacje
2014 06 -> Streszczenia Nr 6 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 6 Polish Mining Review 2014
2014 06 -> Wspólnotowego Programu Zdrowia na lata 2008-2013
2014 06 -> Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów symboli gminy Goworowo
2014 06 -> „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń – Etap ii”. Wyjaśnienie treści siwz nr 3
2014 06 -> History usa biographies
2014 06 -> Program IV konferencji naukowej akademii młodych biologóW „lykeion” Katowice 24 czerwca 2014 godz. 15. 30 Otwarcie konferencji; godz. 15. 45 Wykład popularnonaukowy pt.: „Jak działa kofeina?”
2014 06 -> Muzyczne spotkania na francuskiej


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna