Miasta tczewa za okres kadencjiPobieranie 1.58 Mb.
Strona3/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Moje miasto bez odpadów

W latach 2002 - 2006 r. w czasie realizacji programu odzyskano i poddano recyklingowi: • 149.904 kg papieru,

 • 7.782 kg butelek po napojach typu PET

 • 287 kg puszek aluminiowych. 1. Recykling w mojej szkole

W latach 2003 - 2006 odzyskano poprzez program „Recykling

w mojej szkole” następujące ilości odpadów:


 • 1.832 kg zużytych baterii,

 • 1.400 szt. zużytych kartridży i tonerów do drukarek. 1. Konkurs Zakręcone – Odkręcone

W latach 2004 -2006 dzięki konkursowi „Zakręcone – Odkręcone”

odzyskano: 3.234 kg plastikowych nakrętek, czyli ponad 1.131 tys. szt.

 1. Drzewko za oponę

Podczas 2 edycji akcji zebrano ok. 4 ton opon z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. 1. Sprzątanie Świata

W latach 2002 – 2005 poprzez akcje „Sprzątanie Świata” zebrano

łącznie:

 1. Selektywna zbiórka odpadów

W latach 2002 – I półrocze 2006 w wyniku współdziałania: • SIT-y Sp. z o.o. Tczew

 • ZUOS-u Sp. z o.o. Tczew

 • Punktu Skupu Surowców Wtórnych w Tczewie, ul. Czyżykowska 1

 • Pracowni Edukacji Ekologicznej UM

Odzyskano 1.042,3 tony selektywnie zebranych odpadów.


Poniższa tabela przedstawia ilość odzyskanych selektywnie odpadów na terenie Tczewa

w latach 2002 – I półrocze 2006Rodzaj odzyskanego odpadu

Masa odzyskanych odpadów (Mg)

Razem

2002

2003

2004

2005

2006

(I pół.)

Żelazo i stal
98,03

114,6

165,66

49,4

427,69

Tworzywa sztuczne

15,459

23,631

23,105

97,3

64,622

224,117

Papier i tektura

24,752

36,479

45,427

49,1

21,955

177,713

Szkło

5,36

6,85

6,21

27,43

1,56

47,41

Drewno

0

25,25

16,64

13,1

2,5

57,49

Pióra

0

2,35

7,73

6,79

1,7

18,57

Aluminium

0

30,53

13,172

3,6

2,743

50,045

Opony

0

3,95

6,05

2

0

12

Baterie

0

0,055

0,846

0,464

0,467

1,832

Farmaceutyki

0,0728

0,252

0,079

0,106

0

0,5098

Odpady zmieszane

17,74

2,14

3,41

1,61

0

24,9

Kartridże (szt.)

0

426

793

181

0

1400

Razem

63,4

229,5

237,3

367,2

144,9

1.042,3

Od momentu wprowadzenia w 2002 roku na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów, ilość odzyskiwanych odpadów, z których znaczna ilość może być powtórnie wykorzystana – systematycznie wzrasta. Poniższy wykres obrazuje masę odzyskanych selektywnie odpadów w latach 2002 – 2005 na terenie Tczewa :

Morfologia odzyskanych selektywnie odpadów w latach 2002–2005 na terenie Tczewa

3.1.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę
a) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

Dostawą energii elektrycznej na potrzeby Miasta zajmuje się Koncern ENERGA SA . W okresie IV Kadencji Samorządu Tczewa zużycie energii elektrycznej przedstawiało się następująco :
Lp

ZUŻYCIE ENERGII

2002

kWh

2003

kWh

2004

kWh

2005

kWh

2006

I półrocze [kWh]

1.


Zużycie ogółem

94762000

96000000

92189812

97451840

49725920

2.

Gospodarstwa

domowe


58432000

57600200

60817134

63838360

32919180

3.

Cele

przemysłowe36330000

38399800

31372677

33613480

16806740

W tych latach zrealizowane były zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych : • Rok 2002 - linie kablowe 0,4 kW - 1,529 km

- stacje transformatorowe - 3 szt


 • Rok 2003 - linie kablowe 0,4 kV - 0,983 km

- linia kablowa 15 kV - 0,190 km

- stacje transformatorowe - 2 szt

- przyłącza elektryczne - 10 szt


 • Rok 2004 - linie kablowe 0,4 kV - 0,843 km

- linia kablowa 15 kV - 0,930 km

- stacje transformatorowe - 3 szt.

- przyłącza elektryczne - 25 szt.


 • Rok 2005 - linie kablowe 0,4 kV - 1,072 km

- linia kablowa 15 kV - 0,835 km

- stacje transformatorowe - 5 szt.

- przyłącza elektryczne - 43 szt.


 • Rok 2006 - linie kablowe 0,4 kV - 0,436 km

I półrocze - linia kablowa 15 kV - 0,335 km

- stacje transformatorowe - 1 szt.

- przyłącza elektryczne - 11 szt.

Oświetlenie miasta
Parametry dotyczące oświetlenia Miasta przedstawia poniższa tabela


Lp.
2002

2003

2004

2005

2006

I półrocze.

1.

Punkty świetlne (szt)

3766

3876

3995

4115

4242

2.

Zużyta energia (kWh)

2215647

2140518

2018340

2074783

1038399

3.

Koszt energii (zł)

604000

761001,3

882000

870000

329303

4.

Konserwacja

eksploatacja (zł)571000

42450,60

356488

43128,96

235200


Uwaga: Do roku 2004 koszt energii elektrycznej oraz konserwacji był proporcjonalnie refundowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki dla ulic które nie są miejskimi.
Wykonanie zadania w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulic


 • Rok. 2002 - 5 zadań koszt - 450938,39 zł

 • Rok 2003 - 3 zadania koszt - 42861,67 zł

 • Rok 2004 - 7 zadań koszt - 224176,01 zł

 • Rok 2005 - 6 zadań koszt - 246502,00 zł

 • Rok 2006

(I półrocze) – 1 zadanie koszt – 32700,00zł

b) w zakresie dostaw gazu ziemnego
Dystrybutorem gazu jest Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o., Rozdzielnia Gazu w Tczewie.
W okresie kadencji 2002-2006 dostawy gazu przedstawiały się następująco:


Lp.

Rodzaj sprzedaży

2002

2003

2004

2005

2006

I półrocze

1.

Dla odbiorców komunalnych

7916401

7848312

7702084

13618778

6810480

2.

Dla odbiorców przemysłowych

11261134

10985594

5612641

6669750

3348975

Razem

19177535

18833

13314725

20288528

10159455

W poszczególnych latach na terenie miasta realizowane były zadania w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci gazowej:


Rok 2002

- na terenie miasta nie realizowano zadańRok 2003

- rozbudowa gazociągu na ul. Ceglarskiej, Głowackiego oraz Baczyńskiego
Rok 2004

- budowa gazociągu na ulicach: Obrońców Tczewa, Ceglarskiej, Baczyńskiego oraz Ks. Pasierba o łącznej długości 692 mRok 2005

-na terenie miasta wykonano rozbudowę sieci gazowej o łącznej długości 1662 m oraz nowe przyłącze gazowe w ilości 53 szt, o długości 452,5 mb.


Łączna długość sieci gazowej na terenie miasta wynosi 98,92 km oraz 3161 szt. przyłączy o długości 49,97 km .c) w zakresie dostaw ciepła , ciepłej wody oraz wielkości charakteryzujące ZEC
Produkcja ciepła i ciepłej wody prowadzona jest na terenie miasta przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Wielkości produkcji ciepła i ciepłej wody w poszczególnych latach wynosiła:


Lp.
2002

2003

2004

2005

2006

I półrocze

1.

Produkcja ciepła (GJ)

479643

484500

489980

491417

245808

2.

Łączna sprzedaż (GJ)

401600

403000

406000

404037

202018

3.

Zużycie na cele technologii i ogrzewania (GJ)

8890

8800

8776

10332

5228

Zużycie paliw przedstawiało się następująco :
Lp.

Kotłownia

Paliwo

Wartość zużycia

2002

2003

2004

2005

1.

KT-1601

Miał węglowy

2074,9

2185,6

2782,72

2469 T

2.

KT-1602

Miał węglowy

20914,7

20329,4

22118,5

21275 T

3.

KT-1702

Gaz

Olej opałowy1362458

26370


1356865

25740


1280466

16300


1249789 m3

2700 l


4.

Lokalne

Gaz

Olej opałowy158141

56674


157071

56582


153538

56331


149407 m3

53383 l


W poszczególnych latach realizowano zadania inwestycyjne i remontowe:
Lp.
2002

2003

2004

2005

1.

Zadania inwestycyjne (zł)

1800000

2000000

2452121

858482

2.

Plany remontowe (zł)

136262

2000000

121861

143358

3.

Długość sieci ciepłowniczej (km)

36,9

37,2

38,0

41,6d) w zakresie dostaw wody, odprowadzania ścieków oraz podstawowe wielkości charakteryzujące działalność ZWiK
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie miasta przedstawia się następująco:
- sieć wodociągowa


Lp.

Wyszczególnienie /km/

2002

2003

2004

2005

2006 I półrocze

1.

Magistrala przesyłowa

10,7

10,9

10,9

10,9

10,9

2.

Rozdzielcza sieć uliczna

102,6

104,2

106,01

108,09

108,09

3.

Podłączenia do budynków innych obiektów

37,9

38,2

38,94

39,89

39,89

Łączna długość sieci

151,2

153,3

155,84

158,88

158,88


- sieć kanalizacji sanitarnej


Lp

Wyszczególnienie /km/

2002

2003

2004

2005

2006 Ipółrocze

1.

Sieć kanalizacji sanitarnej /km/

98,3

103,6

108,5

109,17

109,17

2.

Podłączenie do budynków i innych obiektów

28,8

29,1

29,7

30,32

30,32

Łączna długość sieci

127,1

132,7

138,2

139,49

139,49

Produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

I półrocze

1.

Produkcja wody m3

3546000

3385000

3542000

3788948

1733497

2.

Sprzedaż wody ogółem

- gospodarstwa domowe m3

- strefa produkcji m3


3202000

2803000


399000

3116000

2696000


420000

2983000

2594000


389000

2940632

2465402


457230

1304788

1039218


265570

3.

Odbiór ścieków ogółem m3

- gospodarstwa domowe m3

- strefa produkcji m3


3669000

2683000


986000

3490000

2598000


892000

3384000

2528600


837589

3244410

2394157


850254

1378132

1021202


356930

ZWiK realizował następujące zadania inwestycyjne i remontowe:


Lp.

Nazwa zadania

2002

2003

2004

2005

2006

I półrocze

1.

Sieć wodociągowa

- ilość zadań (szt)

- długość (mb)

- koszt (zł)


4

1314,0167604,68

17

3261,6551369,62

11

1901,0546216,18

8

3136,0318600,26

2

236,050867,00

2.

Sieć sanitarna

- ilość zadań (szt)

- długość (mb)

- koszt (zł)


5

2086400262,24

13

2104,30472311,95

9

1881,0496326,56

9

1979,0373639,61

2

166,0307900,00

3.

Zadania remontowe

- ilość zadań (szt)

- koszt (zł)

14

869409,74


13

1048470,96


13

1079017,71


13

1169601,22


5

106726,004.

Stacje uzdatniania wody (zł)

686910,3

19721,38

310214,59

25541,22

-----------

5.

Oczyszczalnie ścieków (zł)

---------

144070,00

177311,95

109874,12

-----------

6.

Zakupy inwestycyjne (zł)

152094,85

508479,33

274600,27

541694,26

250167,00


3.1.5. Spółki kapitałowe z udziałem skarbu gminy
W okresie 2002 – 2006r. zbyto udziały Gminy Miejskiej Tczew w następujących spółkach:


 • w 2002 r. 15% udziałów w spółce „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. (należących do Gminy Miejskiej przed sprzedażą udziałów inwestorowi w 2001r.) przekazano nieodpłatnie pracownikom spółki,

 • w 2004r. sprzedano 33,2 % udziałów w spółce ZKM Connex Tczew.

W 2005r. rozpoczęto procedurę podziału spółki ZGM Sp. z o.o. poprzez wydzielenie majątku i włączenie go do majątku TTBS Sp. z o.o.

Obecny udział Gminy Miejskiej Tczew w spółkach kapitałowych oraz stan realizacji zobowiązań inwestorów, wynikających z umów sprzedaży udziałów w spółkach gminy, przedstawia poniższe zestawienie.


l.p.

spółka

rok rozpoczęcia działalności

rok ostatecznego zbycia udziałów

wartość udziałów gminy (zł)

stan na 30.06.2006 r.udział gminy w kapitale zakładowym (%) stan na 30.06.2006 r.

1


Stocznia Tczew Sp. z o.o. w upadłości

1991 r.

-

1 527 450,00

56,7

2


Stocznia Elbląg Sp. z o.o. w upadłości

1991 r.

-

Syndyk dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa w 03.2006 r.

305 200

27,2

3


Przedsiębiorstwo Usługowe Wywozu Nieczystości Stałych Sp. z o.o. (obecnie „SITA Tczew” Sp. z o.o.)

1996 r.

2000 r.

-

zrealizowano większość zobowiązań wynikających z umowy zbycia udziałów

4


Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o.

1996 r.

2001 r.

-

zrealizowano większość zobo-wiązań wynika-jących z umowy zbycia udziałów

5


„Zieleń Miejska”

Sp. z o.o.2000 r.

2002 r.

-

do 2004 r. zakończono realizację wszystkich zobowiązań wynikających z umowy zbycia udziałów

6


Zakład Komunikacji Miejskiej Connex Tczew Sp. z o.o.

2000 r.

2004 r.

-

zobowiązania umowne są w trakcie realizacji

7


Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2000 r.

-

5 459 000 (po podziale ZGM sp. z o.o. -09.2006 9 080 500)

100

8


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

2000 r.

-

28 535 900

100

9


Zakład utylizacji Odpadów Stałych

Sp. z o.o.2001 r.

-

3 632 000

100

10


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

2001 r.

-

4 027 400 (po podziale ZGM sp. z o.o. -09.2006 710 450)

100

11


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.


2001 r.

-

100 000

0,68

12


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Sp. z o.o.2001 r.

-

7 378 000

5,30


3.1.6. Komunalne budownictwo mieszkaniowe

W okresie kadencji 2002-2006 samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej podstawowym zadaniem było:


 1. prowadzenie polityki mieszkaniowej zgodnie z kierunkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej dotyczącej strategii rozwoju mieszkalnictwa w mieście oraz zabezpieczenia mieszkańców miasta w lokale mieszkalne.

Realizując tę uchwałę:

- corocznie w budżecie ustalano wysokość nakładów na budownictwo komunalne;

- w wieloletnim planie inwestycyjnym do 2006 r. ujęto kontynuowanie

budownictwa komunalnego oraz rozpoczęcie budowy taniego budownictwa

mieszkaniowego;

- kontynuowanie działań zmierzających do realizacji budowy mieszkań

czynszowych w zasobach Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. w Tczewie.
 1. zapewnianie, w miarę posiadanych możliwości, mieszkań rodzinom kwalifikującym się do przydziału z listy ustalonej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową;
 1. rozpatrywanie i załatwianie spraw dotyczących przyznawania uprawnionym rodzinom dodatku mieszkaniowego.


Sytuacja mieszkaniowa w mieście.
Sytuacja mieszkaniowa na terenie naszego miasta jest trudna i skomplikowana, wiele rodzin oczekuje na mieszkania. Zubożenie rodzin, utrzymujący się nadal duży wskaźnik bezrobocia stwarza niekorzystną sytuację dla osób oczekujących na mieszkania z budownictwa spółdzielczego, gdyż z reguły kwalifikują się one do uzyskania mieszkania komunalnego.
Ilość oddawanych do użytku komunalnych mieszkań mieszkalnych jest niewielka w stosunku do występujących potrzeb mieszkaniowych.

Ponadto mieszkania przydzielane są w ramach tzw. odzysków (śmierć najemcy, wyprowadzenie się najemcy).

W okresie bieżącej kadencji oddano do użytku 1 budynek mieszkalny, położony na Osiedlu Staszica. W miesiącu listopadzie 2006r. planowane jest oddanie budynku do użytku ( 68 mieszkań) - przy ulicy Koziej w Tczewie . Jest to bardzo niewiele w stosunku do występujących potrzeb mieszkaniowych, ale takie były możliwości finansowe budżetu miasta.
Ponadto w ramach tzw. odzysków (śmierć najemcy, wyprowadzenie się najemcy) do zasiedlenia w latach 2002 – czerwca 2006 było 113 mieszkań, w tym:


 • w 2002 r. - 29 lokali;

 • w 2003 r. - 20 lokali;

 • w 2004 r. - 39 lokali;

 • w 2005 r. - 9 lokali;

 • do VI 2006r. - 16 lokali.

Niezwykle ważnym i istotnym problemem dla miasta są rozbiórki zdekapitalizowanych oraz zniszczonych technicznie budynków. W tym celu sporządzano co roku listę rozbiórek budynków kwalifikujących je pod kątem zagrożenia.


Stawiając sprawę rozbiórek budynków jako priorytet w gospodarce mieszkaniowej w latach 2002 – 2006 wykwaterowano 27 rodzin, w tym:

 • w 2002 r. - 6 rodzin;

 • w 2003 r. - 7 rodzin;

 • w 2004 r. - 11 rodzin;

 • w 2005 r. - 3 rodziny;

 • I-VI 2006 r. - -

Spowodowało to, iż w tym okresie całkowicie opróżniono 8 budynków, tj.: • w 2002 r. - 1 budynek;

 • w 2003 r. - 2 budynki;

 • w 2004 r. - 3 budynki;

 • w 2005 r. - 2 budynki.

 • I-VI 2006 r. - -

Trudną sytuację mieszkaniową łagodzono poprzez udostępnianie pomieszczeń niemieszkalnych do adaptacji na mieszkania, co pozwoliło na uzyskanie w okresie czteroletniej kadencji 3 mieszkań.

Równocześnie, w drugiej kolejności realizowano listę roczną osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego.
Ilość przydzielonych mieszkań w latach 2002 – 2005 osobom ujętym na liście obrazuje poniższa tabela:


2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

do VI 2006r.

Ogółem

23

13

28

6

4

74

Szczegółowa informacja dotycząca gospodarki lokalami mieszkalnymi została przedstawiona poniżej :2002

2003

2004

2005

I-VI 2006

Ilość przydzielonych mieszkań ogółem

32

20

40

17

4

- z listy rozbiórek

6

7

11

3

-

- z listy rocznej

23

13

28

6

4

- wypadki losowe*

3

-

1

8

-

Ilość zaadaptowanych mieszkań

1

1

1

-

-

Ilość zamian lokali mieszkalnych

23

21

27

10

9

Ilość wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu w ramach regulacji stanu prawnego,. dot. m.in. uregulowania przez lokatora zadłużeń czynszowych w całości lub w ratach

50

62

46

34

16

Ilość wydanych skierowań w ramach poszerzenia mieszkania

3

9

3

6

-

Ilość złożonych wniosków o najem lokalu mieszkalnego

275

300

301

258

38

Ilość przydzielonych lokali socjalnych

4

7

7

1

2


*w ramach wykwaterowania lokatorów z budynku położonego przy ulicy:

Sambora 5 2002 r. 1 (zagrożenie zdrowia i życia lokatorów)

Mostowa 7 2002 r. 2 (pożar)

Czyżykowska 14A/1 2004 r. 1 (zagrożenie zdrowia i życia lokatorów)

Chopina 24/1 2005 r. 1 (likwidacja mieszkania ze względu na zły stan techniczny)

Mickiewicza 5 2005 r. 4 (przeznaczenie lokali do sprzedaży)

Kaszubska 1 2005 r. 2 (pożar)

Wybickiego 25 2005 r. 1 (zagrożenie zdrowia i życia lokatorów)


Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego gmina została zobowiązana do wypłacania odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobom wobec, których sąd orzekł eksmisję i przyznał prawo do otrzymania takiego lokalu.

Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, to od dnia 01 stycznia 2002 r., właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością czynszu jaki mógłby uzyskać właściciel z najmu lokalu, a odszkodowaniem płaconym przez byłego lokatora.

Wysokość wypłaconych odszkodowań przedstawia poniższa tabela:
2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

do VI. 2006

-

-

12.380,73 zł

17.374,33 zł

49.800,15 zł.

W latach 2002-2006 zostało złożonych 115 wniosków o przydział lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, w tym:

zrealizowano 43 wnioski

pozostało do realizacji 72 wnioski


W poszczególnych latach sytuacja przedstawia się następująco:


rok

2001

2002

2003

2004

2005

I-VI

2006

razem

Ilość złożonych wniosków

11

34

27

15

20

8

115

w tym: zrealizowanych

7

16

14

3

1

2

43

do realizacji

4

18

13

12

19

6

72

Wnioski o przydział lokali socjalnych realizowane były poprzez: • przyznanie lokalu socjalnego;

 • przyznanie lokalu mieszkalnego osobom ujętym na rocznej liście przydziału mieszkań (posiadającym uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego);

 • wycofanie wniosku wierzyciela;

 • przywrócenie tytułu prawnego osobom zamieszkującym w lokalach komunalnych po spłaceniu zaległości czynszowych lub rozłożeniu zadłużenia na raty i wpłaceniu przynajmniej jednej.Zakład Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym
Do końca roku 2003, zarządzaniem i administrowaniem mieniem komunalnym , zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej w roku 2001.

W roku 2002 Rada Miejska w Tczewie podjęła uchwałę Nr XLI/338/2002 przyjmującą Wieloletni Program Gospodarowania Komunalnym Zasobem Gminy Miejskiej i wskazała kierunek usprawnienia zarządzania komunalnym zasobem lokalowym w formie rozdzielenia funkcji właścicielskich od roli zarządcy i administratora nieruchomości komunalnych.

W listopadzie 2003r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/119/2003 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym. Zakład podjął działalność z dniem 1.01.2004r.

Od roku 2004 rozpoczęto prace nad przygotowaniem koncepcji dalszej prywatyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Dla ustalenia określonych rozwiązań zaszła konieczność zmiany aportu Gminy Miejskiej Tczew w Spółkach.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła dwie uchwały: w sprawie restrukturyzacji ZGM Sp. z o.o. oraz w sprawie określenia majątku podlegającego wydzieleniu ze spółki. Ustalono, że część majątku Spółki ZGM zostanie przeniesiona do Spółki TTBS.

Obecnie prowadzona jest procedura formalno-prawna w zakresie Urzędu Skarbowego i Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ dla realizacji przyjętych koncepcji.


Pobieranie 1.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna