Miasta tczewa za okres kadencjiPobieranie 1.58 Mb.
Strona1/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


PREZYDENT MIASTA TCZEWA

R A P O R T
O STANIE

MIASTA TCZEWA
ZA OKRES KADENCJI
2002-2006

_________________________________________________________________________

Tczew – październik – 2006


Spis treści :
I. Ogólna informacja o mieście str. 3

II. Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec kadencji str. 5


III. Realizacja zadań własnych
3.1. Zadania własne str. 13

3.1.1. Gospodarka finansowa ( budżet) str. 13

3.1.2. Ład przestrzenny i gospodarka terenami str. 16

3.1.3. Gospodarka wodno-ściekowa, odpadami komunalnymi i ochrona środowiska str. 23

3.1.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz str. 33

3.1.5. Spółki kapitałowe z udziałem Skarbu Gminy str. 39

3.1.6. Komunalne budownictwo mieszkaniowe str. 41

3.1.7. Ulice, drogi, mosty str. 53

3.1.8. Lokalny transport zbiorowy str. 77

3.1.9. Oświata i wychowanie str. 79

3.1.10. Kultura i kultura fizyczna str. 85

3.1.11. Pozyskiwanie środków zewnętrznych str. 97

3.1.12. Zdrowie i opieka społeczna str. 112

3.1.13. Ład i porządek publiczny str. 134

3.1.14. Pozostałe zadania str. 139

3.2. Zadania zlecone i powierzone str. 143


IV. Strategia str. 151

V. Wnioski str. 155

VI. Wykaz obowiązujących uchwał str. 158


 1. Informacja ogólna o mieście.Położenie miasta
Tczew to czwarte co do wielkości miasto województwa pomorskiego ( po Gdańsku, Gdyni Słupsku ) i jest największym miastem Kociewia. Ma ca 60 tysięcy mieszkańców. Położone jest we wschodniej części województwa pomorskiego w odległości około 30 km na południe od Gdańska, na osi drogi Krajowej Nr 1 północ-południe w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania powyższej drogi z drogą krajową Nr 22 wschód – zachód ( Berlin – Królewiec ) w miejscu rozwidlenia magistrali kolejowej Gdańsk-Bydgoszcz, Gdańsk – Warszawa. Tczew stanowi ważny węzeł komunikacji kolejowej. W pobliżu miasta przebiegać będzie autostrada A 1.

Miasto Tczew graniczy od wschodu z gminą Lichnowy i Miłoradz, od północy, zachodu i południa z gminą Tczew. Naturalną granicę miasta tworzy od wschodu rzeka Wisła.Tczew w liczbach

 1. Powierzchnia : 22,3 km2

 2. Liczba mieszkańców :Liczba mieszkańców

na dzień 01.01. 20023.

na dzień 30.06.2006r.

na pobyt stały

60.377

59 608

na pobyt czasowy

938

995

Ogółem

61.315

60.603 1. Zarejestrowanych jest 4056 podmiotów gospodarczych.


Miasta partnerskie
Barking & Dagenham (Anglia), Kursk (Rosja), Birżai ( Litwa) , Lew Hasharon (Izrael), Wittem (Niemcy), Werder (Niemcy), Beauvais (Francja), Dębno (Polska).

W 2006r. podpisano list intencyjny o współpracy z miastem Ilijaczowsk ( Ukraina)


Stowarzyszenia i organizacje, do których należy miasto Tczew:


 1. Pomorskie w Unii Europejskiej

 2. Forum Rewitalizacji

 3. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

 4. Związek Miast Nadwiślańskich

 5. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie””Istniejące strategie , programy i plany :


 1. Program Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa na lata 2003-2015

 2. Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa w Tczewie na lata 2004-2017

 3. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2004-2008,

 4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 5. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006-2013

 6. Wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego

 7. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa

 8. Gminny Program Opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2006-2009

 9. Program Rewitalizacji Miasta Tczewa

 10. Plan Modernizacji i Rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2006-2008

 11. Gminny Program Gospodarki Odpadami

 12. Gminny Program Ochrony Środowiska

 13. Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

 14. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 15. Program poprawy bezpieczeństwa

 16. Plan aktywizacji społecznej

 17. Program funkcjonowania szkół samorządowych miasta Tczewa/ założenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2005-2006

 18. Program Rozwoju Kultury Fizycznej w mieście Tczewie na lata 2005-2007

 19. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 20. Miejski Plan ReagowaniaNagrody i wyróżnienia : 1. Dyplom Rady Europy ( 2001 r. ),

 2. I miejsce w rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową za dostępność marketingową (2001 r. ),

 3. Certyfikat jakości ISO 9001:2000 dla UM w Tczewie ( 2002 r.),

 4. Nagroda główna w konkursie na „Najpiękniejsze miasto Tour de Pologne 2003” w kategorii miast startowych ( 2003 r., 2004 r. ),

 5. Brązowy Laur Edukacji Samorządowej w kategorii urzędów zatrudniających ponad 80 pracowników dla UM w Tczewie ( 2004r.),

 6. wyróżnienie Gmina MANAGER za najlepiej zarządzaną gminę w Województwie Pomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich ( 2006r.),

 7. tytuł „nominowany do nagrody w konkursie „Innowacyjna Gmina „ ( 2006 r. ),

 8. wyróżnienie - Certyfikat Akcji „Przejrzysta Polska” ( 2006r.),

 9. Laureat konkursu „Gmina, Powiat, Związek lub Stowarzyszenie jest otwarte na fundusze strukturalne”.
 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec kadencji .

W okresie kadencji 2002 – 2006 prowadzono gospodarkę mieniem komunalnym zgodnie z planami dochodów i wydatków budżetowych oraz uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Od początku bieżącej kadencji do dnia dzisiejszego Rada Miejska podjęła 42 uchwały związane z gospodarką mieniem komunalnym w tym o znaczeniu podstawowym tj. zmieniające uchwałę w sprawie nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, a także wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych. Dotyczyło to użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi oraz Spółdzielni Mieszkaniowych.

Jednocześnie w tym okresie Prezydent Miasta podjął 1260 zarządzeń związanych z gospodarką mieniem komunalnym.


Stan gruntów Gminy Miejskiej Tczew na dzień 30 września 2002 r. wynosił 876,0174 ha.


ROK 2002

W IV kwartale 2002 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco:
   1. Nabycie


 • na podstawie umów notarialnych:

- rozwiązanie użytk. wiecz. - 1 działka o pow. 1,4308 ha.

odszkodowanie za przejęte budynki w kwocie 849 700,- zł

------------------------------------------------------------

Razem 1,4308 ha

2. Zbycie


 • sprzedaż w drodze przetargu :

- budownictwo jednorodzinne – 6 działek o łącznej pow. 0,5129 ha

za kwotę 201 830,00 zł
 • przekształcenie praw u.w. w prawo własności - 1 dz. o pow. 0.0398 ha

za kwotę 14 787,- zł ( I rata w wysokości 1467,- zł)

--------------------------------------------------------------Razem 0,5527 ha

Jednocześnie w okresie tym sprzedano 1 lokal użytkowy o powierzchni 98,53 m2 za kwotę 61 000,- zł.ROK 2003
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco:


   1. Nabycie • na podstawie umów notarialnych:

- wykup i darowizna - 3 działki za kwotę 24451,- zł o pow. 0,2766 ha.

- od PKP za zadłużenia z tyt podatku od nieruchomości 3 działki za łączną kwotę 361 394,00 zł o powierzchni. 1,4391 ha

- na podstawie decyzji zatwierdzającej podział – 1 działka o pow. 0,1668 ha

za kwotę 21 184,00 zł

- w drodze komunalizacji - 3 działki o wartości 90 275,00 zł i pow. 0,1642 ha


----------------------------------------------------------

Razem 2,0467 ha   1. Zbycie
 • sprzedaż w drodze przetargu :

- budownictwo jednorodzinne - 9 działek za kwotę 363070,00 zł o pow. 0,7644 ha

- budownictwo wielorodzinne - 1 działka, za kwotę 1111000,- zł o pow. 1,9446 ha

- bud. handlowo–usługowe - 1 działka za kwotę 90 900,00 zł o pow. 0,0084 ha
 • sprzedaż bezprzetargowa :

- na rzecz wiecz. użytk. - 1 działka za kwotę 3408,00 zł o pow. 0,0200 ha

- na poszerzenie nieruchomości - 6 działek za kwotę 52 665,- zł o pow. 0,1670 ha


 • przekształcenie praw u.w. w prawo własności pod :

- budownictwo jednorodzinne – 14 działek za kwotę 24 274,- zł o pow. 0,7598 ha

- garaże - 4 działki za kwotę 14570,- zł o pow. 0,2002 ha

- zakład produkcyjny (na raty -I rata 3682,-zł) - 5 działek o pow. 0.0984 ha

---------------------------------------------------------------

Razem 3,9628 ha
Jednocześnie w okresie tym sprzedano 23 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1272,21 m2 za kwotę 160 063,00 zł.

ROK 2004
W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco:


   1. Nabycie • na podstawie umów notarialnych :

- pod drogi, od osób fizycznych i prawnych - 8 działek o wartości

63436,00 zł i powierzchni 1,5442 ha

- od Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste, 2 dz. o wartości 127100,00 zł i powierzchni 0,8784 ha

- zamiany nieruchomości, ul. Westerplatte, 1 działka o wartości 420371,00 zł i powierzchni 0,1353 ha

- przejęcie od PKP S.A. 14 lokali mieszkalnych o łącznej pow.

użytkowej 602,43 m2 i udziale w gruncie 0,0678 ha

- przejęcie 2 lokali mieszkalnych (CEFARM) o łącznej pow.

użytkowej 134,24 m2 i udziale w gruncie 0,0065 ha

- na podstawie decyzji zatw. podział - pod drogę, 1 działka

o wartości 20 768,00 zł i powierzchni 0.1735 ha

------------------------------------------- ------------Razem 2,8057 ha   1. Zbycie
 • w drodze przetargu :

- pod budownictwo jednorodzinne -19 działek za kwotę 581129,00 zł o pow. 1,0419 ha

- pod budownictwo wielorodzinne -1 działka za kwotę. 202000,00 zł o pow. 0,2261 ha

- nieruchomość zabudowana o wartości 592000,00 zł - 1 działka o pow. 0,0395 ha
 • w drodze bezprzetargowej:

- na poszerzenie nieruchomości -3 działki za kwotę 8920,00 zł o pow. 0,0571 ha

- sprzedaż prawa u.w. na rzecz osób fizycznych, 2 działki za kwotę 10000,00 zł o pow. 0,0410 ha

- pod stację trafo – 1 działka za kwotę 6000,00 zł o pow. 0,0044 ha

- pod zabudowę sakralną - 3 działki za kwotę 5346,00 ha o pow. 0,6624 ha

- nieruchomość zabudowana obiektem administracyjnym –

2 działki za kwotę 300 000,00zł o pow. 0,0429 ha

- zamiany nieruchomości ul. Kołłątaja – 1 działka

o wartości 461371,00 zł o pow. 0,1853 ha

------------------------------------------------------------Razem 2,3006 ha

Jednocześnie w okresie tym sprzedano 169 lokali mieszkalnych za kwotę 1 610 073,00 zł.ROK 2005

W okresie od dnia 1stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco:


1. Nabycie • na podstawie umów notarialnych :

- przejęcie od PKP (ul.Krucza) w zamian za wygaśnięcie zaległości z tyt.

podatku od nier. – 2 działki o wartości 537 571,00 zł i pow. 1,6818 ha

- przejęcie od PKP S.A. 118 lokali mieszkalnych o łącznej

pow. użytkowej 4826,04 m2 i udziale w gruncie 1,3629 ha

- od SP prawa u.w. z 99% bonifikatą - 3 działki o wartości 1973,00 zł i pow. 1,3916 ha

--------------------------------------------------------Razem 4,4363 ha
2. Zbycie


 • w drodze przetargu:

- budownictwo jednorodzinne, 15 działek za kwotę 874984,00 zł o pow. 0,9775 ha
 • w drodze bezprzetargowej :

- bud. jednorodz., na rzecz dotychczasowych u.w. - 131 działek o pow. 8,9293 ha

za kwotę 15173,00 zł

- na poszerzenie nieruchomości - 5 działek za kwotę 50498,00 zł o pow. 0,1299 ha

- grunty zabudowane garażami na rzecz uw – 7 działek

za kwotę 110301,- zł o pow . 2,2044 ha

- na rzecz Powiatu z 99% bonifikatą, 1 dz. za kwotę 955,26 zł o pow. 0,0870 ha

- prawa u.w. na rzecz SM z 99% bonifikatą – 97 działek za łączną

kwotę 181 478,00 zł o pow. 37,6410 ha

- oddanie SM w u.w. na poszerzenie nieruch. – 6 działek za kwotę

31 309,- zł o pow. 0,3163 ha

--------------------------------------------------------Razem 50,2854 ha
Jednocześnie w okresie tym sprzedano 195 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10385,35 m2 za kwotę 957 718,00 zł

ROK 2006

W okresie od dnia 1stycznia do dnia 30 czerwca 2006 r. obrót mieniem komunalnym przedstawiał się następująco: 1. Nabycie
 • na podstawie umów notarialnych :

- Muzeum Wisły (umowa darowizny) – 3 działki o pow. 0,3567 ha

- przejęcie od PKP 27 lokali mieszkalnych o łącznej pow.

użytkowej 1225,70 m2 i udziału w gruncie 0,3886 ha

---------------------------------------------------------

Razem 0,7456 ha
2. Zbycie


 • w drodze przetargu:

- budownictwo jednorodzinne, 10 działek za kwotę 732000,00 zł o pow. 0,6556 ha

- budownictwo wielorodzinne, 1 działka za kwotę 536800,00 zł o pow. 0,4478 ha


 • w drodze bezprzetargowej :

- bud. jednorodz., na rzecz dotychczasowych u.w. - 44 dz za kwotę

5333,00 zł o pow. 2,8506 ha - na poszerzenie nieruchomości - 1 działka za kwotę 18300,00 zł o pow. 0,0189 ha

- grunty zabudowane garażami na rzecz uw – 3 działki za kwotę

2887,00 zł o pow . 0,0100 ha

- prawa u.w. na rzecz SM z 99% bonifikatą – 5 działek

za kwotę 19315,00 zł o pow. 1,4282 ha

- na rzecz dotychczasowych uw. – 6 działek za kwotę 868,00 zł o pow. 0,3345 ha

- oddanie w uw. na poszerzenie - 3 działki za kwotę 3755,00 zł o pow. 0,0481 ha

- inne (ul. Wigury) – 1 działka za kwotę 457,00 zł o pow. 0,2614 ha

----------------------------------------------------

Razem 6,0551 ha
Jednocześnie w okresie tym sprzedano 46 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2796,77 m2 za kwotę 284 407,00 zł.

Podstawowe wielkości obrazujące obrót mieniem komunalnym obrazują poniższe tabele i wykresyTabela Nr 1
Grunty


Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006 ( do 30.06)

876,8955 ha

874,9794 ha

875,4845 ha

829,6354 ha

824,3259 ha

Tabela Nr 2

LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

(stan na dzień 31.12.2005 r)Budynki wspólnotowe z udziałem GM

Ilość lokali mieszkalnych

Pow. w m2

Ilość lokali użytkowych

Pow. w m2

2057

92598,71

40

2369,83

Budynki gminne

722

31926,81

31

3524,31Tabela Nr 3
LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

(stan na dzień 30.06.2006 r)Budynki wspólnotowe z udziałem GM

Ilość lokali mieszkalnych

Pow. w m2

Ilość lokali użytkowych

Pow. w m2

2070

93850,49

40

2369,83

Budynki gminne

694

30596,50

32

3596,31


Tabela Nr 4
Wartość nieruchomości Gminy Miejskiej Tczew w latach 2003-2005


Wykres Nr 1Dochody Gminy Miejskiej Tczew z tytułu zbycia mienia komunalnego w kadencji 2002-2006 przedstawiają się następująco:
Tabela Nr 5

Wykres Nr 2

Stan gruntów Gminy Miejskiej Tczew na dzień 01.07.2006r. wynosi – 824,3259 ha
 1. Realizacja zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, zadań zleconych i powierzonych.  1. Zadania własne


3.1.1. Gospodarka finansowa / budżet/
Gospodarkę finansową samorządu regulują ustawy:

 • z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym,

 • z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,

 • z dnia 13 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 • z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawowe wielkości i charakterystykę budżetu miasta w latach 2002–2006 obrazują załączone tabelki:

 • zał. Nr 1 zestawienie planowanego i wykonanego budżetu miasta w latach 2002–2006 - dochody,

 • zał. Nr 2 zestawienie planowanego i wykonanego budżetu miasta za lata 2002-2006 – wydatki,

 • zał. Nr 3 zestawienie planowanych nakładów na wydatki inwestycyjne w latach 2002–2006,

 • zał. Nr 4 zestawienie wielkości stawek podatku od nieruchomości według stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2002–2006,

 • zał. Nr 5 zestawienie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w mieście za lata 2002–2006,

 • zał. Nr 6 zestawienie wielkości stawek podatku od środków transportowych według stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2002– 2003,

 • zał. Nr 7 zestawienie wielkości stawek podatku od środków transportowych według stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2004– 2006,

 • zał. Nr 8 wykaz zobowiązań gminy miejskiej wynikających z zawartych umów a przypadających do spłaty po dniu 30.06.2006r.

 • zał. Nr 9 zestawienie wielkości stawek podatku od posiadania psów w mieście wg stawek Ministra Finansów i uchwał Rady Miejskiej za lata 2002 – 2006,

Z załączonych zestawień wynika, iż z roku na rok dochody budżetu miasta wykazują tendencję rosnącą.

W ciągu bieżącej kadencji struktura zrealizowanych dochodów ogółem w stosunku do poszczególnych źródeł ukształtowała się jak niżej:
2002

2003

2004

2005

2006 plan

dochody własne

36,74%

34,06%

38,15%

34,26%

37,24%

udziały w dochodach

budżetu państwa16,19%

16,80%

18,52%

19,48%

18,60%


subwencja ogólna

36,24%

38,73%

30,93%

29,48%

26,72%

dotacje celowe

10,83%

10,41%

12,40%

16,78%

17,44%

Zdecydowany wzrost dochodów własnych w roku 2004 podyktowany jest faktem zbycia udziałów gminnej spółki ZKM „CONNEX” Tczew w wyniku, czego do budżetu wpłynęła jednorazowa wpłata kwoty 4.853.544 zł.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków na przestrzeni bieżącej kadencji w stosunku do budżetu roku 2002 przedstawiała się następująco:


 • w 2003r. spadek o 8,26%

 • w 2004r. spadek o 2,47%

 • w 2005r. wzrost o 13,48%

 • w 2006r. wzrost o 57,12% (plan).

Od 2002r. struktura poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:2002

2003

2004

2005

2006 plan

gospodarka komunalna

20,12%

13,00%

14,48%

16,00%

20,96%

opieka społeczna

16,07%

17,45%

22,68%

24,47%

20,23%

oświata i wychowanie

34,64%

40,38%

40,32%

36,98%

28,67%

kultura, kultura fizyczna

i sport


10,97%

8,20%

6,29%

5,68%

11,96%

administracja

9,00%

10,04%

10,05%

9,28%

7,65%

pozostałe wydatki

(gosp. mieszkaniowa, ochrona

zdrowia, bezpieczeństwo publiczne,

obsługa długu)9,20%

10,93%

6,18%

7,59%

10,53%

Jak z powyższego wynika, udział procentowy poszczególnych rodzajów zrealizowanych wydatków jest w zasadzie stabilny za wyjątkiem malejących nakładów na kulturę, kulturę fizyczną i sport z jednoczesnym wzrostem wydatków na opiekę społeczną.

Wykaz zobowiązań budżetu miasta wynikający z zawartych umów a przypadających do spłaty po 30.06.2006r. zawiera załącznik Nr 8.

Szczegółowe dane a także omówienie realizacji budżetu miasta za lata 2002 – 2005, zawarte jest w materiałach opisowych Prezydenta Miasta przedkładanych corocznie Radzie Miejskiej na sesjach absolutoryjnych.3.1.2. Ład przestrzenny i gospodarka terenami

Dla realizacji potrzeb własnych miasta oraz wynikających z zapotrzebowania społeczeństwa prowadzono sukcesywne opracowywanie zmian istniejących planów miejscowych jak również planów szczegółowych.


W roku 2002

1. Podjęto następujące uchwały:


 1. uchwałę Nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Armii Krajowej w Tczewie,

 2. uchwałę Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie

 3. uchwałę Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie,

 4. uchwałę Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Bałdowskiej w Tczewie


2. Przystąpiono do prac planistycznych zmierzających do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, poprzez podjęcie uchwały nr XLI/385/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

3. Ponadto trwały procedury i prace zmierzające do powstania planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulicy Głowackiego i Starego Miasta w Tczewie,
Rok 2003

1. W roku 2003 zakończona została procedura dla planu w rejonie ulicy Głowackiego (rozpoczęta w 2001 roku). Plan został zatwierdzony uchwałą Nr IX/85/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ulicy Głowackiego, pomiędzy drogą nr 1 na południe od osiedla Górki I i II a południową granicą miasta w Tczewie.2.W związku z przystąpieniem do zmiany planu ogólnego w rejonie os. Górek, przystąpiono również do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze opracowania zmiany planu j.w. Podjęto Uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr V/34/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

3. Kontynuowano prace nad uchwałą Nr XXXIV/331/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Starego Miasta w rejonie ulic Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie (uwaga: zatwierdzenie tego planu nastąpiło w roku 2004).

 1. Dokonano przeglądu obiektów i sporządzono karty adresowe nieruchomych obiektów zabytkowych (nie wpisanych do rejestru zabytków) położonych na terenie miasta Tczewa.


Rok 2004
1. Została zakończona procedura dla planu w rejonie Starego Miasta w Tczewie (rozpoczęta w 2001 roku). Plan został zatwierdzony uchwałą Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Starego Miasta w Tczewie, w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 61, poz. 1148 z dnia 21 maja 2004 r.

2. Przystąpiono do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego „Piotrowo” w Tczewie. Podjęta została uchwała Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXVII/256/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie, obejmującego obszar rejonu miasta położony pomiędzy ulicami ul. Rokicka, Jagiellońską, Aleją Solidarności i ogrodami działkowymi przy ul. Rokickiej.

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVII/164/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, w związku z podjęciem prac planistycznych w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego „Piotrowo”.

4. Zawarto porozumienie w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące Porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Tczewa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Tczew, które zatwierdzone zostało na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XII/102/2003 z dnia 18 września 2003 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 05 listopada 2003 r. nr 136 poz. 2425, miało obowiązywać od 19 listopada 2003 r. Jednak z uwagi na wejście w życie z dniem 17 listopada 2003 r. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami straciło moc obowiązujące porozumienie, na podstawie którego Wojewoda Pomorski powierzył w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury gminie prowadzenie spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. W świetle powyższego faktu zaistniała konieczność w trybie szybkim zawarcia nowego porozumienia na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Porozumienie takie, pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Tczewa zostało zawarte w dniu 16 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Tczewa, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 15 marca 2004 r. Nr 30, poz. 624.
1) w ramach porozumienia w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących prowadzenie spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Tczew m.in. :

 1. wydawano pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych robót budowlanych w obszarach zabytkowych podlegających ochronie prawnej w myśl art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (decyzje administracyjne),

 2. wydawano pozwolenia na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych w myśl art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (decyzje administracyjne),

 3. dokonywano uzgodnień w trybie art. 39 ust. 3 prawa budowlanego prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej – 106 spraw,

 4. dokonywano wstępnych uzgodnień na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych robót budowlanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie prawnej w myśl art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


5. Wykonano też następujące opracowania:

 • prognozę wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na podatek od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem gruntami gminy oraz na opłaty i odszkodowania

 • prognozę wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych

 • rozbudowę II etapu budowy Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miejskiego w TczewieRok 2005
1. Została zakończona procedura prac planistycznych związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i podjęto Uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XXVIII/263/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Uchwała ta była zakończeniem prac planistycznych rozpoczętych jeszcze pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 – z późniejszymi zmianami) na mocy podjętej wówczas uchwały nr XLI/385/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Ze względu na zakres prac planistycznych podejmowanych dla obszaru całego miasta w jego granicach administracyjnych nie zdołano przeprowadzić, wymaganej ustawą procedury w terminie do 11 lipca 2003 r., czyli do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) tak aby możliwe było kontynuowanie prac nad projektem planu i zakończenie według przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Konieczne było w tej sytuacji, tj. w sytuacji wejścia w życie nowej ustawy, uchylenie uchwały nr XLI/385/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i jednoczesne podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do opracowania tego planu w oparciu o nowe przepisy prawne.

Rozpoczęta nowa procedura planistyczna doprowadziła do uchwalenia przedmiotowej uchwały i publikacji jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 28, poz. 569 z dnia 25 marca 2005 r. Po upływie wyznaczonego w uchwale vacatio legis, uchwała weszła w życie w dniu 25 kwietnia 2005 r.


Tczew był jednym z pierwszych miast w Polsce, które posiadało plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony dla obszaru całego miasta. Plan zawiera jednocześnie ustalenia określające strukturę miasta, kodeks urbanistyczny oraz plany dotyczące terenów inwestycyjnych miasta. Plan został sporządzony w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej. Ideą planu jest powrót miasta do centrum i podnoszenie jakości obszarów już funkcjonujących. Plan tworzy podstawy do wydawania pozwoleń na budowę bez prowadzenia czasochłonnej procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
2. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego PIOTROWO w Tczewie.
W roku 2005 trwały prace zmierzające do przygotowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie. Rozpoczęcie procedury zmiany powyższego planu nastąpiło wyniku podjęcia w dniu 30 grudnia 2004 r. przez Radę Miejską w Tczewie uchwały Nr XXVII/256/2004 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie.

Obowiązujący plan miejscowy uchwalony uchwałą Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 1999 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25 września 2000 r.) przewidywał dla terenu lokalizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług.

Rada Miejska w Tczewie w uzasadnieniu uchwały o sporządzeniu planu określiła, że celem zmiany jest „wprowadzenie możliwości zwiększenia powierzchni kubatury dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wprowadzenia możliwości nowego rozwiązania komunikacyjnego – powiązania terenu Piotrowa z drogą nr 1 oraz po przeprowadzeniu analizy zapotrzebowania na miejsca parkingowe, przeznaczenia dostępnych terenów na tę funkcję. Zmiana planu Piotrowa polegać będzie również na doprowadzeniu zgodności tego planu z obowiązującym prawem”.

Zmianą do planu objęto całość obszaru objętego obowiązującym planem miejscowym, z wyłączeniem terenów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno –usługowego Piotrowo w rejonie ul. Piotrowo w Tczewie, uchwalonego uchwałą Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 45 poz. 676 z 29 marca 2003 r.) o powierzchni ok 0.83 ha.

Uchwalenie planu spowoduje wzrost dochodów dla Miasta, pomimo początkowych kosztów związanych z realizacją wymaganej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Głównym źródłem dochodów będzie dalsza sprzedaż nieruchomości miejskich, w tym nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.

Przeprowadzono tryb formalno-prawny opracowania zgodnie z art. 17 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz udokumentowano zgodnie z wymogami ustawowymi w dokumentacji planistycznej.


3. Program opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2006-2009

Opracowano Program opieki nad zabytkami. Uchwalenie takiego programu było wykonaniem zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568), obowiązującej od 17 listopada 2003 r. wprowadzających w art. 87 ust. 1 obowiązek sporządzenia przez prezydenta miasta gminnego programu opieki nad zabytkami na okres 4 lat. Ustawa powyższa jest nową regulacją dotyczącą ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, dostosowała polskie prawo w tym zakresie do standardów Unii Europejskiej i wprowadziła nowe rozwiązania systemowe, wpływające na kompetencję i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w tym obszarze zarządzania sprawami publicznymi.Program ten był pierwszym takim dokumentem w województwie pomorskim, opracowanym na wysokim poziomie. Określa zadania dotyczące ochrony zabytków na najbliższe 3 lata. Zawiera szeroki zakres informacji o tczewskich zabytkach, jest też materiałem o wartości edukacyjnej. Program zawiera listę i dokumentację fotograficzną wszystkich 13 tczewskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz jest pierwszym dokumentem, który wskazuje obiekty postulowane do wpisania do rejestru. Ponadto po raz pierwszy zostały zaprezentowane zabytki archeologiczne pochodzące z terenu Tczewa, znajdujące się w muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

4. Realizowano zadania wynikające z porozumienia w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących prowadzenie spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Tczew.
5. Wykonano następujące opracowania:

 • Analizę porównawcza potencjału rozwoju

 • Koncepcję zagospodarowania terenu ul. Armii Krajowej

 • Dokumentację dot. murów miejskich w zakresie ich całego przebiegu

 • Koncepcję zagospodarowania murów

 • Wytyczne konserwatorskie przy ul. Podmurnej 12

 • Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo w Tczewie

 • Prognozę skutków finansowych Planu Piotrowa

 • Prognozę oddziaływania na środowisko – dot. planu Piotrowa

Ponadto opracowano karty adresowe dóbr kultury miasta Tczewa oraz przygotowano do druku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa - w wersji popularyzatorskiej
Rok 2006

1. Na sesji w dniu 26 stycznia 2006 roku Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę Nr XL/353/2006 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego PIOTROWO w Tczewie. Została ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 35 pod poz. 712 w dniu 31 marca 2006r.

2. Rozpoczęto realizację uchwalonego Programu opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na lata 2006-2009 . Zebrano informacje na temat obiektów postulowanych do wpisu do rejestru zabytków ( około 111 obiektów ). Zainicjowano współpracę z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku .Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

W obszarze ulic Wodnej – róg Chopina zostały rozpoczęte prace wykopaliskowe , które mają na celu rozpoznanie przebiegu murów obronnych.

Ponadto trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przyznawania dotacji na prace konserwatorskie.Ponadto:

  1. w styczniu 2006 roku zorganizowano międzynarodową konferencję wdrożeniową „Dworzec kolejowy w strukturze miasta”,

  2. w marcu 2006r. wspólnie z Politechniką Gdańską zorganizowano konkurs dla studentów Wydziału Architektury i Rozwoju. Tematem prac była „zabudowa mieszkaniowa ulicy Rybackiej i ulicy Zamkowej w Tczewie”,

  3. prowadzono prace związane z przygotowaniem zmiany Programu Rewitalizacji.

Na koniec kadencji 2002-2006 obowiązują niżej wymienione opracowania planistyczne:

   1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zmienione i zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/257/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r.

   2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W REJONIE UL. KUSOCIŃSKIEGO W TCZEWIE zatwierdzony uchwałą Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 1999 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 26 poz. 144 z dnia 13 marca 2000 r.

   3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO „PIOTROWO” W TCZEWIE zatwierdzony uchwałą Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 1999 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 91 poz. 592 z dnia 25 września 2000 r.

   4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Czatkowskiej” w Tczewie zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/348/2001 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 13, poz. 270 z dnia 28 lutego 2002 r.

   5. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TCZEWA W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ W TCZEWIE zatwierdzona uchwałą Nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 43 poz. 640 z dnia 24 marca 2003 r.

   6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. BAŁDOWSKIEJ W TCZEWIE zatwierdzony uchwałą Nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 45 poz. 677 z dnia 29 marca 2003 r.

   7. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNEGO W REJONIE UL. CZATKOWSKIEJ W TCZEWIE zatwierdzona uchwałą Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województw a Pomorskiego Nr 47 poz. 709 z dnia 2 kwietnia 2003 r.

   8. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO „PIOTROWO” W REJONIE UL. PIOTROWO W TCZEWIE zatwierdzona uchwałą Nr IV/24/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 45 poz. 676 z dnia 29 marca 2003 r.

   9. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU W OBSZARZE STAREGO MIASTA MIASTA W REJONIE ULIC: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły w Tczewie ZATWIERDZONY uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVI/154/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 61, poz. 1148 z dnia 21 maja 2004 r.

   10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 28 poz.569 z dnia 25 marca 2005r.


3.1.3. Gospodarka wodno-ściekowa, odpadami komunalnymi i ochrona środowiska oraz utrzymanie czystości

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków
Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W eksploatacji zakładu znajduje się:
 1. sieć wodociągowa - 158,88 km

 2. sieć kanalizacyjna - 139,49 km

 3. baza wraz z oczyszczalnią ścieków przy ul. Czatkowskiej

 4. Stacja Uzdatniania Wody - Motława ul. Działkowa

 5. Stacja Uzdatniania Wody - Park Miejski ul. Kołłątaja

 6. Przepompownia Konarskiego

 7. Przepompownia Norwida

 8. Przepompownia Reymonta

 9. Przepompownia Chełmońskiego

 10. Przepompownia Kossaka

 11. Przepompownia Piotrowo

 12. Przepompownia Obrońców Tczewa

 13. Hydrofornia Al. Zwycięstwa

 14. Hydrofornia Górki

 15. Zbiornik retencyjny Górki

W okresie kadencji 2002-2006 rozbudowano sieć wodociągową łącznie o 9.612,6 mb. Zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę było bardzo dobre. Nie odnotowano skarg w tym zakresie. Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako niską. Parametry jakościowe wody określa się jako dobre. Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadził modernizację sieci i urządzeń wodociągowych. W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci wodociągowej odpowiada standardom obowiązującym w Unii Europejskiej.

W zakresie gospodarki ściekowej główne działania polegały na rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych - łącznie 8050,3 mb. Od momentu uruchomienia oczyszczalni parametry ścieków zrzucanych do Wisły spełniają warunki określone w pozwoleniu wodno-prawnym.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w okresie kadencji wyniosła 3 326 331,10 zł.
b) w zakresie ochrony wód powierzchniowych
Na terenie miasta i w pobliżu znajduje się stosunkowo dużo małych zbiorników wodnych (stawy, oczka wodne) oraz Kanał Młyński, Struga Subkowska, rzeka Motława i Wisła, które stanowią naturalne odbiorniki wód opadowych. Ochrona otwartych zbiorników wód powierzchniowych jest ściśle określona ustawą Prawo Wodne oraz ustawą Prawo ochrony środowiska.

W północno-zachodniej części miasta znajduje się cały system rowów melioracyjnych, które na skutek braku konserwacji zaczęły wręcz znikać. W ramach działań przeciwpowodziowych w rejonie Kanału Młyńskiego i rzeki Motławy rozpoczęto sukcesywne oczyszczanie tych rowów. Przygotowano również pełną dokumentację ewidencyjną, co pozwoli wykonywać prace konserwatorskie w sposób planowy. Utrzymywanie w należytym stanie systemu rowów melioracyjnych, dopływów Strugi Subkowskiej i Motławy oraz udrożnienie Kanału Młyńskiego realizowano przy udziale zatrudnionych bezrobotnych – łącznie 100 osób.

Zinwentaryzowano na terenie miasta miejsca zrzutów ścieków opadowych do Wisły i Kanału Młyńskiego oraz przygotowano niezbędną dokumentację do uzyskania stosownych pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych do w/w odbiorników.
c) oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków, oddana do eksploatacji wiosną 1998r. spełnia wymogi obecnego pozwolenia wodno-prawnego, które określa łagodniejsze standardy jakości oczyszczania ścieków w stosunku do wymogów UE. Ważność tego pozwolenia wygasa w 2010r.

Dotychczasowa wieloletnia optymalizacja pracy oczyszczalni prowadzona w warunkach eksploatacyjnych umożliwiła uzyskanie unijnych standardów oczyszczania ścieków w czterech wskaźnikach (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna fosfor ogólny) . Nie uzyskano, natomiast, wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków w jednym wskaźniku – azocie ogólnym.


d) w zakresie gospodarki odpadów stałych
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie Spółka z o.o. przyjmuje odpady do utylizacji metodą składowania na wysypisku przy ul. Rokickiej o pow. 36 ha.

Poza bieżącą eksploatacją istniejącego wysypiska ZUOS wykonał szereg zadań inwestycyjnych w ramach uporządkowania sposobu eksploatacji. Założeniem docelowym jest realizacja projektu nowoczesnej przetwórni i utylizacji odpadów. Zadania inwestycyjne w tym zakresie ukierunkowane były głównie na realizację projektu pn. „Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gd., Malborka i powiatów: tczewskiego, nowodworskiego, malborskiego”.

Niektóre z ważniejszych zrealizowanych zadań to:


 • budowa i modernizacja dróg wewnętrznych + brodzik,

 • rekultywacja – umocnienie grobli,

 • morfologia odpadów,

 • badania geologiczne,

 • prace dokumentacyjne i badawcze pod kątem planowanych inwestycji,

 • koncepcje projektowe.

Całkowity koszt wykonania w/w prac dotyczących składowiska wyniósł 1.864 669 zł.

W marcu 2006r. Rada Miejska w Tczewie przyjęła przedstawione Sprawozdanie z przygotowania przedsięwzięcia „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” do aplikowania o środki z Funduszu Spójności.

ę) w zakresie poprawy stanu atmosfery

Poprawa stanu atmosfery na terenie miasta Tczewa polegała przede wszystkim na eliminowaniu źródeł zanieczyszczeń, zwłaszcza energetycznych.

Procesem ciągłym w mieście była i jest likwidacja lokalnych kotłowni węglowych oraz podłączanie ich do centralnego systemu ciepłowniczego lub prowadzenie modernizacji związanej z przejściem na paliwo ekologiczne, tj. gaz ziemny lub olej opałowy.

Istnieje jeszcze duża liczba obiektów ogrzewanych indywidualnie, dla których paliwem pozostaje nadal węgiel, a często również ,,paliwa zastępcze” tj. różnego rodzaju odpady tworzyw sztucznych, skrawki gumy itp. Ten rodzaj ogrzewania jest głównym emitorem tlenku węgla, ze względu na to, że w warunkach pracy pieców domowych między innymi niemożliwe jest przeprowadzenie pełnego spalania (dopalania paliw). Na zmianę tej sytuacji wpływ będą miały główne czynniki ekonomiczne, ale również zwiększenie dostępności gazu i zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W Tczewie przy ul. Targowej działa jedna z 10 stacji AM7 sieci monitoringu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, obejmująca pomiarami obszar od Tczewa do Gdyni. Od pięciu lat ARMAAG działa w jednolitych strukturach UE, dostarczając wiarygodnych danych o zanieczyszczeniu atmosfery w rejonie aglomeracji trójmiejskiej i miasta Tczewa , przyczyniając się do stworzenia oceny stanu powietrza. Cztery stacje pomiarowe fundacji działają w strukturach europejskich, dziewięć w ramach krajowego Państwowego Monitoringu Środowiska. Obecne działania fundacji w kierunku stworzenia indeksu zanieczyszczenia powietrza, bazujące na nowoczesnych metodach modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, stawia nasz region w czołówce kraju. Jest to narzędzie bardziej czytelne dla każdego mieszkańca, propagujące wiedzę o stanie środowiska, a także umożliwiające władzom miasta racjonalne zarządzanie środowiskiem w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Punkt pomiarowy przy ul. Targowej podobnie jak w pozostałych stacjach należących do wspomnianej sieci monitoringu zlokalizowany jest w miejscu nakładania się wpływów wielu źródeł emisji znajdujących się na terenie miasta lub w jego sąsiedztwie, dlatego umożliwia obserwację zmian stan zanieczyszczenia na terenie miasta. Stacja przy ul. Targowej mierzy zanieczyszczenia takie jak : dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenku węgla, pył PM 10, a także parametry meteorologiczne.

Długoterminowa obserwacja prowadzona w wymagany przez przepisy sposób potwierdza pozytywne zmiany w jakości powietrza w Tczewie, w zakresie oceny średnio i długookresowej. Innego rodzaju spostrzeżenia mogą dotyczyć oceny chwilowej tzw. epizodów związanych z konkretną sytuacją meteorologiczną, specyficznym sposobem ogrzewania lub zdarzeniem nadzwyczajnym (awarią).

Wpływ na poprawę jakości powietrza mają zarówno działania w zakresie ograniczenia emisji (zmiana paliwa stałego na olej lub gaz, poprawa jakości spalania, systematyczne sprzątanie ulic i placów) jak i średnioroczna sytuacja meteorologiczna (silne wiatry powodują dobre wentylowanie).

Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń pozwalają na sformułowanie następujących wniosków, dotyczących stanu aerosanitarnego Tczewa: 1. Pobieranie 1.58 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna