Mgr inż. Andrzej Boczkowski cobr „ElektromontażPobieranie 327.4 Kb.
Strona1/11
Data01.05.2016
Rozmiar327.4 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


mgr inż. Andrzej Boczkowski
COBR „Elektromontaż”
Warszawa

Nowe przepisy, normy i zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji elektrycznych

- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi podstawowymi zagrożeniami: • porażeniem prądem elektrycznym,

 • prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,

 • przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,

 • skutkami cieplnymi.

Skuteczność ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami zależy od zastosowanych,
w instalacjach elektrycznych, rozwiązań oraz środków technicznych.

Miarą skuteczności tej ochrony jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym oraz liczba pożarów, będących następstwem wad lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elek­trycznym w ciągu roku, przypadająca na jeden milion mieszkańców w Polsce zmniejszyła się z 9,5 w latach 1980  1985 do 6,7 w latach 1991  1998 z tendencją dalszego zmniejszania się w następnych latach. Jednak nadal liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym jest w Polsce 3  4-krotnie większa niż w krajach Zachodniej Europy. Liczba śmiertelnych wypadków poza statystycznym miejscem pracy, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, w stosunku do ogółu śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym wynosi w Polsce około 86 %.

Wynika z tego, że niebezpieczeństwo śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym występuje przede wszystkim w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Nadal najwięcej wypadków odnotowuje się na wsi, prawie dwukrotnie większy wskaźnik śmiertelnych wypadków w stosunku do wypadków w mieście. Równie częste są przypadki powstania pożarów, spowodowane niesprawną instalacją elektryczną. Procentowy udział
w ogólnej liczbie pożarów w budynkach, spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną, według danych za 1999 rok jest na poziomie 14,2 %.

Zasadniczy wpływ na dużą liczbę śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz pożarów w Polsce ma na ogół zły stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,


w tym w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolniczych
i ogrodniczych, a także stosowanie niedoskonałych i niewystarczających środków ochrony przed zagrożeniami w tych instalacjach, a mianowicie:

 • powszechne stosowanie układu sieci TN-C w instalacjach elektrycznych z przewodami
  o małych przekrojach (1,5  10 mm2) przeważnie aluminiowymi, zwiększającymi możliwość uszkodzeń mechanicznych i przerw, szczególnie w przewodach ochronno-neutralnych PEN występujących w tym układzie sieci. Stąd wynikające często przypadki pojawiania się na obudowach metalowych odbiorników napięć dotykowych wyższych
  od dopuszczalnych długotrwale. Również pojawianie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla użytkowanych odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego, spowodowanego zaistnieniem asymetrii prądowej
  w instalacji,

 • stosowanie układu sieci TT, nie zawsze gwarantującego skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, głównie z uwagi na dość często występujące trudności
  w zapewnieniu wymaganych rezystancji uziemień oraz przypadki przerw w przewodach uziemiających,

 • powszechne użytkowanie bezpieczników topikowych, jako urządzeń samoczynnego wyłączenia. Stosowanie wyłączników instalacyjnych nadmiarowych było znikomo małe. Przy doborze bezpieczników topikowych, korzystanie z współczynników „k”, zamiast
  z charakterystyk czasowo-prądowych, powodujących rzeczywiste czasy samoczynnego wyłączenia, wielokrotnie dłuższe od czasów wymaganych,

 • niestosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych), a także bardzo często połączeń wyrównawczych głównych,

 • niestosowanie ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej) w pomieszcze­niach o podłodze źle przewodzącej, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pomimo występowania w tych pomieszczeniach metalowych uziemionych rur i grzejników centralnego ogrzewania oraz metalowych rur wodociągowych i gazowych. Dopuszczenie możliwości stosowania w wyżej wymienionych pomieszczeniach odbiorników klasy ochronności “0”,

 • niestosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych,

 • niestosowanie ograniczników przepięć,

 • w rozwiązaniach instalacji elektrycznych prowadzenie przewodów w sposób wyklucza­jący ich wymienialność,

 • stosowanie zbyt małej liczby obwodów odbiorczych oraz gniazd wtyczkowych i wypu­stów oświetleniowych.

W Polsce, w miastach i na wsi, istnieje ponad 11 milionów mieszkań oraz ponad 2 miliony gospodarstw rolniczych i ogrodniczych.

Instalacje elektryczne w tych obiektach, z wyjątkiem budowanych w ostatnich latach,


nie odpowiadają postanowieniom obowiązującej Polskiej Normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz postanowieniom Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Są to instalacje elektryczne nie w pełni sprawne, będące źródłem wyżej wymienionych zagrożeń.

Istnieje w związku z tym konieczność modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym szczególnie w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

W instalacjach modernizowanych lub nowo budowanych należy zapewnić konieczność realizacji nowych, preferowanych rozwiązań, które są objęte wymaganiami obowiązujących przepisów, to jest normy PN-IEC 60364 oraz Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” jest zaktualizowaną wersją normy PN/E-05009. Norma PN-IEC 60364 zawiera, oprócz powszechnie znanych arkuszy normy PN/E-05009, które zostały zaktualizowane, arkusze nowe dotyczące między innymi ochrony instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia, obciążalności prądowej długotrwałej przewodów, instalacji elektrycznych w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi oraz wymagań dotyczących uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.


Przytoczone przepisy ustalają między innymi następujące wymagania:


: aktualnosci
aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktualnosci -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
aktualnosci -> Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
aktualnosci -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
aktualnosci -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
aktualnosci -> Lab Inż. Biomed
aktualnosci -> Uczennica I liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu dyrektor szkoły mgr Zdzisława Wasilewska
aktualnosci -> Organizatorzy Oddział Warszawski sap
aktualnosci -> Regulamin X jubileuszowego Spływu Twardzieli Memoriału Andrzeja Balona Tarasiewicza
aktualnosci -> Nowe płyty gigabyte serii ga-8knxp z chipsetem Intel® 875P

Pobieranie 327.4 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna