Materiały szkoleniowe wojciech KotowskiPobieranie 250.81 Kb.
Strona1/12
Data01.05.2016
Rozmiar250.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Warunki przewozu towarów niebezpiecznych

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Wojciech Kotowski

Warunki przewozu towarów niebezpiecznych

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest prezentacja – na tle obowiązującego stanu prawnego – obowiązków uczestników transportu towarów niebezpiecznych, które mają na celu eliminację zagrożeń z natury rzeczy wiążących się z ich przemieszczaniem, jak wiadomo zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak również wodnym. Autor przedstawił podział na klasy poszczególne materiały i ich charakterystykę. Równocześnie wskazał powinności uczestników transportu w razie powstałego wypadku. W artykule przedstawiono również wiadomości w zakresie stosowanych kar za naruszenia związane z transportem tych towarów.

I. Uwaga ogólna

Nie trzeba nikogo przekonywać, że każdy transport towarów niebezpiecznych nosi ze sobą wysokie, niekiedy nadmierne niebezpieczeństwo, które dotyka nie tylko jego uczestników, ale także osób znajdujących się w polu rażenia określonych substancji. Skutków oddziaływania tych niebezpiecznych substancji – mimo założeń laboratoryjnych – w istocie nie można przewidzieć. Stąd też obowiązkiem nadrzędnym jest najwyższa staranność w zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie przemieszczania takich substancji osobom znajdującym się w polu jej rażenia. Z treści ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych1 wynika jednoznacznie, że tego rodzaju towary są przemieszczane drogą lądową, w tym drogami publicznymi i kolejowymi, a także drogą wodną. Kwestię transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną reguluje odrębna ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze2. Transport towarów niebezpiecznych to bardzo odpowiedzialne zadanie. Jak sama nazwa wskazuje polega na przemieszczaniu określonych towarów z miejsca początkowego do miejsca docelowego. Transport przybiera różne formy, a mianowicie: proste, łączone i kombinowane. Pierwsza polega na przewozie pojazdem do tego przystosowanym z magazynu, gdzie są składowane, do innego magazynu lub miejsca bezpośredniego wykorzystania. Łączony transport polega na przewozie pojazdem samochodowym, a następnie pociągiem i ponownie samochodem do miejsca magazynowania lub bezpośredniego wykorzystania. Z kolei, transport kombinowany jest jeszcze bardziej złożony, wszak polega na przewozie towarów z magazynu samochodem, następnie pociągiem, znowu samochodem, a następnie statkiem. W konsekwencji ponownie zajmuje miejsce w pojeździe samochodowym. Z prezentacji jednoznacznie wynika, że mamy do czynienia z różnym stopniem trudności, wymagającym nie tylko opracowania precyzyjnego planu przewozu, uwzględniającego przeszkody, które w trakcie jego realizacji mogą zaistnieć, a które trzeba pokonać bez narażania kogokolwiek na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomo, że plan ten musi uwzględniać zapewnienie odpowiedniej liczby właściwie predestynowanych pracowników, stanowiących załogi poszczególnych rodzajów transportu, a także wyposażenia w postaci specjalistycznego sprzętu właściwego dla zapewnienia bezpiecznego transportu, jak również ratowniczego, na wypadek nieprzewidzianej awarii.

II. Obowiązujące umowy

1. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR z dnia 30 września 1957 r., zgodnie z oświadczeniem rządowym z dnia 28 maja 2013 r., wprowadziła zmiany do załączników A – określającego przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz B – zawierającego przepisy dotyczące środków transportu, które obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że spełnione zostały warunki określone w art. 14 ADR, w myśl którego każda Umawiająca się Strona może zaproponować jedną lub więcej poprawek do określonych załączników. W tym celu przekazuje tekst poprawki Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który również ma prawo zaproponowania poprawki w celu zapewnienia zgodności tych załączników z innymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych. Zgodnie z założeniem każda zaproponowana poprawka do załączników będzie uważana za przyjętą, chyba że w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania jej przez Sekretarza Generalnego co najmniej jedna trzecia Umawiających się Stron lub pięć z nich, gdy jedna trzecia przewyższa tę liczbę, zawiadomi pisemnie Sekretarza Generalnego o swoim sprzeciwie wobec zaproponowanej poprawki. Jeżeli poprawka zostanie uznana za przyjętą, wejdzie ona w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron po upływie dalszych trzech miesięcy, z wyjątkiem jednakże następujących przypadków: 1) jeżeli podobne poprawki zostały już wprowadzone lub prawdopodobnie będą wprowadzone do innych umów międzynarodowych, 2) gdy Umawiająca się Strona, która przedkłada projekt poprawki, będzie mogła określić w swojej propozycji termin dłuższy niż trzy miesiące wejścia jej w życie, jeżeli zostanie ona przyjęta. Każda poprawka, przyjęta przez więcej niż połowę ogólnej liczby Umawiających się Stron uczestniczących w konferencji zwołanej przez Sekretarza Generalnego, wchodzi w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron, zgodnie z procedurą uzgodnioną na takiej konferencji przez większość uczestniczących w niej Umawiających się Stron. Ogłoszenie umowy wraz ze zmianami w dniu 16 lipca 2013 r.3 jednoznacznie wskazuje na konieczność pełnej realizacji dyspozycji zawartej w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2012/45/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowującej po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego4. Chodzi o to, że państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r., a przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do tej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji, przy czym metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna