Mapa aktywnośCI”


Imię i nazwisko przedstawiciela: Bogdan Balcer – Dyrektor BiuraPobieranie 0.51 Mb.
Strona11/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Imię i nazwisko przedstawiciela: Bogdan Balcer – Dyrektor Biura


Liczba członków: 524

Data rozpoczęcia działalności: 25.11.1958 rok

Zakres działalności:

 • szkolenia: BHP, w zakresie zagadnień higieny i inne,

 • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów,

 • usługi techniczne i tłumaczeniowe,

 • centrum usług BHP,

 • ośrodek doradztwa technicznego,

 • egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne,

 • wynajem pomieszczeń,

 • prowadzenie Ośrodka Informacji NOT,

 • prowadzenie Punktu Informacyjnego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja specjalistycznych szkoleń i seminariów,

 • organizacja corocznych konkursów: I etap konkursu "Technik Roku" (14 edycji), Przegląd Osiągnięć Technicznych "Produkt Roku" (28 edycji),

 • współorganizacja konkursów wojewódzkich,

 • coroczna organizacja Grudziądzkich Dni Techniki (53 edycje).

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

77.
Pełna nazwa organizacji: Społeczny Komitet Odbudowy Klimka

Adres siedziby: ul. Legionów 2

(adres do korespondencji: ul. Irysowa 4)Numer telefonu: 56-464-83-93

Numer faksu: 56-464-83-93

Adres e-mail: klimekwester@wp.pl

Strona internetowa: www.klimekgrudziadz.com.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): codziennie w dni robocze

Imię i nazwisko przedstawiciela: Ryszard Bogdan Kucharczyk – Prezes

Liczba członków: 127

Data rozpoczęcia działalności: maj 2002 r.

Zakres działalności:

Komitet jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa


o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawna. Komitet jest kontynuatorem tradycji i dorobku Towarzystwa Upiększania Miasta założonego w 1862 roku jako opiekuna Wzgórza Zamkowego w Grudziądzu. Celem Komitetu jest podejmowanie działań
i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w tym obszaru wzgórza zamkowego i doprowadzenie do rekonstrukcji wieży z zwanej „Klimek” symbolu Grudziądza .

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • w dniu 27 stycznia 2003 r. wniosek Komitetu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w sprawie warunków pozwalających na prowadzenie badań archeologicznych na terenie dawnego zamku przy ul. Zamkowej w Grudziądzu,

 • w dniu 12.marca 2003 r. pismo Komitetu do Prezydenta Grudziądza o ujęciu w planie „Strategia Rozwoju Grudziądza 2015 „ z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/30/03,

 • w dniu 21 kwietnia 2004 r. wnioskowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy(załączono mapki geodezyjne i wydano decyzję po postępowaniu administracyjnym GN-7331-101/04 Prezydenta Grudziądza,

 • w dniu 04 kwietnia 2004 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu wskazał warunki konserwatorskie planowanej inwestycji (rozbiórka kopca),

 • w dniu 30 sierpnia 2005 r. Decyzją WUOZ/T/UAB-4392/2005 Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na prace rozbiórkowe kopca,

 • w dniu 19 września 2005 r. Komitet wystąpił z wnioskiem o dotowanie kwoty 40 tysięcy na przeprowadzenie badan archeologicznych na Górze Zamkowej,

 • w dniu 3 kwietnia 2006 r. sporządzono umowę-porozumienie pomiędzy Gminą miasto Grudziądz a Zarządem Komitetu jako wykonawca na rozbiórkę kopca,

 • w dniu 12 kwietnia 2006 roku Komitet zawarł umowę z pracownią Archeologiczno-Konserwatorska „Archkon” w Karpinach 56 reprezentowaną przez Sp. dr Antoniego Pawłowskiego na nadzór i opracowanie dokumentacji archeologicznej na terenie dawnego zamku krzyżackiego,

  • w dniu 31 lipca Komitet zakończył prace rozbiórkowe kopca, przekazał Dziennik Budowy i protokoły z przekazania cegieł do Urzędu Miasta,

  • w dniu 10 września 2006 roku Komitet zgłosił wniosek do Urzędu Miasta o wystąpienie w ramach rewitalizacji obszarów miejskich na lata 2007-2013 o fundusze europejskie,

  • w roku 2007 na zlecone przez Komitet dr Antoni Pawłowski sporządził stosowną dokumentację z nadzoru archeologicznego reliktów wieży Klimek i na zlecenie Urzędu Miasta przystąpił do badań zamku,

  • w dniu 14 maja 2008 r. Komitet zawarł porozumienie o współdziałaniu i współpracy przy rekonstrukcji wieży głównej oraz dawnego zamku,

  • w dniu 13 maja 2008 r. Komitet Aktem Notarialnym przejął w użytkowanie wzgórze zamkowe,

  • w dniach 30 maja i 30 listopada 2008 r. Komitet wystąpił z wnioskami
   do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie,

  • w dniu 11 grudnia 2009 roku Komitet wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dotację.

Data aktualizacji danych: 16.12.2008 r.

78.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Amazonki” Grudziądz

Adres siedziby: ul. Heweliusza 3/49

Numer telefonu: 510-306-840

Numer faksu: brak

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): raz w miesiącu

Imię i nazwisko przedstawiciela: Małgorzata Cumbrowska – Prezes

Liczba członków: 35

Data rozpoczęcia działalności: brak danych

Zakres działalności:

 • rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi,

 • reprezentowanie problemów kobiet po mastektomii.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • uzyskanie dotacji na realizacje zadania pn. „Zajęcia rehabilitacyjne w wodzie”,

 • organizacja imprezy integracyjnej.

Data aktualizacji danych: 19.04.2010 r.

79.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Grudziądzkie Centrum Przedsiębiorczości"

Adres siedziby: ul. Sienkiewicza 22

Numer telefonu: 56-465-92-89

Numer faksu: 56-465-92-89

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): poniedziałek-piątek 7.00-15-00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Władysław Dejewski – Prezes

Liczba członków: 28

Data rozpoczęcia działalności: 01.10.1996 r.

Zakres działalności:

 • wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz procesów przekształceń własnościowych,

 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia,

 • wspieranie restrukturyzacji przemysłu, turystyki i rynku pracy w regionie,

 • promocja regionu w kraju i za granicą,

 • aktywna walka z bezrobociem poprzez utworzenie Grudziądzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • realizacja "Samorządowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu w Grudziądzu" – utworzenie Grudziądzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

 • udzielanie porad z zakresu prawnego, podatkowego, prowadzenia małych firm,

 • prowadzenie szkoleń z zakresu: ABC Przedsiębiorczości, gospodarki odpadami, poruszania się po urzędach,

 • pomoc w pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Data aktualizacji danych: 24.06.2005 r.

80.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Optima Fide"

Oddział w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Kościuszki 44/7 (mieszkanie prywatne)

Numer telefonu: 503-587-786

Numer faksu: brak

Adres e-mail: k.konarski@poczta.fm

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): raz w miesiącu

Imię i nazwisko przedstawiciela: Kazimierz Konarski – Prezes

Liczba członków: 28

Data rozpoczęcia działalności: 01.01.2004 r.

Zakres działalności:

 • działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o zakresie i sposobie funkcjonowania samorządów terytorialnych, władz i instytucji państwowych, organizacji pozarządowych
  i społeczeństwa obywatelskiego,

 • współpraca ze środowiskami samorządowymi w Polsce i za granicą oraz instytucjami państwowymi, organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi,

 • promowanie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospod. oraz działanie na rzecz rozszerzania zakresu własności prywatnej,

 • uzupełnianie działań władz państwowych i samorządowych w tych dziedzinach, gdzie ich działania są niewystarczające.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizowanie konferencji, festiwali oraz seminariów i warsztatów z udziałem przedstawicieli środowisk politycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych,

 • informowanie o funkcjonowaniu administracji centralnej i samorządowej,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i wydawniczej,

 • podejmowanie innych działań dla realizacji celów stowarzyszenia.

Data aktualizacji danych: 27.06.2005 r.

81.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Legionów 44/6

Numer telefonu: 605 167 033

56 461 33 38Numer faksu: 56-468 13 38

Adres e-mail: kapustajoanna@wp.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): I w miesiącu w godz. popołudniowych

lub wg potrzebImię i nazwisko przedstawiciela: Joanna Kapusta – Prezes

Liczba członków: 20

Data rozpoczęcia działalności: 2002 rok

Zakres działalności:

 • pomoc najbardziej potrzebującym,

 • organizowanie dzieciom i młodzieży szeroko pojętej działalności z zakresu pomocy społecznej, edukacji i rehabilitacji,

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizacja balów charytatywnych, pikników dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r.

82.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Promyk"

Adres siedziby: ul. Wybickiego 38 (Urząd Gminy)

Numer telefonu: 56-451-11-28

Numer faksu: 56-451-11-32

Adres e-mail: goops@poczta.onet.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): kontakt codziennie 8.00-14.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Andrzej Janke – Prezes

Liczba członków: 24

Data rozpoczęcia działalności: 16.03.2004 r.

Zakres działalności:

 • działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu, a także pomoc ich rodzinom,

 • uczestnictwo w procesach likwidacji barier między pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawnych w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami,

 • reprezentowanie interesów dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych i ich rodzin.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizowanie spotkań gwiazdkowo-noworocznego dla dzieci niepełnosprawnych
  i ich rodziców w Małym Rudniku,

 • organizowanie od 2004 r. festynu integracyjnego „Sobota z Promykiem” dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

 • uczestnictwo w programach PEAD 2007, „Podaj dłoń”.

Data aktualizacji danych: 25.02.2010 r

83.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

Koło Grudziądzkie

Adres siedziby: ul. Langiewicza 4 (adres do korespondencji:

Stanisław Orzeszek, ul. Batorego 22/24)Numer telefonu: 56-462-98-91, 607-130-572

Numer faksu: 56-462-98-91

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): pierwsza środa miesiąca 17.00-19.00

Imię i nazwisko przedstawiciela: Zbigniew Schröder – Prezes

Liczba członków: 14

Data rozpoczęcia działalności: 2002 r.

Zakres działalności:

 • praca nad podtrzymywaniem świadomości narodowej, znajomości historii ojczystej,

 • propagowanie prawidłowych zachowań społecznych oraz aktywności obywatelskiej.

Doświadczenia i osiągnięcia:

 • własny biuletyn,

 • udział w wyborach samorządowych,

 • udział w kampanii dotyczącej referendum akcesyjnego w sprawie wejścia do Unii Europejskiej.

Data aktualizacji danych: 19.02.2007 r.

84.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"

przy JW 1123 w Grudziądzu

Adres siedziby: ul. Czwartaków 1 (Jednostka Wojskowa 1123)

Numer telefonu: 56-458-38-13

Numer faksu: 56-458-32-39

Adres e-mail: brak

Strona internetowa: www.rodzinawojskowa.mw.mil.pl

Dni i godziny spotkań (urzędowania): raz na kwartał oraz okazjonalne spotkania przy organizacji imprez

Imię i nazwisko przedstawiciela: Bożena Szyszkowska – Przewodnicząca Koła

Liczba członków: 23

Data rozpoczęcia działalności: maj 1991 rok

Zakres działalności:

 • upowszechnianie w środowisku wojskowym tradycyjnych wartości wychowania
  w rodzinie,

 • upowszechnianie i kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,

 • inspirowanie, upowszechnianie i organizowanie wypoczynku rodzin kadry, pracowników cywilnych wojska,

 • propagowanie uczestnictwa w ruchu turystyczno-krajoznawczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym,

 • inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integracji rodzin,

 • upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.


Doświadczenia i osiągnięcia:

 • organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży,

 • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla rodzin kadry i pracowników cywilnych wojska,

 • wieloboje terenowe i marsze na orientację,

 • udział w sympozjach ekologicznych,

 • udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, których mężowie-ojcowie przebywają na kontyngentach wojennych.

Data aktualizacji danych: 28.12.2007 r.

85.
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Zawsze można pomóc”

Adres siedziby: ul. Sobieskiego 42/29

Numer telefonu: 501-017-909

Numer faksu: brak

Adres e-mail: s_zmp@free.ngo.pl

Strona internetowa: brak

Dni i godziny spotkań (urzędowania): środa od 15.00 do 17.00

(Biuro Parafialne Parafii Ducha Świętego,


Al. 23 Stycznia)


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna