Miasta koninaPobieranie 353.21 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar353.21 Kb.
  1   2   3   4   5


PREZYDENT

MIASTA KONINA

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KONINA

ZA LATA 2013 - 2014

Konin, czerwiec 2015 r.


Spis treści


str.

Wstęp

3

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Konina za 2013 r.

6

I. Obniżenie poziomu hałasu i ochrona powietrza.

6

II. Optymalizacja gospodarki wodno – ściekowej, ochrona wód, ochrona przed
powodzią.

10

III. Racjonalne użytkowanie zasobami naturalnymi, ochrona gleb i powierzchni
ziemi.

14

IV. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów
przyrody.

16

V. Edukacja ekologiczna.

19

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Konina za 2014 r.

22

I. Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych miasta.

22

II. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie
mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości wody pitnej.

24

III. Poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego.

31

IV. Ochrona przed hałasem.

38

V. Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.

40

VI. Ochrona powierzchni ziemi i surowców mineralnych.

41

VII. Stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

42

VIII. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

44

Podsumowanie

63

Pierwszy Program ochrony środowiska dla miasta Konina został przyjęty uchwałą


Nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 30.06.2004r. Uchwałą nr 301 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2008 roku uchwalono kolejny Program ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2008 – 2011 (aktualizacja) z perspektywą obejmującą kolejne 4 lata. Uchwałą nr 694 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 r. uchwalono Program Ochrony Środowiska dla Miasta Konina na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017. Konieczność wykonania kolejnej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska nastąpiła w związku ze zmianą art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Uchwałą nr 857 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014 r. przyjęto Program ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021. W dokumencie tym zawarto treści właściwe dla programów ochrony środowiska obejmujące zarówno zadania gminy jak i powiatu, gdyż te zadania są przez miasto Konin realizowane.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty z wykonania programów ochrony środowiska, które przedstawia się odpowiednio radzie powiatu lub radzie gminy. Pierwsze sprawozdanie obejmowało okres od dnia uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina tj. od 30 czerwca


2004 r. do 31 grudnia 2006 r., drugi raport obejmował okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r., trzeci raport obejmował lata 2009 – 2010, czwarty raport lata 2011 - 2012. Niniejszy raport (piąty) obejmuje realizację Programu ochrony środowiska za lata 2013 – 2014 i zostaje on przedłożony Radzie Miasta Konina.

Autorem raportu jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie. Raport przygotowano przy współpracy z:

1) poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Koninie, tj. Wydziałem Inwestycji (WI), Wydziałem Oświaty (WO), Wydziałem Spraw Lokalowych (SL), Wydziałem Gospodarki Komunalnej (GK), Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami (GN), Wydziałem Geodezji i Katastru (GM), Wydziałem Drogownictwa (DR), Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZ), Wydziałem Urbanistyki i Architektury (UA), Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki (KT), Strażą Miejską (SM)

oraz z następującymi jednostkami:

2) Geotermią Konin Sp. z o.o. (GO),

3) Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (MPEC),

4) Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie (MZK),

5) Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.(PWiK),

6) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW),

7) Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie (WIOŚ),

8) Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziale w Koninie (WZMiUW),

9) Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie (PIG),

10) Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego (MWW),

11) Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (ZUO),

12) Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o. (MZGOK),

13) Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Koninie (PTTK),

14) Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych Nadleśnictwem Konin (RDLP),

15) Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego (DOUG),

16) Konińskim Domem Kultury (KDK),

17) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koninie (MOSiR),

18) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ),

19) Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.,

20) Placówkami oświatowymi z terenu miasta, tj.: Przedszkolami nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 25, 31, 32, Szkołami Podstawowymi nr 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, Gimnazjami nr 5, 6, I Liceum Ogólnokształcącym, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, Zespołem Szkół Górniczo – Energetycznych, Zespołem Szkół Budowlanych, Zespołem Szkół Technicznych i Hutniczych.

W związku z brakiem jakichkolwiek wytycznych dotyczących sposobu przedstawienia raportu posłużyliśmy się wzorem z poprzedniego sprawozdania.

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Konina na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 przyjęto realizację zadań dotyczących:

- obniżenia poziomu hałasu i ochrony powietrza,

- optymalizacji gospodarki wodno – ściekowej, ochrony wód, ochrony przed powodzią,

- racjonalnego użytkowania zasobami naturalnymi, ochrony gleb i powierzchni ziemi,

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody,

- edukacji ekologicznej.

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Konina na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 przyjęto realizację zadań dotyczących:

- utrzymania i rozwoju walorów przyrodniczych miasta,

- ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienia mieszkańcom miasta odpowiedniej jakości wody pitnej.

- poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego,

- ochrony przed hałasem,

- ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym,

- ochrony powierzchni ziemi i surowców mineralnych,

- stworzenia systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju,

- kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Za 2013 r.


  1. Obniżenie poziomu hałasu i ochrona powietrza
Cele

Nazwa zadania w Programie ochrony środowiska

Stan realizacji zadania (opis podjętych działań, w przypadku braku działań opisać przyczynę)

Wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych na rzecz ograniczania hałasu komunikacyjnego u źródła


Przebudowa ul. Przemysłowej,

WI


Zadanie na opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzone do budżetu miasta na 2015 r w ramach KBO. Zlecono przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ulicą Jana Matejki do skrzyżowania z ulicą Brunatną.

Przebudowa ul. Jana Pawła II - odcinek od ul. Wyzwolenia do mostu na kanale Warta – Gopło,

WI


Prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie na odcinku od ronda św. Wojciecha do mostu nad kanałem Warta-Gopło. Do 30.04.2015 r. będą zakończone prace projektowe. Zaprojektowano nawierzchnię spełniającą wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu, m.in. poprzez zastosowanie cichej nawierzchni na odcinku od ul. Portowej do ul. Granicznej.

Budowa połączenia ul. Wyzwolenia z ul. Paderewskiego - DR

Na etapie uzgodnień rozwiązań koncepcyjnych w porozumieniu z PKP. Opracowano 3 koncepcje budowy połączenia ul. Wyzwolenia z ul. Paderewskiego

Remont ul. Warszawskiej wraz z mostami i wiaduktami - WI

Opracowana dokumentacja projektowa. Zaprojektowano nawierzchnię spełniającą wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu oraz ekrany akustyczne.

Ze względu na brak środków realizacja planowana od 2016 r.Remont ul. Kolskiej – droga krajowa nr 92 - DR

Opracowano projekt budowlany przebudowy skrzyżowania.

Remont ul. Europejskiej - DR

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków.

Przebudowa ul. Kazimierskiej w Koninie - DR

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków.

Wymiana taboru (autobusów) - MZK

Z uwagi na brak środków na inwestycje zadanie nie było realizowane.

W 2013 r. MZK zgłosiło do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć na lata 2014 – 2020 (SEP) przedsięwzięcie o nazwie „Wymiana taboru (autobusów) – MZK”. Przedsięwzięcie to polega na zakupie w latach 2014 – 2020 29 sztuk nowoczesnych autobusów, w pełni dostosowanych do obowiązujących norm środowiskowych. Cel szczegółowy przedsięwzięcia to między innymi redukcja emisji hałasu, poprawa jakości powietrza w mieście.Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych na rzecz ograniczenia hałasu


Prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnej przy drogach - DR

Nasadzenia drzew liściastych w ilości 60 szt. oraz nasadzenia krzewów w ilości 1981 szt.

Budowa i modernizacja sieci drogowej z towarzyszącą infrastrukturą w warunkach pełnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo - DR

Nie budowano i modernizowano sieci drogowej na obszarach cennych przyrodniczo.

Ochrona mieszkańców przed lokalnymi emisjami hałasu związanymi np. z działalnością usługową - SM

Podejmowano interwencje w związku ze zbyt głośną pracą klimatyzatorów i agregatów chłodniczych na zewnątrz placówek handlowych oraz zbyt głośnych reklam mobilnych na pojazdach, a także zbyt głośnej muzyki w trakcie uruchamiania placówek handlowych i usługowych.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż dróg -WI

W ramach przebudowy wiaduktu Briańskiego zrealizowano ekrany akustyczne. Ekrany akustyczne znajdują się wzdłuż ul. Kleczewskiej tj. drogi wojewódzkiej nr 264, na wiadukcie Briańskim i przy skrzyżowaniu z ul. Chopina o łącznej długości 155 m.

Ograniczenie zużycia energii i ochrona powietrza


Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1- w zakresie rzeczowym, docieplenie ścian - WO

Zadanie zostało zrealizowane.

Rewitalizacja budynku przy ul. 3 Maja 41 w Koninie oraz budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi (realizacja w formule ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym) - SL

Brak realizacji zadania – nie zawarto umowy w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Modernizacja obiektu rekreacyjno - sportowego "Rondo” - MOSiR

Nie podjęto działań ze względu na brak środków finansowych.

Rewitalizacja - odbudowa budynku mieszkalnego frontowego i oficyny przy ul. PCK 2 w Koninie (realizacja w formule ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym) - SL

Brak realizacji zadania – zbycie nieruchomości w wyniku zamiany.

Rozbudowa i modernizacja sali sportowej przy ul. Dworcowej i sali treningowej dla pięściarzy - MOSiR

Nie podjęto działań ze względu na brak środków finansowych.

Zmniejszenie zużycia energii poprzez wymianę energochłonnych źródeł światła


Modernizacja istniejącego oświetlenia przy ul. Ślesińskiej - DR

Nie przeprowadzano modernizacji oświetlenia w 2013 r.

Modernizacja istniejącego oświetlenia przy ul. Kleczewskiej – os. Niesłusz w Koninie - DR

Dokonano wymiany oświetlenia ulicznego przy ul. Kleczewskiej podczas przebudowy Wiaduktu Briańskiego.

Modernizacja istniejącego oświetlenia przy ul. Trasa Warszawska oraz przy ul. Chopina w Koninie - DR

Nie przeprowadzano modernizacji oświetlenia w 2013 r.

Eliminacja wyrobów zawierających azbest


Wsparcie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu z obiektów i instalacji budowlanych - OŚ

Udzielono dotacji celowej na usuwanie azbestu z terenu miasta Konina, ze środków budżetu Miasta, trzynastu osobom fizycznym i jednej Wspólnocie Mieszkaniowej. Usunięto 28,025 Mg wyrobów azbestowych na kwotę dofinansowania 7 519,77 zł.

Okresowa aktualizacja "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” - OŚ

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina na lata 2014 – 2032 został opracowany w związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, nowymi możliwościami finansowania oraz dotychczasową realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W ramach realizacji zamówienia przeprowadzono na terenie miasta Konina inwentaryzację, której wyniki wprowadzono do Bazy Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.
  1. Optymalizacja gospodarki wodno – ściekowej, ochrona wód, ochrona przed powodzią
Cele

Nazwa zadania w Programie ochrony środowiska

Stan realizacji zadania (opis podjętych działań, w przypadku braku działań opisać przyczynę)

Rozwój gospodarki wodno – ściekowej


Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociągu os. Wilków

Brzozowa Południe - PWiKSieć wodociągowa:

etap I – realizacja w roku 2016 (opracowanie dokumentacji technicznej w 2015 r.)

etap II – realizacja w latach 2018-2020.

Kanalizacja sanitarna – realizacja w latach 2018-2020.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – V etap - PWiK

Kanalizacja sanitarna (ul. Topolowa, Jarzębinowa) – realizacja w roku 2016.

Modernizacja oczyszczalni
i kanalizacji sanitarnej na Lewym i Prawym Brzegu
w Koninie - PWiK

Zadanie w realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
os. Pątnów – Gaj - PWiK

Zadanie w realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Wojciechowo do
ul. Krańcowej (os. Łężyn) - PWiK

Realizacja w latach 2016-2017.

Opracowanie dokumentacji technicznej w 2015 r.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu – rejon
ul. Gajowej w Koninie - PWiK

Rejon ul. Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej (opracowanie dokumentacji technicznej w 2015 r.)

Sieć wodociągowa – realizacja w latach 2016-2017.

Kanalizacja sanitarna – realizacja w latach 2016-2017.

Rejon ul. Gajowej na zachód od ul. Przemysłowej

Kanalizacja sanitarna – realizacja w latach 2017-2018.Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janowska - PWiK

rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków – realizacja w latach 2015-2018, (opracowanie dokumentacji technicznej
w 2015 r.)

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na
ul. Parowej w Koninie - PWiK

Sieć wodociągowa – realizacja w latach 2016-2017.

Kanalizacja sanitarna – realizacja w latach 2016-2017.Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na osiedlu Grójec - PWiK

Sieć wodociągowa etap I – realizacja w roku 2016

etap II – realizacja w latach 2017-2018

Kanalizacja sanitarna etap I – realizacja w latach 2016-2017

etap II – realizacja w latach 2017-2018

Opracowanie dokumentacji technicznej na I etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 2015r., planowana realizacja w koordynacji z budową drogi w ulicy Grójeckiej.


Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu os. Międzylesie

- Zachód - PWiKKanalizacja sanitarna i wodociąg – realizacja w latach 2018-2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Osada - PWiK

Realizacja w latach 2015-2017.

Opracowanie dokumentacji technicznej w 2015 r.Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu
w ul. Rudzickiej - PWiK

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Torowej - PWiK

Kanalizacja sanitarna – realizacja w roku 2016.

Opracowanie dokumentacji technicznej w 2015 r.Budowa wodociągu
w ul. Piaskowej - PWiK

ul. Borowa, Świerkowa, Magnoliowa – zrealizowano w roku 2014.

Ochrona wód


Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych – WIOŚ, PIG

W ramach monitoringu operacyjnego realizowanego przez PIG na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2013 r. dwa razy opróbowano punkt pomiarowy wód podziemnych o numerze MONBADA 494. W punkcie tym nie odnotowano przekroczeń wartości progowej dobrego stanu chemicznego wód podziemnych i określono III klasę jakości. Wyniki badań wraz z oceną stanu wód dostępne są na stronie internetowej WIOŚ: www.poznan.wios.gov.pl
Przedmiotem monitoringu jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych (JCW). W roku 2013 badano JCW Kanał Ślesiński od Jeziora Pątnowskiego do ujścia oraz jeziora Gosławskie i Pątnowskie. Wyniki badań wraz z oceną stanu wód dostępne są na stronie internetowej WIOŚ: www.poznan.wios.gov.pl

Likwidacja otworów wiertniczych na terenie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych na terenie m. Konina - OŚ

Zadanie nie było realizowane.

Ochrona przed powodzią


Konserwacja wałów przeciwpowodziowych – RZGW, WZMiUW

Wykonano konserwację wałów przeciwpowodziowych - wykoszenie /dwukrotne/.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wykonał koszenie korony


i skarp lewostronnego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Ślesińskiego.

Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu odbudowy zdekapitalizowanych systemów melioracji wodnych szczegółowych - GN

Awaryjna naprawa sieci melioracyjnej przy ul. Brzozowej i ul. Storczykowej miasta Konina.

Współudział w tworzeniu systemów ochrony przeciwpowodziowej zgodnie z „Procedurą - Plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działań związanych z zagrożeniami hydrometeorologicznymi” - WZ

Zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Konina są realizowane zgodnie z „Procedurą - Plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działań związanych z zagrożeniami hydrometeorologicznymi”. Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych znajduje się w gestii Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział Rejonowy Konin.

Odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina - GN

Odwodnienie gruntów na terenie miasta wykonywane było w związku z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Awaryjna naprawa sieci melioracyjnej przy ul. Brzozowej i ul. Storczykowej w Koninie.Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,00 do 32,00 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarko – udrożnieniowe - RZGW

Zadanie nie było realizowane.

Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych małej retencji oraz budowli hydrotechnicznych – RZGW, GN

Remont rowów i naprawa urządzeń melioracyjnych w obrębach: Osada Morzysław, Wilków m. Konina. Oczyszczanie brzegów jeziorka pokopalnianego między ul. Paderewskiego i ul. Gajową w obrębie Niesłusz miasta Konina.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wykonał remont zabezpieczenia skarpy brzegowej przy awanporcie górnym śluzy Pątnów – etap I i II.
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna