Mgr Maria Młodzianowska-Synowiec dr Grzegorz Synowiec Wrocław, 2010 spis treśCI


Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowiskoPobieranie 247.29 Kb.
Strona5/7
Data28.04.2016
Rozmiar247.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko


  • pod kątem zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym

Obszar objęty planem to tereny znajdujące się w południowo – wschodniej części miasta w dzielnicy Jamnice. Teren jest w niewielkim stopniu zagospodarowany zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto na obszarze występują tereny niezabudowane użytkowane jako pola uprawne lub pozostające jako nieużytki. W części wschodniej obszaru planu znajduje się teren zieleni położony w pobliżu zbiornika wodnego Dziećkowice.

Ustalenia planu przewidują utrzymanie dotychczasowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych lub nieużytków. Spowodowane jest to obecnością na terenie planu linii wysokiego napięcia, wzdłuż których obowiązują strefy ograniczonego zagospodarowania nie nadające się do zabudowy. Dlatego tereny te pozostają w użytkowaniu rolnym. Istniejąca zabudowa i ewentualny rozwój zabudowy na niewielkich obszarach (pojedyncze działki) nie będzie miał wpływu na zwiększenie emisji niskiej (dolnej), wzrost natężenia ruchu na drogach dojazdowych, konieczność rozwoju infrastruktury technicznej zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Niewielki rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz utrzymanie produkcji rolnej na terenach wzdłuż linii energetycznych na tym obszarze nie stoi w sprzeczności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Należy jednak być świadomym, że są to obszary odczuwające skutki podziemnej eksploatacji węgla kamiennego, co może wiązać się w przyszłości z osiadaniem terenu i pojawieniem się szkód górniczych. Na obszarze planu wyznaczono granice terenu górniczego. Znajduje się też w zasięgu pośredniej strefy ochrony od zbiornika Dziećkowice oraz częściowo w graniach proponowanego obszaru chronionego krajobrazu. Planowana zabudowa powinna zostać wyposażona w infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Wykorzystanie proekologicznych i odnawialnych źródeł energii nie spowoduje znaczących zmian w środowisku a może pośrednio przyczynić się do poprawy jakości powietrza i stanu czystości wód oraz gleb w rejonie planu.


  • pod kątem rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na środowisko

Ustalenia planu w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody wskazują tereny chronione przed hałasem. Ochronę akustyczną wprowadzono dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dotrzymanie tych standardów akustycznych, będzie zależało od odległości zabudowy od uciążliwych tras komunikacyjnych oraz materiałów użytych do budowy (redukcja hałasu w pomieszczeniach), ale także stosowania aktywnych form ochrony przed hałasem (zieleń izolacyjna). Na obszarze planu należy też zwrócić uwagę na zjawisku hałasu ulotu od linii energetycznych. Pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia jest liniowym źródłem hałasu. Hałas generowany przez pracującą linię WN spowodowany jest mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów (na skutek ulotu). Hałas ulotu linii WN jest silnie uzależniony od warunków pogodowych, stanu środowiska, stanu technicznego powierzchni przewodów oraz charakteryzuje się dużą zmiennością poziomów w czasie i przestrzeni podczas dobrych warunków atmosferycznych.

Ustalenia planu zakazują lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zapisy odnoszące się pośrednio do zapewniania ochrony jakości środowiska przyrodniczego na tym obszarze znajdują się także w ustaleniach dotyczących infrastruktury technicznej. Odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych ustalenia planu nakazują do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jednak na terenach gdzie brak jest takich przyłączy zezwala się na tymczasowe korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych. Realizacja zagospodarowanie na terenach niezainwestowanych powinna być poprzedzona realizacją sieci uzbrojenia technicznego, w tym głównie kanalizacji ściekowej i deszczowej. Wykonanie skutecznego systemu odprowadzania nieczystości z terenu planu jest szczególnie istotne z uwagi na położenie w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 452 – Chrzanów) oraz położenia w pobliżu zbiornika Dziećkowice i w dolinie rzeki Imielinka.

Rozwój zabudowy spowoduje nieznaczne zwiększenie się uciążliwości w postaci hałasu na drogach dojazdowych, emisji zanieczyszczeń powietrza, konieczności odprowadzania i podczyszczania wód opadowych. Z jednej strony rozbudowa i modernizacja tras komunikacyjnych może prowadzić do zmniejszenia hałasu (lepsza nawierzchnia, poprawa przepustowości), ale też wzrostu natężenia ruchu, co spowoduje wzrost hałasu i emisji komunikacyjnych. Również rozwój terenów mieszkaniowych może spowodować wzrost natężenie ruchu i relatywny wzrost ilości zanieczyszczeń. Pewną ochroną przed uciążliwościami pochodzenia komunikacyjnego jest dopuszczenie zieleni przyulicznej, która może korzystnie wpływać na redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (w okresie wegetacyjnym).

W ustaleniach planu znajduje się także nakaz zaopatrzenia w ciepło z indywidualnych, niskoemisyjnych lub nie emisyjnych źródeł energii. Ograniczenie niskiej emisji powinno być najważniejszym zadaniem miasta na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na terenie planu znajdują się tereny o potencjalnym wysokim zagrożeniu promieniowaniem elektromagnetycznym (linie elektroenergetyczne). Linie elektroenergetyczne o napięciu 220 kV i 110 kV przebiegają w obrębie terenów rolnych. Zgodnie z ustaleniami planu oraz z obowiązującymi normami pod liniami wysokiego napięcia zakazuje się lokalizacji zagospodarowania, które mogłoby zagrozić funkcjonowaniu linii. Linie energetyczne znajdują się w bezpiecznej odległości od zabudowy mieszkaniowej i nie powinny stanowić uciążliwości dla mieszkańców.

Ustalenia planu oraz wykorzystanie przepisów szczególnych powinno zapewnić częściową ochronę środowiska, nie uchroni jednak przed uciążliwościami pochodzenia komunikacyjnego oraz bytowego (emisje niskie, ścieki, wody opadowe, odpady).


  • z punktu widzenia ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, zabytków oraz kształtowania walorów krajobrazowych

Obszar objęty planem to tereny w niewielkiej części zainwestowane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), są to przede wszystkim tereny otwarte, uprawiane rolniczo, lub tereny zieleni nieurządzonej. Ustalenia projektu planu pozostawiają zagospodarowanie rolnicze pod liniami wysokiego napięcia i wprowadzają zabudowę mieszkaniową jednorodzinna i tereny parkingowe. Na terenach zabudowy przeznacza się, co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną. Działki budowlane mają mieć powierzchnie 1000 m2. Ich powierzchnie będą wystarczające do właściwego kształtowanie zabudowy, która nie będzie zbyt ścisła umożliwiając rozwój towarzyszących terenów zieleni. Planowana zabudowa ma nawiązywać kubaturą i architekturą do istniejących w otoczeniu budynków. Istniejący układ komunikacyjny powinien zapewnić dostęp do istniejącej i planowanej zabudowy. Koncentracja zabudowy spowoduje wzrost ilości mieszkańców i pewną uciążliwość komunikacyjną (drogi dojazdowe, parkingi), choć w stopniu ograniczonym z uwagi na funkcje.

Ustalenia planu będą prowadzić do nieznacznego wzrostu obszaru zabudowy, co może nieznacznie wpłynąć na zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza, obniżenie poziom wód gruntowych czy kumulacji zanieczyszczeń w glebie.

Obszar planu nie jest objęty strefami konserwatorskimi i archeologicznymi.

Dla terenów zainwestowanych wprowadza się zapisy o udziale powierzchni biologicznie czynnej nie wskazując jednak, jakie formy zieleni są preferowane lub zalecane. Dla poprawy walorów krajobrazowych wskazane byłoby określenie udziału zielni wysokiej na terenach zabudowy. Ukształtowanie ulic w formie alei znacznie podniosłoby walory krajobrazowe całego obszaru zabudowy zwłaszcza, że układ komunikacyjny zostanie rozbudowany. O walorach krajobrazowych obszaru planu decydować będzie także jakość architektury, materiałów budowlanych i wykonawstwo, staranność zagospodarowania i utrzymanie porządku, co nie jest określane zapisem planu miejscowego.
  1. Pobieranie 247.29 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna