Miasta tczewa za okres kadencjiPobieranie 1.58 Mb.
Strona10/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Forum Inicjatyw Społecznych - rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 lipca 2003 roku, jego siedziba mieści się przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie (od 01.01.2003 rozpoczęło działalność GCI przy ul. Niepodległości 10). Celem powołania Forum było pobudzenie społeczności lokalnej do aktywności oraz stworzenie szansy na rozwój społeczny mieszkańców. Stanowi ono również atrakcyjną ofertę dla osób kreatywnych pragnących włączyć się w proces tworzenia prężnej społeczności lokalnej.


Jednym z głównych założeń prowadzonej przez FIS działalności jest zwiększenie efektywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, co w dalszym etapie może wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej klientów i ich rodzin, jak również obniżyć koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z pozostawaniem przez nich bez pracy.
Spośród klientów korzystających z usług tej placówki 312 osób podjęło zatrudnienie bądź staż.
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie bądź staż


Rok

2003

2004

2005

I-VI’2006

RAZEM

Liczba osób

95

119

88

53

355

W skład Forum wchodzą:
 • Gminne Centrum Informacji - zarejestrowanych zostało 1.652 klientów.

W zakresie w/w działań przeprowadzono 8.761 godzin zajęć indywidualnych oraz 15.021 godzin zajęć grupowych.


 • Miejski Klub Pracy - jego oferta skierowana jest do osób bezrobotnych i ma na celu nabycie przez nich umiejętności skutecznego poszukiwania oraz uzyskania zatrudnienia.

Inicjatywy GCI i MKP
OKRES

Nazwa projektu

Liczba spotkań/liczba uczestników

I – III 03- nadal

Realizacja projektu „CZAT – Centrum Zawodowej Aktywizacji Tczewian – Młodzi Młodym, samopomoc”

1.629 klientów

IX – XII 03

AKTYWNA MAMA” – warsztaty aktywizacyjne i psychoedukacyjne dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych i biernych zawodowo.

48 uczestników


IX – XII 2003

I – XII 2004

I – XII 2005


WYSTARTUJ – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka warsztatów dotyczyła rynku pracy i planowania rozwoju zawodowego uczniów.

74 zajęć

1.868 uczniówIX 03 – II 04

DŹWIGNIA” – zajęcia adaptacyjno-aktywizujace dla osób w wieku między 40- 60 rokiem życia, krótkotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

54 uczestnikówIX 04- X 04

XII 04 – I 05

V 05 – VI 05


KLUCZ – warsztaty aktywizująco-adaptacyjne dla bezrobotne kobiety w wieku od 30 do 50 lat.

41 uczestników


7- 8 II 05

Szkolenie – Otwieram własną firmę

19 uczestników

VI – X 05

Projekt Rozwój Gminnego Centrum Informacji w Tczewie – dofinansowany
z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”. Skorzystało z niego 200 osób. W ramach jego realizacji odbyły się :


1. Warsztaty szkoleniowe dla absolwentów w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy:

64 uczestników2. RADY NA START – warsztaty dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wprowadzające tematykę rynku pracy

195 uczestników

3. Szkolenie z zakresu prawa pracy „Kodeks Pracy w pigułce”

36 uczestników

4. „Intensywny trening motywujący”

36 uczestników


5. Tczewskie Targi Pracy z udziałem lokalnych pracodawców

26 lokalnych pracodawców

i 950 osób6. Cykl szkoleń dotyczące wolontariatu:

 • „Wzmocnienie ruchu wolontarystycznego jako ścieżki kariery zawodowej”

40 uczestników

 • szkolenie z zakresu prawa pracy

23 uczestników

 • trening motywacyjny

27 uczestników

 • spotkania integracyjne

2 zajęcia

(25 i 27 uczestników) • indywidualne rozmowy z kandydatami, których celem było ustalenie ścieżki rozwoju w ramach wolontariatu

26 indywidualnych rozmów

VI 05 – X 05

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej. Jego adresatami są osoby powyżej 50 r. ż. Długotrwale bezrobotne, które mają problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.

40 uczestników


Od XI 05 – IV’05

II edycja Klubu Integracji Społecznej

44 uczestników

Od V.06 - nadal

III edycja Klubu Integracji Społecznej

22 osoby
 • Centrum Aktywności Lokalnej – istotą powołania jest aktywizowanie społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych i instytucji do zintegrowanych działań obywatelskich. Metoda pracy ze społecznością lokalną ma na celu przywrócenie naturalnych dążeń mieszkańców do udziału w życiu społecznym miasta.

Poniżej przedstawiono działania zrealizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej:


 • Kontynuacja działalności Osiedlowego Klubu Seniora powstałego na terenie Osiedla Działki Staszica

 • spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji w

 • Spotkania z mieszkańcami poszczególnych Osiedli

 • Punkt Poradnictwa Społecznego „PULS”

 • Spotkania informacyjne i szkoleniowe przeprowadzone przez i na rzecz NGO

 • Senior w XXI wieku

 • Prezentacje i spektakle Grupy Teatralnej

 • Starszy Brat – Starsza Siostra

 • Wystawy

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • Warsztaty psycho – edukacyjne

 • Imprezy aktywizujące seniorów

 • Kampania przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek

 • Zajęcia w ramach projektu „Senior bliżej Europy”

 • „Poznaj swego sąsiada” – 2 edycje

 • Bank Czasu

 • Kawiarenka „Cafe Senior”

 • Czerwiec aktywnych społeczności

Forum Inicjatyw Społecznych szeroko propaguje i rozwija ruch wolontarystyczny, dając szansę zainteresowanym osobom na wykorzystanie własnych umiejętności, zdobycie doświadczenia oraz rozwijanie własnego potencjału. Wszyscy wolontariusze skupieni w POGOTOWIU WOLONTARIACKIM spotykają się raz w miesiącu celu podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas wykonywania swoich zajęć.
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Usługi opiekuńcze są formą pomocy społecznej, świadczonej przez gminę na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi te obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości także zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi


Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

Liczba osób

208

209

205

197

163

Zmniejszenie liczby chorych spowodowane jest wdrażaniem wolontariatu i prac społecznie użytecznych.
Udział klientów w kosztach za świadczone usługi opiekuńcze


Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

%

25

19,11

19,35

22,4

25,33

Średni udział klientów w kosztach w stosunku do ogólnie poniesionych wyniósł 22,23 %.

Na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych świadczenie usług opiekuńczych od 2001 roku zostało zlecane Zakładowi Usług Opiekuńczych „U Wiesi”.

Po przeprowadzonych przez pracowników socjalnych systematycznych kontrolach wynika, iż usługi opiekuńcze świadczone były na wysokim poziomie.


W 2004 roku pomoc usługowa świadczona była także w ramach odbywanego przez bezrobotnych klientów stażu zawodowego (8 osób). Obecnie osoby te pracują jako opiekunki domowe w Zakładzie Usług Opiekuńczych „U Wiesi”.
dane dotyczące wolontariatu świadczonego w ramach pomocy sąsiedzkiej


Rok


2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

RAZEM

Liczba godzin

wypracowanych przez wolontariuszy


4.600

8.296

8.355

4.060

2.82428.135

Oszczędność środków samorządowych

42.320,-

76.323,-

76.866,-

33.698,-

25.980,-255.187

W okresie 2002 –VI’2006 świadczenie usług opiekuńczych przez wolontariuszy pozwoliło zaoszczędzić środki samorządowe w wysokości 255.187zł.POMOC INSTYTUCJONALNA
I. Ośrodek Opiekuńczy przy ul. Niepodległości 10

W skład niego wchodzi kilka autonomicznych jednostek organizacyjnych, których działalność jest skierowana do różnych grup ludzi: do osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych jak również do osób bezdomnych.


Dzienny Dom Pobytu przeznaczony jest dla 40 osób w wieku poprodukcyjnym. (wykorzystane są wszystkie miejsca).

Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miesięczny koszt pobytu w DDP i udział klientów w odpłatności za Dzienny Dom regulują uchwały Rady Miejskiej w Tczewie.


W ramach działalności DDP ze względu na interesujący program zajęć pomoc w tej formie cieszy się dużym zainteresowaniem seniorów. Seniorzy biorą udział w działaniach społecznych, rozwijają swoją aktywność twórczą, biorą udział w formach podtrzymywania zdrowia i kondycji fizycznej, mają możliwość poszerzenia wiedzy edukacyjnej poprzez uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Uniwersytet Trzeciego Wieku - prowadził działalność oświatową dla osób w wieku poprodukcyjnym w formie systematycznych wykładów, które prowadzili zaproszeni goście.

W ramach zajęć uczestnicy mogli nie tylko spotykać się i zawierać nowe przyjaźnie, ale przede wszystkim mają możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach umiejętności praktycznych.

Od IX’2005 realizację tego zadania kontynuuje Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie.

Całodobowy Dom Pomocy Społecznejo zasięgu lokalnym z 23 miejscami. Osoby przebywające w naszym Domu mają zapewnioną warunki spełniające standardy ustawy o pomocy społecznej. Wszyscy pensjonariusze objęci są specjalistycznymi zabiegami rehabilitacyjnymi dostosowanymi do ich wieku i potrzeb.


Wysokość kosztu 1 miejsca miesięcznie


Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

Miesięczny

koszt 1 osoby1.203

1.275

1.273

1.495

1.603

Partycypacja uczestników w kosztach pobytu
Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

%

34,2

42,2

46,9

55,49

47,86


Ośrodek Adaptacyjny – zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 dzieci w wieku 2 – 17 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, a także z upośledzeniami sprzężonymi / miejsca pobytu wykorzystane były w 100%/. Celem działalności Ośrodka była kompleksowa opieka i rehabilitacja medyczno - społeczna, bez odrywania dziecka od rodziny i naturalnego środowiska oraz zapewnienie optymalnych działań terapeutycznych, o charakterze zindywidualizowanym, uwzględniającym specyfikę trudności każdego dziecka.
Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka


Rok

2002

2003

2004

2005


Koszt gminy

576,84

542,42

532,61

545,32


Wysokość dotacji z P.U.W.

300

300

300

330RAZEM


876,84


842,42


832,61


875,32

Od 2006 r. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, opiekę nad dziećmi zlecono Stowarzyszeniu na rzecz Szkolnictwa Specjalnego, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dzieci Niepełnosprawnych.


Świetlice Środowiskowe
a) dla 30 dzieci w wieku 7 – 12 lat, działała w okresie IX’2000 – VI’2004. Głównym jej celem było wyrównywanie szans dzieci w odniesieniu do dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących. Na skutek rozeznania potrzeb środowiska i małego zainteresowania tą formą pomocy dla dzieci starszych, od IX’2004 zwiększono liczbę dzieci młodszych uczęszczających do świetlicy.

b) od II’2002 rozpoczęła działalność świetlica dla 30 dzieci w wieku 3 – 6 lat. Od IX’2004 zwiększono liczebność dzieci w tym przedziale wiekowym do 75. Są to dzieci pochodzące z rodzin potrzebujących wsparcia.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach.

Niesiona pomoc obejmuje dożywianie dzieci, pomoc opiekuńczą i wychowawczą a szczególnie pracę socjalną z rodziną. Efektami działalności świetlicy jest poprawa funkcjonowania rodziny, wyrównywanie dzieciom braków wynikających z zaniedbań rodzinnych i środowiskowych oraz zmniejszenie się liczby dzieci włączanych w system szkolnictwa specjalnego. Zajęcia w świetlicy realizowano na podstawie rocznego planu pracy.

Pogotowie noclegowe - 4 miejsca noclegowe dla osób bezdomnych oraz w sytuacjach kryzysowych – opis w części sprawozdania dotyczącego działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych – str. nr 30

Stołówka - opis w części sprawozdania dotyczącego dożywiania – str. nr 12


Wczasy dla Seniorów – inicjatywa realizowana we współpracy z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie.

Warsztaty integracyjno – terapeutyczne - nowatorskie działanie Ośrodka Opiekuńczego, zorganizowane w ramach integracji z innymi placówkami opiekuńczymi i wymiany doświadczeń.

Ponadto na terenie Ośrodka działają 2 grupy wsparcia:1) dla członków rodzin osób chorych na Chorobę Alzheimera – w latach 2002 – 2004 grupa liczyła 9 rodzin, a od 2005 - 7 rodzin.


   1. dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego organizuje 1 x w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00 spotkania dla 20 członków .


Ponadto kadra placówki prowadzi działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, m.in.

- prowadzenie kampanii przeciwko dyskryminacji osób z tytułu wieku

- współpraca z ZM PKPS w organizowaniu Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku

- organizowanie okolicznościowych imprez np. z Okazji Dnia Dziecka, Wigilii, Wielkanocy oraz Parad: wiosennej, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Seniora
Środowiskowe Domy Samopomocy

W strukturach Ośrodka działają 2 Domy Środowiskowe i Mieszkanie Chronione.


Poniżej przedstawiono liczbę osób korzystających ze wsparcia placówek zapewniających usługi specjalistyczne i rehabilitację w Środowiskowych Domach Samopomocy i Mieszkaniach Chronionych.Lp.


Placówka


Liczba miejsc

2003

2004

2005

2006

1.

Środowiskowe Domy Samopomocy

- w tym

44

45

45

49


2.

Mieszkanie chronione

4

4

4

4

1. ŚDS przy ul. Armii Krajowej 55 – 24 miejsca dziennego pobytu w godz. 7.00-15.00, od poniedziałku do piątku.

Nowe Inicjatywy Domu:

 • Od 22.04.2005 r. przy ŚDS działa Grupa Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 12 osób spotyka się 1 x w miesiącu
 • Letnia Grupa Wsparcia – w sierpniu 2005 na bazie ŚDS zorganizowano „wczasy” dla 10 nowych osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie borykającymi się z depresją. W wyniku tej inicjatywy 4 osoby na stałe uczestniczą w zajęciach ŚDS, a pozostałe deklarują chęć uczestniczenia w imprezach organizowanych na rzecz społeczności lokalnej.

Przy ŚDS funkcjonuje Mieszkanie Chronione - 4 miejsca dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dwóch mieszkańców świadczy usługi jako wolontariusze 4-5 godzin dziennie (Dom Pomocy Społecznej , stołówka MOPS)

Mieszkańcy ponoszą we własnym zakresie koszty utrzymania się i eksploatacji mieszkania.


ŚDS przy ul. Nowowiejskiej 18 - przeznaczony dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczególnym osiągnięciem ŚDS był realizowany w XII’ 2005 projekt „Życie to teatr” o zasięgu ponadlokalnym. Na jego realizację pozyskano z Ministerstwa Polityki Społecznej środki w wys. 7.900 zł.


Za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w II’2006 ŚDS został nagrodzony Medalem Matki Teresy z Kalkuty – nagroda Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Ponadto działają tam: • Grupa wsparcia dla osób chorych psychicznie.
 • Klub „Razem” – działający od III’ 2004 – osoby z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na pracę zawodową , sytuację rodzinną, nie mogą korzystać z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 • Stołówka, w której wydawane są posiłki osobom starszym, niepełnosprawnym i bezrobotnym mieszkającym na osiedlu Czyżykowo.

Liczba miesięcznie wydawanych posiłków
Rok


2002


2003


2004


2005


I-VI’2006

Liczba wydanych posiłków

1.998

1.591

1.962

2.024

1766

Wzrost liczby osób dożywianych jest możliwy dzięki Rządowemu Programowi „ Posiłek dla potrzebujących”.

Świetlica Środowiskowa przy ul. Orzeszkowej 6 – placówka działała w okresie od czerwca 2001 do grudnia 2003, opieką obejmowała średnio 60 dzieci w wieku 3 – 13 roku życia. Zajęcia odbywały się w godzinach przedpołudniowych dla młodszych dzieci a godz. popołudniowych dla starszych.

PROGRAMY, AKCJE, INICJATYWY

 1. Działania na rzecz bezdomnych

Sprawami osób bezdomnych zajmuje się zespół ds. bezdomności. Pracownicy zespołu odwiedzali w godzinach wieczornych dworzec PKP, zsypy, altany i inne miejsca, gdzie zatrzymują się osoby bezdomne.

Pracownicy socjalni zawierają z osobami bezdomnymi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Zawarto 39 kontraktów, z czego 16 osób zrezygnowało z realizacji zawartego kontraktu, co skutkowało ograniczeniem pomocy z tut. Ośrodka, a 14 osób częściowo usamodzielniło się. Obecnie realizowanych jest 6 takich kontraktów.

Ponadto realizowany jest „Program przeciwdziałania występowaniu i wychodzenia z bezdomności na terenie miasta Tczewa”. Celem tego programu jest użyczenie lokalu na zasadzie trójstronnego kontraktu: właściciel mieszkania – osoba bezdomna – pracownik socjalny. Zawarto 4 takie porozumienia.


Liczba osób i środowisk osób bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka


Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

Liczba środowisk dotkniętych problemem bezdomności


88


79


87


78


83

Liczba osób dotkniętych problemem bezdomności

119

110

120

103

119

W strukturach MOPS, w Ośrodku Opiekuńczym przy ul. Niepodległości 10, w okresie zimowym, od listopada do marca działa pogotowie noclegowe (4 miejsca).


liczba osób korzystających z noclegu w Pogotowiu NoclegowymRok


2002


2003


2004


2005


I-VI’2006

Liczba osób

10

13

7

10

17


Liczba noclegów

11

17

19

11

21W 2001 roku pracownicy socjalni spisali 41 osób bezdomnych, w 2003 - 60, natomiast w 2005 - 78.
W sprawach osób bezdomnych nawiązana jest ścisła współpraca z: Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską, Strażą Ochrony oraz z organizacjami działającymi na rzecz osób bezdomnych - załącznik Nr 4.
Liczba osób przebywających w schroniskach dla bezdomnychRok


2002


2003


2004


2005


I-VI’2006

Liczba osób


35

21

20

28

25


W tym osoby pokrywające całość kosztu swojego pobytu we własnym zakresie

9

8

9

9

8

 1. Wypoczynek letni.

Podejmowanie tego typu działań było wynikiem zdiagnozowanej, bardzo trudnej sytuacji dzieci z terenu miasta, które z uwagi na niskie dochody rodziców, ich niewydolności nie miały możliwości skorzystania z innych form wypoczynku.

zorganizowany wypoczynek letniRok


2002


2003


2004


2005

Kolonie letnie w Damaszce

102

130

144

-


Wyjazdy organizowane przez instytucje i org. pozarządowe

275

9

-


17

Wycieczki finansowane ze środków Związku Miast Nadwiślańskich

--

165

44

61

Półkolonie


241

207

159

187


Kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty

--

10

10

8


W 2004 roku nowatorską inicjatywą był projekt „My i nasze dzieci”, polegający na zorganizowaniu dla rodziców cyklu spotkań o charakterze teoretyczno – społecznym na tematy dotyczące poprawienia funkcjonowania rodziny. W ramach tego projektu został zorganizowany w Damaszce w terminie 19 – 24.07.2004 obóz dla 15 rodziców z dziećmi. W czasie wyjazdu była prowadzona praca socjalna oraz zostały przeprowadzone przez terapeutę uzależnień warsztaty dla rodziców.Efektem była utworzona spośród uczestników projektu 8 osobowa grupa wsparcia spotykająca się regularnie przez 3 miesiące 1 x w tygodniu.
Pakiet osłonowy dla osób bezrobotnych”
Jest to działanie realizowane od IV’2002, polegające na dystrybucji paczek zawierających podstawowe artykuły żywnościowe, zakupione w hurtowni po przeprowadzonej procedurze Ustawy o zamówieniach publicznych.
Wolontariat

Jedną z nowatorskich form pracy socjalnej jest rozwój ruchu wolontarystycznego na rzecz osób potrzebujących, co dodatkowo przyczynia się do oszczędności środków na świadczenia pomocy społecznej i ma ogromną wartość społeczną.


wolontariat w MOPSRok


2002


2003


2004


2005I-VI’2006

Liczba wolontariuszy wszystkich placówek

61

131

96

75

63


Liczba wypracowanych godzin

8.000

16.335

14.227

5.945

3.952
Staż – przyuczenie zawodowe osób bezrobotnych

W 2004 roku, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie spośród wolontariuszek świadczących dotychczas wolontarystyczną pomoc usługową na rzecz klientów pomocy społecznej zatrudniło na umowę „zdobycia przygotowania zawodowego” 8 bezrobotnych kobiet. W ramach w/w programu stażystki zapewniły swoją pracą dodatkową pomoc usługową.


Na uwagę zasługuje fakt, że 8 osób przez okres 6 m-cy nabyło własne źródło dochodu pozwalające na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i egzystencję.

Po zakończeniu stażu 7 osób podjęło zatrudnienie, a 1 od IV’2006 pracuje w ramach prac społecznie użytecznych. Inicjatywa ta odniosła sukces w 100%


Prace społeczno – użyteczne
Zgodnie z zawartym w dniu 27 marca 2006 porozumieniem pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Miejską zostały zorganizowane prace społeczno użyteczne dla 30 osób, klientów pomocy społecznej (20 osób pracuje na rzecz MOPS i 10 w ZUK). Koszt 6/zł godzina, z czego 40 % pokrywa gmina, pozostałą część Powiatowy Urząd Pracy.
Redystrybucja używanych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży
Po zgłoszeniu przez mieszkańców miasta gotowości nieodpłatnego przekazania sprzętu jest on odbierany przez pracowników Ośrodka od darczyńcy i przekazywany osobom potrzebującym. Prowadzony jest ścisły rejestr przekazanych darowizn.

Liczba rodzin, które skorzystały z pomocy w formie używanych mebli i sprzętu
Rok


2002

2003

2004

2005

I-VI’

2006

Liczba rodzin

67

82

41

54

41


Pobieranie 1.58 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna