Miasta tczewa za okres kadencjiPobieranie 1.58 Mb.
Strona8/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

1) budynek pływalni krytej: rozbudowa pomieszczenia siłowni - dobudowano do istniejącej siłowni nowy fragment o powierzchni 40 m2 charakteryzujący się nowoczesną architekturą; remont pomieszczeń przylegających do wejścia do budynku obejmował on : remont pomieszczenia basenu kajakowego (stara siłownia) - do pomieszczenia tego przeniesiono dotychczasową saunę zlokalizowaną przy siłowni, urządzono drugą saunę o mniejszych wymiarach, wydzielono dwa pomieszczenia z prysznicami (dla kobiet i mężczyzn), wykafelkowano całe pomieszczenie, założono wodoodporny sufit podwieszany, wymieniono instalację elektryczną i usprawniono wentylację; remont pomieszczenia gabinetu masażu oraz przylegających do niego korytarzyków i pomieszczeń gospodarczych (bezpośrednie sąsiedztwo wejście od strony „KANONKI”) Wszystkie pomieszczenia otrzymały nową instalacje elektryczną i sufity podwieszane. Usprawniono też wentylację; remont kanału nawiewu powietrza do pomieszczenia dużego basenu od strony trybun (dł. ok. 40 m.); remont schodów prowadzących z pomieszczenia małego basenu do pomieszczenia dużego basenu i z pomieszczenia małego basenu do pomieszczenia z saunami; remont witryny okiennej w pomieszczeniu małego basenu od strony wejścia głównego; malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu małego basenu, szatniach, korytarzach, sanitariatach i klatkach schodowych,

2) stadion przy ul. Elżbiety na stadionie tym wyremontowano gruntownie 2 wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wyprofilowano i umocniono skarpę między budynkiem socjalnym a płytą boiska. Do umocnienia skarpy użyto prefabrykowanych słupków i płyt betonowych zbrojonych prętem stalowym. Oprócz tego utwardzono kostką „polbruk” chodnik między boiskiem a umocnioną skarpą, wyregulowano poziom 2 studni kanalizacyjnych i utwardzono fragment przejścia dla zawodników z budynku socjalnego,

3) stadion przy ul. Ceglarskiej wymalowano barierkę wewnętrzna wokół płyty boiska głównego,
4) rejon parkingu przy budynku pływalni krytej: remont placu w rejonie ustawionej karuzeli dla dzieci: remontem objęto 81 m2 w części przylegającej do siłowni. Wymieniono uszkodzone płytki chodnikowe (40 m2) i rozszerzono parking o kolejne 40 m2 (nie mieścili się wszyscy klienci siłowni); budowa utwardzonego placu z kostki „polbruk” pod dwa betonowe stoły do ping-ponga: teren bezpośrednio za płytą asfaltową przy ścianie treningowej do tenisa ziemnego (72 m2).

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Sportowe

Obecnie na terenie Tczewa działają następujące kluby i stowarzyszenia sportowe:Lp.

Nazwa klubu

Imię i nazwisko Prezesa

Adres siedzibyMiędzyszkolny Klub Sportowy „WISŁA”

Kazimierz Homa

83-110 Tczew, ul. Ceglarska 5Uczniowski Klub Sportowy „CENTRUM”

Marek Mokwa

83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 6Parafialny Klub Sportowy „FARA”

Witold Sosnowski

83-110 Tczew, ul. Dominikańska 4Uczniowski Klub Sportowy „KRAWIEC”

Waldemar Wasilewski

83-110 Tczew, ul. Konopnickiej 11Stowarzyszenie Brydża Sportowego „Trefl”

Sławomir Jączyński

83-110 Tczew, ul. Źwirki 40/4Kolejowy Klub Sportowy „Unia”

Jacek Prętki

83-110 Tczew, ul. Nabrzeżna 15Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”

Damian Bednarski

83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 18Towarzystwo Miłośników Koszykówki „POMORZE”

Adam Kamiński

83-110 Tczew, ul. Bałdowska 13/1Stowarzyszenie Piłkarskie „K.K.S. Unia”

Krzysztof Myszka

83-110 Tczew, ul. Elżbiety 21Uczniowski Klub Sportowy „WICTORIA”

Żaneta Knopp-Baranowska

83-110 Tczew, ul. Sobieskiego 10Międzyszkolny Klub Sportowy „SAMBOR”

Jacek Wiśniewski

83-110 Tczew, ul. Wł. Jagiełły 8Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZEK”

Piotr Maziewski

83-110 Tczew, ul. Saperska 12Uczniowski Klub Sportowy „HUBERTUS”

Ryszard Jagodda

83-110 Tczew, ul. Wł. Jagiełły 8Nauczycielsko - Środowiskowe Stowarzyszenie Sportowe „BELFER”

Mirosław Augustyn

83-110 Tczew, ul. Topolowa 23


Rada Sportu w Tczewie
Zarządzeniem Nr 1453/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Tczewie oraz ustalania zasad powoływania członków Rady Sportu w Tczewie a także Zarządzeniem Nr 1461 /2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia imiennego składu Rady Sportu w Tczewie została powołana Rada Sportu w Tczewie w składzie:

 1. Grzegorz Żemajtis – Przewodniczący Rady Sportu

 2. Tomasz Resmerowski – Za-ca Przewodniczącego

 3. Fabian Liebner – Sekretarz Rady Sportu

 4. Sławomir Jączyński

 5. Adam Kamiński

 6. Wojciech Zwiernik

 7. Sławomir Gdaniec

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

  • strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej,

  • projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

  • projektu uchwał w części dotyczącej kultury fizycznej,

  • programów bazy sportowej na terenie miasta Tczewa,

  • planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Tczewa, dofinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

Nagrody i stypendia sportowe

Uchwałą Nr XXVI/243/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 2004 r. Gmina Miejska Tczew przyznaje co roku nagrody sportowcom, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta.


3.1.11. Pozyskiwanie środków zewnętrznych :

W 2003 roku w Urzędzie Miejskim swoją pracę rozpoczęło Biuro Integracji Europejskiej. Pierwszym projektem, dla którego stworzono wniosek i pozyskano środki był projekt w ramach inicjatywy Interrerg IIIB Program sąsiedztwa Regionu Morza Bałtyckiego, projekt przygotowawczy (Seed Money). Jego przedmiotem było zbudowanie szerokiego partnerstwa dla idei aktywizacji dróg wodnych dla celów turystycznych i transportowych. W warunkach założonej Strategii Rozwoju Miasta Tczewa jest to przyszłościowy kierunek, posiadający aspekt gospodarczy, społeczny i kulturowy. Ten ostatni ma związek z przywróceniem wizerunku Starego Miasta, jako historycznego przystanku na drodze wodnej.

Projekt realizowano we współudziale partnera rosyjskiego (administracja obwodu kaliningradzkiego) i niemieckiego (partnerskie miasto Werder). Projekt rozpoczął się w kwietniu i zakończył w październiku 2003 r.

Prace Urzędu Miejskiego w Tczewie, jako lidera projektu zmierzały do zbudowania zadań dla przyszłego merytorycznego projektu międzynarodowego i pozyskaniu lidera dla takiego przedsięwzięcia. O ile projekt zrealizował swoje podstawowe cele i został pozytywnie oceniony i rozliczony, nie było możliwe złożenie wniosku do Inicjatywy Interreg IIIB, wnioskującego o dofinansowanie zasadniczych działań budowania idei aktywnych śródlądowych dróg wodnych z powodu ciągle słabego partnerstwa międzynarodowego. Zostało rozpoznane, iż sama idea znajduje bardzo szerokie zainteresowanie, jednak bariery prawne, ekonomiczne, mentalne ograniczały różne podmioty w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do takiego projektu. Dopiero w roku 2005, dzięki ciągłej pracy nad tym tematem i nawiązanej dobrej współpracy z Politechniką Gdańską, udało się zbudować silne partnerstwo, złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie dla międzynarodowego projektu (informacja w dalszej części opisu – projekt o akronimie InWater).


2004 rok
W roku 2004 podejmowano szereg inicjatyw związanych z programami zewnętrznymi, związanymi ze środkami poza-gminnymi.
W roku 2004/2005 w ramach Funduszu Małych Projektów EUROREGIONU BAŁTYK (Fundusz Phare) miasto Tczew było zaangażowane w 2 projekty:


 1. Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał atrakcyjności w Euroregionie Bałtyk – projekt własny – Lider UM Tczew, partnerzy: Oddział Kłajpedzki Związku Polaków na Litwie, Towarzystwo Miłośników Miasta Tczewa

Projekt „Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał atrakcyjności w Euroregionie Bałtyk” zakładał integrację i aktywizację społeczną osób objętych wsparciem i stworzenie programu współpracy ok. 10 organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych zajmujących się dziedzictwem regionalnym oraz lokalnym miasta Tczewa wraz z założeniami współpracy z podobnymi instytucjami w mieście partnera - Kłajpedzie. Projekt jest odpowiedzią na problem nikłego zainteresowania dziedzictwem regionu, co niesie za sobą niebezpieczeństwo zaniku świadomości przynależności kulturowej, tradycji i wiedzy na temat różnorodności kultur w krajach Unii Europejskiej. Wynika z tego potrzeba ożywienia współpracy instytucji samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz urozmaicenia oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i turystów.

Grupą docelową projektu było dziesięć organizacji pozarządowych z Tczewa oraz instytucji miejskich (ok. 200 pracowników i członków NGOs) propagujących dziedzictwo regionalne (Kociewia) oraz lokalne zasoby miasta.

Koordynatorem projektu był Urząd Miejski w Tczewie. dysponujący budynkiem Muzeum Wisły, w założeniu centrum wystawienniczo – regionalnym, który to obiekt będzie miejscem kontynuacji niniejszego projektu, gdyż tu realizowane będą zaplanowane w projekcie działania. Partnerami projektu byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej (TMZT), Kociewskie Towarzystwo Oświatowe (KTO) oraz Kłajpedzki Oddział Związku Polaków na Litwie.

Projekt miał na celu promocję dziedzictwa lokalnego i regionalnego poprzez bardziej efektywną i atrakcyjną dla współczesnych odbiorców formę, co podniesie atrakcyjność turystyczną regionu.

W projekcie zrealizowano autorski cykl czterech warsztatów prowadzonych przez doświadczonego eksperta, których efektem jest program zintegrowanych działań organizacji promujących region Kociewie i miasto Tczew uwzględniający projekty realizowane z partnerami z Euroregionu Bałtyk i innych krajów Unii Europejskiej.

Drugim elementem projektu była impreza plenerowa na bulwarze nad Wisłą w Tczewie, który zamienił się w osadę Kociewską.

Powodzenie imprezy gwarantowała jej różnorodność, profesjonalna organizacja (plan konsultowany był z regionalistami oraz z młodzieżą) a także szeroka jej promocja w mediach.

Projekt spowoduje zacieśnienie kontaktów społeczności w Euroregionie Bałtyk oraz

zapoczątkuje długookresową współpracę w dziedzinie kultury między organizacjami z Tczewa i Kłajpedy (Litwa). Poprzez uczestnictwo partnera w warsztatach w Tczewie projekty przyszłej współpracy z Klajpedą znalazły się w programie przyszłych działań organizacji regionalnych. Impreza plenerowa, gdzie ukazana została różnorodność, ale i podobieństwo kultury regionu Kociewia i Kłajpedy, wpłynęły na integrację społeczną w Euroregionie Bałtyk; a przede wszystkim promocję obszarów Euroregionu ze względu na zasoby atrakcyjne dla rozwoju turystyki.Czas trwania projektu: wrzesień 2004 – wrzesień 2005.


 1. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Euroregionu Bałtyk w Unii Europejskiej – Lider UM Malbork, partnerzy: Tczew, Kwidzyn, Starogard Gd, kłajpedzka izba przemysłowa i kaliningradzka izba przemysłowa.

Projekt „Wzmocnienie Konkurencyjności Gospodarczej Euroregionu Bałtyk W Unii Europejskiej” miał na celu stworzenie warunków współpracy Regionu Zachodniej Części Województwa Pomorskiego z Obwodem Kaliningradzkim oraz z Litwą. Region Zachodniej Części województwa pomorskiego jest obszarem o bardzo dużych możliwościach rozwojowych ze względu na położenie geograficzne, szczególnie na bliskość granicy wschodnie Unii Europejskiej. Dużym atutem jest współpraca czterech miast tego regionu – Malborka, Kwidzyna, Tczewa i Starogardu Gdańskiego – mająca na celu stworzenie sieci łączącej przedsiębiorców i wspomagającej ich w działaniach rozwoju ich firm.

Konieczne jest, więc pobudzanie rozwoju gospodarczego tego regionu, zwiększenie stabilizacji ekonomicznej oraz tworzenie warunków dla rozwoju firm, a w konsekwencji zahamowanie bezrobocia i stworzenie nowych miejsc pracy. Szansę na to dają kontakty z rynkiem rosyjskim i litewskim. Istotne jest też budowanie struktur partnerstwa pomiędzy samorządami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorców z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy. Celem współpracy pomiędzy miastami – Malbork, Tczew, Kwidzyn, Starogard Gdański – jest rozwój ekonomiczny regionu, stworzenie sieci przepływu informacji dla przedsiębiorców w celu nawiązania przez nich współpracy oraz inne działania służące pobudzeniu aktywności gospodarczej. Opracowany projekt służył tym właśnie celom.

Projekt zakładał 4 działania. Wydano folder reklamowy, opisujący potencjał gospodarczy regionu zachodniej części województwa pomorskiego, szczególnie miast - Malbork, Tczew, Kwidzyn, Starogard Gdański oraz Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy. Odbyło się trzydniowe Forum Gospodarcze w Polsce, w czasie którego odbyły się spotkania przedsiębiorców z Polski z przedsiębiorcami rosyjskimi i litewskimi. Podczas konferencji w Malborku miał miejsce cykl wykładów na tematy interesujące polskich przedsiębiorców, czyli: prawo gospodarcze ma terenie Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy, przepisy wizowe, zabezpieczenie transakcji z Obwodem i Litwą, przepisy podatkowe. Kolejnym działaniem były wystawa i spotkania biznesowe w Kaliningradzie – Obwód Kaliningradzki i w Kłajpedzie – Litwa.

Efektem realizacji projektu było umożliwienie nawiązania kontaktu firm z Polski z firmami z Kaliningradu i Kłajpedy.

Dla ich wsparcia, jak i w efekcie dla innych działań promocyjnych, zakupiono w ramach budżetu projektu zestawy wystawiennicze (1 duży zestaw z oświetleniem i trybuną oraz 2 lekkie typu „stand”), przenośne, praktyczne i estetyczne elementy, mogące służyć oprawie różnych prezentacji i wydarzeń samorządu.

W warstwie merytorycznej realizacja projektu miała związek z realizacją domeny strategicznej miasta „Rozwój gospodarczy Tczewa w oparciu o sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną”.

Czas trwania projektu: wrzesień 2004 – wrzesień 2005.
Również w roku 2004 wsparcie merytoryczne i techniczne ze strony pracowników Urzędu uzyskał PROJEKT SPORTOWY PRZECIWKO NAŁOGOM WŚRÓD MŁODZIEŻY – „Nasza alternatywa EUROPA 2004”.

Projekt został złożony przez Uczniowski Klub Sportowy SP5, przy udziale organizacji pozarządowej z miasta Witten w formie listu intencyjnego do Fundacji Batorego, celem wstępnej oceny proponowanego projektu.

Biuro Integracji Europejskiej współpracowało przy koordynacji projektu, poszukiwaniu partnera i uzgadnianiu szczegółów z partnerem oraz pisaniu wniosku aplikacyjnego.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i został zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Piątka.

W ramach projektu zorganizowano wydarzenie sportowo-kulturalne pod hasłem przeciwdziałania narkomanii oraz zainicjowano współpracę z niemiecką organizacją „Towarzystwo Przyjaźni Tczew – Wittten”.

Czas trwania projektu: sierpień – listopad 2004


2005 rok
W roku 2005 w sferze zainteresowań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych znalazły się fundusze:

1. FUNDUSZ PHARE

1a. PHARE Pipe-line

2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO oraz

3. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

4. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

5. INNE

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze względu na zgodność programową i warunki kwalifikowania beneficjentów i typów projektów aplikacje zostały złożone w programach:2a. Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2b. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB, Region Morza Bałtyckiego,

2c. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB, CADSES

2d. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA, Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej,

2e. Inicjatywa wspólnotowa URBACT
Ad 1. FUNDUSZ PHARE
W roku 2005 kontynuowane były działania związane z projektami rozpoczętymi w roku poprzednim, wspierane przez środki Funduszu Phare w ramach Euroregionu Bałtyk: „Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał wEurogionie Bałtyk” i „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Euroregionu Bałtyk w Unii Europejskiej w oparciu o współpracę z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą”.
Ponadto podjęto w ramach tych środków również projekt pn. „Odnowa średniowiecznych murów obronnych Tczewa – historycznego przystanku na drodze wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda”
Projekt złożony do linii budżetowej Phare 2003 - przygotowanie do projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA.
Projekt odnosi się do wieloletnich działań strategicznych miasta Tczewa na rzecz przywrócenia nadwiślańskiego znaczenia położenia jego starego miasta. Dotychczasowe prace pozwalają stopniowo przywrócić Tczewowi historyczną rolę miasta portowego i przystanku dla małych jednostek pływających. Projekt jest kolejnym zadaniem, w wyniku którego zakłada się podniesienie atrakcyjności turystycznej trasy wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda poprzez odnowę obiektów historycznych Starego Miasta w Tczewie. Podejmując zadania na rzecz poprawy stanu otoczenia nastąpi wzmocnienie sektora usług realizowanych przez małą i średnią przedsiębiorczość na rzecz obsługi drogi wodnej, turystyki i produktów kulturowych.

W ramach działań związanych z odnową obiektów historycznych przyjęto dążenie do odnowy i rekonstrukcji średniowiecznych murów obronnych Starego Miasta w Tczewie wraz z modernizacją na cele usługowe i marketingu produktów kulturowych i turystycznych dwóch XIX-wiecznych kamienic posadowionych na reliktach tych murów. Poprawa wizerunku starych murów wpłynie na wzbogacenie tła kluczowych wydarzeń kulturalnych Tczewa – Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia – Tczew – Europa oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej Tczew - Familia, w trakcie których występy teatrów, prezentacje, korowody, instalacje plastyczne odbywają się na ulicach i w zaułkach Starego Miasta na nabrzeżu wiślanym, w sąsiedztwie mostów tczewskich.

Jako rezultaty niniejszego projektu gmina miejska uzyska:


 • projekt budowlany

 • studium wykonalności

 • ulotka informacyjna w ilości 500 sztuk - popularna wersja wizualizacji projektu architektonicznego.

Budżet projektu to 50 723,14 €, dotacja 38 042,35 €.

Czas trwania projektu: listopad 2005 – sierpień 2006 r.


1a. PHARE Pipe-line
Przedmiotowe środki są środkami finansowymi z funduszu PHARE, pozostającymi w dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i przeznaczonymi na wsparcie przygotowania projektów inwestycyjnych przyszłego okresu programowania 2007-2013.

Na ogłoszoną przez Urząd Marszałkowski propozycję składania wniosków w sprawie uzyskania tego wsparcia, zostały przez samorząd tczewski złożone dwa projekty, jako częściowo przygotowane, spełniające wymagania kwalifikowalności w tym konkursie.

Rekomendacji do wsparcia przygotowania inwestycyjnego udzielał Zarząd Województwa Pomorskiego. Żaden z projektów nie uzyskał rekomendacji Zarządu.

Poniżej, krótki opis propozycji.1a.1. „Modernizacja brzegu wiślanego w Tczewie na cele rekreacyjne i turystyczne”
Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Nadbrzeżnej (960mb), ulicy Nad Wisłą (400mb), zagospodarowanie skarpy rzeki wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej (960mb), kontynuacja ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki oraz ciąg pieszo-rowerowy łączący ulicę Nadbrzeżną i ulicę Nad Wisłą, stworzenie infrastruktury ścieżki przyrodniczej dot. zasobów ornitologicznych Dolnej Wisły zgodnie z Dyrektywą Ptasią UE sieci NATURA 2000 (tablice informacyjne, punkt widokowy z lunetą)Cele projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni na zdegradowanym obszarze staromiejskim. Projekt jest kontynuacją podjętych działań miasta na rzecz zagospodarowania strefy nadwiślańskiej Starego Miasta w Tczewie. Istotnym elementem otoczenia projektu jest bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Wisły, co wpływa na poszerzenie kręgu odbiorców oraz zakresu produktów świadczonych usług, adresowanych do mieszkańców i turystów. Ścieżka spacerowo-rowerowa zostanie wzbogacony o aspekt edukacyjny związany z zasobami ptactwa w dolinie Dolnej Wisły.


1a.2. „Wzmocnienie funkcji użytkowych Parku Miejskiego w Tczewie”
Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu dotyczącego wzmocnienia funkcji użytkowych w Tczewie jest wykonanie elementów infrastruktury technicznej i urządzenia terenu w obszarze historycznego parku miejskiego i jego otoczenia w obszarze Starego Miasta w Tczewie.

W ramach projektu zostanie przebudowana ulica Kołłątaja (870 mb), stanowiąca bezpośredni dojazd i dojście do parku i jednocześnie do nabrzeża Wisły w miejscu lokalizacji planowanej przystani rzecznej. Ponadto zostanie wykonane zadaszenie amfiteatru w parku (3100 m2 powierzchni dachu), uporządkowanie zieleni na terenie całego obszaru parkowego (16 ha), uzupełnienie infrastruktury parku – ścieżki spacerowe i rowerowe, oraz przebudowa drewnianego obiektu zabytkowego przy parku z funkcji mieszkalnej na cele obiektu użyteczności publicznej (ul. Czyżykowska 1, pow. użytkowa 430 m2)

Obszar projektu jest fragmentem obszaru staromiejskiego i jest objęty programem rewitalizacji.Cele projektu

Celem projektu jest przywrócenie i wzmocnienie funkcji parku miejskiego na cele rekreacyjne i kulturowe jako elementu zagospodarowania obszaru staromiejskiego. Wzmocnienie w ten sposób programu rekreacyjnego i kulturowego Starego Miasta poprzez wzmocnienie infrastruktury technicznej terenu, przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkty turystyczne i kulturowe. Wpłynie to znacząco na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, w szczególności, iż w planie miejscowym zagwarantowano w bezpośrednim sąsiedztwie parku lokalizację funkcji hotelowej. Zostanie podniesiona jakość życia mieszkańców, w tym poprawa jakości środowiska miejskiego. Wzbogacanie i rozwijanie funkcji parkowej ma pośredni wpływ na zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną mieszkańców i ochrony środowiska przyrodniczego w mieście.

Działania w niniejszym projekcie wynikają z lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa, stanowią wartościowe uzupełnienie kluczowych elementów tego Programu, jakimi są realizowana etapowo renowacja i modernizacja publicznego obszaru nadwiślańskiego oraz realizowanego ze środków ZPORR projektu „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie”. Projekt ten dotyczy modernizacji Muzeum Wisły, obiektu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego co daje możliwość prowadzenia wspólnych działań kulturowych, regionalnych, turystycznych w Centrum i w Parku z włączeniem amfiteatru.Pobieranie 1.58 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna