Matematyczno przyrodnicze zmagania na renesansową nutę”, czyli obchody Dnia Patrona, Przedmiotów Ścisłych oraz Dnia ZiemiPobieranie 28.5 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar28.5 Kb.
Matematyczno - przyrodnicze zmagania na renesansową nutę”, czyli obchody Dnia Patrona, Przedmiotów Ścisłych oraz Dnia Ziemi.

W bieżącym roku szkolnym obchody Dnia Patrona, Przedmiotów Ścisłych oraz Dnia Ziemi
odbędą się
28 kwietnia 2008 roku.
Cele:

 • Wykorzystywanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach.

 • Kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w ramach całego zespołu i w ramach mniejszych grup zadaniowych.

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania, umiejętności zbierania
  i selekcjonowania informacji, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, oceniania
  i komunikowania się.


Organizacja zajęć w dniu 28.04.2008r.

W obchodach Dnia Patrona, Przedmiotów Ścisłych oraz Dnia Ziemi biorą udział uczniowie


klas I-III. W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy. Zgodnie z ustaleniami cztery pierwsze lekcje odbywać się będą według planu, a od piątej do siódmej godziny lekcyjnej zespoły klasowe będą pracowały i wykonywały przydzielone im zadania, które zostaną ocenione przez powołaną do tego celu komisję w składzie: mgr Joanna Palka, mgr Małgorzata Rzeźnik, mgr Agata Molek, lic. Agata Oracz.
Zadania do wykonania przez uczniów:

1. Klasy pierwsze:

Grupa I: Wykonanie stroju charakterystycznego dla epoki renesansu. Strój zostanie zaprezentowany przez przedstawiciela danej klasy, na przygotowanym specjalnie na tę okazję pokazie mody. Pokaz odbędzie się na siódmej godzinie lekcyjnej, w sali nr 37.

Grupa II: Przygotowanie planszy informacyjnej zawierającej informacje na temat jednostek miar
i wag używanych w czasach renesansu oraz porównanie ich z obowiązującymi obecnie jednostkami
w układzie SI. Praca powinna być wykonana na brystolu formatu A1,dowolną techniką.

Grupa III: Wykonanie metodami origami kompozycji zawierającej motywy roślinne lub/oraz zwierzęce.
Uwaga!!! Prace należy umieścić w widocznym miejscu w swojej sali lekcyjnej, do czasu ocenienia ich przez komisję, a oceniane będą w poniedziałek w godzinach popołudniowych
2. Klasy drugie:

Grupa I: Wykonanie witrażu zawierającego hasło w brzmieniu: Jan Kochanowski - patron naszej szkoły. Witraż powinien być umieszczony na oknie w sali lekcyjnej.

Uwaga!!! Odpowiednie litery hasła muszą mieć taki kształt, aby można było wskazać, które z nich
są osiowo-, a które środkowo- symetryczne.
Grupa II: Wypisanie na arkuszu papieru (format A2) odpowiednich liter z hasła (z grupy I), które
są osiowo- i środkowo-symetryczne. Do zadania tej grupy należy także obliczenie pola powierzchni wybranej litery w jednostkach używanych w czasach renesansu oraz w obecnych jednostkach zgodnych z układem SI. Praca powinna być dołączona do witrażu i stanowić
z nim całość.

Grupa III: Wykonanie planszy informacyjnej, zawierającej informacje na temat jednostek powierzchni używanych w czasach renesansu oraz porównanie ich z obowiązującymi obecnie jednostkami w układzie SI. Praca powinna być wykonana na brystolu formatu A1,dowolną techniką.
3. Klasy trzecie:
Grupa I: Wykonanie z figur przestrzennych „mini-makiety renesansowego miasta”. Makieta powinna składać się z minimum z 3 elementów.

Grupa II: Obliczenie objętości brył wykorzystanych w mini-makiecie w jednostkach używanych
w czasach renesansu oraz w jednostkach zgodnych z układem SI. Odpowiednie obliczenia powinny być zapisane na arkuszu papieru (format A2) i dołączone do makiety.

Grupa III: Wykonanie planszy informacyjnej na temat jednostek objętości używanych
w czasach renesansu oraz porównanie ich z obowiązującymi obecnie jednostkami w układzie SI.
Praca powinna być wykonana na brystolu formatu A1,dowolną techniką.

Uwaga!!! Prace należy umieścić w widocznym miejscu w swojej sali lekcyjnej, do czasu ocenienia ich przez komisję.

DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW NAUCZANIA:

1.W ramach obchodów Dnia Ziemi, odbędzie się zbiórka makulatury. Klasa, która zbierze największą ilość makulatury nagrodzona zostanie punktami do ligi międzyklasowej. Szczegółowe informacje


proszę sprawdzić na załączniku pt. „Zbiórka makulatury 28.04.2008 r.”

2. Materiały niezbędne do wykonania przydzielonych zadań klasy przynoszą we własnym zakresie. Prace mogą być częściowo wykonane przez uczniów w domu, a w dniu obchodów tj. 28.04 2008 r. dopracowane i oddane do oceny, której dokona powołana do tego komisja.

3. Klasy, których prace zostaną wykonane zgodnie z podanymi zaleceniami i oddane
w ustalonym terminie, otrzymają punkty do ligi międzyklasowej.

4. Dodatkowo dwie osoby z klas trzecich wezmą udział w trzeciej edycji indywidualnego konkursu chemiczno – ekologicznego. Patrz załącznik pt. „DZIEŃ ZIEMI 2008 – SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNO – CHEMICZNY”.
PRACA DODATKOWA DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW NAUCZANIA:

Wykonanie albumu na temat: „Wybitne umysły epoki renesansu”. Praca powinna zawierać charakterystykę postaci i opis osiągnięć. Osiągnięcia tych postaci powinny dotyczyć nauk ścisłych lub przyrodniczych.

Uwaga!!! Za wykonanie albumu przewidywana jest ocena w kategorii: praca długoterminowa
z wybranego przedmiotu (matematyka, chemia, fizyka bądź biologia).


 • Grupa wykonująca album liczy max. 4 osoby

 • Klasa może wykonać kilka albumów

 • Oceniane będą: oryginalność, estetyka, merytoryczność, pomysłowość albumu oraz wkład pracy i samodzielność wykonania.

 • Prace w całości kopiowane (ściągane) z Internetu nie będą oceniane

 • Albumy należy oddać do dnia 28 kwietnia 2008 roku do biblioteki szkolnej
  do p. Oracz.

Organizatorzy:

J.Palka

M.RzeźnikA.Molek

A.Oracz


B.Brandenburg – Kobuszewska

A.Szupin


PRACA DODATKOWA DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW NAUCZANIA W RAMACH OBCHODÓW DNIA PATRONA, PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH ORAZ DNIA ZIEMI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 28 KWIETNIA 2008 ROKU:
Wykonanie albumu na temat: „Wybitne umysły epoki renesansu”. Praca powinna zawierać charakterystykę postaci i opis osiągnięć. Osiągnięcia tych postaci powinny dotyczyć nauk ścisłych lub przyrodniczych.

Uwaga!!! Za wykonanie albumu przewidywana jest ocena w kategorii: praca długoterminowa


z wybranego przedmiotu (matematyka, chemia, fizyka bądź biologia).


 • Grupa wykonująca album liczy max. 4 osoby

 • Klasa może wykonać kilka albumów

 • Oceniane będą: oryginalność, estetyka, merytoryczność, pomysłowość albumu oraz wkład pracy i samodzielność wykonania.

 • Prace w całości kopiowane (ściągane) z Internetu nie będą oceniane

 • Albumy należy oddać do dnia 28 kwietnia 2008 roku do biblioteki szkolnej
  do p. Oracz.


WYRAŻAM ZGODĘ NA OCENĘ PRAC W KATEGORII PRAC DŁUGOTERMINOWYCH
Z WYBRANEGO PRZEDMIOTU, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE W RAMACH OBCHODÓW W/W DNI:
Nazwisko i Imię

Wyrażam zgodę (tak/nie) Podpis

mgr inż. Hałas Maria (matematyka)
mgr Kuzior Anna (matematyka)
mgr Bajan Monika (matematyka)
mgr Palka Joanna (matematyka)
mgr Rzeźnik Małgorzata (matematyka)
mgr Szala Maria (fizyka)
mgr Małek Sylwia (fizyka)
mgr Brandenburg-Kobuszewska Beata (chemia)
mgr Szupin Aleksandra (biologia)
mgr Grzesik Sebastian (biologia)Szczegółowe informacje dotyczące obchodów zostaną przekazane wychowawcom klas


14 kwietnia 2008 roku (poniedziałek).

Pobieranie 28.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna