Masywny krwotok Anna DomagalskaPobieranie 23.39 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar23.39 Kb.

Masywny krwotok

Anna Domagalska

Masywny krwotok - definicje

 • Utrata jednej objętości krwi krążącej w ciągu 24 godz.

 • Utrata 50 % o.k.k. w ciągu 3 godz.

 • Utrata 150 ml krwi /min

Masywny krwotok

 • Normalna objętość krwi krążącej - 7% masy ciała u dorosłych 8-9% u dzieci

Priorytety leczenia

 • Przywrócenie odpowiedniej o.k.k. w celu utrzymania prawidłowej perfuzji tkankowej i odpowiedniego utlenowania

 • Uzyskanie hemostazy poprzez: - chirurgiczne opracowanie źródła
  krwawienia - korektę koagulopatii dzięki rozsądnemu
  użyciu odpowiednich produktów
  krwiopochodnych

Masywny krwotok

 • Sukces zależy od natychmiastowego podjęcia działania, dobrego współdziałania klinicystów (położnicy, anestezjolodzy, hematolodzy, transfuzjolodzy), diagnostów laboratoryjnych (serologia), banku krwi

Wg. Wytycznych American College of Surgeons
dot. ATLS

 • Resuscytacja płynami (objętościowa)

 • Terapia preparatami krwiopochodnymi

Wg. Wytycznych American College of Surgeons
dot. ATLS

 • 1. Utrzymanie objętości krwi krążącej

 • 2. Współpraca personelu medycznego

 • 3. Zatrzymanie krwawienia

 • 4. Wykonanie badań laboratoryjnych

 • 5. Zmówienie odpowiedniego preparatu
  krwinek czerwonych

 • 6. Ew. zamówienie płytek, świeżo
  mrożonego osocza, krioprecypitatu

 • 7. Podejrzenie DIC

1. Utrzymanie objętości
krwi krążącej

 • Założenie dwóch dużych kaniul do żył obwodowych (14 G)

 • Przetoczenie odpowiedniej objętości ogrzanych krystaloidów, koloidów, krwi: monitorowanie OCŻ; utrata krwi jest często niedoszacowana

 • Utrzymanie normalnego ciśnienia tętniczego krwi i wydalania moczu >30 ml/h: utrzymanie odpowiedniej ciepłoty

1. Utrzymanie objętości
krwi krążącej cd.

 • Resuscytacja płynami: krystaloidy (3 za 1), koloidy (20 ml/kg), resuscytacja małą objętością (hipertoniczny roztwór soli)

 • Przetaczanie krwinek czerwonych – utrzymanie Hb > 7-8 g% (przy wartościach niższych powikłania kardiologiczne)

 • FFP 20 ml/kg, fibrynogen 0,1 g/kg

1. Utrzymanie objętości
krwi krążącej cd. (wg ASA)

 • Przetoczenia krwi rzadko wskazane przy Hb>10g%

 • Przetoczenia krwi konieczne przy Hb<6g%

 • W przedziale 6 – 10 g% - wskazania stawiane indywidualnie

 • Nie ma „sztywnej” granicy stężenia Hb

2. Współpraca personelu
medycznego

 • Lekarz odpowiedzialny (prowadzący)

 • Dyżurny anestezjolog

 • Bank krwi

 • Dyżurny hematolog (serolog)

3. Zatrzymanie
krwawienia

 • Wczesna interwencja chirurgiczna lub położnicza

4. Wykonanie badań
laboratoryjnych

 • płytki, PT, APTT, fibrynogen, krew na krzyżówkę, badania biochemiczne, gazometryczne: przy najwcześniejszej okazji, bo podaż koloidów może zaburzać wyniki

 • Powtarzać te badania co 4 godz., po wymianie 1/3 o.k.k. i po infuzji preparatów krwiopochodnych: może być konieczność przetoczeń przed uzyskaniem wyników badań

 • Upewnić się co do właściwego oznaczenia próbek, aby zmniejszyć ryzyko przy transfuzji

5. Zmówienie odpowiedniego preparatu krwinek czerwonych

 • Przetoczenie konieczne przy utracie

- 30 - 40 % objętości krwi krążącej

- 50 % natychmiastowe przetoczenie
ratujące życie

- Hipotermia poprzetoczeniowa zwiększa ryzyko DIC (wskazane ogrzewanie płynów i pacjentki)

5. Zmówienie odpowiedniego preparatu krwinek czerwonych

 • 1. Krew (kkcz) skrzyżowana – po wymianie 1 objętości krwi krążącej (8-10 jednostek) dalsze krzyżowanie krwi nie jest konieczne; korzystne ogrzewanie krwi i użycie aparatów do szybkiego przetoczenia

 • 2. Nieskrzyżowana zgodna grupowo, jeśli znana jest grupa krwi pacjenta (konieczne nastawienie krzyżówki)

 • 3. Nieskrzyżowana krew O Rh (-) u kobiet przed menopauzą, [O Rh (+) u kobiet po menopauzie i u mężczyzn] : w nagłych sytuacjach, nie więcej niż dwie jednostki

5. Zmówienie odpowiedniego preparatu krwinek czerwonych

 • Należy pamiętać, że poziom hemoglobiny i hematokrytu nie spada przez kilka godzin po ostrym krwotoku

 • Przy Hb >10 g% - rzadko wskazania do przetoczeń

 • Przy Hb <6 g% - zazwyczaj konieczne przetoczenie kkcz

5. Zmówienie odpowiedniego preparatu krwinek czerwonych

 • Przy poziomach pośrednich przetoczenie kkcz w przypadku powikłań związanych z nieadekwatnym utlenowaniem: mała rezerwa sercowa i płucna, zwiększone zużycie tlenu, uogólniona miażdżyca, szybka utrata krwi

 • Należy pamiętać o możliwości „niemego niedotlenienia”

5. Zmówienie odpowiedniego preparatu krwinek czerwonych

 • Koncetrat krwinek czerwonych jest preparatem bez leukocytów i płytek, bez czynników krzepnięcia

 • Zalety: - mniejsza ilość niehemolitycznych reakcji
  gorączkowych - mniejsze ryzyko przeniesienia infekcji
  wirusowych (np.cytomegalia) - zmniejszenie efektów immunosupresyjnych
  przetoczeń

6. Zamówienie płytek

 • Należy przewidywać konieczność przetoczenia płytek - po przetoczeniach >2 objętości krwi
  krążącej - przy poziomie <50x10(9)

 • Docelowe wartości >50x10(9) >100x10(9) przy wielomiejcowych obrażeniach i urazach OUN

6. Zamówienie osocza
świeżo mrożonego

 • 10-15 ml/kg = 1 litr lub 4 jednostki u dorosłych

 • Konieczne uzupełnianie czynników krzepnięcia (przy utracie 150-200% okk)

 • Wskazane po utracie 1 okk

 • Celowe przy PT i APTT > 1,5 x kontrola

 • Wskazane przy krwotoku po przedawkowaniu antykoagulantów

6. Zamówienie
krioprecypitatu

 • 1-1,5 opakowania /10 kg m.c.

 • Używany do uzupełnienia niedoboru fibrynogenu i czynnika VIII

 • Przy poziomie <0,5 g/l – nasilone krwawienie miąższowe

 • Stosowany przy dużych niedoborach fibrynogenu (< 1,0 g/l)

7. DIC

 • Czynniki ryzyka przy hipowolemii: - hipotermia po infuzji zimnych płynów –
  towarzyszące uszkodzenie OUN
  i mięśni

 • Wskazana systematyczna kontrola: płytki, fibrynogen, PT, APTT, D-dimery

 • Utrzymywanie się nieprawidłowych wyników mimo przetoczeń sugeruje DIC


: spec
spec -> Specyfikacja materiałowa instalacji wentylacji
spec -> Samolotowy kabinowy podgrzewacz powietrza
spec -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie
spec -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
spec -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
spec -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
spec -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
spec -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy w przejściu południowo-zachodnim stacji A9-Racławicka I linii metra w Warszawie
spec -> Specyfikacja techniczno – ilościowa Część I – Notebooki
spec -> Przedmiot: Programowanie aplikacji biznesowych w systemie sap r/3
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna