Mgr Maria Młodzianowska-Synowiec dr Grzegorz Synowiec Wrocław, 2010 spis treśCIPobieranie 247.29 Kb.
Strona1/7
Data28.04.2016
Rozmiar247.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


PROGNOZA

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego.

Autorzy:


mgr Maria Młodzianowska-Synowiec

dr Grzegorz Synowiec

Wrocław, 2010


SPIS TREŚCI:

I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 3

II.MATERIAŁY WYJŚCIOWE, METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU 4

III.OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 6

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 6

2. Stan środowiska 18

3. Uwarunkowania ekofizjograficzne 25

IV.ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 26

1. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 26

2.Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 28

3.Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym powiązaniu 31

V. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 34

VI.METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU 35

VII. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 36

1. Przyjęte założenia 36

2. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze 36

3. Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania 37

4. Środowiskowe skutki zaniechania realizacji ustaleń planu 38

5. Oddziaływanie transgraniczne i na obszary Natura 2000 38

VIII. STRESZCZENIE 39

IX.LITERATURA 41


I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY


Projekt planu opracowany został w oparciu o uchwałą nr XXXIX/170/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego.

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowią: • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003, poz. 717 ze zm.).

Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń planu w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna stanowić integralna cześć opracowania planu i podawać rozwiązanie poprawiające istniejący i planowany sposób zagospodarowania.
 1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, METODA PRZYJĘTA W OPRACOWANIU


Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego, Softgis, Wrocław 2010;

 2. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego, Softgis, Wrocław 2010;

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 46 - 53). Zgodnie z nim prognoza powinna:

   • określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

   • przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych.

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu planu pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu planu dotyczące warunków zagospodarowania teren. Podjęto również próbę oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego walorów i zasobów, określonych w opracowaniu ekofizjograficznym.

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego projektem planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami:


 • charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia),

 • intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne),

 • bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),

 • okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),

 • częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne),

 • zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne),

 • trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do rewaloryzacji).

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali planu (1:1000).

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227), na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy oddziaływania na środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 1. Pobieranie 247.29 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna