Miasta tczewa za okres kadencjiPobieranie 1.58 Mb.
Strona14/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Razem


818

76.140

1.212

22

2

31

2.083

W omawianym okresie mieszkańcy naszego miasta interweniowali osobiście lub telefonicznie w Straży Miejskiej w 5.152 przypadkach.

Interwencje te dotyczyły głównie: nieprawidłowości w należytym utrzymaniu porządku i czystości na terenach posesji, nie rytmicznego wywozu nieczystości stałych, nie zabezpieczonych placów budów, wykopów, wycieków wody, nie zabezpieczonych budynków przeznaczonych do rozbiórki, niszczenia zieleni, brak należytej opieki nad zwierzętami, składania zbędnych przedmiotów na klatkach schodowych, korytarzach, strychach i piwnicach, zakłócania ładu i porządku publicznego przez młodzież na klatkach schodowych, zanieczyszczanie środowiska naturalnego ( tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci, odprowadzanie nieczystości płynnych w miejsca otwarte, spalanie różnego typu materiałów ), nieprawidłowego parkowania pojazdów, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych i innych nieprawidłowości utrudniających życie mieszkańcom.

Na zgłoszenia te funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali niezwłocznie eliminując stwierdzone nieprawidłowości, a sposób ich załatwienia ma odbicie w książce skarg i wniosków Straży Miejskiej.
Celem eliminacji negatywnych zjawisk patologicznych i dążenia do stałej poprawy ładu i porządku w naszym mieście, prowadzone były wspólne działania Straży Miejskiej z Policją (5988 patroli).

Do końca 2005 r. system monitoringu wizyjnego rozbudowano do 19 sztuk kamer wizyjnych, obejmując ich zasięgiem rejony Starego Miasta (12 kamer), os. Czyżykowo (2 kamery), Suchostrzygi (4 kamery) i os. Śródmieście (1 kamera).

Dodatkowymi zadaniami Straży Miejskiej w omawianym okresie było:


 • ochrona obiektów UM,

 • całodobowy dyżur w systemie ostrzegania i alarmowania ludności,

 • konwoje środków finansowych na rzecz UM i ZUK ( 2.337 konwojów ),

Analizując sukcesywnie stan ładu i porządku publicznego, w tym bezpieczeństwa mieszkańców w oparciu o ilość notowanych negatywnych zjawisk społecznych, oraz opinii społeczeństwa w tej kwestii, zmierza się do poszerzenia zadań dalszej współpracy z Policją i innymi służbami dla dalszej poprawy estetyki i bezpieczeństwa naszego miasta.

3.1.14. Pozostałe zadania

Rejestracja działalności gospodarczej
W okresie bieżącej kadencji w Urzędzie Miejskim w Tczewie prowadzona była rejestracja działalności podmiotów gospodarczych, realizowano działania przewidziane przepisami dot. działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym m.in.:

- prowadzono ewidencję przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS,

- wykonywano czynności związane z prowadzeniem KRS, poprzez:


    1. udostępnianie nieodpłatnie urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą,

    2. udostępnianie interesantom przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wraz z załącznikami

Według stanu na koniec miesiąca lipca 2006 r. r. zarejestrowanych było 4056 podmiotów gospodarczych.
Szczegółowe dane liczbowe dot. podmiotów gospodarczych obrazuje poniższa tabelka:Lp.


Branża

Stan na dzień 31.07.2002r.

Stan na dzień 31.07.2006r.


+ -

1.

Handel stały

941

833

-108

2.

Handel okrężny

502

436

-66

3.

Gastronomia

99

96

-3

4.

Usługi

1912

2160

+248

5.

Produkcja

140

117

-23

6.

Produkcyjno - usługowe

517

414

-103
Razem

4111

4056

- 55

Z dokonanej analizy wynika , iż corocznie pewna ilość podmiotów gospodarczych ulega likwidacji. Często jej przyczyną jest wzrost kosztów utrzymania, brak siły nabywczej ludności na towary i usługi. Szacuje się, iż corocznie około 420 podmiotów ulega likwidacji, a w ich miejsce powstają nowe podmioty.


Zadania z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami uchwalono 6 uchwał Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) Uchwała Nr IV/20/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.12.2002 r.,

2) Uchwała Nr XII/93/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 18.09.2003 r.,

3) Uchwała Nr XIV/128/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.11.2003 r.,

4) Uchwała Nr XVIII/167/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.03.2004 r.,

5) Uchwała Nr XXVI/245/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.11.2004 r.,

6) Uchwała Nr XXXVIII/334/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.11.2005 r.

Środki finansowe realizowane w poszczególnych latach:


Lata

2002

2003

2004

2005

2006

( 6 miesięcy )

wykonanie

420.000

407.924,11

734.721,95

721.165

633.090

Zadania zawarte w uchwałach zrealizowano w następujący sposób:


1. W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
▪ finansowano działania Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta "SAMBOR" - ( Dzień Trzeźwości, Pieszy Rajd Trzeźwościowy udział 400 osób, uliczny Bieg Trzeźwościowy udział 4025 uczestników, spotkania profilaktyczno – edukacyjne z młodzieżą udział 3900 uczniów, obozy rehabilitacyjne udział 250 osób),

▪ przeprowadzano szkolenia specjalistyczne różnych grup zawodowych ( pedagodzy, nauczyciele, pracownicy Policji, pracownicy MOPS, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kuratorzy, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych ) w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, pomocy ofiarom przemocy, szkolenia dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom alkoholików oraz szkolenia w zakresie prowadzenia klubów młodzieżowych,
rok

2002

2003

2004

2005

2006

( 6 miesięcy )

Liczba biorących udział w szkoleniach

86

35

----------

3

-------------

▪ zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne dla członków GKRPA, szkół, pedagogów oraz plakaty piśmiennicze do organizacji szkoleń,

▪ prowadzono punkt konsultacyjny, w którym:

- przyjęto 1016 wniosków o skierowanie osób nadużywających alkohol na leczenie odwykowe,

- przeprowadzono 890 rozmów ze świadkami i członkami rodzin zgłoszonych na leczenie, przeprowadzono także rozmowy motywujące do podjęcia działań leczniczych, terapeutycznych.

- skierowano 214 wniosków do sądu Rejonowego celem wydania postanowienia o leczeniu obowiązkowym u osób zakłócających ład i porządek publiczny po wpływem alkoholu,

- złożono zlecenia do lekarza biegłego celem orzeczenia stopnia uzależnienia, wykonano 210 opinii.
2. Udzielano rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą poprzez:
▪ kontynuację i finansowanie pracy świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka, obecnie na terenie miasta działa 6 świetlic prowadzonych przez: STKA "SAMBOR" prowadzi 3 świetlice: przy ul. Orzeszkowej 6, ul. Żwirki 49, ul. Pionierów; Caritas Diecezji Pelplińskiej prowadzi 2 świetlice środowiskowe: przy ul. Łaziennej i Rokickiej 1 oraz PKPS prowadzi 1 świetlicę przy ul. Kopernika.


rok

2002

2003

2004

2005

2006

( 6 miesięcy )

Liczba dzieci objęta opieką w świetlicach

152

208

209

204

177

▪ dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z grup ryzyka: dofinansowano koszty organizacji 3 wycieczek ( w Pieniny, do Chochołowa, Śladami Papieża – Jaszczurówka, Krzeptówki ) dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, pokryto koszty przejazdu do Ocypla na wypoczynek letni dzieci ze Wspólnoty Betlejem przy parafii Św. Józefa, dofinansowano obóz w miejscowości Olpuch zorganizowany przez Dętą Orkiestrę Harcerską ZHP, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kolonie w Damaszce , pokryto koszty dojazdu wychowanków Domu Dziecka na wypoczynek do miejscowości Kraków i wycieczki do Wieliczki, Rajd Trzeźwości dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych zorganizowany przez STKA SAMBOR oraz wypoczynek letni dla dzieci w Ocyplu, wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Nowęciny k. Łeby organizowany przez Stowarzyszenie " Bliżej Rodziny ", wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Lubiszewie zorganizowany przez ZHP, wypoczynek letni dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ul. Rokickiej zorganizowany przez Caritas w Przebrnie, UKS Piątka zorganizował wypoczynek letni "Lato na piątkę" na terenie miasta Tczewa i obóz szkoleniowy w mieście Krokowa, dofinansowano koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez TMK Pomorze w miejscowości Gardeja k. Kwidzyna.


Liczba dzieci objętych wypoczynkiem letnim:


rok

2002

2003

2004

2005

2006

Liczba dzieci

758

714

937

1277

oqkoło 4003. Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla młodzieży poprzez:
▪ organizowanie i prowadzenie dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i Rad pedagogicznych takich jak: "Elementarz", "Spójrz inaczej", "Alkohol i narkotyki", "Wpływ alkoholu na kierowcę", "Mechanizm Uzależnień",

▪ udział w oglądaniu spektakli poruszających problematykę uzależnienia od alkoholu: "Żyj Danielu", "Zabawa w przemoc", "Bezpieczna szkoła", "Bezpieczny dom", "Pomóż mi", "Dzieci z Dworca ZOO", "Idź, zapytaj Alice", "Jak na to patrzę", "Żyj i baw się po trzeźwemu", "Zgubne sumienie", "CHRITIANE F", "Stracone lata", "Samotność", "Żółw Zorba kontra Mitakis", "Kolacja dla głupca", "Tango", "W pogoni za szczęściem", "Niemy krzyk", "Zamknięci w sobie", spektakle obejrzało ok. 5200 uczniów,

▪ przeprowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Radość bez alkoholu", "Wakacje bez ryzyka", "Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony", "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Mnie to nie kręci",

▪ przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży pod nazwą "Spójrz inaczej",

▪ organizowanie sejmików na temat "Stop przemocy", "Razem przeciw przemocy",

▪organizowanie festynów, imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod hasłem "Zdrowe życie bez nałogów", "Alkohol kradnie wolność", "Dzieci bawią się bez używek", "Sport ucieczką od nałogów",

▪współorganizowanie Święta Młodzieży pod hasłem "Jestem przeciw", "Alkohol kradnie wolność", "Człowiek silniejszy niż nałóg",

▪rozpisanie konkursu na działania profilaktyczne wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych pora ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu sportowego szkołom, które wykazały się dużą aktywnością w organizowaniu imprez,
rok

2002

2003

2004

2005

2006

Kwota wydana na sprzęt sportowy

1.500

---------

13.724,87

9.344,01

---------

▪ kontynuacja i dofinansowanie Klubu Młodzieżowego "Przystań" przy Al. Solidarności oraz kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień "OKNO".


3.Wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez :

▪współpracę z instytucjami i osobami , takimi jak : Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, Policja, Tczewskie Centrum Kultury, Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki, z nauczycielami, dyrekcjami szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych, punktem konsultacyjnym "Okno", Młodzieżową Radą Miasta, Stowarzyszeniem Terapii i Profilaktyki Szkolnej Przemiana,

▪dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli szkół podstawowych m. Tczewa ( zajęcia sportowe, artystyczne, teatralne i inne ),

▪ współfinansowanie działalności instytucji i stowarzyszeń realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych takich jak: Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta "SAMBOR", Caritas, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Środowiskowy Hufiec Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej "Przemiana", Uczniowski Klub Sportowy "Victoria", Stowarzyszenie "Nowa Generacja", Stowarzyszenie "Bliżej Rodziny", Stowarzyszenie Brydża Sportowego "TREFL".


4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

▪ skontrolowano 708 placówek sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały RM oraz dokonano wizji lokalnej i zaopiniowano 500 wniosków właścicieli placówek handlowych ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

▪ odbyły się 52 spotkania robocze członków GKRPA,

▪ na bieżąco inicjowano i koordynowano wykonanie założeń gminnego programu,

▪ zorganizowano 8 spotkań z wychowawcami świetlic w celu wymiany doświadczeń i planów wspólnych działań,

▪ zorganizowano spotkanie z pedagogami i dyrektorami szkół ds. wychowawczych w celu omówienia działań profilaktycznych na terenie szkół,

▪ zainicjowano "Tydzień profilaktyki" w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,

▪ współudział w organizacji Święta Młodzieży,

▪ współpracowano z prasą lokalną, w której ukazywały się informacje na temat działań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

( Panorama Miasta, Dziennik Bałtycki, Gazeta Tczewska, Tygodnik Tczewski, Głos Wybrzeża).3.2. Zadania zlecone i powierzone
Obok zadań własnych w okresie bieżącej kadencji realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z przepisów szczególnych oraz zadań powierzonych wynikających z zawartych porozumień .
3.2.1. Akta stanu cywilnego
Zadania te obejmowały rejestrację zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, wynikających z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W latach 2002-2006 zarejestrowano w księgach stanu cywilnego akty :
Rok

Urodzenia

Małżeństwa

Zgony

Ogółem

2002

1074

417

657

2148

2003

1073

417

556

2046

2004

1043

404

608

2055

2005

1121

439

690

2250

do końca czerwca 2006

587

205

340

1132

łącznie

4898

1882

2851

9631

Z dniem 1 maja 2005 roku kompetencje Starosty w zakresie orzekania o zmianie imion i nazwisk zostały przekazane Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2005r. wydano 31 decyzji o zmianie imion i nazwisk.

Do końca czerwca 2006r. – wydano 16 decyzji.


Załatwiano sprawy konsularne związane z wydawaniem zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami RP, wydano 312 decyzji dot. transkrypcji aktów oraz 673 dot. poprawy błędów pisarskich, skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, odtworzenia treści aktu. Ponadto w okresie tym wydano 1322 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oraz zaświadczeń konkordatowych.. W okresie bieżącej kadencji wpisano na podstawie orzeczeń sądowych , oświadczeń woli i decyzji administracyjnych( wzmianki o rozwodach, przysposobieniach i uznaniach dzieci, ustaleniu brzmienia i pisowni imion i nazwisk ponad 1820 wzmianek w aktach stanu cywilnego.

Organizowano uroczystości jubileuszowe związane z rocznicami pożycia małżeńskiego. Takich uroczystości zorganizowano 116.

Urząd Stanu Cywilnego w Tczewie przechowuje księgi stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów z terenu powiatu i miasta Tczewa od 1906 roku, a także akta zbiorcze do ksiąg sporządzonych dla miasta i gminy Tczew od 1946 r. Co roku stuletnie księgi przekazywane są do Archiwum Państwowego w Gdańsku.

3.2.2. Sprawy obywatelskie
Zadania te obejmują realizację zagadnień wynikających z ustaw:

- o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

- o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

- zgromadzeń i zbiórek publicznych,

- o działalności gospodarczej.


 • W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

W okresie bieżącej kadencji przyjęto :


- 35491 wniosków o wydanie dowodów osobistych i tyleż wydano dowodów osobistych,

- 1875 zgłoszeń o utracie dowodów osobistych i tyle samo wydano zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.


Ponadto wydano 2486 zaświadczeń i kserokopii z akt dowodowo-osobowych, o które zwracała się Policja i osoby fizyczne.

Do innych urzędów na terenie kraju wysłano 13426 teczek dowodów osobistych z archiwum dowodowego.


W sprawach meldunkowych dokonano 17727 czynności meldunkowych polegających na dokonaniu zameldowania osób na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowania z pobytu stałego, w tym:

zameldowanie na pobyt stały - 9175,

„ „ czasowy - 4818,

wymeldowanie z pobytu stałego - 3734 osób.


Przepracowano akta stanu cywilnego ogółem - 7734

w tym: - urodzeń - 2814

- małżeństw - 2616

- zgonów - 2304

Wydano 5682 zaświadczeń w sprawach meldunkowych.
Udzielono 6163 pisemnych poświadczeń informacji danych osobowych i adresowych, o które występowały organy administracji państwowej (sądy, prokuratura, urzędy skarbowe, itp,) oraz inne instytucje i osoby fizyczne.
Sporządzono 65 wykazów (wydruków) dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla potrzeb szkół i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu tut. urzędu oraz w dokonano 10 aktualizacji dla potrzeb występujących szkół.
Wydano 734 zaświadczeń o prawie do głosowania.

Ponadto wykonano prace związane z przeprowadzonymi wyborami (sporządzanie spisów wyborców i ich aktualizacja):
 • do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta (27.10.2002r),

 • Narodowego Spisu Powszechnego (21.05 – 8.06.2002r.)

 • Referendum Ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dot. Przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej(7-8.06.2003r.),

 • posłów do Parlamentu Europjskiego (13.06.2004r.),

 • Sejmu i Senatu RP ( 25.09.2005r.),

 • Prezydenta RP (I i II tura 9 i 23.10.2005r).

Na bieżąco prowadzona jest aktualizacja bazy ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotecznym i informatycznym. Po przeprowadzonej kontroli zadań z zakresu ewidencji ludności przez Wojewodę Pomorskiego w Gdańsku rozpoczęto aktualizację bazy ELUD wg ulic.
 • W zakresie spraw wojskowych i obronnych:

Corocznie na przełomie miesiąca lutego i kwietnia wydział przygotowuje i uczestniczy w przeprowadzeniu poboru wojskowego.

W miesiącu październiku każdego roku przeprowadzano rejestrację przedpoborowych mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończyli 18 lat.

Osoby, które nie stawiły się na rejestrację przedpoborowych i do poboru zostały wpisane do wykazu osób o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

W stosunku do osób, co do których ustalono, że nie zamieszkują pod adresem zameldowania, wszczęto postępowanie o wymeldowanie.

Dokonano aktualizacji dokumentacji dot. akcji kurierskiej. Na bieżąco wydawano decyzje administracyjne w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, wypłaty należności z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, uznania żołnierza( poborowego) za jedynego opiekuna.

W ramach akcji kurierskiej przeprowadzono 2 treningi, w tym 1 ze szkoleniem.

Poniżej zestawienie tabelaryczne ilości wykonanych zadań
Lp.

Zadanie

Rok

Razem

2002

2003

2004

2005

2006

m-ce I-VI

1

Dokonano czynności meldunkowych ogółem;

w tym dotyczyło spraw: • zameldowania na pob. stały

 • zameldowania na pob.czasowy

 • wymeldowania z pob. stałego

3526
1886

938


702

4300
2088

1314


898

4122
2258

1070


794

4048
2001

1102


945

1731
942

394


395

17727
9175

4818


3734


2

Przepracowano akta stanu cywilnego ogółem;

z tego:


 1. urodzeń

 • małżeństw

 1. zgonów

1711
635

548


528

1743

684


588

471


1761

648


609

504


1807

649


615

543


712
198

256


258

7734
2814

2616


2304

3

Zaświadczenia meldunkowe

1601

1340

1353

947

441

5682

4

Poświadczenia informacji danych osobowych i adresowych

1361

1019

1078

1697

1008

6163

5

Wykazy dzieci do szkół

9

9

17

20

10

65

6

Wydano zaświadczenia o prawie do głosowania

-

229

41

464

-

734

7

Wydano dowodów osobistych

4129

8402

9781

9218

3961

35491

8

Wysłano teczki dow. osob. do innych urzędów

3300

4656

3200

1601

669

13426

9

Przyjęto zgłoszeń o utracie dow.osob. i wydano zaświadczenia

372

375

415

418

295

1875

10

Inne zaświadczenia i udostępnianie danych z akt dowodów osobistych

403

608

569

619

287

2486

11

Wydano decyzji administracyjnych

2139

274

404

345

109

3271

12

Ogółem (wpłynęło) załatwiono spraw przez wydział

18551

22955

22741

21184

11666

94654


3.2.3. Pozostałe zadania
W ramach zadań zleconych oraz częściowo w zakresie zadań własnych realizowano sprawy związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

Wykaz zadań zrealizowanych w latach 2002-2006 obrazuje poniższa tabelka:Remonty, konserwacja i utrzymanie MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ (cmentarze, kwatery i groby wojenne oraz obeliski i tablice pamiątkowe) w latach 2002-2006

Rok

Planowana wysokość środków ogółem w tym:

Wykonanie

w zł

Wykorzystanie środków - wykonane prace

w zł

Środki wojewódzkie - zadania zlecone (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)

środki samorządowe (utrzymanie pozostałych miejsc pamięci narodowej: pomników, tablic, obelisków)

2002

12.000


12.000

 • 1.900 - Przygotowanie grobów i cmentarzy wojennych do rocznicy wybuchu II wojny światowej tj. do dnia 1 września br. (oczyszczenie pomników, nasadzenia i wystrój kwiatowy oraz postawienie zniczy)

 • 3.000 - Czyszczenie płyt nagrobkowych i porządkowanie mogił na cmentarzach wojennych oraz wystrój świąteczny na Dzień Zmarłych

 • 1064 - Odnowienie liternictwa - nazwisk żołnierzy na grobach i cmentarzach wojennych

 • 536 - Wykonanie tablicy na cmentarzu żołnierzy radzieckich

 • 500 - Uprzątnięcie grobów i cmentarzy wojennych z wystroju świątecznego

 • 854 - Wykonanie granitowej tablicy pamiątkowej o treści: „ 1939-1942 MIEJSCE OBOZU PRZEJŚCIOWEGO” na budynku Muzeum Wisły (po kradzieży w maju br. poprzedniej, wykonanej z brązu)

 • 1.420 - Obsadzenie i ustawienie 2 szt. skrzyń drewnianych o wym. 50 x 50 cm oraz 2 kpl. skrzyń z kratkami o wym. 100 x 120 cm przy tablicy pamiątkowej, umieszczonej na budynku Biblioteki od strony ul. Kościuszki

 • 1.990 - Montaż płotków metalowych wokół nasadzeń trwałych przy pomniku Ofiar terroru stalinowskiego, naprawa murków kamiennych, okolicznościowy wystrój na uroczystości rocznicowe „Agresji sowieckiej na Polskę”, które odbędą się w dn. 22 września br.

 • 736 - Wykonanie granitowej tablicy pamiątkowej przy pomniku Patriotów

7.000

5.000

2003

10.000


10.000
 • 1.800 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne 3 szt. drzew na Cmentarzu Austriackim - metodą alpinistyczną

 • 1.017,57 - wykonanie dodatkowych prac konserwacyjno - remontowych na cmentarzu żołnierzy radzieckich (naprawy uszkodzeń słupków lastrykowych) dodatkowy wystrój świąteczny na grobach i cmentarzach wojennych

 • 200 - wykonanie nazwiska żołnierza wpisanego do ewidencji w 2003 roku na istniejącej tablicy na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich

 • 1.982,43 - wykonanie dodatkowych prac związanych z wystrojem świątecznym na grobach i cmentarzach wojennych oraz przygotowanie do obchodów rocznicowych (kwota wystawionej faktury w wys. 2.030,86 zł płatna z zadań zleconych w wys. 1.982,43 zł , pozostała kwota w wys. 48,43 zł ze środków budżetu miejskiego)

 • 1.200 - koszt Urzędu Miejskiego za wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej 60 rocznicy BITWY POD LENINO, refundacja w wys. 500 zł Starostwa Powiatowego - całkowity koszt tablicy 1.700 zł

 • 1.374,95 - wykonanie dodatkowych prac konserwacyjno-remontowych przy tablicy na ścianie budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz dodatkowy wystrój świąteczny i rocznicowy przy tablicach, pomnikach, obeliskach

 • 2.376,62 - wykonanie wymiany tablicy pamiątkowej z nazwiskami poległych harcerzy na obelisku w Parku Miejskim w Tczewie (zarysowania i pęknięcia tablicy, starte częściowo litery) - 1.374,95


5.0005.000


2004

10.000


9.991,23
 • Odtworzenie ozdobnej kraty stalowej wraz z jej montażem przy Pomniku w Parku Miejskim - 1.146,80 zł

 • Zakup 7 szt. wiązanek kwiatów na uroczystość wręczenia medali “Opiekun miejsc pamięci narodowej” - 245,00 zł

 • Odtworzenie liternictwa na tablicy pamiątkowej – Pomnik zbiorowej mogiły Obywateli Miasta i Powiatu na cmentarzu przy ul. 30 Stycznia - 244,00 zł

 • Malowanie ogrodzenia oraz czyszczenie pomnika na cmentarzu Austriackim - 6.255,43 zł

 • Wysady krzewów ozdobnych na Cmentarzu Austriackim oraz miejscu pamięci przy ul. Jana z Kolna oraz konserwacja (woskowanie) oczyszczonego pomnika na Cmentarzu Austriackim - 2.099,99 zł

5.000

5.000


2005


10.00010.000
 • 4.000 - wykonanie tablicy pamiątkowej - z okazji 100-lecia ZNP-upamiętniającej Tajną Organizację Nauczycielską działającą na terenie miasta i ziemi tczewskiej w latach 1939-1945

 • 150 - Zakup wiązanek kwiatów na uroczystość wręczenia medali “Opiekun miejsc pamięci narodowej”

 • 5.419,35 – wykonanie tynków na murku ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Austriackich

 • 430,65 – wykonanie wysady krzewów z bukszpanu od lewej zewnętrznej strony muru ogrodzenia Cmentarza Austriackiego

4.000

6.000

2006


24.000

wg stanu na dzień

( 7.09.2006):

19 767,98

 • 354 - wykonanie projektu pomnika żołnierzy z lat 20-tych

 • 893,94 – wykonanie oznakowania nazwy „Skweru Weteranów II wojny światowej” na dwuramiennej i dwustronnej tabliczce umieszczonej na słupku

 • 3 600 – wykonanie ekshumacji z sześciu grobów szczątków żołnierzy „Błękitnej Armii” z lat 20-tych , demontaż i wywiezienie 6 szt starych pomników z 9 grobów, dostarczenie skrzynki na szczątki

 • 13 520,04 – wykonanie nowego pomnika poległych żołnierzy „Błękitnej Armii” zlokalizowanego na Cmentarzu przy ul. 30 stycznia

 • 1 400 – utwardzenie dojścia do miejsca pamięci – pomnika żołnierzy „Błękitnej Armii”
4.000

przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

20.000

Środki z budżetu miejskiegoPonadto realizowano zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.
Zadania obrony cywilnej w okresie trwania IV kadencji samorządu terytorialnego ( w latach 2002-2006) realizowano w oparciu o Wytyczne i Zarządzenia Wojewody Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej na szczeblu miast i gmin województwa pomorskiego, Wytyczne i Zarządzenia Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta, Zarządzenia Starosty Tczewskiego oraz zgodnie z planami działań obrony cywilnej w mieście Tczewie.

Zasadniczymi kierunkami działania były :

- realizacja przedsięwzięć mających na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym,

- uporządkowanie zasad kierowania i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń ludności i środowiska naturalnego,

- współpraca z samorządem powiatowym i podległymi jednostki organizacyjnymi, a także współdziałanie z jednostką wojskową i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań ochrony ludności,

- uaktualnianie Planów Obrony Cywilnej i dostosowanie ich treści do realnych możliwości,

- wypracowanie zasad obiegu informacji w sytuacji kryzysowej.
w zakresie monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania :
- opracowano Zarządzenia Szefa OC Miasta do prowadzenia treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz opracowano dokumentację do przeprowadzenia szkoleń i treningów SWA,

- corocznie przeprowadzano treningi i ćwiczenia SWA,

- włączono w system alarmowy syrenę PKP Cargo – Przewozy Towarowe w Zajączkowi Tczewskim,

- dokonano zmiany lokalizacji syreny alarmowej z budynku przy ulicy Gdańskiej do Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Gdańskiej,

- uaktualniano dane o Toksycznych Środkach Przemysłowych oraz Niebezpiecznych Substancjach Chemicznych,

- uaktualniano dokumentację obiektów gospodarki żywnościowej podlegającej ochronie przez skażeniami oraz dokumentację w zakresie likwidacji skażeń,

- dokonywano przeglądu i konserwacji urządzeń.
w zakresie planowania cywilnego, szkolenia i popularyzacji obrony cywilnej:
- opracowywano wytyczne i zarządzenia Szefa OC Miasta do realizacji zadań obrony cywilnej w mieście Tczewie,

- corocznie opracowywano kalendarzowe plany działania OC Miasta,

- powołano Miejski Zespół Reagowania oraz utworzono Miejskie Centrum Reagowania na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- uczestniczono w ćwiczeniach praktycznych prowadzonych w zakładach pracy oraz placówkach oświatowych,

- dokonano aktualizacji „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Tczewa”,

- opracowano nową dokumentację Stałego Dyżuru UM w Tczewie i corocznie ją aktualizowano,

- współuczestniczono w opracowaniu Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta Tczewa,

- współuczestniczono w opracowaniu Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miejskiej Tczew ( powiat tczewski, województwo pomorskie) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

- dokonano reorganizacji oraz częściowej likwidacji formacji obrony cywilnej, dostosowując je dla potrzeb zakładów pracy,
w zakresie zabezpieczenia w wodę :
- uaktualniano na bieżąco plan zabezpieczenia w wodę w warunkach specjalnych oraz ewidencję awaryjnych ujęć wody,

- w okresach wiosennych i jesiennych dokonywano przeglądu awaryjnych studni publicznych,

- prowadzono bieżące kontrole utrzymania i konserwacji awaryjnych ujęć wody.
w zakresie kontroli :
- dokonywano przeglądu istniejących budowli ochronnych,

- sprawdzano stan utrzymania awaryjnych ujęć wody,

- przeprowadzano kontrole magazynów sprzętu OC i pozostałej dokumentacji dot. spraw obrony cywilnej w zakładach pracy i jednostkach organizacyjnych

IV. Strategia
Rada Miejska w Tczewie uchwałą XXXIV/366/2002 z dnia 30 stycznia 2002 roku zatwierdziła „Program Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa na lata 2003-2015”.
Strategia skład się z 3 domen strategicznych:


 1. ROZWÓJ GOSPODARCZY TCZEWA W OPARCIU O SEKTOR MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ SPECJALNĄ STREFĘ EKONOMICZNA,

 2. POWRÓT TCZEWA NAD WISŁĘ,

 3. WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG ŚWIADCZONYCH MIESZKAŃCOM.

Każda domena zawiera cele strategiczne i operacyjne. Dokumentem zawierającym działania, które chcieliśmy zrealizować jest „Plan Realizacyjny Strategii”.

Strategia od momentu jej zatwierdzenia przeszła korekty, szczególnie w „Planie Realizacyjnym Strategii”.LP

Uchwała

Zmiany

Data

1

IX/75/2003

Zmiana nazw i numeracji celów strategicznych i operacyjnych, powstał „Plan Operacyjny Realizacji Strategii miasta Tczewa na lata 2003-2006”

29 maja

2003


2

XIX/183/2004


Aktualizacja „Planu Operacyjnego Realizacji Strategii miasta Tczewa na lata 2003-2006”

29 kwietnia 2004

3

XXIV/229/2004

Aktualizacja „Planu Operacyjnego Realizacji Strategii miasta Tczewa na lata 2003-2006”

30 września 2004

4

XXX/277/2005

Zmiana nazw i numeracji celów strategicznych i operacyjnych, uchylono „Plan Operacyjny Realizacji Strategii miasta Tczewa na lata 2003-2006”, który został zastąpiony szeregiem planów cząstkowych

31 marca 2005

Zgodnie z planem realizacyjnym na lata 2003 – 2006 w poszczególnych domenach zrealizowano lub podjęto następujące działania:


Domena I

Rozwój gospodarczy Tczewa w oparciu o sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz specjalną strefę ekonomiczną
2002-2003

- starania o utrzymanie placówki Urzędu Celnego w Tczewie

- działania reprezentanta miasta w Radzie Nadzorczej SSE

- szkolenia realizowane permanentnie przez CED

- nowa oferta szkół: mechatronika, mechaniczne techniki wytwarzania, chemiczne badanie środowiska, zarządzanie informacją

- udział w opiniotwórczych spotkaniach dotyczących powstania zjazdy z autostrady A1 w Stanisławiu

- udział w opiniotwórczych spotkaniach dotyczących powstania mostu na Wiśle w Opaleniu

- udzielenie kilku poręczeń firmom tczewskim przez Wojewódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych

- podjęto próby nad projektami misji gospodarczych w Kursku i Birżai

- wydano nowy szczegółowy plan miasta

- przyjęto projekt uchwały w zakresie programowych ulg od podatku od nieruchomości

- przystawiono do prac nad projektem „Samorządowa sieć wsparcia mśp miast Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Tczew”

- zmodernizowano ulice: Traugutta, Saperska (etap II), Sadowa (część), Wyzwolenia (etap II), zrealizowano nowe: Szewczyka Dratewki, Andersena

- przegotowano dokumentację dróg na oś. Piotrowo, kontynuowano uzbrojenie

- ukazały się przekrojowe publikacje o mieście w prasie o zasięgu krajowym

- publikacja folderu „Tczew w liczbach”


2004-2005

- wspierano działania strefy ekonomicznej w pozyskiwaniu inwestorów

- w ramach projektu „wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej Euroregionu Bałtyk w Unii Europejskiej w oparciu o współpracę z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą” wzięto udział w misji gospodarczej w Kłajpedzie i Kaliningradzie

- wspierano działania lobbystyczne w staraniach o budowę autostrady A1

- wykonano skrzyżowanie Alei Kociewskiej z drogą krajową nr 1

- zmodernizowano ul. Przemysława II, Portowców, Wiślaną, Czerwonego Kapturka

- zmodernizowano most na ul Traugutta

- powstała koncepcja „Kociewskiego kompleksu aktywnego wypoczynku – Kanonka” z rozbudową basenu, halą sportową i adaptacją lokomotywowni

- powstały koncepcje komunikacyjnego węzła integracyjnego

- wykonano modernizację murów obronnych przy ul. Rybackiej i pasażu przy ul. Lecha

- wykonano dodatkowe ukwiecenie pl. Hallera i ul. Kaszubskiej

- rozpoczęto wykonanie skate parku na terenie TCSiT

- wykonano miasteczko ruchu na terenie boisk gimnazjum nr 3

- powołano zespół ds. zagospodarowania plantów miejskich wokół murów obronnych miasta lokacyjnego


Domena II

Powrót Tczewa nad Wisłę
2002-2003

- zapoczątkowano prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

- przejęto działek pod ulice

- zmodernizowano chodniki i część nawierzchni odcinka ul. Chopina

- wykonano oświetlenie, zasilanie energetyczne, część nawierzchni, odwodnienie i wodociąg na Bulwarze nad Wisłą

- doposażono Tczewskie Dom Kultury: oświetlenie, akustyka, zieleń w parku

- współpracowano ze Związkiem Miast Nadwiślańskich” w projekcie „Seed Money”

- Związek Miast Nadwiślańskich dofinansował Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej

- w zakresie współpracy z dzielnicą Londynu Barking & Dagenham oraz miastem Werder – Hawel – zwyczajowe kontakty, Werder – Hawel brało udział w pracach nad projektem „Seed Money”
2004-2005

- wydano folder „Tczewska Trasa Turystyczna”

- zainstalowano tablice informacyjne przy obiektach zabytkowych

- wyeksponowano poprzez iluminację wieże ciśnień i wiatrak

- przygotowano trzy projekty do aplikowania do funduszy strukturalnych Unii europejskiej: „Rewitalizacja staromiejskiego obszaru nadwiślańskiego w Tczewie”, „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w obszarze nadwiślańskim w Tczewie”, „Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie”

- miasto uczestniczy w stowarzyszeniu „Forum Rewitalizacji”

- kontynuowane były prace w ramach programu Seed Money
Domena III

Wysoka jakość usług świadczonych mieszkańcom
2002-2003

- cotygodniowe serwisy informacyjne dla mediów

- comiesięczne nagrania materiałów dla telewizji regionalnej

- zamontowanie kamer na Starym Mieście i Osiedlu Suchostrzygi oraz na terenie TCSiT

- powstanie Centrum Aktywności Lokalnej

- powstanie Tczewskiego Forum Inicjatyw Społecznych

- przygotowanie studium wykonalności na Zakład Utylizacji Odpadów Stałych

- zagospodarowanie terenów zielonych – ul Stanisławskiego, H.Hass, Kanału Młyńskiego, Piotrowa, ul. Frycza Modrzejewskiego/Broniewskiego

- zapoczątkowanie prac estetyzacji miasta w tym iluminacji świątecznych

- wykonanie kapitalnego remontu części amfiteatru

- budowa budynku komunalnego

- coroczne badania rynku pracy prowadzone przez CED

- współpraca dyrektorów szkół z PUP i CED

- stałe kontakty CED z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami, w tym w szczególności analiza i projektowanie praktyk zawodowych2004-2005

- wspieranie ruchu Betania

- w CED wprowadzono kuratoryjny program aplikowania projektów w zakresie oświaty do instytucji finansujących i utworzono klasę ogólnokształcącą dla bezrobotnych dorosłych na bazie ukończonej szkoły podstawowej

- udostępniono mieszkańcom okresowo, nieodpłatnie usługę Rtg klatki piersiowej, badanie mammograficzne i badanie wad postawy dzieci

- zakończono prace modernizacyjne w amfiteatrze (siedziska, oświetlenie sceny i widowni, umocnienie skarp, zasilanie w energię elektryczną)

- rozpoczęto akcję „Lato w Amfiteatrze”

- wykonano trzy place zabaw

- Spółka Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowała i zasiedliła budynki mieszkalne

- dla poprawy estetycznego wizerunku miasta zagospodarowano nieużytki pomiędzy ul. H.Hass a Kanałem Młyńskim

- uporządkowano teren pomiędzy ul. Piotrowo, Kubusia Puchatka i Jagiellońską i przy ul. Prostej także 6 ha terenu pomiędzy ul. Ogrodową i Stocznią

- oczyszczono brzegi ośmiu stawów miejskich

- opracowano dokumentacje „regionalnego Systemu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast: Tczew, Pruszcz Gdański, Malbork i powiatów: gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego i malborskiego”

- zaczęto pracę nad budową kolektora sanitarnego „A1” od ul Sambora wzdłuż Wisły do oś. Czyżykowo i dalej do oś. Górki

- zrealizowano projekt „Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał atrakcyjności w euroregionie Bałtyk”


Koniec 2005 roku był początkiem prac nad nowelizacją Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa na lata 2003-2015. Podczas spotkania Rady Programowej Strategii w dniu 28 grudnia 2005 r. ustalono, iż zmiany w zapisach strategii dokona Rada Programowa Strategii na podstawie propozycji opracowanej przez zespół/s strategii.

Na decyzję o nowelizacji strategii wpłynęła zmiana Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz powstanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oba dokumenty w znacznym stopniu wpływają na działania prorozwojowe Województwa Pomorskiego.

Spotkania Rady Programowej Strategii miały charakter roboczy. W celu większego zaangażowania przygotowano dla jej członków ankietę , w której zadano pytania dot. między innymi inwestycji miejskich, programów rozwojowych miasta oraz promocji. Podczas 4 spotkań przedyskutowano nową formułę strategii. Aktualna wersja Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa została przyjęta przez Radę Miejską w Tczewie uchwałą Nr XL/408/2006 w dniu 29 czerwca 2006r.
V. W N I O S K I
W zakresie gospodarki komunalnej :


 1. budowa Regionalnego Systemu utylizacji odpadów, w tym Zakładu Utylizacji Odpadów w Tczewie,

 2. modernizacja Parku Miejskiego,

 3. tworzenie nowych terenów zielonych,

 4. przeprowadzenie remontów skwerów i terenów parkowych : Kopernika i przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

 5. połączenie monitoringu wizyjnego na osiedlu Suchostrzygi i Starym Mieście, przygotowanie głównego centrum sterowania i kontroli,

 6. oświetlenie obiektów zabytkowych,

 7. modernizacja oświetlenia miasta,

 8. budowa nowych wylotów wód deszczowych do Wisły,

 9. dalszy etap zagospodarowania Niecki Czyżykowo,

 10. eliminowanie źródeł zanieczyszcaenia atmosfery poprzez kontynuowanie procesu likwidacji lokalnych kotłowni węglowych,


W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym :

1) kontynuacja sprzedaży lokali mieszkalnych,   1. kontynuacja sprzedaży z bonifikatą 99% działek będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników działek – spółdzielni mieszkaniowych, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

   2. dalsze prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz podziałem nieruchomości.


W zakresie inwestycji i remontów:
1) opracowanie i realizacja projektu „Regionalny Węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie zintegrowany z aglomeracją Trójmiasta”,

2) modernizacja układu komunikacyjnego na odcinku od węzła w Stanisławiu do Mostu Tczewskiego (połączenia z droga krajową nr 7) w tym wiadukt ul. Wojska Polskiego,

3) modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „śródmiejskiej” – ul. Pomorska, Mostowa, Sobieskiego, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Al. Kociewska , Gdańska ,

4) modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „podmiejskiej” – ul. Armii Krajowej, Malinowska, Szkolna, Czatkowska, 1 Maja ( w tym wiadukt), Obrońców Westerplatte, rondo Piłsudskiego, 30 Stycznia ( w tym wiadukt), Nowoprzemysłowa, Al. Solidarności, Al. Kociewska, Jagiellońska, Armii Krajowej,

5) modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej „staromiejskiej”,

6) przebudowy i remonty istniejących sieci ulic miejskich , budowa ulic, budowa parkingów, ścieżek rowerowych i spacerowych,

7) budowa budynków mieszkalnych z mieszkaniami komunalnymi,

8) budowa kociewskiego kompleksu aktywnego wypoczynku „Kanonka”,

9) modernizacja miejskiego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej,

10) uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe terenów przy ul. Czatkowskiej, na os. Witosa ,

11) kreowanie i wdrażanie programów i projektów podkreślających walory historyczne i krajobrazowe Tczewa.
W zakresie budownictwa mieszkaniowego i gospodarki mieszkaniowej :


 1. doprowadzenie do programowej budowy mieszkań socjalnych,

 2. realizacja rozwoju budownictwa komunalnego i określenie sposobów jego zwiększania dla rozwiązania problemu,

3) dążenie do zahamowania wzrostu stopnia zadłużenia czynszowego;

4) ułatwianie ludziom dokonywanie zamian według zasady ,,mniejsza rodzina

- mniejsze mieszkanie”.


W zakresie ładu, planowania przestrzennego i architektury :


 1. analiza funkcjonowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniająca wnioski inwestorów ,

 2. monitorowanie zmian w przestrzeni miejskiej po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związanego z tym rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej,

 3. rewitalizacja obszaru Starego Miasta zgodnie z uchwalonym programem,

 4. realizacja działań wynikających z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.W zakresie oświaty, kultury i kultury fizycznej :
1) opracowanie założeń polityki oświatowej na lata 2007-2010,

2) racjonalizacja sieci szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,

3) rozpatrzenie potrzeb w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej – niepubliczna placówka oferująca kształcenie na poziomie podstawowym,

4) kontynuacja poprawy bazy oświatowej z uwzględnieniem budowy sal sportowych lekkiej konstrukcji przy szkołach miasta Tczewa,

5) odpowiednie zagospodarowanie i wyposażenie Centrum Wystawienniczo- Regionalnego Dolnej Wisły powstającego w remontowanym Muzeum Wisły,

6) dalsza modernizacja amfiteatru parku miejskiego – zadaszenie i rozbudowa części socjalnej.W zakresie pozyskiwania środków :


 1. kontynuacja międzynarodowych projektów partnerskich, związanych z kreowaniem polityki rozwoju miasta (realizacja projektów rozpoczętych, poszukiwanie zagadnień przysparzających wartości dodanej w inicjatywach europejskich jak dotychczas Interreg, URBAN, a kolejnym programowaniu 2007-2013 w ramach Europejskich Współpracy Terytorialnej),

 2. udział w programach regionalnych EFRR i własnych województwa pomorskiego,

 3. budowanie sieci współpracy w subregionie dla realizacji zadań wspólnych i uzyskania efektu synergii dla działań własnych,

 4. rozwijanie własnego programowania rozwoju miasta na bazie polityki regionalnej UE i państwa (zalecane stopniowanie programowania: strategia ogólna, programy cząstkowe, zawierające silny blok zadaniowy, umożliwiający udział, w tym finansowy, w programach UE, krajowych, regionalnych),

 5. stałe podnoszenie kwalifikacji kadry administracji samorządowej w uwzględnieniem nauki języków obcych oraz stałe poszerzanie zespołów współpracujących przy realizacji projektów UE i innych o osoby pochodzące z różnych obszarów zadaniowych gminy.W zakresie zdrowia, profilaktyki i opieki społecznej:


 1. kontynuacja dofinansowania programów profilaktycznych,

 2. zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów,

 3. dostosowanie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

 4. zwiększenie kontraktu na poradnie specjalistyczne działające na terenie miasta Tczewa, w szczególności kardiologicznej i gastroenterologicznej oraz usługi rehabilitacyjne,

 5. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

 6. udzielanie rodzinom ( w których występują problemy alkoholowe ) pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,

 7. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 8. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi , w tym kontynuacja dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządoweW zakresie ładu i porządku publicznego:
1) kontynuowanie współpracy z Powiatową Komendą Policji w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego,

2) rozbudowa monitoringu,3) rozbudowa zintegrowanego systemu ratownictwa.

VI. Wykaz obowiązujących uchwał :
Pobieranie 1.58 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna