Medical University of WarsawPobieranie 49.32 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar49.32 Kb.

Medical University of Warsaw

Faculty of Medicine and Dentistry

Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warsaw

English Dentistry Division - 5 year program
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny - program 5-letni
Academic year 2013/14


STUDENT’S SUMMER TRAINING

FOR THE 1ST YEAR STUDNETS


English Dentistry Division


OUTLINE OF SUMMER TRAINING:

After 1st year of studies student is obliged to:

Rok akademicki 2013/14


STUDENCKIE PRAKTYKI WAKACYJNE

DLA STUDENTÓW I ROKU


kierunku lekarsko – dentystycznego


RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ:

Po I roku studiów studenta obowiązuje:

I. To have practical training in health safety organization in clinic of Public Clinical Hospitals or hospital wards of Health Care Centers.

I. Odbycie praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia w klinikach państwowych Szpitali Klinicznych lub oddziałach szpitalnych Zespołów Opieki Zdrowotnej.


The head of the ward/department or an appointed instructor in charge provides a detailed program as well as scheduled duties and maintains both supervision and assessment of student’s performance.

Kierownik Kliniki /Ordynator/ lub wyznaczony przez niego opiekun, ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.

The instructor in charge should be a fully qualified nurse with appropriate professional and general background.

Opiekunem praktyki studenckiej powinna być pielęgniarka o odpowiednim przygotowaniu zawodowym i ogólnym.

The absence of student at work can only be justified by a formal sick leave. If the student is sick longer than a week than the practice must be extended of the relevant period.

Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona jedynie formalnym zwolnieniem lekarskim. Choroba dłuższa niż tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni okres.

As far as possible student under supervision of the instructor in charge should perform all care treatments, working in shift system.

W miarę możliwości student pod nadzorem opiekuna powinien wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne, pracując w systemie zmianowym obowiązującym w oddziale.

Student is obliged to submit the summer training card.

Studenta obowiązuje prowadzenie karty praktyk.

The practice is confirmed by the instructor in charge/supervisor and the head of the department grant the passing mark in index or in the summer training card.

Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza Kierownik Kliniki lub Ordynator Oddziału poprzez umieszczenie wpisu w karcie praktyk oraz w indeksie.

GOAL OF SUMMER TRAINING

is to get orientation in the organization of health care, the organizational structure of the hospital, to acquaint the student with the role of nurses in the nursing and treatment of the patient, gaining the ability to perform basic nursing/care treatment / measuring temperature, pulse, blood pressure, number of breath per minutes, making bed techniques and linen change, patient toileting, health care assistance, feeding patients, preparing drugs ordered for administration, learning how to make subcutaneous injection and intramuscular and intravenous drip preparation.

Duration of the practice: 2 weeks (60 hours).


CELEM PRAKTYKI

jest zdobycie orientacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia, struktury organizacyjnej szpitala, zaznajomienie studenta z rolą pielęgniarki w procesie pielęgnowania i leczenia chorego, zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych / mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia krwi, liczby oddechów, technika słania łóżek i zmiana pościeli, toaleta chorego, obsługa sanitarna, karmienie chorych, przygotowanie leków do podania chorym/, nauczanie wykonywania wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych oraz przygotowanie kroplówki dożylnej.


Czas trwania praktyki: 2 tygodnie (60 godzin).


II. Practical training in medicine of (general surgery, internal medicine or maxillofacial surgery).
DETAILED SUMMER TRAINING PROGRAM

1/ the practice in internal medicine should include following issues:

 • learn more about the organization of the internal medicine clinic (ward) and its relation/connection with out-patient health care,

 • improving the interview and physical examination,

 • learning the principles of medical firs aid (reanimation),

 • improving the ability to recognize and differentiate primary disease with particular emphasis on the acute,

 • learning the proper interpretation of the results of laboratory tests, treatment room tests, radiological and pathological tests,

 • participation in medical appointments,

 • perform treatments used in everyday medical practice (intravenous, connecting drips, catheterization, etc.)

II. Odbycie praktyki lekarskiej na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-twarzowej.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI

1/ z zakresu chorób wewnętrznych powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

 • uzupełnianie wiadomości o organizacji kliniki chorób wewnętrznych (oddziału) i powiązaniu organizacyjnym z lecznictwem otwartym,

 • doskonalenie umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego,

 • zapoznanie się z zasadami pierwszej pomocy (reanimacja),

 • pogłębianie umiejętności rozpoznawania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych,

 • poznanie właściwej interpretacji wyników badań pracownianych, radiologicznych i patomorfologicznych,

 • udział w wizytach lekarskich,

 • wykonywanie zabiegów stosowanych w codziennej praktyce lekarskiej (wstrzyknięcia dożylne, podłączanie kroplówek, cewnikowanie itp.),pobieranie materiału do badań diagnostycznych.

2/ the practice in maxillofacial surgery or general surgery should include following issues:

 • getting acquainted with devices and work organization in the department/ward and in operating theater and surgical dressing room,

 • detailed knowledge of the types of surgical instruments and apparatus used in the surgical ward,

 • knowledge of all types of documentation,

 • participation in basic diagnostic activities,

 • learning principles and methods of local anesthetics,

 • learning how to behave in operating and preoperative room,

 • assisting during dressing change and practicing this skills, mastering the techniques of bandaging and performing minor surgeries (intersection of abscess, removal of sutures, staples, removal of drains, etc.).

2/ z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej lub ogólnej powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

 • poznanie urządzeń i organizacji pracy w oddziale oraz w salach operacyjnych i opatrunkowych,

 • szczegółowe poznanie typów narzędzi chirurgicznych oraz aparatury używanej w oddziale chirurgicznym,

 • poznanie wszystkich typów dokumentacji,

 • uczestniczenie w podstawowych czynnościach diagnostycznych,

 • poznanie zasad i sposobów znieczulania miejscowego,

 • nauczenie zachowania się w sali operacyjnej i przedoperacyjnej,

 • asystowanie podczas zmiany opatrunków a następnie osobiste wykonywanie związanych z tym czynności, opanowanie techniki bandażowania i wykonywania drobnych zabiegów (przecięcie ropnia, zdejmowanie szwów, klamer, usuwanie drenów itp.).

During the two weeks of practice the student is required to take two 24-hour duty shifts, during which he/she accompanies the doctor on all medical activities.

W czasie dwutygodniowej praktyki student obowiązany jest odbyć dwa całodobowe dyżury, w czasie których towarzyszy lekarzowi we wszystkich czynnościach lekarskich.

GOAL OF SUMMER TRAINING

1/ in the field of internal medicine the goal is to broad theoretical knowledge and practical skills in the field of internal medicine and learn about the organization of work of clinic/department

2/ in the field of maxillofacial or general surgery the goal is to broad theoretical knowledge and practical skills in the field of maxillofacial surgery (or general) and familiarize yourself with the organization of work clinic (branch) and the operating theater.

Duration of the summer training: 2 weeks (60 hours).


CELEM PRAKTYKI

1/ z zakresu chorób wewnętrznych jest pogłębianie wiadomości teoretycznych i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu chorób wewnętrznych oraz zapoznanie się z organizacją pracy kliniki/oddziału.2/ z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej lub ogólnej jest pogłębianie wiadomości teoretycznych i doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii szczękowo- twarzowej (lub ogólnej) oraz zapoznanie się z organizacją pracy kliniki (oddziału) i bloku operacyjnego.

Czas trwania praktyki: 2 tygodnie (60 godzin).
OUTLINE OF SUMMER TRAINING RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna