Matura prime time intermediatePobieranie 433.11 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar433.11 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Jadwiga Gajda
(konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka)


Rozkład materiału

MATURA PRIME TIME

INTERMEDIATE
Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ)październik 2011

Wstęp
Matura Prime Time to nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Jego trzecia część, Matura Prime Time Intermediate, odpowiada poziomowi B1/B2 w skali przyjętej przez Radę Europy. Podręcznik jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej, która będzie powszechnie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013. Podręcznik jest przeznaczony do realizacji na IV etapie edukacyjnym, na poziomie IV.1, zarówno w zakresie podstawowym (jako kończący naukę), jak
i w zakresie rozszerzonym (jako podręcznik, od którego rozpoczynamy lub kontynuujemy naukę
w szkole ponadgimnazjalnej). Materiał w nim prezentowany odpowiada wymaganiom szczegółowym z zakresu podstawowego, a także częściowo z zakresu rozszerzonego. Może być
on także z powodzeniem stosowany w klasach nauczanych zgodnie z obowiązującą obecnie tzw. starą podstawą programową, gdyż treść podręcznika, jego zasób tematyczny, leksykalny
i gramatyczny oraz ćwiczone umiejętności językowe są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych (zob. Informator o egzaminie maturalnym od 2008 roku) na poziomie podstawowym i strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2012 roku. Materiał podręcznikowy odnosi się również do standardów wymagań na poziomie rozszerzonym, stąd istnieje możliwość realizacji podręcznika na obydwu poziomach.

Podręcznik posiada bardzo bogatą, nowoczesną obudowę, umożliwiającą uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, poszerzenie treści nauczania oraz zachęcenie i wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy nad językiem. Do dodatkowych komponentów należą: nagrania na płytach CD (Class CDs), zeszyt ćwiczeń (Workbook), interaktywny eBook (i-eBook) zawierający – poza materiałem prezentowanym w książce – m.in. krótkie dokumentalne filmy wideo, interaktywne gry leksykalne, testy sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki. Nauczyciel w swojej pracy może także wykorzystać: książkę nauczyciela z dokładnymi scenariuszami zajęć (Teacher’s Book), testy


do poszczególnych rozdziałów podręcznika i – szczególnie polecane ze względu na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych – oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Matura Prime Time Intermediate jest propozycją i punktem wyjścia do konstruowania indywidualnych rozkładów materiału dostosowanych do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów. Przy budowaniu własnych rozkładów należy wziąć pod uwagę takie warunki pracy dydaktycznej jak: wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne w szkole i/ lub pracowni językowej oraz uzdolnienia i preferencje młodzieży w konkretnym zespole uczniów. Proponowany rozkład materiału jest dostosowany do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji. Wszystkie pozycje oznaczone gwiazdką (*) i wykropkowane w tekście służą do nanoszenia własnych informacji. Są to m.in.: termin/ data* (np. można wpisać miesiąc lub dokładne daty, w zależności od potrzeb lub wymagań dyrekcji szkoły); uwagi* w ostatniej kolumnie tabeli (np. o realizacji niektórych punktów rozkładu).

W rozkładzie uwzględniono także zajęcia dodatkowe*, które nie są oparte na materiale podręcznikowym (np. z okazji świąt: St.Valentine’s Day, Christmas lub dodatkowe zajęcia poświęcone niektórym trudniejszym zagadnieniom gramatycznym).

Podręcznik Matura Prime Time Intermediate jest podzielony na 6 głównych modułów,


a każdy moduł – na rozdziały od a do i oraz 2 rozdziały powtórzeniowe i 1 rozdział maturalny. Rozkład materiału, oprócz uszczegółowienia tematyki i słownictwa oraz gramatyki
i umiejętności językowych
, proponuje tematy i ilość zajęć lekcyjnych w poszczególnych rozdziałach. Jeden moduł to od 14 do 18 lekcji, a rozdział początkowy (tzw. Starter) to 1-2 lekcje, co w sumie daje minimum 85, a maksymalnie 110 godzin. Biorąc pod uwagę fakt, że rok szkolny ma średnio ok. 33 tygodni, materiał podręcznikowy może być zrealizowany w ciągu roku szkolnego przy minimum 3 godzinach zajęć tygodniowo (ok. 100 godzin). Natomiast przy większej liczbie godzin języka angielskiego w tygodniu (np. 4; razem ok. 130 godzin w ciągu roku) dysponujemy dodatkowymi godzinami do wykorzystania poza materiałem z podręcznika (patrz: zajęcia dodatkowe*).

W rozkładzie materiału został uwzględniony podział na umiejętności receptywne, czyli czytanie i słuchanie, oraz umiejętności produktywne, czyli mówienie i pisanie. Przy umiejętnościach produktywnych opisane zostały także związane z nimi funkcje językowe,


np. wyrażanie i uzasadnianie opinii, rezerwacja noclegu czy relacjonowanie i komentowanie wydarzeń. Dodatkowo umieszczenie przy konkretnych ćwiczeniach poszczególnych pozycji standardów wymagań egzaminacyjnych (SWE…) i wymagań szczegółowych według nowej podstawy programowej [ws…] powoduje, że proponowany rozkład materiału jest szczególnie pomocny dla nauczyciela w jego pracy dydaktycznej.

Podsumowując informacje wstępne, podajemy zastosowane w rozkładzie skróty i kolory czcionki:(SWE…) – standardy wymagań egzaminacyjnych, dotyczące obowiązującego egzaminu maturalnego (wraz ze zmianami
w egzaminie ustnym od 2012); litera R przed numerem oznacza standard z poziomu rozszerzonego;

symbol / – (pomiędzy SWE) możliwość wyboru jednego ze standardów wymagań egzaminacyjnych; (pomiędzy ws) możliwość wyboru jednego z wymagań szczegółowych,ICT – zadania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

SB – podręcznik ucznia;

WB – zeszyt ćwiczeń;

i-eBook – interaktywny eBook;

* …… – informacje do uzupełnienia przez nauczyciela;

niebieski kolor

czcionki dotyczy nowej podstawy programowej, m.in. [ws…], czyli wymagania szczegółowe; litera r przed numerem dotyczy wymagań szczegółowych z zakresu rozszerzonego.

ROZKŁAD MATERIAŁU – MATURA PRIME TIME Intermediate
(NR DOPUSZCZENIA: …………………………) (PROGRAM NAUCZANIA: …………………………………………..)

[IV etap edukacyjny, poziom IV.1, zakres podstawowy/zakres rozszerzony]

ROK SZK.: …………… KLASA/GRUPA: ………… NAUCZYCIEL:……………………………………………………

MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI*

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE


Starter Unit

1-2 lekcje

…………………


Środki transportu

Miasto (różne obiekty, miejsca)

Obowiązki domowe

Artykuły spożywcze

Przygotowywanie posiłków

Klęski żywiołowe

Kolokacje dotyczące prezentowanej tematyki

(SWE I. 1b, 1e, 1f, 1h, 1m) [ws 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.13]


Mówienie i pisanie: krótkie reakcje językowe dotyczące podstawowych sytuacji życia codziennego (przekazywanie informacji, reagowanie na podziękowania, propozycje, prośby, komentowanie wydarzeń)
(SWE IV. 1a, 1b, 1d)
[ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.9, 6.11]Tematy lekcji: 1. In the city – słownictwo. Household chores – słownictwo. Everyday English – krótkie reakcje językowe.

2. Food & drinks, cooking – słownictwo. Natural disasters – słownictwo. Kolokacje – ćwiczenia leksykalne.

Zajęcia
dodatkowe*

…………………
Tematy lekcji:MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI *

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE

MODUŁ 1 – WORK & PLAY

ZAKRESY TEMATYCZNE: CZŁOWIEK (SWE I.1a) [ws 1.1]; PRACA (SWE I. 1d) [ws 1.4]; SPORT (SWE I. 1j) [ws 1.10]


Modular page

+

1a

Hard at work

2 lekcje


…………………


Zawody

Cechy charakteru związane z wykonywaną pracą (przymiotniki)(SWE I. 1d) [ws 1.4]

Przysłówki określające sposób wykonywania czynności (tworzenie, zmiany w pisowni, przykłady nieregularne)

Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Hot jobs, wybór wielokrotny (pojedyncze słowa) + ćwiczenie na użycie słów kluczowych
(SWE II. 2a, 2d)
[ws 3.1, 3.3]

Mówienie: krótki opis zawodów i warunków pracy z nimi związanych (na bazie ilustracji) (SWE III. 1a, 1d) [ws 4.1]
Mówienie i pisanie: opis swojej pracy i różnych jej aspektów przez bohatera tekstu (na bazie notatek); opinia na temat prezentowanej pracy (SWE III. 1a, 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, V. 1, 2) [ws 4.1, 4.5, 5.1, 5.5, 8.1, 9]

WB 1a
i-eBook:


Tematy lekcji: 1. Jobs & work słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Adverbs of manner – ćwiczenia gramatyczne.

2. Hot jobs – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.
1b

Hobbies

2 lekcje


…………………


Zainteresowania, hobby

(SWE I. 1a) [ws 1.1]

Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous użycie, określenia czasu; czasowniki określające stany (stative verbs), czasowniki o różnym znaczeniu w zależności od użytej formy np.: see, think, taste

Czytanie: UFO Hunter!, uzupełnianie zdań informacjami z tekstu + krótki opis prezentowanego hobby (SWE II. 2d, V. 1)
[ws 3.3, 8.1]

Mówienie: opinia na temat wybranych niezwykłych hobby (SWE III. 1c, 1d) [ws 4.5]
Mówienie i pisanie: opis swojego hobby w formie odpowiedzi na pytania i krótkiego tekstu (SWE III. 1a, 1d, 2a, 2e, IV. 1b, 1d)
[ws 4.1, 4.2, 6.4]

WB 1b
i-eBook:

Tematy lekcji: 1. Hobbies – słownictwo. UFO Hunter! – praca z tekstem.

2. Czasy Present Simple i Present Continuous użycie, określenia czasu, tzw. stative verbs. My hobby – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.


MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY

UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI*

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE


1c

Culture Corner

+

1dEveryday English

1-2 lekcje

…………………


Praca – praca dorywcza studentów, praktyki zawodowe, rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy

(SWE I. 1d + R I. 4)
[ws 1.4]
Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Cash in hand!, zadanie typu P/ F/ brak info + wyszukiwanie synonimów w tekście (SWE I. 3, II. 2c)
[ws 3.3];
ogłoszenia o pracy – określanie podstawowych informacji (SWE I. 3, II. 2a) [ws 3.1]
Słuchanie (zintegrowanie z czytaniem): rozmowa w sprawie pracy określanie podstawowych informacji (SWE II.1d) [ws 2.3]

Mówienie: rozmowa w sprawie pracy – odgrywanie roli kandydata (SWE I. 2a, IV.1a, 1b, 1d) [ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.11]; porównywanie pracy dorywczej studentów w USA i w Polsce (SWE III. 1a, 1c, 1d, V. 1)
[ws 4.1, 4.5, 8.1]
Pisanie: krótki opis i opinia o preferowanej pracy dorywczej (SWE III. 2a, 2d, 2e)
[ws 5.1, 5.5]
Wymowa: intonacja pytań ogólnych i szczegółowych

WB 1c, d
i-eBook:Tematy lekcji: 1. Cash in Hand – słownictwo, praca z tekstem.

2. Job adverts & interviews – dialogi. Ćwiczenia w wymowie – intonacja pytań.
1e

Adventure sports

1-2 lekcje

…………………


Sport – dyscypliny sportu, sporty ekstremalne

(SWE I. 1j) [ws 1.10]Słuchanie: wypowiedzi o sportach – określanie rodzaju sportu (SWE II. 1b) [ws 2.2]
Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): Take a Deep Breath!, wybór wielokrotny + ćwiczenia leksykalne (słowa kluczowe i antonimy)
(SWE II. 2c, 2d) [ws 3.3]

Mówienie: opis wybranych sportów (SWE III. 1a, 1d)
[ws 4.1, 4.8, 4.9]
Mówienie i pisanie: wywiad dziennikarza z bohaterką tekstu + opis doznań przez bohaterkę tekstu (SWE IV. 1a, 1b, 1d, 2b, 2c, V. 1, 2 + III. 2a, 2c, 2e)
[ws 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.13, 8.1 + 5.1, 5.5]

WB 1e
i-eBook:


Tematy lekcji: 1. Adventure sports – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

2. Take a Deep Breath – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

MODUŁ

ROZDZIAŁ

ILOŚĆ LEKCJI

TERMIN / DATA*

TEMATYKA

&

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

MATERIAŁY

UZUPEŁNIAJĄCE
UWAGI*

RECEPTYWNE

PRODUKTYWNE

+ FUNKCJE JĘZYKOWE


1f

Getting a job

2 lekcje


…………………


Praca – rynek pracy, warunki zatrudnienia

(SWE I. 1d, I. 3 + R I. 4)
[ws 1.4]


Formy porównawcze: stopień wyższy i najwyższy przymiotnika, konstrukcje typu: as…as, much/ a bit + comparative

Użycie konstrukcji czasownikowych z bezokolicznikiem lub formy z -ing

Transformacje ze słowem kluczem (SWE R V. 2b)


Czytanie (zintegrowane ze słuchaniem): How to get a job & keep it; dobór nagłówków do akapitów + ćwiczenie leksykalne (SWE II. 2b, 2d)
[ws 3.2, 3.3]

Mówienie: udzielanie rady w sprawie starania się o pracę (integracja z tekstem)
(SWE III. 1a, 1c, 1d, V. 1)
[ws 4.1, 4.5, 8.1]

Pisanie: krótkie wyjaśnianie powiedzenia Konfucjusza o pracy (SWE III. 2a, 2d, 2e)
[ws 5.1, 5.5]

WB 1f
i-eBook:


Tematy lekcji: 1. Getting a job – słownictwo, praca z tekstem.

2. Infinitive/ -ing forms, comparisons – ćwiczenia gramatyczne.
1g

Skills
1h

Writing
1i

Curricular:

PSHE

2-3 lekcje

…………………


Praca – prace dorywcze studentów (c.d.), starania o pracę (życiorys, list motywacyjny, doradztwo zawodowe)

Dane personalne, cechy charakteru, zainteresowania, kwalifikacje, predyspozycje, doświadczenia zawodowe (SWE I. 1d, 1a, I. 3


+ R I. 4)
[ws 1.4, 1.1]Czytanie: życiorys, uzupełnianie luk słowami, (SWE II. 2d) [ws 3.3];
list motywacyjny, określanie podstawowych informacji oraz sterowane przetwarzanie stylu (SWE II. 2d 2e, 2h, V. 2)
[
ws 3.3, 3.4, 3.7, 8.1];
test na temat predyspozycji zawodowych, określanie podstawowych informacji + opinia o teście i ćwiczenia leksykalne (SWE II. 2d, V. 1)
[ws 3.3, 8.1]

Słuchanie: praca wakacyjna, dobór osób do rodzaju pracy (SWE II. 1b) [ws 2.2]

Mówienie: krótki opis popularnych prac dorywczych (SWE III. 1a, 1c, 1d)
[ws 4.1, 4.5];
dialogi dotyczące danych personalnych, zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń (SWE IV. 1b, 1d) [ws 6.4]

Pisanie (zintegrowane z czytaniem): życiorys i list motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie (SWE III. 2a, 2e, 2f, IV. 2b, 2c) [ws 7.1, 7.2, 7.8, 5.1, 5.3, 5.9, 5.12, 5.13];
krótka opinia o predyspozycjach zawodowych (SWE III. 2d, 2e) [ws 5.5]

WB 1g, 1h, 1i
SB: list oficjalny (Writing Bank, str. 153)

SB: ICT – prezentacja na temat przyszłego zawodu
[ws 11]

Tematy lekcji: 1. Student jobs – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu. Reading & writing a CV.

2. Asking for personal details – dialog. A cover letter – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, zasady pisania listu formalnego.

3. What’s the job for you? – słownictwo, praca z tekstem.


: upload -> File -> doc
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z
doc -> Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) marzec 2013 Wstęp
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Advanced C1 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Click On 2 Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2012 roku) fairyland 4 Poziom A1 wg cef (esokj) lipiec 2012 Wstęp
doc -> Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji
doc -> Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Upstream Upper-Intermediate B2+ Wstęp Czym jest plan wynikowy
doc -> Dorota Ostaszewska Rozkład materiału Blockbuster 3 Wstęp
doc -> Jolanta Dybała Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 6 Poziom A2 wg cef (esokj) Wstęp

Pobieranie 433.11 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna