Mgr Maria Młodzianowska-Synowiec dr Grzegorz Synowiec Wrocław, 2010 spis treśCI


Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym powiązaniuPobieranie 247.29 Kb.
Strona6/7
Data28.04.2016
Rozmiar247.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym powiązaniu

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi

Tereny objęte planem to tereny w niewielkim stopniu zainwestowane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz tereny zieleni nieurządzonej, upraw rolnych i nieużytków. Ze względu na przebieg dwóch linii wysokiego napięcia zabudowa mieszkaniowa rozwijać się będzie jednie lokalnie na działkach poza zasięgiem stref ograniczonego użytkowania. W związku z tym większość obszaru pozostanie w użytkowaniu rolniczym. Na terenach pod liniami dopuszcza się także lokalizacje parkingów. Wprowadzenie nowej zabudowy i rozbudowa układu komunikacyjnego spowoduje niewielkie ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych i zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej gleb. Przekształceniu ulegnie rzeźba terenu  w wyniku prowadzonych prac ziemnych przygotowujących tereny na posadowienie nowej zabudowy. Rozwój terenów utwardzanych może spowodować możliwość pojawienia się lokalnych ognisk zanieczyszczeń gleb substancjami ropopochodnymi oraz osadami. Ponadto obszar objęty planem znajduje się w zasięgu terenu górniczego, a prowadzona eksploatacja złoża prowadzi do odkształceń terenu.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Ustalenia planu zobowiązują do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych lub dołów chłonnych, nieoczyszczone wody mogą więc zanieczyszczać wody powierzchniowe lub grunt i wody gruntowe.

Zabudowa i zabetonowanie części terenu ogranicza możliwość zasilania wód gruntowych, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przepływu w okolicznych ciekach. Udział terenów zabudowanych w stosunku do terenów rolnych jest na tyle mały że nie będą stanowiły zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego.

Istniejąca i planowana zabudowa będzie wiązała się z przebywaniem na tym terenie pewnej liczby osób (zamieszkiwanie). Zabudowa mieszkaniowa będzie źródłem pewnej ilości ścieków komunalnych. Ustalenia planu określają sposób odprowadzania ścieków komunalnych - siecią kanalizacyjną, a ewentualna uciążliwość dla środowiska z tytułu odprowadzenia oczyszczonych ścieków może wystąpić w miejscu zrzutu z oczyszczalni do wód powierzchniowych. Problem może być tylko z wcześniejszą realizacją zabudowy, przed realizacją sieci kanalizacyjnej. Ponadto na terenach gdzie brak jest przyłączy kanalizacyjnych zezwala się na stosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki, których nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz rozprzestrzeniania się odorów. Wyeliminowanie niekontrolowanego przedostawania się nieczystości do gruntu jest szczególnie istotne z uwagi na położenie w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 452 – Chrzanów).Wpływ na powietrze atmosferyczne

Na obszarze planu ilości obiektów emitujących substancje do powietrza jest na tyle niewielka, że może nie powinno dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych zanieczyszczeń w cyklu rocznym. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym i w trakcie warunków inwersyjnych oraz w czasie napływu zanieczyszczeń transgranicznych. Lokalne kotłownie na gaz, węgiel czy koks emitują, oprócz zanieczyszczeń, duże ilości dwutlenku węgla, co ma wpływ na globalne zmiany klimatyczne, dlatego bardzo korzystnym zapisem jest, że zaopatrzenie w ciepło ma się odbywać z indywidualnych, niskoemisyjnych lub nie emisyjnych źródeł energii. Dodatkowym czynnikiem emitującym zanieczyszczenia do atmosfery jest ruch kołowy na istniejących i planowanych trasach komunikacyjnych. Rozwój terenów zurbanizowanych i rozbudowa układu komunikacyjnego może wpłynąć na zwiększenie natężenia ruchu, a przez to na wzrost emisji spalin. Istniejące tereny leśne będą jedynie częściowo redukować zanieczyszczenia powietrza i to jedynie w okresie wegetacyjnym.Wpływ na klimat akustyczny

Realizacja ustaleń planu, czyli budowa a potem użytkowanie zabudowy o charakterze mieszkaniowym będzie generować dodatkowy ruch samochodowy, co związane jest ze zwiększoną emisją hałasu i pogorszeniem standardu klimatu akustycznego wzdłuż ulic dojazdowych i na terenach parkingowych. Ruch komunikacyjny nie będzie jednak na tym obszarze stanowił o głównych uciążliwościach. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadzono standardy akustyczne, ale ich dotrzymanie zależne będzie od działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach terenów komunikacji.Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy

Ustalenia planu określają minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 30% powierzchni działki budowlanej, dla terenów zurbanizowanych. Znaczna powierzchnie planu stanowią tereny rolne, co sprawia, że powierzchni biologicznie czynna na gruncie rodzimym jest duża w stosunku do powierzchni planu. Na terenie planu występują także tereny zieleni nieurządzonej, które mogą pełnić funkcje rekreacyjne.

Tereny zieleni towarzyszącej zabudowie ukształtowane zostaną głównie w oparciu o gatunki roślin ozdobnych i odpornych na warunki miejskie, co będzie miało negatywny wpływ na różnorodność biologiczną obszaru, tym bardziej, że wykorzystane zostaną też gatunki obce, często inwazyjne, które stanowią zagrożenie dla rodzimej flory. Na terenach leśnych i w obrębie wód powierzchniowych można się spodziewać większego bogactwa roślin zielnych oraz siedlisk leśnych. Na terenach leśnych i dolinnych występować będą ptaki, gryzonie, pospolite gatunki owadów.

Wpływ na klimat lokalny

Istniejąca i planowane zabudowa nie będzie miała wpływu na modyfikację klimatu lokalnego, zarówno w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru, jak i emisji ciepła. Zabudowa mieszkaniowa z dużym udziałem zieleni nie powinna ograniczać przewietrzania oraz nie będzie prowadzić do rozwoju miejskiej wyspy ciepła. Sąsiedztwo terenów rolnych i otwartych będzie korzystnie wpływać na warunki bioklimatyczne. Obszary położone w pobliżu wód powierzchniowych będą terenami inwersyjnymi gdzie częściej będą występować warunki podwyższonej wilgotności powietrza i mgły.Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne

Obszar objęty planem posiada pewne walory architektoniczne. Dlatego ustalenia planu w zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniają utrzymanie skali zabudowy (ograniczenie wysokości zabudowy), charakteru zabudowy. Stawarza to możliwość harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co korzystnie wpływa na walory krajobrazowe. W ustaleniach planu znalazło się szereg zapisów chroniących walory krajobrazowe i kulturowe tych obszarów.Wpływ na zdrowie ludzi

Zachowanie istniejącej zabudowy oraz niewielka rozbudowa zabudowy mieszkaniowej i układu komunikacyjnego zwiększy zasięg uciążliwości z tym związany (m.in. emisje zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu, ograniczenie powierzchni otwartych i terenów zieleni) i zwiększy także liczbę użytkowników, którzy mogą być narażeni na te uciążliwości. Czynnikiem wpływającym na tereny zamieszkiwania może być także emisja promieniowania elektromagnetycznego od linii energetycznych wysokiego napięcia. Zmiana warunków zamieszkiwania może mieć pewien wpływ na zdrowie ludzi. Wprawdzie o zdrowiu człowieka decyduje dużo innych uwarunkowań i osobnicza odporność na choroby, ale np. zaburzenie snu w wyniku uciążliwego hałasu, trwające przez długi czasu, może odbić się na kondycji zdrowotnej mieszkańców i ludzi wypoczywających.

Bardzo korzystnym zapisem jest także wprowadzenie standardów akustycznych dla terenów mieszkaniowych, które to standardy powinny być wyegzekwowane w trakcie realizacji inwestycji drogowych.Pobieranie 247.29 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna