Mapa aktywnośCI”


Imię i nazwisko przedstawiciela: Roman Woźniakowski – PrezesPobieranie 0.51 Mb.
Strona10/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Imię i nazwisko przedstawiciela: Roman Woźniakowski – Prezes


Liczba członków: 99

Data rozpoczęcia działalności: 1925 rok

Zakres działalności:

 • racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego,

 • rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków,

 • organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji,

 • prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i sympatyków.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wicemistrz Polski z 1997 r.,

 • wicemistrz Polski Północnej z 2005 roku,

 • co roku kilku przodowników we współzawodnictwie Mistrzostw Polski,

 • kilku mistrzów we współzawodnictwie Okręgu Toruń i Regionu Północ II

Data aktualizacji danych: 28.01.2010 r.

68.
Pełna nazwa organizacji: Polski Związek Niewidomych

Koło Powiatowe w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Kalinkowa 80

Numer telefonu: 56-462-44-73

Numer faksu: 56-462-44-73

Adres e-mail: pzn.grudziadz@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): Biuro: poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.00

Spotkania: poniedziałek, środa, piątek 8.00-14.00Imię i nazwisko przedstawiciela: Krystyna Kaczorowska – Przewodnicząca Koła

Liczba członków: 188

Data rozpoczęcia działalności: 1951 rok

Zakres działalności:

 • prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz udzielanie wsparcia psychicznego poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu czynności dnia codziennego i samoobsługi osób niewidomych, usprawniania i kompensacji resztek wzroku oraz orientacji przestrzennej (poruszanie się w terenie m.in. z białą laską),

 • organizowanie spotkań integracyjnych i turnusów rehabilitacyjnych,

 • udzielanie porad mających na celu zwiększenie sprawności w miejscu zamieszkania,

 • organizowanie wolnego czasu poprzez wycieczki i rajdy.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • współpraca podczas zajęć integracyjnych z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 16,

 • udział w licznych warsztatach manualnych i terapeutycznych,

 • koło zajęło I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Artystycznej „Ptaki 2005”, „Ptaki 2006” i „Ptaki 2007”

Data aktualizacji danych: 12.02.2008 r.

69.
Pełna nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej

Delegatura w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Sobieskiego 20/41

Numer telefonu: 56-463-43-13

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): brak – kontakt telefoniczny

Imię i nazwisko przedstawiciela: Zbigniew Pachulski – Prezes

Liczba członków: 7

Data rozpoczęcia działalności: 11.01.1993 r.

Zakres działalności:

Działalność i twórczość w dziedzinie plastyki łączące działalność zawodową, edukację społeczną i prowadzenie pracowni autorskiej.Doświadczenia i osiągnięcia:

 • udział w ogólnopolskich plenerach malarskich,

 • organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych,

 • zdobywanie nagród i wyróżnień na ogólnopolskich wystawach i konkursach plastycznych,

 • darowizny w postaci prac plastycznych na cele charytatywne.

Data aktualizacji danych: 26.01.2010 r.

70.
Pełna nazwa organizacji: Polskie Towarzystwo Dysleksji

Oddział Terenowy w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Korczaka 23 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)

Numer telefonu: 56-464-48-05,

Numer faksu: 56-464-48-06

Adres e-mail: ppp.grudziadz@neostrada.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): trzeci czwartek miesiąca 17.00-18.30

Dyżury: środa 11.00-14.00, czwartek 14.30-15.30Imię i nazwisko przedstawiciela: Lucyna Krajewska – Przewodnicząca Oddziału

Liczba członków: 22

Data rozpoczęcia działalności: 13.11.2002 r.

Zakres działalności:

 • wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów
  i psychologów zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci
  i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),

 • upowszechnianie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się oraz sposobów ich przezwyciężania,

 • prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów,

 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach,

 • propagowanie ogólnopolskich akcji promującej pełny rozwój dzieci i młodzieży.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • integracja środowiska grudziądzkich nauczycieli, pedagogów, terapeutów, rodziców oraz instytucji w zakresie pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową,

 • systematyczne organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców,

 • propagowanie wiedzy na temat dysleksji,

 • uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach np. "Cała Polska czyta dzieciom" i "Szkoła przyjazna dysleksji",

 • popularyzowanie oraz wdrażanie w grudziądzkich szkołach modelowego systemu pracy z uczniami z dysleksją,

 • propagowanie idei „szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją poprzez uzyskiwanie przez szkoły certyfikatów,

 • współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji w ramach powołanej sekcji Nauczycieli Terapeutów,

 • współpraca z wydawnictwem Operon mająca na celu organizacje szkoleń dla nauczycieli oraz rodziców.

Data aktualizacji danych: 27.01.2009 r.

71.

Pełna nazwa organizacji: Polskie Towarzystwo Geograficzne Koło w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. Hoffmanna 1-7 (Zespół Szkół Technicznych)

Numer telefonu: 696-922-977

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): raz w miesiącu

Imię i nazwisko przedstawiciela: Maria Paderewska

Liczba członków: 20

Data rozpoczęcia działalności: 1981 r.

Zakres działalności:


 • popularyzacja wiedzy geograficznej wśród nauczycieli, uczniów i mieszkańców miasta,

 • spotkania z przedstawicielami nauki (UMK Toruń), podróżnikami, autorami przewodników, misjonarzami,

 • organizowanie wycieczek krajoznawczych dla nauczycieli,

 • współorganizowanie olimpiad geograficznych,

 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli geografii.

Doświadczenia i osiągnięcia:

Grudziądzkie koło PTG jest filią toruńskiego oddziału działającego przy UMK. Nieprzerwanie działa już 55 lat. W ciągu roku organizuje kilkanaście prelekcji, odczytów, prezentacji wygłaszanych przez naukowców na temat różnych rejonów świata.Data aktualizacji danych: 12.02.2008 r.

72.
Pełna nazwa organizacji: Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Wodna 3/5

Numer telefonu: 56-642-07-13, 56-642-07-14, 56-642-07-15

Numer faksu: 56-642-07-15

Adres e-mail: szajerka@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.grudziadz.org.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): w odpowiedzi na anons telefoniczny lub e-mail

Imię i nazwisko przedstawiciela: Mariusz Żebrowski – Prezes Oddziału

Liczba członków: 30

Data rozpoczęcia działalności: 11.11.1956 r.

Zakres działalności:

 • pobudzanie i organizowanie badań nad przeszłością, zwłaszcza regionalną w celu poznania prawdy historycznej,

 • troska o przestrzeganie norm etyki historyka,

 • wypowiadanie się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych sprawach dotyczących społeczności historyków,

 • organizowanie posiedzeń, konferencji, zebrań naukowych oraz co 5 lat powszechnych zjazdów historyków polskich,

 • urządzanie samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykładów publicznych i odczytów, wystaw i pokazów, organizowanie wycieczek o tematyce historycznej,

 • tworzenie sekcji i komisji, zakładanie zbiorów, pracowni oraz stacji naukowych
  o zadaniach wchodzących w zakres celów Towarzystwa,

 • wydawanie czasopism poświęconych naukom historycznym oraz podejmowanie
  i popieranie innych wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii,

 • współpraca z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań naukowych, organizacji życia naukowego, nauczania historii oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa,

 • współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • wydawanie Rocznika Grudziądzkiego – od 1960 roku szesnaście tomów, najnowszy
  w 2005 roku,

 • współudział w organizacji sesji popularnonaukowych,

 • popularyzacja historii Grudziądza i regionu na stronach internetowych.

Data aktualizacji danych: 11.02.2008 r.
73.
Pełna nazwa organizacji: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Oddział w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Wodna 3/5 (Muzeum)

(adres do korespondencji: Zbigniew Otremba, ul. Reymonta 44)Numer telefonu: 56-465-42-31

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwszy i trzeci piątek miesiąca 17.00-18.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Zbigniew Otremba – Prezes Oddziału

Liczba członków: 41

Data rozpoczęcia działalności: 20.01.1970 r.

Zakres działalności:

 • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony
  i konserwacji zabytków numizmatycznych,

 • współdziałanie ze środowiskami i Towarzystwami Archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc przy ich inwentaryzacji
  i zabezpieczeniu,

 • pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków Towarzystwa,

 • popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,

 • urządzanie sesji, odczytów, zebrań, wystaw i pokazów numizmatycznych.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • współpraca z Grudziądzkim Towarzystwem Kultury, Muzeum, Biblioteką Miejską, NOT-em, szkołami,

 • wygłoszenie ponad 200 odczytów, zorganizowanie ponad 100 wystaw i pokazów numizmatycznych,

 • przekazanie kilkunastu medali do Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu,

 • przeprowadzenie ponad 40 lekcji historii dotyczących 200-lecia hymnu narodowego
  i odzyskania niepodległości.

Data aktualizacji danych: 31.01.2009 r.

74.
Pełna nazwa organizacji: Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem” Oddział Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Kasprowicza 4 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2)

Numer telefonu: 56-465-43-23

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Leszek Krawiecki – Prezes Oddziału

Liczba członków: 840

Data rozpoczęcia działalności: 29.03.1994 r.

Zakres działalności:

 • Stowarzyszenie jest organizacją masową o charakterze sportowym i działa na rzecz osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,

 • obszarem działalności Oddziału jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a członkami są uczniowie i absolwenci szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ich nauczyciele.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • Oddział w Grudziądzu należy do najlepszych w kraju, w oficjalnym rankingu oddziałów zwyciężył w 2003 i 2004 roku, w 2005 i 2006 zajął III miejsce,

 • organizator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych na szczeblu miasta, regionu, województwa i kraju, między innymi Mistrzostw Polski w LA w 1996 i 2001 roku,

 • wielu członków Stowarzyszenia reprezentowało Polskę na mistrzostwach Europy, świata, paraolimpiadzie (medalistami paraolimpijskimi są A. Meloch i M. Kleemann),

 • wiodące dyscypliny to lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, kręglarstwo, unihokej, w których zdobywano wielokrotnie mistrzostwo Polski.

Data aktualizacji danych: 02.02.2007 r.

75.
Pełna nazwa organizacji: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi
w Grudziądzu


Adres siedziby: ul. Za Basenem 2

Numer telefonu: 56-462-40-92 (czwartki 16.00-18.00), 509 800 917- Prezes, 691 951 010- Sekretarz

Numer faksu: brak

Adres e-mail: krzysztofczepowiecki@o2.pl - Prezes,

plukiewski@o2.pl - SekretarzStrona internetowa: www.grudziadz.pttk.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): czwartek 16.00-18.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Krzysztof Czerepowicki – Prezes Oddziału

Liczba członków: 349

Data rozpoczęcia działalności: 19.11.1922

Zakres działalności:

 • rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska,

 • stwarzanie warunków ułatwiających członkom wędrowanie i działalność krajoznawczą, reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa,

 • budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego oraz jego regionów, kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności
  i perspektywach rozwoju,

 • szkolenie kadr dla realizacji celów PTTK,

 • działalność przewodnicka i umożliwianie przewodnikom tworzenia organizacji samorządowych w ramach PTTK.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja corocznie kilkudziesięciu rajdów i imprez turystycznych,

 • propagowanie i weryfikacja kilkunastu rodzajów odznak turystycznych i krajoznawczych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym,

 • koordynowanie działalności przewodnickiej w ramach Koła Przewodników Turystycznych,

 • znakowanie i utrzymywanie 4 szlaków turystycznych pieszych oraz 2 kolarskich.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

76.
Pełna nazwa organizacji: Rada Grudziądzka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Adres siedziby: ul. Piłsudskiego 20

Numer telefonu: 56-462-62-28

Numer faksu: 56-462-88-44

Adres e-mail: notgrudziadz@neostrada.pl

Strona internetowa: www.not.grudziadz.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 7.30-15.30


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna