Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm FinansowyPobieranie 12.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.52 Kb.Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweski Mechanizm Finansowy
Beneficjenci

Zgodnie z Zasadami i Procedurami wdrażania Mechanizmów Finansowych, o środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego (działające w interesie publicznym) oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane na terytorium Polski.


W szczególności wymienić należy: organy administracji rządowej
i samorządowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i badawcze, instytucje środowiskowe i branżowe, organizacje społeczne oraz organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 250 000 euro. Poziom dofinansowania zależy od źródeł finansowania po stronie polskiego beneficjenta. Jeśli projekt finansowany jest z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych. W przypadku realizacji projektu we współpracy z podmiotami prywatnymi, poziom współfinansowania
z Mechanizmów Finansowych może wynieść maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych.

◄◄ DARCZYŃCY i BENEFICJENCI Mechanizmów Finansowych
Obszary priorytetowe pomocy
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG przekazują swoje środki finansowe na realizację projektów w ramach określonych obszarów priorytetowych:

Priorytet 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,

Priorytet 2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

Priorytet 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,

Priorytet 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych,

Priorytet 5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

Priorytet 6. Dotacje na badania naukowe projektów badawczych ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Dotacje pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą być przekazywane na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach wymienionych powyżej priorytetów. Ponadto, na zasadach pierwszeństwa, środki finansowe Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać realizację przedsięwzięć w zakresie następujących obszarów:

- wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa,

- ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów UE istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,

- polityka regionalna i działania transgraniczne,

- pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.
Typy projektów
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego umożliwiają pozyskanie dofinansowania na realizację zadań w postaci:

- pojedynczych projektów – inwestycji, które mogą istnieć samodzielnie,

- grup projektów - programów składających się z równorzędnych i oddzielnych projektów, służących osiągnięciu,

- grantów blokowych – w sytuacji gdy identyfikacja ostatecznego beneficjenta jest utrudniona,- funduszy kapitału początkowego – mających na celu wspieranie przygotowania projektów.


System zarządzania i wdrażania
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały objęte jednolitym systemem zarządzania
i wdrażania w Polsce. W celu koordynacji działań związanych z funduszami na terenie Polski stworzono Krajowy Punkt Kontaktowy, którego obowiązki pełni Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Krajowy Punkt Kontaktowy powierza zarządzanie poszczególnymi priorytetami Instytucjom Pośredniczącym. Za realizację swych zadań odpowiadają one przed Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Funkcje Instytucji Pośredniczących dla poszczególnych priorytetów pełnią: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Ministerstwo Gospodarki.
Więcej informacji na temat Mechanizmów Finansowych można znaleźć na stronach internetowych:

www.eog.gov.pl - strona internetowa Ministerstwa Gospodarki
www.eeagrants.org - strona internetowa Mechanizmu Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG

Opracowano w Wydziale Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna