Miasta tczewa za okres kadencji


Łącznik ul Andersena z ul. Brzechwy – dokończenie zadaniaPobieranie 1.58 Mb.
Strona6/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Łącznik ul Andersena z ul. Brzechwy – dokończenie zadania
Ogłoszony przetarg w dniu 28.07.2006r. został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty.

Kolejny przetarg odbył się dnia 7.09.2006r., w wyniku którego wyłoniono wykonawcę : Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych Władysław Rozwadowski. Termin realizacji zadania 30.11.2006r.


Dokumentacja na ścieżkę rowerowa Tczew – Górki
Została zlecona mapa do celów projektowych na całość zadania 8,5 km. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania do BZP na ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy

ul. Wąskiej 32 i 33
W dniu 21.08.2006r. przetarg został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty.

W dniu 29.08.2006r. ogłoszono kolejny przetarg z terminem złożenia ofert 22.09.2006r.


Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń na I p. budynku przy ul. Kopernika 1
Podpisano umowę z Pracownią Projektową „Richert” na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 20.12.2006r.
Remont lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego
Trwają rozmowy z przyszłymi użytkownikami lokalu w celu doprecyzowania zakresu prac. Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji 15.10.2006 r.

Remonty w Gimnazjach, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach :
Gimnazjum Nr 2
- modernizacja toalet dziewcząt i chłopców

Wydział Inwestycji i Remontów zlecił wykonanie dokumentacji projektowej Pracowni Projektowej „ARCHIPLAN” z siedzibą w Książkach, ul. Szkolna 9 za kwotę 8 540,00zł w terminie do 28.04.2006 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji toalet wyłoniono wykonawcę Firmę Usługowo – Handlową „Lemar” Skarszewy

ul. Drogowców 2. Termin wykonania 17.08.2006r.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót dniu 17.08.2006r. Zadanie zakończono i odebrano.
- wykonanie dok. projektowej na prace remontowe w Gimnazjum Nr 2

Wydział Inwestycji i Remontów podpisał umowę na wykonanie projektu na: sieć odprowadzenia wód opadowych od budynku szkoły, izolację ścian fundamentowych, remont dachu nad budynkiem łącznika, ogrodzenie od ul Mostowej, wymiana posadzek korytarzy, remont posadzki parkietowej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Tczewie ze Studiem Projektowo – Kosztorysowym „ESTIMBUD” w Tczewie ul. Korczaka 35. Termin wykonania do dnia 23.08.2006r.

Zadanie wykonano.

Szkoła Podstawowa Nr 5

- modernizacja toalet i instalacji centralnego ogrzewania

Wydział Inwestycji i Remontów zlecił w dniu 14.03.2006 r. wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie przez Biuro Projektowo – Konsultacyjne WODNIK w Tczewie, ul. Obr. Westerplatte 24. Termin wykonania do dnia 20.04.2006r.

Po sprawdzeniu dokumentacji i uzgodnieniu jej z użytkownikiem Wydział Inwestycji i Remontów złożył w dniu 17.05.2006r. wniosek do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na modernizację toalet oraz instalacji co.

W dniu 31.07.2006r. podpisano umowę z wykonawcą Firmą Usługowo-Handlową „LEMAR” Skarszewy ul. Drogowców 2 określając wykonanie robót w dwóch etapach:

I etap obejmuje modernizacje toalet w pozycji piwnicy w terminie do 30.08.2006r.

II etap obejmuje modernizację wewnętrznej instalacji co w terminie do 10.09.2006r.

Zadanie wykonano w terminie.
Szkoła Podstawowa Nr 12 - wymiana okien
Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków z EOG i NMF. Niestety wniosek nie uzyskał rekomendacji.
Przedszkole nr 8

- remont sal dydaktycznych

Wydział Inwestycji i Remontów zlecił w dniu 29.03.2006r. wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont sal dydaktycznych w Przedszkolu nr 8 (sali nr 1, nr 2, nr 3, nr 102) przez firmę Usługi Projektowo – Techniczne Tczew, ul. Kochanowskiego 3c/12

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PROFIT Tczew ul. Rejtana. Termin wykonania 16.08.2006r. Prace wykonane zostały zgodnie z umową.
- zakup i wymiana zaworów termostatycznych i wymiana okien w gabinecie terapeutycznym i pokoju nauczycielskim
W dniu 28.08.2006r. podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DIOS Tczew ul Jagiellońska 55. Termin wykonania 28.08.2006r.

Zarezerwowano kwota w budżecie wystarczyła jedynie na wymianę zaworów termostatycznych. Zadanie wykonano w terminie i odebrano.


Przedszkole nr 9
- remont toalet na II piętrze
W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 9.06.2006r. na wykonanie remontu toalet na II piętrze w Przedszkolu nr 9 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym PROFIT Tczew ul. Rejtana. Termin wykonania 31.07.2006r. Prace wykonane zostały zgodnie z umową.
Wykonanie dokumentacji projektowej na remonty w placówkach oświatowych, które zostaną wykonane w 2007 r.
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji w placówkach oświatowych na 2007r. złożono do BZP dnia 03.08.2006r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28. 08.2006r.

Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie powtórzone.
Wymiana okien sali dydaktycznej nr 1 oraz klatce schodowej Niepublicznego Przedszkola „Akademia Krasnoludków”
Wykonawcą zadania był Marian Szulik Czarlin ul. Prosta 1.

Prace wykonane zostały zgodnie z umową.Wymiana okien w sali gimnastycznej, kuchni oraz holu w Przedszkolu Niepublicznym „Jodełka”
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ELKAR” Elbląg ul. Łowicka 1. Prace wykonane zostały zgodnie z umową.
Wymiana okien w kuchni, pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i holu w Przedszkolu Niepublicznym „Jarzębinka”
Wykonawcą zadania był Sebastian Bielawa „Twój Styl” Kościerzyna

ul. Rzemieślnicza 20.

Prace wykonane zostały zgodnie z umową.

Przebudowa istniejących linii średniego napięcia na os. Piotrowo.

Zadanie zrealizowane przez Zakład Energetyczny „ENERGA”.3.1.8. Lokalny transport zbiorowy

W wyniku ogłoszonego w 2000r. przez Urząd Miejski przetargu na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie zawarto z przewoźnikiem CONNEX TCZEW umowę na okres od 1.01.2001 do 31.12.2008r.

Podstawowe wielkości charakteryzujące ZKM Connex Tczew


Lata

2002

2003

2004

2005

Ilość obsługiwanych linii

13 linii, w tym: 11 linii miejskich, 2 linie podmiejskie, linie czasowe (60 i 70 – dojazd na cmentarz komunalny w czasie Wszystkich Świętych) )

ilość autobusów (w szt.)

50

40

40

40

średni wiek autobusów

9,3

7,73

7,75

7,58

ilość kursów [w km] przypadających na linie

-kursy wykonane

-kursy stracone

309.160


216

312.853


434

369.027


382

339.842


226

-ilość wykonanych kilometrów

-ilość straconych kilometrów

2.722.336

2.406


2.743.883

3.529


2.761.916

4.995


2.753.463

1.953


przychody ogółem ze sprzedaży biletów [w zł] netto

8.644.912

10.598.149


10.793.257

10.934.157

Suma kilometrów wykonanych w tym okresie - zgodnie z umową o świadczenie usług transportu zbiorowego – wynosi: 10.981.598 km, co w stosunku do średniorocznej wielkości ujętej w specyfikacji przetargowej tj. 2.890.067 km, stanowi wykonanie średnioroczne w wys. 94,99 % (przy rozliczaniu tej wartości z okresu trwania umowy rozbieżność nie może przekroczyć ± 5 %).


Zgodnie ze specyfikacją przetargową zakres wykonywania usług transportowych przez przewoźnika miał odbywać się minimum 40 autobusami w ruchu – co jest zgodne z obecną liczbą taboru autobusowego ZKM Connex Tczew.
W stosunku do lat poprzednich średni wiek autobusów zmalał i na dzień 01.01.2006r. średnia wieku autobusów wynosi 7,58 lat - jest to zgodne z zawartym Porozumieniem Wspólników, w którym określono by wiek środków transportu miejskiego nie przekraczał 8 lat. Na powyższy stan wpłynęła odnowa taboru, zgodnie z planem inwestycyjnym.
Lata


Najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego


2002

 • odnowa taboru – zakup 9 autobusów m-ki Volvo

 • zakłócenia na linii 2 i 19 spowodowane zmianą organizacji ruchu na ul. Norwida

2003

 • odnowa taboru (zakup 4 autobusów oraz 2 używanych)

 • zakłócenia spowodowane remontem wiaduktu na ul. W. Polskiego

2004

 • odnowa taboru - zakup 3 nowych autobusów

 • zakup przez Connex Polska wszystkich udziałów będących w posiadaniu Gminy

 • zmiana układu komunikacyjnego linii nr 4 na wniosek radnych

 • zmiana usytuowania przystanków przy dworcu PKP celem poprawy bezpieczeństwa pasażerów

 • zakłócenia na linii nr 19 w związku z remontem ul. Kazimierz Wielkiego

2005

 • odnowa taboru - zakup 3 nowych autobusów

 • zmiana układu komunikacyjnego os. Bajkowego - nowy układ linii nr 4 i powrót po 2 miesiącach na wniosek radnych i mieszkańców

 • objazdy w związku z budową ronda przy Pl. Piłsudskiego

 • zakłócenia w związku z budową zatoki przy Pl. Piłsudskiego

 • objazdy w związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Zamkowej

Rozliczenie z wykonania zadań za rok 2006 zgodnie z umową – przedstawione zostanie najpóźniej do dnia 1 marca 2007r.3.1.9. Oświata i wychowanie
Gmina Miejska Tczew aktualnie prowadzi 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz 2 przedszkola, dotuje publiczne gimnazjum prowadzone przez Diecezję Pelplińską - Parafię PW Podwyższenia Krzyża Świętego oraz przedszkole publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.

Ponadto w mieście Tczewie funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych utworzonych w ramach reorganizacji istniejących publicznych przedszkoli z terenu miasta.

Ponadto prowadzi placówkę oświatową Centrum Edukacji Dorosłych, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W styczniu 2005 r. Rada Miejska w Tczewie przyjęła założenia do polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2005-2006, jako kontynuację wcześniej przyjętego Programu Funkcjonowania szkół samorządowych miasta Tczewa w 1998 r. i w latach następnych oraz aneksu pn. Zasady finansowania szkół prowadzonych przez miasto Tczew po wdrożeniu reformy edukacji, jak i Założeń polityki oświatowej do 2002 r.


Przedszkola :
Zestawienie dzieci w wieku od 3-6 lat w poszczególnych latach.
Rok szkolny 2001/2002

stan na 14.09.2001 r.Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Przedszkola

1 115

44

Szkoły

204

8

Razem

1 319

52


Rok szkolny 2002/2003

stan na 20.09.2002 r.Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Przedszkola

1 040

42

Szkoły

193

8

Razem

1 233

50Rok szkolny 2003/2004

stan na 30.09.2003 r.Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Przedszkola

1 102

43

Szkoły

211

8

Razem

1 313

51

Rok szkolny 2004/2005

stan na 30.09.2004 r.Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Przedszkola

1 066

43

Szkoły

253

11

Razem

1 319

54


Rok szkolny 2005/2006

stan na 30.09.2005 r.Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Przedszkola

1 075

43

Szkoły

343

15

Razem

1 418

58Rok szkolny 2006/2007

stan na 20.09.2006 r.Liczba dzieci

Liczba oddziałów

Przedszkola

1 184

45

Szkoły

314

14

Razem

1 498

59

W okresie kadencji 2002-2006 realizacja założeń polityki oświatowej przedstawiała się następująco :
 1. W zakresie poprawy bazy placówek oświatowych:

  1. corocznie przeprowadzano najpilniejsze remonty placówek oświatowych - w 2002 r. – Szkoła Podstawowa Nr 11,

- w 2003 r. – Szkoła Podstawowa 8 i Szkoła Podstawowa Nr 12,

- w 2004 r. – Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 12, Przedszkole Nr 9- w 2005 r. – Szkoła Podstawowa Nr 5,

  1. oddano do użytku w 2003 r. salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie,

  2. w każdym roku przeznaczano w budżecie miasta niezbędne środki na remonty bieżące szkół i przedszkoli,

  3. w miarę możliwości finansowych doposażano pracownie przedmiotowe w szkołach w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

  4. pozyskiwano pracownie internetowe w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół”,

  5. zmodernizowano boisko przyszkolne w Gimnazjum Nr 3,

  6. przeprowadzono adaptację pomieszczeń piwnicznych na salkę korekcyjną w Gimnazjum Nr 1(na realizację pozyskano dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego).


2. W zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego i doskonalenia funkcjonowania placówek oświatowych w mieście:


 1. nastąpił rozwój doradztwa metodycznego w oparciu o Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie,

 2. utworzono etat psychologa na potrzeby pracy szkół podstawowych i gimnazjów w 2006 r.,

 3. współpraca Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Gimnazjum Nr 1 w zakresie rozpowszechniania nauki języków obcych oraz międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży (współpraca z niemieckim Norderstadt),

 4. utworzono oddziały integracyjne na kolejnych poziomach nauczania – Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi,

 5. pozyskano środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt współfinansowany przez UE – na pomoce dydaktyczne dla klas integracyjnych –Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 15 000 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi – 54 129,80 zł

 6. zmniejszono bariery architektoniczne w szkołach prowadzących klasy integracyjnych poprzez wybudowanie podjazdów dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, dostosowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano schodołazy,

 7. zakupiono samochód na potrzeby osób niepełnosprawnych (1/4 dofinansowanie z budżetu miasta),

 8. dodatkowo wprowadzono w szkołach z oddziałami integracyjnymi godziny zajęć terapii zajęciowej,

 9. przeznaczano dodatkowe środki na realizację nauczania indywidualnego w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2003 r. – 300 825 zł, 2004 r. – 300 500 zł, 2005 r. – 380 819 zł, 2006 r. – 410 100 zł,

 10. kontynuowano powszechną naukę pływania – utworzono kolejne klasy sportowe o profilu pływanie w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Nr 2,

 11. propagowano rozwój sportu w szkołach poprzez tworzenie klas sportowych o profilu: piłka ręczna – Gimnazjum Nr 3, lekkoatletyka – Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, oraz oddziałów usportowionych (Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2)

 12. sukcesywnie zwiększano środki finansowe na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: 2003 r. - 20 340 zł, 2004 r. – 21 000 zł (kwotę zwiększono w miesiącu wrześniu o 10 000 zł), 2005 r. – 27 000 zł, 2006 r. – 30 000 zł,

 13. przeznaczano kwoty w wysokości 100 000 zł na realizację terapii pedagogicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2005/2006,

 14. dokonano racjonalizacji sieci szkół poprzez poszerzenie granic obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew o sołectwa Czatkowy i Tczewskie Łąki, w tej sprawie podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 marca 2003 r. na podstawie porozumienia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zmiany granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zawarte pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Gminą Tczew,

 15. w roku szkolnym 2004/05 wprowadzone zostało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla 6-latków, w związku z powyższym zwiększono dostępność do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez utworzenie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych (zgodnie ze zgłaszanym przez dyrektorów i rodziców zapotrzebowaniem),

 16. każdego roku poszerzana jest oferta w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, co wpływa na zwiększanie się liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli (wzrost wskaźnika objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym):

rok szkolny 2002/03- 49,22%,

2003/04 – 49,52%,

2004/05 – 51,69%,

2005/06 – 57,25%,3. W zakresie pozostałych zadań


  1. uregulowano sprawę wyborów , w tym wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa oraz jej funkcjonowania w nowym statucie,

 1. Młodzieżowa Rada Miasta w 2006 r. pozyskała środki finansowe z Fundacji Pokolenia - Pracownia Umiejętności na organizację integracyjnej imprezy muzycznej,

 2. dokonano reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego – z dniem 1 września 2005 r. przekształcono wchodzącą w skład Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie dotychczasową szkołę policealną w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną dla Dorosłych,

 3. uchwalono regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.,

 4. przeznaczano dodatkowe środki finansowe na stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do końca roku szkolnego 2004/05, ustawa o systemie oświaty wprowadziła zmiany – od roku 2005 stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,

 5. przyznano nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

 6. przeprowadzono 6 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, ponadto w przypadku dwóch dyrektorów przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora bez konkursu,

 7. Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” w 2003 r. uzyskało certyfikat jakości ISO 9001:2000,

 8. przeprowadzono egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: 2003 r.- 3 nauczycieli, 2004 r. – 18 nauczycieli, 2005 r. - 23 nauczycieli, a w 2006 – 17 nauczycieli.

 9. kontynuowano działania w ramach Nieobozowej Akcji Lato i Nieobozowej Akcji Zima,

 10. z uwagi na zmianę prawnych uregulowań w zakresie finansowania funduszu socjalnego nauczycieli emerytów i rencistów zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Tczewie, które na mocy porozumienia prowadzi obsługę ww. funduszu,


3.1.10. Kultura i kultura fizyczna
Zadania Gminy Miejskiej Tczew w zakresie kultury i kultury fizycznej realizuje Tczewskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna , Urząd Miejski oraz Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki.
Kultura
Gmina Miejska Tczew realizuje zadania w zakresie kultury poprzez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

W Tczewie istnieją dwie samorządowe instytucje kultury: Tczewskie Centrum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna.

Corocznie ustalany jest Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych, który zawiera szczególnie ważne imprezy, przeznaczone dla szerokiego ogółu społeczeństwa, mające charakter ogólnomiejski.

W kalendarzu imprez na 2006 rok znalazło się 195 imprez,
 • w roku 2002 kalendarz zawierał 82 imprezy,

 • w roku 2003 kalendarz zawierał 83 imprezy,

 • w roku 2004 kalendarz zawierał 183 imprez,

 • w roku 2005 kalendarz zawierał 192 imprezy.

W roku 2002 zakończony został remont i modernizacja Tczewskiego Domu Kultury, w którym siedzibę znalazło Tczewskie Centrum Kultury, Fundacja Domu Kultury, Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST oraz Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA.

Tczewski Dom Kultury posiada piękną salę widowiskową na 336 miejsc, galerię oraz sale prób, w których ćwiczą zespoły muzyczne, taneczne i teatralne.

Z sal Tczewskiego Domu Kultury korzystają instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, agencje, teatry oraz inne podmioty organizując każdego roku około 300 imprez.

W roku 2002 ukończono również remont amfiteatru Parku Miejskiego w Tczewie z piękną muszlą koncertową i widownią na trzy tysiące miejsc i już od 2003 roku w każdą niedzielę lipca i sierpnia organizowany jest przez Urząd Miejski w Tczewie cykl imprez pod nazwą TCZEWSKIE LATO W AMFITEATRZE przeznaczony dla mieszkańców naszego miasta. W ciągu trzech lat tysiące Tczewian miało okazję uczestniczyć w koncertach takich gwiazd jak Kabaret KOŃ POLSKI, Marcin Rozynek, Leszcze, VOX, SISTARS, Zbigniew Wodecki, Tomek Makowiecki, RAZ, Dwa, Trzy, ŁZY, Bracia Cugowscy, MIETEK BLUES BAND, Kabaret Moralnego Niepokoju, DE MONO, IRA, MYSLOVITZ. W 2004 roku w amfiteatrze wystawiony został „STRASZNY DWÓR” Stanisława Moniuszki, a w 2005 r. „OPERA ZA TRZY GROSZE” Bertolta Brechta.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Istniejące w strukturze biblioteki – Sekcja Historii Miasta i Kociewski Kantor Edytorski w bardzo szerokim zakresie biorą udział w realizacji edukacji regionalnej, w tworzeniu wydawnictw regionalnych oraz promocji Kociewia.

W okresie kadencji 2002-2006 Kociewski Kantor Edytorski wydał: • „Kociewski Magazyn Regionalny” – 16 numerów,

 • „Panorama Miasta” – 45 numerów,

 • 9 publikacji książkowych, w tym „Szkice kociewskie”, „Na kociewskich szlakach”, „Życie Tczewem pisane”, album „Świątynie Kociewia”.

W latach 2003 -2005 zakupiono, opracowano i włączono do księgozbioru 16 345 egz. książek, na kwotę 288 639 zł.

Ogólny stan księgozbioru wynosi 190.728 egzemplarzy. Zarejestrowanych jest 15 427 czytelników. Każdego roku udostępnia się około 400 000 książek i czasopism, z Czytelni Internetowej każdego roku korzysta około 2800 osób.

W Sekcji Historii Miasta udziela się informacji oraz przeprowadza się lekcje biblioteczne.

Osoby niedowidzące każdego roku wypożyczają około 260 tytułów na 3600 kasetach. Odbywają się terapie muzyczne, a osobom chorym i niepełnosprawnym książki do domu dostarczają opiekunki.

Miejska Biblioteka Publiczna współpracuje z przedszkolami, szkołami z terenu Tczewa, a także spoza gminy, z Tczewskim Centrum Kultury, z Muzeum Wisły, z Biurem Promocji Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, CED, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, ze Szczepem Harcerskich Drużyn i Gromad Zuchowych, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Szkolnymi Klubami Europejskimi.

Miejska Biblioteka Publiczna w omawianym okresie zorganizowała szereg różnego rodzaju wystaw plastycznych, promocji książek, spotkań z pisarzami, konferencji i sesji popularnonaukowych, konkursów oraz lekcji bibliotecznych oraz włączała się w organizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych zaspokajających potrzeby kulturalne mieszkańców Tczewa. W roku 2006 Miejska Biblioteka Publiczna obchodziła Jubileusz 60-lecia działalności.


TCZEWSKIE CENTRUM KULTURY

Placówka za główny cel postawiła sobie szeroko rozumianą edukację kulturalną dzieci i młodzieży poprzez różne formy czynnego uczestnictwa w kulturze, edukację artystyczną i wychowanie poprzez sztukę.

W ramach realizacji zadań statutowych w Tczewskim Centrum Kultury działają zespoły o wieloletnich tradycjach: Harcerska Orkiestra Dęta, Chór Męski “Echo”, Szkoła Tańca Towarzyskiego “Latin Step”, zespoły młodzieżowe : Rave, +48, Renegades, Enemi, Piwnica, MPD, Ajagore.

Przy TCK działa także : Dziecięca Grupa Plastyczna , Warsztaty Plastyczne dla młodzieży i dorosłych, Szkoła Gitarowa, Sekcja Filatelistyczna , Zajęcia Keyboardowe, Grupa wokalno-taneczna, Sekcja Brydżowa, Szkoła Baletowa.

Tczewskie Centrum Kultury do grudnia 2004 prowadziło działalność filmową w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego “Sugestia”.

W ramach różnorodnych form edukacji proponowanych przez TCK organizowano corocznie : Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, warsztaty teatralne, muzyczne, od 2004 roku Tczewski Konkurs Twórczości.

Tradycją TCK jest także : Galeria Twórców Nieprofesjonalnych, Tczewski Plener Plastyczny “ Tczew – miasto nad Wisłą”, Spotkania Młodych Muzyków, cykliczne Spotkania Jazzowe, program “Śpiewamy i tańczymy”, w którym młodzi wykonawcy mają okazję ujawnić swoje zdolności, Przeglądy Artystyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych .

Do tradycji kulturalnej Tczewa weszły na stałe następujace imprezy organizowane przez Tczewskie Centrum Kultury: Dni Ziemi Tczewskiej, Festiwal Młodych Muzyków “Muzyczny Most”, Koncert Noworoczny w wykonaniu Harcerskiej Orkiestry Dętej, Koncert Walentynkowy, Ogólnopolskie Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa, koncerty z cyklu “Najpiękniejsze Melodie Świata”, Koncert dla mamy, Koncert Jesienny, Spotkanie z Mikołajem, Ferie w TCK oraz Wybory Małej Miss Lata, Lato w mieście – cykl spotkań osiedlowych dla dzieci.

W omawianym okresie Tczewskie Centrum Kultury współuczestniczyło w różnych wydarzeniach kulturalnych w charakterze współorganizatora lub poprzez poprzez udział zespołów TCK w imprezach organizowanych przez inne podmioty.
URZĄD MIEJSKI

Jest organizatorem wielu imprez dla mieszkańców Tczewa, m.in.


- TCZEWSKIE LATO W AMFITEATRZE - cykl imprez w każdą niedzielę wakacji, organizowane od 2003 r.
- WIGILIJNE SPOTKANIE OPŁATKOWE organizowane od 2003 r. w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem ,
- KONCERT NOWOROCZNY dla mieszkańców Tczewa w pierwszej dekadzie stycznia każdego roku,
- KONCERT WIOSENNY organizowany w marcu lub kwietniu każdego roku,
- ŚWIĘTO MŁODZIEŻY organizowane co roku wspólnie z Młodzieżową Radą

miasta.
- IMPREZA ARTYSTYCZNO – HISTORYCZNA pt. „Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał atrakcyjności w Euroregionie Bałtyk”


W ramach współpracy Gmina Miejska Tczew zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych według procedury określonej w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w odrębnych przepisach. Polega ona na ogłaszaniu tzw. „otwartych konkursów ofert” na realizację zadań publicznych. Od roku 2002 wzrasta kwota przeznaczona na ich realizację:

  • rok 2002 – 18.000 zł,

  • rok 2003 – 30.000 zł,

  • rok 2004 – 90.500 zł,

  • rok 2005 – 100.000 zł.

  • rok 2006 – 115.000 złOrganizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania z zakresu kultury w mieście Tczew:
Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST - główny organizator

Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA – Tczew – Europa – największa impreza kulturalna w Tczewie. W konkursie młodych twórców corocznie prezentowane są propozycje konkursowe ( spektakle, performance, instalacje plastyczne) oraz wystawa konkursowa malarstwa kilkudziesięciu autorów. Zaprezentowały się szkoły artystyczne z Belgradu, Białegostoku, Bolonii, Łodzi, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Tczew gości corocznie około 120 artystów zagranicznych z Niemiec, Czech, Serbii, Słowacji, Rosji i Włoch. Odbywają się seminaria popularnonaukowe, w których uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych . Odbywają się także warsztaty artystyczne dla młodych. Codziennie wydawana była gazeta festiwalowa przygotowywana przez studentów wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. W sumie każdego roku odbywa się ponad 40 wydarzeń – seminariów, spotkań, spektakli, akcji ulicznych, happeningów, instalacji plastycznych i wystaw, które można było oglądać dzięki kilkuset uczestnikom – artystom z polski i całej Europy. ZDARZENIA przyciągają co roku, według szacunków członków stowarzyszenia około 22 000 widzów – artystów, studentów, dziennikarzy, gości i mieszkańców Tczewa. Na organizację Festiwalu Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST co roku pozyskuje środki z Unii Europejskiej i zagranicznych fundacji.

Poza ZDARZENIAMI było organizatorem sesji popularnonaukowych poświeconych twórczości Witkacego, przedstawień teatralnych, Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta , wspólnie z Fundacją Domu Kultury DNI KULTURY NIEMIECKIEJ.
Fundacja Domu Kultury – organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej „FAMILIA – TCZEW”, w którym udział biorą zespoły rodzinne z całej Polski, a ponadto z Izraela, Niemiec, Słowacji, Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Poza przesłuchaniami konkursowymi odbywa się wystawa integracyjna „Tczew w obrazach, rzeźbie, srebrze i bursztynie”, konkurs plastyczny dla uczniów tczewskich szkół, Wielki Koncert Otwarcia w Amfiteatrze, parada ulicami miasta, Wielki Koncert Integracyjny, ”Rodzinne muzykowanie”. Na organizację FAMILII pozyskała środki z Euroregionu oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej. Ponadto zespoły Fundacji tj. Big Bend, Carpediem, Wesoła Kapela oraz Quatro Vocci nieodpłatnie uczestniczyły w imprezach organizowanych w Tczewie przez inne organizacje ( np. Festyn Parafialny na Suchostrzygach, Święto Młodzieży czy Festiwal Zdarzenia).
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej było organizatorem wieczorów szczerości ze znanymi ludźmi, m.in. Zbigniewem Religą, ognisk integracyjnych, konferencji popularno-naukowych, uroczystości jubileuszowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej „35 lat dla Tczewa i regionu”, wystawy fotograficznej „Tczew w obiektywie”,
Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „BRAMA zorganizowało cykl spotkań „Ogrody sztuki”, spotkania z pisarzami, artystami, wystawy plastyczne.
Fundacja Popierania Inicjatyw Artystycznych „PEGAZ” jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego „Triennale Tczewskie”. W roku 2004 odbyła się już czwarta edycja konkursu, w którym udział wzięło 41 artystów plastyków z całej Polski, prezentując 102 prace graficzne różnych technik, takich jak linoryt, akwaforta, szablon, litografia, intaglio. Wystawa została pokazana w kilku miastach Polski . Zrealizowała wystawy malarstwa i grafiki oraz artystów profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku : prof.: Jana Pamuły, prof. Jana Harasa, Marka Modela, Jarosława Baucia, prof. Zbigniewa Puczyńskiego oraz trzecią już edycję ‘Artyści Akademii Sztuk Pięknych Gdańsk w Tczewie”, indywidualną wystawę malarstwa prof. Kazimierza Śramkiewicza , autorską wystawę malarstwa prof. Janusza Akermanna.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie organizuje sesje historyczno-popularno-

naukowe tj. „pomorze w planach przywódców Państwa Polskiego”, „Śladami nieznanych działaczy społeczno-kulturalnych Kociewia”, „Budownictwo ludowe Kociewia i Kaszub”, „Tczewska Solidarność 1980-2005”, „Wiosna Ludów rozpoczęła się na Kociewiu”, „Tczew miastem wielokulturowym w XIX i XX wieku. Katolicy, Ewangelicy i Żydzi w grodzie Sambora”, „Tczew i jego mieszkańcy w okresie II wojny światowej”, wystawy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi


Agencja Impresaryjna Pop&Art. - organizator „IN MEMORIAM” Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego organizowanego co roku w tczewskim amfiteatrze w rocznicę urodzin znanego Tczewianina.
Wydatki ponoszone przez Gminę Miejską Tczew na kulturę w latach 2002 –2006 :

2002

2003

2004

2005

2006

Tczewskie Centrum

Kultury

991.000,00

625.000,00

580.000,00

655.000,00

680,000

Miejska Biblioteka Publiczna

1.583.000,00

1.650.000,00

1.600.000,00

1.490.000,00

1.520.000

Organizacje pozarządowe

18.000,00


30.000,00

90.500,00

100.000,00

115.000

Urząd Miejski

56.220,00

173.727,00

274.200,00

441.500,00*

402.000**

TDK

243.140,00

201.442,00

280.000,00

270.000,00

269.000

Utrzymanie obiektu

przy ul. Kołłątaja

-

39.101,00

50.000,00

-

-

Ochrona zabytków

20.870,00

61.905,00

178.000,00

50.000,00

80.000

Środki z Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przeznaczonych na kulturę

19.600,00

1.100,00

37.862,00

36.000,00

30.000

Ogółem

2.931.830,00

2.782.275,00

3.090.562,00

3.042.500,00

3.096.000

* w tym projekt „Dziedzictwo dla współczesności”

** w tym projekt „Wzmocnienie tożsamości kulturowej”


Należy zauważyć, że również szkoły i przedszkola organizują szereg imprez i przedsięwzięć kulturalnych, które na stałe weszły już do kalendarza imprez np.:

 • Festiwal Piosenki Turystycznej i Rajdowej „TREP”,

 • Festiwal Piosenki Dziecięcej „Europejskie Nutki”,

 • Festiwal Muzyki Słowiańskiej,

 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Tczewie,

 • Koncert z okazji Ojca i Matki,

 • Miejski Konkurs Ortograficzny „ Wielkie dyktando”,

 • spektakle teatralne, wystawy, pikniki integracyjne, festyny z okazji Dnia Dziecka.

W życie kulturalne miasta bardzo aktywnie włączają się także parafie, agencje oraz osiedlowe domy kultury, które proponują aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji oraz organizują imprezy o znaczeniu ogólnomiejskim.

Środki na realizację swoich przedsięwzięć pozyskują głównie ze źródeł pozabudżetowych.

Bardzo pozytywną oznaką powodującą integrację naszego miasta oraz wzbogacenie oferty kulturalnej jest organizowanie dużych imprez plenerowych przez zakłady pracy i inne instytucje np.


 • Piknik Tczewski na Górkach organizowany przez Parafię Św. Franciszka z Asyżu,

 • Piknik rekreacyjny na bulwarze nad Wisłą organizowany przez firmę Flextronics,

 • Festyn rekreacyjny na bulwarze nad Wisłą organizowany przez Policję,

 • Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Policję i Parafię NMP Matki Kościoła,

 • Festyn z okazji 3 Maja organizowany przez Starostwo Powiatowe,

 • Koncert Polskiej Filharmonii Wojciecha Rajskiego dla mieszkańców Tczewa organizowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Samorząd Miasta Tczewa pomaga przy realizacji tego typu przedsięwzięć poprzez nieodpłatne udostępnianie terenu oraz sceny plenerowej. Należy pamiętać o dużym zaangażowaniu Zakładu Usług Komunalnych w przygotowaniach technicznych wszystkich imprez plenerowych organizowanych w Tczewie.

Z roku na rok oferta kulturalna dla mieszkańców naszego miasta jest coraz bogatsza.

Zwiększa się ilość podmiotów realizujących zadania Gminy w zakresie kultury.

Należy dostrzec coraz większą ofertę kulturalną Tczewa, na którą składa się duża aktywność organizacji pozarządowych – twórców i współtwórców wielu ciekawych imprez. Dwa największe międzynarodowe festiwale odbywające się w Tczewie tzn. ZDARZENIA i FAMILIA organizowane są wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Godne podkreślenia jest również to, iż opierają swoją działalność nie tylko na przyznanych przez Gminę Miejską Tczew grantach, ale generują coraz większe środki pozabudżetowe.

Dzięki temu miasto znacznie ożywiło się kulturalnie i może zaspokajać potrzeby większej grupy mieszkańców.

Cieszy coraz bogatsza oferta kulturalna dla mieszkańców Tczewa, większe wykorzystanie sal Tczewskiego Domu Kultury i amfiteatru. Instytucje kultury dobrze wywiązują się ze swoich zadań statutowych.

Sprawdza się system przyznawania grantów organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury.Kultura fizyczna
Gmina Miejska Tczew realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej głównie poprzez Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki, kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, szkoły a od lutego 2006 r. również za pośrednictwem Rady Sportu.

Uchwałą Nr XXXII/297/05 z dnia 25 maja 2005 r. został wprowadzony „Program Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2005-2007”. Założeniem programu rozwoju kultury fizycznej na lata 2005 – 2007 jest wszechstronne zaspokojenie potrzeb mieszkańców Tczewa w tym zakresie, a przede wszystkim zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dostępu do urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych.1) Wydatki ponoszone na kulturę fizyczną przez Gminę Miejską Tczew:

W latach 2002-2006 Gmina Miejska Tczew na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczyła następujące środki:Rok

WYDATKI NA TCSiT

PLAN

WYKONANIE

2002

2.325.000,00

2.150.878,00

2003

2.530.000,00

2.517.246,00

2004

2.055.800,00

2.026.342,69

2005

2.250.500,00

2.244 .911,82

2006 plan

2.809.500,00

-
Rok

Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej

Nagrody rzeczowe, pieniężne oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych wspólnie z Urzędem Miejskim

2002

184.862,76

35.000,00

2003

194.000,00

45.000,00

2004

206.200,00

30.000,00

2005

220.000,00

30.000,00

2006 plan

230.000,00

34.500,00

2) Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Tczewie

Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki

Celem działania Tczewskiego Centrum jest realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki dysponuje następującymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Tczewa:Pobieranie 1.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna