Miasta tczewa za okres kadencji


Ad. 2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGOPobieranie 1.58 Mb.
Strona9/15
Data28.04.2016
Rozmiar1.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Ad. 2. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2a. Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2a.1. „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie”
Celem projektu jest stworzenie centrum z nowatorską ofertą działań promujących dziedzictwo regionu Kociewia, czego efektem będzie wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno – gospodarczy z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Przedmiotem projektu natomiast jest wykonanie modernizacji i robót konserwatorskich obiektów zespołu zabudowy historycznej o powierzchni użytkowej 2300 m2. Powierzchnia około 700 m2 zostanie zachowana dla cennej ekspozycji jedynego w Polsce Muzeum Wisły. Na powierzchni około 500 m2 stworzone zostanie „Muzeum Miasta Tczewa i Regionu Kociewskiego”, a około 400 m2 zostanie przeznaczonych na różne formy działalności stowarzyszeń i organizacji zajmujących się krzewieniem kultury regionalnej Kociewia. Funkcję zespołu uzupełniać będzie punkt informacji turystycznej. Projekt ma zostać zrealizowany w obrębie zespołu architektonicznego zabudowy fabrycznej z XIX wieku, zlokalizowanego na zachodnim obrzeżu historycznego Starego Miasta, postrzeganego jako element tożsamości Tczewa.

Projekt został rekomendowany przez pomorski Komitet Sterujący i umowa dotacji została podpisana w czerwcu 2005 r.

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne obiektu. Zakończenie i rozliczenie obiektu planuje się do końca I kw. 2007 r.

Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7,7 mln PLN, dotacja Skarbu Państwa 1 mln PLN.2a.2. „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna w obszarze nadwiślańskim w Tczewie”
Projekt dotyczący budowy przystani rzecznej został złożony na konkurs w ramach ZPORR, uzyskał pozytywna ocenę formalną i pozytywną ocenę merytoryczną. Jednak decyzją Pomorskiego Komitetu Sterującego znalazł się na zbyt odległym miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. W ten sposób jego wsparcie ze środków tego programu jest praktycznie niemożliwe, wobec szczupłości zasobów finansowych działania do którego projekt był adresowany.
W warunkach wewnętrznych projekt posiada status przygotowanego do złożenia na konkurs. Projekt, ze względu na zgodność programową został zaplanowany do złożenia do Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA, Program Sąsiedztwa.
2a.3. Miejski Dom Przedsiębiorcy
Projekt dotyczący inwestycji związanej z działaniami na rzecz wsparcia przedsiębiorczości lokalnej i subregionalnej. Zakłada się stworzenie z byłym budynku LOK ośrodka współpracy z MŚP, małego inkubatora przedsiębiorczości, miejsca prowadzenia szkoleń i doradztwa, spotkań, platformy współpracy z zakładami strefy ekonomicznej. Sala komputerowa i sala konferencyjna uzupełniałyby zakres funkcji publicznych obiektu.

Projekt został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. Jednak ocena ekspercka była zbyt niska, aby projekt został poddany do dyskusji Komitetowi Sterującemu. Wątpliwości co do oceny eksperckiej (np. odniesienie celów tego projektu do celów Projektu „Centrum wystawienniczo-regionalnego dolnej Wisły w Tczewie”, które winny być rzekomo wg ekspertów spójne) spowodowały, iż odwołanie od tej decyzji złożono do Ministra Gospodarki i Pracy. Odwołanie potraktowano bardzo formalnie, bez odnoszenia się do meritum projektu, z zachowaniem decyzji eksperckiej jako niepodważalnej.

Wykonano pracę dostosowania projektu do zasad Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA i pozyskano partnera litewskiego (miasto Jurbarkas) w celu wzmocnienia znaczenia transgranicznego projektu. Ponowne złożenie projektu stało się jednak niemożliwe z powodu odstąpienia partnera litewskiego od współpracy w chwili, kiedy podjęcie poszukiwań kolejnego partnera było już czasowo niewykonalne.
2b. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB, Region Morza Bałtyckiego
2b.1. „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego (InWater)”.
Projekt jest kontynuacją działań miasta Tczewa w projekcie przygotowawczym Interreg IIIB Seed Money (projekt InWaTrans). Obecnie liderem projektu jest Politechnika Gdańska, realizacja projektu odbywa się w latach 2006-2007, a partnerzy pochodzą z Niemiec, Litwy, Rosji i Polski (miasta: Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Tczew, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich).

Wewnętrznym celem projektu, posiadającego charakter rozwojowy jest nawiązanie współpracy sieci miast i organizacji zainteresowanych rozwojem wodnych dróg śródlądowych, przygotowanie dokumentów dla przyszłych inwestycji nadwodnych.Dofinansowanie gminy miejskiej Tczew: 44 962 €.
Krótki opis projektu:

Sieć śródlądowych dróg wodnych, często o charakterze ponadgranicznym, odgrywa bardzo ważną rolę w programowaniu i działaniach na rzecz rozwoju regionalnego i jest ściśle związana z sektorem turystyki. Sposób, w jaki drogi te są zagospodarowane i wykorzystywane w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego reprezentuje różnorodny poziom, a różnice te potrafią być drastyczne. Szczególnie w południowo-wschodniej części regionu południowego Bałtyku zauważa się degradację infrastruktury technicznej, pogorszenie parametrów nawigacji i zaniechanie wykorzystywania potencjału rzek dla rozwoju obszarów nadwodnych. Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w warunkach gospodarczych i społecznych, istnieją także bariery prawne, strukturalne i psychologiczne. Problemy te odnoszą się odpowiednio do różnych poziomów administracji i zarządzania. Międzynarodowy charakter dróg wodnych, jak również znaczenie dla turystyki i odnowienia komunikacji wodnej w regionach, które cierpią na niedostatek funkcji generujących wzrost zatrudnienia i przychód, wymaga współpracy trans-granicznej dla zrównoważenia rozwoju w rejonie południowego Bałtyku i lepszej integracji terytorialnej.

Realizacja projektu jest zaplanowana w sposób kompleksowy: w pierwszym rzędzie zostaną wskazane bariery i problemy, ich analiza oraz stworzenie innowacyjnych, optymalnych rozwiązań. Kolejno, w następstwie stworzonych rozwiązań, zostanie sprawdzonych kilka propozycji działań. To podejście metodologiczne przedstawiono w pakietach roboczych, w których zostaną zaproponowane możliwe sposoby wykorzystania dróg wodnych na rzecz rozwoju regionalnego.

Główne cele:

 • określenie pilotowych regionów dróg wodnych, stworzenie warunków dla rewitalizacji, ustanowienie warunków dla bezpieczeństwa,

 • wzmocnienie świadomości wagi potencjału dróg wodnych dla rozwoju regionalnego,

 • wzmocnienie lokalnych struktur poprzez poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Spodziewane rezultaty:

 • wytyczne dla regulacji formalnych na rzecz unifikacji wymogów w odniesieniu do żeglowania oraz dla tworzenia systemów zarządzania i bezpieczeństwa dla turystyki wodnej na wodach śródlądowych,

 • koncepcje, programy rewitalizacji dla obszarów wzdłuż śródlądowych dróg wodnych, identyfikacja lokalizacji przystani i związane z nimi studia wykonalności i inne dokumentacje,

 • stworzenie forum współpracy i zorganizowanie partnerstwa dla inwestycji związanych z wodnymi drogami śródlądowymi i ich międzynarodowymi połączeniami,

 • przykłady możliwości wykorzystania dróg wodnych,

 • kampanie informacyjne na temat zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych z włączeniem małej inwestycji – wykonanie drogowskazów informacyjnych.


2b.2. „Wykorzystanie potencjału obszarów położonych poza metropoliami na rzecz rozwoju regionalnego” (HINTERLAND)
Projekt dotyczy analizy lokalnych i regionalnych czynników powodujących zaniechanie rozwoju, stworzenie instrumentów dla przeciwdziałania tym zjawiskom, określenie potencjału rozwojowego w powiązaniu z obszarem aglomeracji, stworzenie sieci współpracy.

Liderem projektu jest Regionalne Planungsgemeinschaft Havelland-Flaeming z miasta Tetlow koło Berlina. Partnerzy projektu pochodzą z Niemiec, Litwy, Rosji, Polski, Finlandii, Danii i Białorusi.

Dofinansowanie gminy miejskiej Tczew: 24 600 €.
Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu zarządzanie procesem związanym z chyleniem się ku upadkowi regionów oddalonych od rozwiniętej linii brzegowej morza lub od rozwijających się obszarów metropolitalnych. Nie skupiając się specjalnie na rozwiązaniach szczególnie przyciągających mieszkańców czy turystów, projekt odzwierciedla rdzenny kapitał rozwoju przestrzennego, związany z szerokimi powiązaniami współpracy i szerokim obszarem spraw – w pewnych przypadkach, o charakterze zadań interdyscyplinarnych planowania lokalnego.

Wzbogacając wiedzę dotyczącą różnych aspektów degradacji, jednocześnie przy wsparciu naukowym, partnerzy projektu będą mogli rozwijać lokalne i regionalne zdolności przewidywania i przyjmować określone strategie rozwoju dla przyszłych struktur osadnictwa, między-osadniczych powiązań w obszarze przedsiębiorczości, transportu i zagadnień infrastrukturalnych, jak również zagospodarowania otwartego terenu i aspektów rolnictwa, aby móc je stosować w działaniach pilotowych.

Hinterland Transnational Network’ (międzynarodowa sieć „oddalonych” obszarów) – jakość stworzona w projekcie, będzie towarzyszyć temu procesowi, jak również podtrzymywać związki z polityką i wizją rozwoju w poziomie europejskim i regionalnym południowego Bałtyku. Sieć stworzy ponad regionalną koncepcję, szczególnie uwzględniającą zaniedbania rozwojowe, będące doświadczeniem poszczególnych partnerów.


Opis problemu:

Klasyczny teren „w głębi lądu” to teren oddalony 50 km i więcej od linii brzegowej lub od obszaru metropolitalnego czy dużych ośrodków miejskich. W zależności od sytuacji przestrzennej i gospodarki regionalnej coraz większą ilość tych obszarów charakteryzują procesy degradacji. Za sprawą upadku rolnictwa, wzrostu mobilności i wymagań podwyższonych kwalifikacji zawodowych, migracja szczególnie młodych ludzi do dużych miast, może urosnąć do poziomu, jakiego Europa nie doświadczyła od setek lat.

Migracja prowadzi do zmniejszenia liczby aktywnej ludności, która to postępuje przy obniżeniu aktywności ekonomicznej i społecznej. Trendy degradacji będą dotyczyły nie tylko sytuacji osadniczej, aktywności społecznej i gospodarczej czy zniszczenia dziedzictwa kulturowego, ale także mogłyby doprowadzić do utraty centralnych funkcji dużych miast w ich sąsiedztwie i obniżenia atrakcyjności całych regionów.
Cele:

 1. Opracowanie ekspertyzy na temat lokalnych i regionalnych czynników powodujących zaniechanie rozwoju, jako robocze badanie ankietowe zgodnie z indywidualnym harmonogramem

 2. Pobudzenie aktorów czy mobilizowanie i wzmocnienie wsparcia dla samodzielnie podnoszonych akcji w kierunku przeciwdziałania tym zjawiskom; pobudzenie procesów zarządzania w indywidualnych sytuacjach i wobec istniejących trendów

 3. Przedstawienie kluczowych potencjałów i profili (z uwzględnieniem także „miękkich” czynników rozwoju) w stosunku do typów „terenów oddalonych” w obszarze regionu południowego Bałtyku

 4. Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców terenów oddalonych, będące stymulacją na rzecz bardziej intensywnego wykorzystania innowacyjnego potencjału i nowej tożsamości tych obszarów

 5. Stworzenie i sterowanie siecią wymiany narzędzi najlepszych praktyk dla wyzwań do przeciwdziałania degradacji w szczególnych obszarach – w mieszkalnictwie i strukturach osadniczych, infrastrukturze i usługach, komunikacji i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

 6. Wzmocnienie lokalnej współpracy pomiędzy obszarami oddalonymi a sąsiednimi metropoliami, miejskimi i/lub przybrzeżnymi obszarami w celu poszerzenia potencjału terenów w głębi lądu na rzecz ogólnych lub dwustronnych korzyści.


2c. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB, CADSES
Kreatywne zarządzanie systemem fortyfikacji dla wzmocnienia potencjału UE (ForCE)
Współpraca podjęta z Marco Polo Systems z Włoch (lider projektu), międzynarodowy projekt rozwojowy, w ramach którego możliwe byłyby do osiągnięcia potencjalne efekty: założenia zagospodarowania systemu murów obronnych, projekt techniczny kolejnego odcinka murów, strategia produktu kulturowego/turystycznego.

W projekcie zdeklarowali swój udział partnerzy z Włoch, Grecji, Węgier, Czarnogóry, Serbii, Chorwacji i Polski (Tczew).

Projekt pozytywniej oceny merytorycznej nie uzyskał rekomendacji z tytułu braku dokumentów formalnych jednego z partnerów.
2d. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA, Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
2d.1. „Wzmocnienie tożsamości kulturowej obszaru przygranicznego w Tczewie i Kłajpedzie”
Projekt zakłada kontynuację i zacieśnienie współpracy w dziedzinie dziedzictwa kultury między miastem Tczew a partnerem z Kłajpedy poprzez cykl wspólnych działań kulturalnych skierowanych do masowych odbiorców oraz edukacyjnych skierowanych do działaczy kultury z obu miast.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby pielęgnowania dziedzictwa kulturowego w regionie przygranicznym oraz rozwijania współpracy zainicjowanej w projekcie realizowanym w latach 2004-2005 przy finansowym wsparciu funduszu Phare.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości różnorodności kulturalnej regionów obszaru przygranicznego.

Osiągnięciu celu służyły będą następujące działania: • uczestnictwo zespołów regionalnych w imprezach w miastach partnerów

 • konferencja dot. najlepszych praktyk w propagowaniu wartości kultury regionalnej,

 • impreza plenerowa, podczas której obok siebie zaistnieją odrębności kulturalne partnerów

 • szkolenie dla działaczy kultury nt. metod przygotowania projektów kulturalnych

Grupą docelową projektu są działacze kultury z Tczewa i Kłajpedy (ok. 30 osób) oraz mieszkańcy Tczewa i powiatu tczewskiego oraz Kłajpedy, do których adresowane są imprezy masowe z uczestnictwem partnerów.

Projekt jest odpowiedzią na wyrażony w „Programie Sąsiedztwa Litwa – Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej” działanie 2.2 problem obaw eurosceptyków przed utratą narodowej i kulturowej tożsamości i korzeni historycznych.

Projekt realizowany od kwietnia 2006 do sierpnia 2007, dofinansowanie gminy miejskiej Tczew: 34 065 €.
2d.2. „Infrastruktura drogi wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie”.
Projekt dotyczy budowy przystani rzecznej (pierwszy konkurs: patrz p. 2a.2 powyżej). Jego tytuł i cele zostały zmienione po analizie dokumentu programowego Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Niniejszy projekt został złożony do Programu dwukrotnie. W wyniku oceny konkursu z września 2005 r. decyzją Komitetu Monitorującego i Sterującego ( w grudniu 2005) projekt został skierowany do ponownej oceny eksperckiej, w celu udzielenia odpowiedzi na wątpliwości strony litewskiej, przy poparciu dla rekomendacji strony polskiej. Projekt został ponownie złożony na konkurs w marcu 2006 r., tym razem jako projekt partnerski z miastem Kłajpeda. Projekt, a zatem budowa przystanie rzecznej uzyskała rekomendację Komitetu Sterującego Programu.


2e. System zarządzania miastem w aspektach przestrzennych.
Inicjatywa Wspólnotowa URBACT (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) –udział w projekcie URBAMAS, w którym opracowywane są założenia do modelowego systemu zarządzania miastem w aspektach przestrzennych (dofinansowanie 2 436 EURO, wkład własny 5 506 EURO).
Projekt "URBAMAS", dotyczący zintegrowanego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych tego procesu jest autorskim projektem przygotowywanym przez ogólnopolską sieć miast, w której obecnie uczestniczą Płock, Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Słupsk, Tczew, Włocławek. Miastem wiodącym projektu URBAMAS jest Płock - inicjator projektu. Projekt jest realizowany przez miasta, z których każde ma inne doświadczenia: sukcesy i problemy w dziedzinie zarządzania. Uczestnicy projektu na bazie swoich doświadczeń i czerpiąc z praktyki miast europejskich, za pośrednictwem programu URBACT będą wymieniali się wiedzą i wspólnie stworzą założenia do wdrożenia modelowego systemu zarządzania miastem w aspektach przestrzennych. Zasadniczym atutem tego projektu jest fakt, że wspierany będzie przez Program URBACT, który kapitalizuje wiedzę z zakresu rozwoju miast europejskich i zarządzania miastami.

Program URBACT będzie nie tylko źródłem najszerszej wiedzy fachowej i praktycznej we wspomnianej dziedzinie, ale również wspierać będzie projekt finansowo.Celem projektu jest uzyskanie dokumentu prezentującego modelowy system zarządzania przestrzenią miejską w oparciu o doświadczenia i korzystne rozwiązania problemów stosowane w każdym z miast partnerskich projektu oraz innych miastach europejskich. W ramach utworzonej sieci i przeprowadzanych szkoleń i warsztatów zostaną przedstawione różnorodne aspekty tego tematu. Każde z miast zajmie się przygotowaniem zbioru rozwiązań dla problemów oraz dobrych praktyk w zakresie wycinka systemu (na który składają się cztery fazy: prognozowanie, wdrażanie, realizowanie, monitorowanie i ocena systemu zarządzania przestrzenią miejską), w zakresie którego posiada najlepsze osiągnięcia.

Przygotowane rozwiązania będą analizowane i oceniane przez ekspertów polskich i krajowych uczestniczących w projekcie we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu.

Problem skoordynowania procesu zarządzania miastem z gospodarowaniem przestrzenią w szczególności dotyczy prognozowania rozwoju i przekładania tej prognozy na rzeczywiste, tj dostosowane do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych oraz efektywne, tj. z wykorzystaniem zasobów ludzkich, w tym mieszkańców miasta, a także ekonomiczne, tj. polegające na wykorzystaniu nie tylko publicznych środków finansowych, zarządzanie przestrzenią miejską.

Projekt ma służyć zintegrowanemu podejściu do zarządzania przestrzenią w miastach partnerskich projektu, ale jego wyniki będą mogły być wykorzystywane przez inne miasta polskie i europejskie zgodnie z wymogami programu.Cele projektu:
- podniesienie umiejętności profesjonalnych osób odpowiedzialnych; za rozwój

urbanistyczny miast,


- wzmocnienie świadomości i zrozumienia wśród mieszkańców oraz przedstawicieli

podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji publicznych miast dla

problemu zarządzania przestrzenią miasta,
- wymiana doświadczeń, w szczególności dobrych praktyk, pomiędzy miastami

partnerskimi sieci,


- testowanie (konsultacje) modelowych rozwiązań w wybranych miastach partnerskich.

Oczekiwane wyniki:
- stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy miastami, urzędnikami, uczelniami i

mieszkańcami w sferze podejścia do zarządzania przestrzenią miasta poprzez seminaria i

warsztaty, wymianę urzędników oraz utworzenie strony internetowej,
- analiza porównawcza sposobu podejścia do zarządzania przestrzenią w każdym z miast

sieci,
- przewodnik dla miast określający modelowy sposób zarządzania zrównoważonym

gospodarowaniem przestrzenią miasta ze wskazaniem najlepszych praktyk i

instrumentów zarządzania w aspektach przestrzennych.3. NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
„Termomodernizacja tczewskich szkół”
Przedmiotem projektu są kompleksowe prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, tj. we wszystkich szkołach wymagających takich inwestycji należących do Gminy Miejskiej Tczew (pięć szkół). Projekt zakłada: ocieplenie stropodachów, ścian szczytowych, ścian podłużnych oraz ścian zewnętrznych piwnic, wymianę luksferów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji wyniesie 133 617 m3.

W wyniku realizacji projektu zmniejszy się zużycie energii cieplnej w budynkach poddanych termomodernizacji o 3645 GJ rocznie.

Całkowity koszt projektu: 1 169 854 Euro

Wnioskowana kwota dofinansowania: 984 082 Euro (84,12%).
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną (85 punktów na 100), nie uzyskał jednak rekomendacji Komitetu Sterującego Programu (aktualnie znajduje się na 45. miejscu listy rankingowej na 300 projektów).
4. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
EFS - Edukacja Formą Sukcesu miast pomorskich - Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Tczew”
Projekt szkoleniowy, który planuje się realizować w miastach Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Tczew. Są to miasta o zbliżonych parametrach gospodarczych. Funkcjonują w nich podobne branże przemysłu, m.in. elektroniczna, rolno-spożywcza, metalowa, budowlana. Związane są z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a jednocześnie zostały zakwalifikowane do obszarów podlegających restrukturyzacji przemysłów.

Miasta podejmują własne i wspólne działania na rzecz większego otwarcia się na współpracę z krajami UE. Nabycie nowych umiejętności zawodowych pozwoli pracownikom tego obszaru na większą elastyczność na rynku pracy i da możliwość wykorzystania zachodzących zmian na tle rozwoju gospodarczego i restrukturyzacji.

Celem tego działania jest umożliwienie udzielenia wsparcia osobom, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy. Stworzenie wspólnego zadania dla czterech miast dodatkowo podnosi elastyczność planowanych działań szkoleniowych, umożliwi ich efektywniejsze wykonanie oraz pozwoli na podjęcie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń w obrębie rynku pracy w subregionie.

W projekcie proponowane będą następujące szkolenia: języki obce, obsługa komputerów, prawo zamówień publicznych, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, komunikacja społeczna, księgowość i finanse, europejskie prawo gospodarcze, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. Zakres szkoleń został przygotowany na podstawie zainteresowania respondentów. Realizacja projektu będzie trwała 14 miesięcy, zostanie przeszkolonych 1864 uczestników w 148 grupach.

Projekt w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt złożony w bieżącym konkursie ogłoszonym w dniu 2 marca 2006 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku został zaopiniowany pozytywnie i zarekomendowany do realizacji.
5. INNE
Poza funduszami otwartymi dla samorządów gminnych podejmowane były również inne działania budujące nasze kontakty i współpracę z różnymi podmiotami.
Na przełomie października i listopada, na wskutek pozytywnie ocenionej aplikacji, pracownik UM wziął udział w międzynarodowych warsztatach roboczych Programu Młodzież. Warsztaty były adresowane do przedstawicieli wszystkich państw UE i kontakty te mogą zaowocować propozycjami współpracy dla grup młodzieży. Posiadanie przez pracownika Biura szerszej wiedzy na temat tego programu jest traktowane jako wsparcie dla młodzieżowych grup inicjatywnych w mieście. Informacje na ten temat były publikowane w Panoramie Miasta.
Już w styczniu 2006 pojawiło się ogłoszenie o woli Rządu Hiszpańskiego wspierania projektów rozwojowych w ramach Linii Finansowania Studium Wykonalności (FEV), instrumentu finansowego hiszpańskiej polityki gospodarczej. Po nawiązaniu kontaktu z Ambasadą Hiszpanii, została złożona aplikacja dot. wsparcia dla doradztwa i wykonania studium wykonalności dla rozbudowy kompleksu sportowego Kanonka. Niestety, projekt nie był zgodny z sektorami priorytetowymi dla gospodarki hiszpańskiej i pomimo oceny projektu, jako interesującego i wartościowego dla społeczności lokalnej nie uzyskał wsparcia.
Ponadto Urząd Miejski współpracuje w strukturach wewnętrznych nad przygotowaniem kolejnych zadań rozwojowych i konsultacjach przy tworzonym regionalnym programie operacyjnym 2009-2013. Jest zaangażowany w tworzenie strategii informatyzacji i budowania społeczeństwa informacyjnego, jako bazy do projektów w tym zakresie oraz buduje platformę szerszej współpracy międzygminnej na rzecz rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Obecnie przygotowuje się projekt stworzenia bezpiecznej i wyposażonej w udogodnienia rekreacyjne ścieżki rowerowej Tczew – Gniew.
3.1.12. Zdrowie i opieka społeczna

Zdrowie
Na terenie miasta Tczewa działa osiem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które zabezpieczają mieszkańców miasta Tczewa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego świadczone są w powyższych placówkach przez pielęgniarki prowadzące swoją działalność w postaci spółek, czy też zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Opiekę pielęgniarską w szkołach sprawuje spółka skupiająca pielęgniarki posiadające kwalifikacje w zakresie medycyny szkolnej.

Samorząd wspiera w miarę możliwości placówki służby zdrowia w dążeniu do zabezpieczenia mieszkańców miasta w zakresie usług zdrowotnych. W tym celu w okresie bieżącej kadencji organizowano spotkania między innymi z: pracownikami służby zdrowia, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicielami władz odpowiedzialnych za funkcjonowanie służby zdrowia.

Miasto finansuje również realizację programów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Tczewa .

Przeznaczenie środków finansowych na realizację badań profilaktycznych w poszczególnych latach przedstawiało się następująco:
Lp.

Rok realizacji

Kwota


Rodzaj zadania

1.

2002

16.680,-

Schorzenia układu krążenia – przebadano 600 osób

2.

2002

19.500,-

Badania w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – przebadano 600 osób

3.

2003

4.242,-


Badania w kierunku wad postawy – przebadano 600 dzieci z klas I szkół podstawowych

4.

2003

32.200,-

RTG klatki piersiowej – przebadano 2.300 osób

5.

2004

28.000,-

RTG klatki piersiowej – przebadano 2.154 osób

6.

2004

4.928,-

Badania w kierunku wad postawy – przebadano 546 dzieci z klas I szkół podstawowych

7.

2004

355,68,-

Zakupiono paski na badanie poziomu cukru

8.

2004

50.000,-

Zakup 2 kardiomonitorów dla ZOZ Tczew Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Powiatowego – współfinansowano ze Starostwem Powiatowym

9.

2005

39.000,-

RTG klatki piersiowej – przebadano 2.800 osób

10.

2005

4.452,-

Badania w kierunku wad postawy – przebadano 636 dzieci z klas I szkół podstawowych

11.

2005

259.999,90

Zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie

12.

2006

1.455,-

Badania w kierunku wad postawy – przebadano 194 uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

13.

2006

50.000,-

Dofinansowanie zakupu windy dla Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie

14.

2006

40.000,-

RTG klatki piersiowej – przewidywana liczba osób do przebadania - 2800Opieka Społeczna
Zadania własne gminy jak również zadania zlecone w zakresie opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .

MOPS realizuje oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej również zadania wynikające z następujących ustaw :

- ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

- ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Od marca 2004 MOPS rozpoczął realizację kolejnego, odpowiedzialnego zadania, a mianowicie zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003.
BUDŻET MOPS
Zestawienie budżetów w latach 2002 - 2005 oraz plan na rok 2006 (pomoc społeczna i świadczenia rodzinne).

2002

2003

2004

2005

Plan 2006

9.833.400,20

9.718.943,02

14.874.216,62

19.745.443,15

22.440.905


1. Wydatki
Zadania własne oraz zlecone gminie w zł

zadanie

2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

Zasiłki stałe + wyrównawcze z dodatkami

1.220.746

1.557.883

1.395.118

1.263.666

650.010

Zasiłki okresowe i okresowe gwarantowane

702.501

313.050

30.581

*

*

Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa

191.490

216.347

66.793

*

*

Ubezpieczenie społeczne podopiecznych

196.038

206.054

75.623

*

136

Bilety kredytowe

44

313

26

*

*

Renty socjalne i dodatki do renty socjalnej

1.408.201

1.285.072

*

*

*

Ubezpieczenia zdrowotne

114.480

128.496

*

*

*

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

197.425

198.523

*

*

*

Wyprawki szkolne

11.430

32.008

*

*

*

Wyprawki niemowlęce

2.068

*

*

*

*

Wypoczynek dzieci

18.900

*

*

*

*

zasiłki celowe i w naturze

663.400

610.647

526.174

422.633

239.442

Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – dotacja celowa

-

-

98.000

324.000

177.878

Plan roczny 657.000dożywianie w stołówkach MOPS

173.385

172.719

155.727

119.046

31.257

dożywianie dzieci w szkołach

396.900

208.033

245.228

183.038

90.810

plan roczny 315.000dystrybucja żywności - talony

123.380

113.539

131.819

133.007

80.646

plan roczny 180.000zasiłki okresowe z dotacji celowej

*

*

292..000

670.678

304.024

plan roczny 596.800zasiłki okresowe – środki gminne

*

*

63.660

49.093

-

Pogrzeby

8.269

4.754

10.777

4.160

7.395

Pobyt w DPS

*

*

*

20.207

22.464

Pomoc poszkodowanym w katastrofie chorzowskiej

-

-

-

-

40.000

* - dane nie występują ze względu na zmiany ustawy o pomocy społecznej

Środki na realizację zadań pomocy społecznej w zł


Środki

2002

2003

2004

2005

I-VI 2006

Zadania własne gminy oraz dotacje celowe

1.386.302

1.283.460

1.425.386

1.687.503

960.916

plan roczny 2.227.510Zadania zlecone gminie

4.042.455


3.917.437


1.568.142


1.263.802650.010

plan roczny 1.397.500Razem:

5.428.757

5.200.897

2.993.528

2.951.305

1.610.926

Wydatki na świadczenia rodzinne w zł
Rok

2004

2005

I – VI 2006

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych w zł

6.922.105

11.401.365

6.436,601

Roczny plan 13.219.660


Wykorzystanie przyznanego budżetu
Rok

2002

2003

2004

2005

I – VI 2006

%

98,2

99,3

99,13

98,09

45,12


2. Dochody

Tabela Nr 6 Dochody budżetowe
Nazwa


2002

2003

2004

2005

2006

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

Odpłatność za pobyt w CDPS

145.813,70

-

184.318,79

-

188.026,28

-

240.397,29

-

111.931,17

-

Odpłatność podopiecznych w Ośr. Wsparcia

13.155,18

-

7.194,99

-

6.143,38

-

96.614,44

-

62.549,69

-

Wpływy z budżetu z likwidacji środka specj.

-

-

-

-

-

-

67.916,62

-

-

-

Zwrot nienal. pobranych świadczeń rodzinnych

-

-

-

-

1.588,49

-

39.990,81

-

1.638,12

25.043,26

Składki na bezp. zdr. – wpływy z lat ubiegłych

-

-

-


-

-

-

-

78,54

-

36,58

Zwrot zasiłków z pomocy społecznej

4.004,16

4.773,22

4.539,71

7.802,30

3.241,48

6.283,33

6.198,72

4.223,94

6.395,98

9.048,48

Wpływy z lat ubiegłych, wynagrodz. Płatnika składek i podatku

368,85

1.150,00

493,21

250,00

17.724,52

-

2.000,53

-

4.069,53

-

Odpłatność za usługi opiekuńcze

139.621,19

8.967,59

134.157,84

7.381,86

118.575,93

6.063,42

125.823,10

8.135,04

70.770,58

4.051,18

Odsetki

2.392,89

-

467,18

-

33.873,29

-

63.558,76

-

18.614,75

-

OGÓŁEM

305.356

14.890,81

331.172

15.434,16

369.173,37

12.346,76

642.500,27

12.438

275.969,82

38.179,50

Wykonanie dochodów budżetowych


Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI 2006


%

100,7

103,13

124,47

141,48

70,75


Dochody budżetowe zostały w całości odprowadzone do budżetu
KLIENCI SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TCZEWIE
liczba osób i rodzin objęta pomocą społeczną2002


2003


2004


2005

I- VI ‘2006

rodziny

osoby

rodziny

osoby

rodziny

osoby

rodziny

osoby

rodziny

osoby

3.167

9.666


3.104


9.487

2.776

7.729

2.570

6.421

2.148

5.508

liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych


Rok

Liczba rodzin

2004

2.833

2005

4.853

I-VI’2006

Szacunkowy plan na 20064.444

4.650

Powody trudnej sytuacji życiowej klientów – zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej


Lp.

POWÓD TRUDNEJ

SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Liczba rodzin ogółem

2002

Liczba rodzin ogółem

2003

Liczba rodzin ogółem

2004

Liczba rodzin ogółem

2005

Liczba rodzin ogółem

2006

1.

UBÓSTWO

2.460

2.060

2.217

1.702

1.626

2.

SIEROCTWO

43

39

40

39

23

3.

BEZDOMNOŚĆ

88

79

87

78

83

4.

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

187

222

77

73

28


5.

BEZROBOCIE

1.888

1.921

1.800

1.578

1.287

6.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

812

763

581

767

447

7.

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

1.726

1.822

1.499

1.333

1.210

8.

ALKOHOLIZM

148

161

188


214

200

9.

NARKOMANIA


12

15

13

13

13

10.


TRUDNOŚCI W

PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO30

52

38


30

23

11.


BRAK UMIEJETNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY

OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE---


---


1


----

---

12.


TRUDNOŚCI W

INTEGRACJI OSÓB,

KTÓRE OTRZYMAŁY

STATUS UCHODŹCY


---

---

---


----

---

13.

ZDARZENIE LOSOWE


---

---

3

9

7

14.

SYTUACJA KRYZYSOWA


---


---

---


3

9

15.

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

LUB EKOLOGICZNA

---

---

---


----

---
POMOC ŚRODOWISKOWA

liczba klientów korzystających z pomocy Społecznej

Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’ 2006

Liczba rodzin

3.167

3.104

2.776

2.570

2.148

Liczba osób

9.666

9.487

7.729

6.421

2.822

Na podstawie powyższych danych obserwujemy zmniejszającą się liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Spowodowane to jest m.in. • realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003

 • zmniejszającą się liczbą mieszkańców

 • zwiększonym zakresem oferowanej pomocy instytucjonalnej i aktywizacyjnej

 • realizacją kontraktów socjalnych

Nowym zadaniem realizowanym od 2005 roku jest przeprowadzanie przez pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych u dłużników alimentacyjnych – zgodnie z Ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005. W 2005 roku przeprowadzono ich 321, natomiast do VI’2006 - 252.


Obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 wprowadziła narzędzie pracy jakim jest kontrakt socjalny czyli pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
Zawarte kontrakty


liczba

2005

I-VI’ 2006

zawartych kontraktów

184

322

kontraktów zerwanych przez klientów

2

62

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Konsultacyjny, który w ramach swych działań :

Tabela Nr 18 ilość udzielanych porad przez konsultantów2002


2003


2004


2005


I-VI’ 2006

871


961

1.266

1.130

680


 1. udziela porad przez psychologa, radcę prawnego, terapeutę uzależnień, specjalistę pracy socjalnej

 2. koordynuje działania w zakresie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych

 3. propaguje ruch wolontarystyczny jako działania profilaktycznego w zakresie wykluczenia społecznego oraz działania dające szansę zainteresowanym osobom wykorzystania własnych umiejętności i zdobycia doświadczenia

 4. koordynuje pracę FIS

 5. prowadzi szeroko zakrojoną współprace z instytucjami i organizacjami, które niezbędne są w procesie świadczenia pomocy społecznej. – załączniki Nr . 2 i 3

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany od I’2003 projekt „Pomoc sąsiedzka”, aktywizujący środowisko lokalne i propagujące ruch wolontarystyczny wśród klientów pomocy społecznej. Inicjatywa ta polega na świadczeniu usług opiekuńczych osobom starszym i chorym. Z tej formy pomocy skorzystało 108 osób.

Celem jest kształtowanie wśród klientów pomocy społecznej poczucie altruizmu i wrażliwości na potrzeby innych, utrzymywanie osób świadczących pomoc w stanie aktywności i gotowości do podjęcia pracy.


DOŻYWIANIE
  1. W strukturach MOPS działają 2 kuchnie:

 • przy ul. A. Krajowej 39

 • przy ul. Niepodległości 10

Posiłki dla klientów naszego Ośrodka wydawane są w 3 stołówkach mieszczących się przy ul. Armii Krajowej 39, Niepodległości 10, Nowowiejskiej 18.


Liczba wydanych obiadów we wszystkich placówkach tut. OśrodkaRok


2002


2003


2004


2005


I-VI’2006

Liczba obiadów

88.793

99.371

106.222

106.948

48.477

Liczba klientów korzystających z pomocy w formie dożywiania


Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’ 2006

Liczba dożywianych osób

853

975

1.066

869

624


W tym dzieci do 7 r. życia

257

331

175

200

209


Dożywianie dzieci w szkołach
Rok

2002

2003

2004

2005

I-VI’2006

Liczba dzieci

1.687

1.534

1.313

1.257

980


Dofinansowanie do obiadu w szkołach wynosi 2 zł.


Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”.

W 2004 r. MOPS w Tczewie został wytypowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku do realizacji pilotażu Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie otrzymał na ten cel środki w wysokości 98.000,00 złotych. W ramach tego projektu w okresie XI – XII’2004 dożywiano 1440 osoby, w tym: • 1046 uczniów na bazie szkół

 • 244 osoby korzystały z pomocy obiadowej w stołówkach MOPS.

 • 150 osób korzystało z posiłków przygotowywanych w Szkole Podstawowej Nr 7.

W 2006 roku program funkcjonuje pod nazwą „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.

Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach ProgramuRok

Dzieci do lat 7

Uczniowie na bazie szkół

Osoby korzystające z obiadów w stołówkach MOPS

2005

301

1.315

1.151

I-VI’2006

209

957

278


AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA


Pobieranie 1.58 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna