Meble Szczepańscy A. Szczepański i Wspólnicy Spółka JawnaPobieranie 27.37 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar27.37 Kb.
Grabów nad Prosną, dnia 04.03.2014 r.

Meble Szczepańscy A.Szczepański

i Wspólnicy Spółka Jawna

Marszałki 41 a

63-520 Grabów nad Prosną

NIP 5140213678Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności spółki MEBLE SZCZEPAŃSCY poprzez zakup nowoczesnych maszyn i oprogramowania dla dywersyfikacji oferty.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2, Meble Szczepańscy A.Szczepański i Wspólnicy Spółka Jawna, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących elementów projektu:


 1. Zakup i montaż centrum obróbczego CNC

Czas trwania umowy: ………


opis/specyfikacja Centrum obróbcze CNC wyposażone zostanie w sztywny korpus, wózek nośny, nowoczesny zespół napędowy, prowadnice posuwu, głowice wiercące, elektrowrzeciona, magazyn do automatycznej wymiany narzędzi, pompa próżniowa, pulpit sterujący, stół obróbczy, ostrza, przyssawki, osłony i oprogramowanie.

Wymagane parametry techniczne urządzenia:

 • Wózek nośny zespołów obróbczych

 • Prowadnice posuwu

 • Głowica wiercąca

 • Elektrowrzeciono pionowe

 • Stół obróbczy „PUNKT-PUNKT”

 • Sterowanie numeryczne

Maszyna przystosowana jest do spełnienia wszelkich wymogów obróbczych na różnych materiałach elementów o dowolnych kształtach. Zaawansowana technologia pozwala na dowolną konfigurację maszyny, co umożliwia uzyskanie najwyższej jakości produktu o dokładnie zakładanych parametrach.

Zaawansowane funkcje maszyny umożliwią wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu – mebli łazienkowych, poprzez zastosowanie wysokiej precyzji wykonania, wymaganą przy produkcji mebli łazienkowych. Zakupione centrum obróbcze CNC będzie wykorzystywane do poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o możliwość usługowego wykonania obróbki z wierceniem – mniej zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa i klienci indywidualni będą mogli zlecić wykonanie odpowiedniej obróbki i nawierceń w elementach mebli i uzyskają produkt o dokładnie zakładanych parametrach.

W szczególności zakupione centrum obróbcze CNC przyczyni się do wprowadzenia do oferty udoskonalonych produktów – mebli kuchennych, gdyż zaawansowana technologia użyta w tej maszynie pozwoli na precyzyjną obróbkę i nawiercenia w korpusach mebli kuchennych, dzięki czemu będą przystosowane do montażu drzwiczek z obu stron. Wysoka precyzja wykonanych elementów pozwoli na w pełni powtarzalną pracę, co będzie skutkowało możliwością paczkowania mebli.

Centrum obróbcze CNC wyposażone zostanie w najnowocześniejsze oprogramowanie umożliwiające pracę w czasie rzeczywistym. Układ sterowania oparty o użycie światłowodów umożliwia równoczesne sterowanie 32 osiami roboczymi. Urządzenia posiada zintegrowany program do projektowania, umożliwiający projektowanie i generowanie kompleksowego projektu mebla skrzyniowego z jednoczesnym wygenerowaniem programów obróbczych dla poszczególnych elementów tego mebla.


W planowanym do zakupu centrum obróbczym CNC zastosowane zostaną technologie stosowane nie dłużej niż 5 lat. Centrum obróbcze CNC będzie jednym z dwóch najistotniejszych elementem rozbudowy parku maszynowego przedsiębiorstwa, dzięki któremu firma będzie mogła rozszerzyć swoją działalność o nowy  pod względem technologicznym produkt – meble łazienkowe, jak i udoskonalić pod względem technologicznym produkcję mebli kuchennych i systemowych.


 1. Zakup i montaż jednostronnej okleiniarki wąskich płaszczyzn

Uzasadnienie:

Planowana do zakupu maszyna przede wszystkim pozwoli zdywersyfikować profil działalności firmy z typowo produkcyjnej na produkcyjno-usługową. Okleiniarka zostanie wyposażona w pełen osprzęt: urządzenie do natrysku płynu antyadhezyjnego, szereg agregatów frezujących i okleinujących, promiennik podczerwieni.

Wymagane parametry techniczne urządzenia:


 • Promiennik podczerwieni

 • Agregat okleinujący

 • Agregat kapujący

 • Agregat frezujący

 • Agregat do kopiowania naroży

 • Agregat cykliny profilowej i płaskiej

 • Agregat polerujący

 • Sterowanie

Maszyna przystosowana jest do spełnienia wszelkich wymogów obróbczych, frezujących, okleinujących na różnych materiałach elementów o dowolnych kształtach. Zaawansowana technologia pozwala na dowolną konfigurację maszyny, co umożliwia uzyskanie najwyższej jakości produktu o dokładnie zakładanych parametrach.


Zaawansowane funkcje maszyny umożliwią wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu – mebli łazienkowych. W szczególności możliwość zastosowania kleju PU w pracy okleiniarki jest istotna z punktu wprowadzenia nowego produktu, gdyż klej ten posiada właściwości dostosowane do pomieszczeń o dużej wilgoci. Okleiniarka umożliwia korzystanie z tego kleju poprzez niższą temperaturę kleju, który może wykorzystywać – do 30 stopni mniej niż w tradycyjnych okleiniarkach. Istotna jest również innowacja w postaci możliwości frezowania do 1mm, na co nie pozwalały maszyny starszego typu, a co umożliwia zmniejszenie fugi okleiny – co przyczynia się do zwiększenia walorów jakościowych (wilgoć nie przenika do elementu mebla) i estetycznych (mniejsza fuga – lepszy wygląd mebla). Zastosowane technologie będą mogły być wykorzystywane przy udoskonalonych meblach kuchennych, a ponadto umożliwiają firmie wprowadzenia usługi okleinowania do oferty przedsiębiorstwa.

Okleiniarka wąskich płaszczyzn została wyposażona w nowoczesny system sterowania z rozszerzeniami do sterowania w czasie rzeczywistym. Maszynę obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego o przejrzystym i intuicyjnym menu graficznym. Oprogramowanie okleiniarki może zapamiętać do tysiąca programów obróbczych.


Wdrożenie urządzenia do oferty firmy stanowi innowacyjność technologiczną stosowaną w skali kraju do 5 lat.
Poniesienie wydatku jest niezbędne do realizacji projektu i służy osiągnięciu celów projektu, przede wszystkim związanych z podniesieniem jego konkurencyjności poprzez wdrożenie dzięki okleiniarce innowacyjności technologicznej stosowanej krócej w skali kraju niż 5 lat oraz poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów.

Kryteria wyboru:Kryteria wyboru

Znaczenie

Cena netto

70%

Parametry eksploatacyjne+koszt eksploatacji,

15%

Serwis ,koszty serwisu

15%


Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:

 1. Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 100 x 70%

C r

C min – cena minimalna w zbiorzeC r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji
z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.


 1. Punkty w ramach kryterium nr 2. będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • Paramerty eksploatacji: ocenie podlega koszt eksploatacji:

 • Preferowana najniższa cena .

 • Prosimy podac poszczególne ceny podstawowych narzedzi koniecznych do pracy maszyny/ wymienialnych/

 1. Punkty w ramach kryterium nr 3. „Serwis +koszt serwisu” będą przyznawane wg następujących przedziałów:

 • Reakcja serwisu: w ciągu 12 godzin – 15 pkt.

 • Reakcja serwisu: powyżej 12 godzin do 24 godzin włącznie – 10 pkt.

 • Reakcja serwisu: powyżej 24 godzin –5 pkt.

Koszt serwisu ocena : najniższa cena

Miejsce składania ofert:


 1. Osobiście w siedzibie firmy: Meble Szczepańscy A.Szczepański i Wspólnicy Spółka Jawna, Marszałki 41 a, 63-520 Grabów nad Prosną

 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy: Meble Szczepańscy A.Szczepański i Wspólnicy Spółka Jawna, Marszałki 41 a, 63-520 Grabów nad Prosną

 3. Lub na adres mailowy: biuro@szczepanscy.com


Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 11.03.2014 r.
Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,

 • data wystawienia oferty,

 • kosztorys ofertowy w PLN (netto i brutto),

 • dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty zgodnie z kryteriami wyboru,

 • przewidywany czas realizacji,

 • termin ważności oferty (minimum 60 dni),

Antoni Szczepański

Meble Szczepańscy sp.j

Marszałki 41a

63-520 grabów n.pr

...........................

Podpis i pieczęć firmy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013Pobieranie 27.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna