Mgr Maria Młodzianowska-Synowiec dr Grzegorz Synowiec Wrocław, 2010 spis treśCIPobieranie 247.29 Kb.
Strona4/7
Data28.04.2016
Rozmiar247.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Uwarunkowania ekofizjograficzne


W planie zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić następujące ograniczenia i uwarunkowania:

  • zaleca się nielokalizowanie przedsięwzięć powodujących lub mogących powodować znaczne obciążenie dla środowiska, w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń środowiska, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko;

  • zaleca się wskazanie terenów mieszkaniowych i usługowych (edukacja, opieka społeczna, szpitale) objętych ochroną akustyczną;

  • w przypadku lokalizacji zabudowy chronionej w zasięgu ponadnormatywnego hałasu zaleca się ekranowanie zabudową niewrażliwą na hałas, stosowanie materiałów budowlanych o podwyższonej dźwiękochłonności oraz odpowiednie rozplanowanie układu pomieszczeń mieszkalnych tak aby pomieszczenia mieszkalne były osłonięte przed hałasem (sypialnia od podwórka), a od strony ulicy lokalizowane pomieszczenia użytkowe (kuchnia, łazienka);

  • zaleca się zakaz lokalizacji składowisk i zakładów utylizacji odpadów;

  • wskazane jest wykorzystanie do ogrzewania budynków mieszkalnych kotłowni działających na proekologiczne paliwa oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej emisyjności, zaleca się wykorzystanie źródeł energii odnawialnej;

  • w zakresie gospodarki ściekowej powinien obowiązywać zorganizowany sposób odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie;

  • ze względu na ochronę GZWP nie powinno się odprowadzać nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu;

  • wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych i utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny być podczyszczone na terenie inwestora, przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

  • zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych na terenach mieszkaniowych i wykorzystywanie ich do nawodnień terenów zieleni;

  • zaleca się wzmocnienie zieleni przyulicznej z możliwością realizacji nasadzeń alejowych. W przypadku realizacji nowych ulic zaleca się nasadzenia o charakterze alejowym drzewami odpowiednimi dla warunków siedliskowych;

  • dla terenów zabudowy powinno się określić minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, na co najmniej, 25 % dla terenów usługowych i 30 - 50% dla terenów mieszkaniowych;

  • zaleca się wykorzystanie części terenu planu na organizacje ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej (park);

  • kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego musi uwzględniać zachowanie lokalnego systemu powiązań przyrodniczych i jego zewnętrznych połączeń;

  • obowiązuje zachowanie istniejących cieków oraz zaleca się otoczenie ich strefą obudowy biologicznej, zachowując niezabudowane pasy terenu. Układ cieków stanowi lokalny system powiązań przyrodniczych;

  • wszystkie przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu muszą posiadać aktualne decyzje „pozwolenie na emisję” lub „pozwolenie zintegrowane”.
 1. ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU

1. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Ustalenia planu znajdują się w trzech rozdziałach obejmujących: przepisy ogólne (rozdział 1), przepisy szczegółowe (rozdział 2) i przepisy końcowe (rozdział 3).

W rozdziale 1 w ramach przepisów ogólnych znajdują się ustalenia dotyczące definicji terminów specjalistycznych użytych uchwale planu, oznaczeniach graficznych na rysunku planu. Obowiązującymi ustaleniami planu na rysunku są oznaczenia graficzne pokazujące granice obszaru opracowania planu, linie rozgraniczające, symbole terenów, nieprzekraczalne linie zabudowy. Oznaczeniami graficznymi wynikającymi z przepisów odrębnych są: wodociąg magistralny Ø1600, strefa ograniczenia w użytkowaniu od wodociągu, linia elektroenergetyczna EN 220kV, linia elektroenergetyczna EN 110kV, strefa ograniczenia w użytkowaniu od linii elektroenergetycznych oraz granice Terenu Górniczego „Lędziny I”.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane z zastrzeżeniem obiektów usługowo - handlowych, obiekty małej architektury.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się, iż w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren udostępnić do badań archeologicznych, oznaczyć i zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a także powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zostały objęte ochroną przed hałasem, dla których obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska. A w przypadku lokalizacji inwestycji usługowych, należy zapewnić ochronę terenów sąsiednich przed hałasem na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi. Ustala się również, że gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych winno następować na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz w gminnych przepisach porządkowych. Zakazuje się także poddawania odpadów ulegających biodegradacji procesowi recyklingu na terenie. Ponadto uciążliwości związane z przeznaczeniem terenu, w zakresie emisji: zanieczyszczeń wód i powietrza, substancji złowonnych, hałasu i fal elektromagnetycznych nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości.

W zakresie zasad wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, wiat przystankowych i zieleni na terenach dróg, z wyjątkiem pasa jezdnego, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych o drogach publicznych.W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych wymaga się każdorazowego uzgodnienia inwestycji z właściwym urzędem górniczym oraz spełnienia przez inwestycję warunków ochrony przed wpływami działalności górniczej przy uwzględnieniu aktualnych informacji o kategorii szkód górniczych. Ponadto na terenach górniczych istnieje możliwość występowania wstrząsów generowanych przez eksploatację górniczą kopalni o przyspieszeniach drgań gruntu do 120mm/s2. Ponadto obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Terenu Górniczego „Lędziny I”. Obszar planu znajduje się zasięgu triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452 Chrzanów w związku z czym należy zwrócić uwagę na rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej, lokalizacja obiektów mogących bezpośrednio zagrażać jakości wód podziemnych i powierzchniowych powinna być uwarunkowana bezpiecznym ich eksploatowaniem, należy uwzględnić takie rozwiązania, aby zapewnić ochroną zbiornika wód Dziećkowice. Ponadto obszar objęty planem znajduje w strefie zagrożenia powodzią.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się strefy ograniczeń w użytkowaniu od linii elektroenergetycznych napowietrznych WN o szerokości 15m od skrajnych przewodów roboczych, napowietrznych SN o szerokości 8m od skrajnych przewodów roboczych, napowietrznych nN o szerokości 2m od skrajnych przewodów roboczych, kablowych SN i nN o szerokości 2m, w których obowiązuje zakaz wznoszenia budynków i użytkowania terenów w sposób, którym mógłby zagrażać trwałości i bezpieczeństwu linii elektroenergetycznych oraz bezpieczeństwu przebywających w ich sąsiedztwie ludzi, sadzenia drzew, które podczas wzrostu mogą zbliżać się do przewodów roboczych linii na odległość mniejszą niż 5 m, lub w przypadku upadku w kierunku linii mogą zbliżyć się na odległość mniejszą niż 1 m. Ustala się również, że w przypadku zaistnienia zagrożenia trwałości lub bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych, wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego bezpośrednio zagrażającego życiu lub zdrowiu osób postronnych, należy zagwarantować możliwość niezwłocznego jego usunięcia przez właściciela sieci elektroenergetycznej. Należy zapewnić możliwość swobodnego dojazdu do linii elektroenergetycznych. W strefach tych dopuszcza się rolnicze użytkowanie strefy przy odpowiednim ograniczeniu rodzaju i wysokości upraw, inne formy użytkowania terenu w uzgodnieniu z zarządcą sieci. W zakresie linii elektroenergetycznej dwutorowej 220kV Byczyna - Bieruń, Byczyna - Poręba, planuje się przebudowę istniejącej dwutorowej linii elektroenergetycznej 220kV na linię trójtorową 2 x 400 + 200kV za strefą technologiczną 70 metrów (po 35 metrów z każdej strony od osi linii), obecnie istniejąca linia elektroenergetyczna 220kV zostanie w takim przypadku poddana rozbiórce przed realizacją nowej linii, dopuszcza się także odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej linii, która w przyszłości zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu, realizacja inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyklucza możliwości rozmieszczania słupów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowe miejsca. Warunki lokalizacji w w/w strefie obiektów budowlanych wymagają każdorazowego, indywidualnego uzgodnienia z zarządcą sieci, zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10m od rzutu poziomego skrajnego przewodu. Wszelkie nowe obiekty elektroenergetyczne, a zwłaszcza stacje elektroenergetyczne powinny być zlokalizowane na działkach będących we władaniu gminy, bądź na terenie kompleksu projektowanej zabudowy. W zakresie zaopatrzenia w wodę utrzymuje się przebieg wodociągów magistralnych 2 x Ø1600 wraz z ich strefą ograniczeń w użytkowaniu, przy czym ustala się zakaz lokalizacji budynków i dokonywania nasadzeń drzew w strefie ograniczeń w użytkowaniu, wynikających z przebiegu sieci wodociągowej oraz bezpośrednio na urządzeniach wodociągowych. Ustala się zaopatrzenie w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej, a zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej powiązanej z magistralami, doprowadzenie wody do wyznaczonych terenów rozwojowych poprzez rozbudowę sieci wodociągowej według warunków określonych w przepisach odrębnych a przy budowie i rozbudowie sieci wodociągowej należy uwzględnić wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. Ustala się, że ścieki będą odprowadzane do głównej oczyszczalni ścieków poprzez ogólnodostępną sieć kanalizacji sanitarnej, odbiornikami ścieków będą główne kolektory miejskie, ścieki odprowadzane do kanalizacji powinny spełniać warunki określone w przepisach odrębnych. Dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, w miejscu gdzie nie ma możliwości poprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej oraz kanalizację indywidualną i gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych do czasu objęcia obszaru pełną obsługą miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto obowiązuje podłączenie wszystkich działek zabudowanych do kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicy oraz likwidacja zbiorników bezodpływowych nie później niż dwa lata od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do eksploatacji. Odprowadzenie wód deszczowych ma się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do dołów chłonnych lub rowów melioracyjnych po uprzednim oczyszczeniu. Zaopatrzenie w ciepło ma się odbywać z indywidualnych, niskoemisyjnych lub nie emisyjnych źródeł energii. Sieci infrastruktury technicznej winny być usytuowane w liniach rozgraniczających dróg, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn technicznych, dopuszcza się odstępstwa od tej zasady. Dopuszcza się realizację urządzeń technicznych towarzyszących inwestycjom, o ile nie naruszy to wymagań wynikających z przepisów odrębnych oraz innych ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

W rozdziale 2 w ramach przepisów szczegółowych ustala się przeznaczenia dla poszczególnych terenów:

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN – 4MN przeznacza się na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w formie zabudowy wolnostojącej. Ustalono minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 30%, oraz maksymalną powierzchnię zabudowy na 30% powierzchni działki. Obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 45o. Ustalono maksymalną wysokości zabudowy na 10 m przy 2 kondygnacjach. Ponadto dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy garażowej lub gospodarczej o wysokości nie przekraczającej 5 m. Ustalono również minimalną powierzchnię działki dla zabudowy wolnostojącej – 1000 m2. W obrębie działki należy zapewnić co najmniej dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych na jeden budynek mieszkalny.

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD przeznacza się na drogi publiczne klasy dojazdowej, dla których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 10 - 13m.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDX przeznacza się na ciąg pieszo-jezdny, dla którego ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 6m.

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1P, 2P przeznacza się na parkingi, dla których ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 10% powierzchni terenu.

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1R – 4R przeznacza się na tereny rolnicze.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZN przeznacza się na zieleń nieurządzoną. Na terenie tym dopuszcza się następujące formy zagospodarowania terenu: zadrzewienia, obiekty małej architektury, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej.

W rozdziale 3 w ramach przepisów końcowych wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Imielin. 1. Pobieranie 247.29 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna