Miasto Gliwice Miasto PyskowicePobieranie 250.47 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar250.47 Kb.
  1   2   3


Miasto Gliwice


M
iasto Pyskowice
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Propozycja

planu aglomeracji

Gliwice


powiat Gliwice
województwo śląskie


Część opisowa


 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

 1. Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Gliwice – PLSL009

 2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą:
  246 700

 3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 229 013

 4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gliwice

 5. Gminy w aglomeracji: Gliwice, Pyskowice

 6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Gliwice(z wyłączeniem dzielnicy Wilcze Gardło, będącej w aglomeracji Smolnica), Pyskowice

 7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: -

 8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Kozłów (Gmina Sośnicowice)

 9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Gliwice

Celem opracowania jest przedstawienie projektu aglomeracji Gliwice (ze wskazaniem jej obszaru, granic i RLM), na podstawie którego może zostać przeprowadzona przez Sejmik Województwa Śląskiego procedura zmiany aglomeracji w drodze obowiązujących przepisów.

Aglomeracja Gliwice wyznaczona została przez Wojewodę Śląskiego Rozporządzeniem


z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 1 poz. 12) o równoważnej liczbie mieszkańców 246 700. Aglomeracja obejmuje miasto Gliwice (z wyłączeniem dzielnicy Wilcze Gardło), część obszaru Gminy Pyskowice (miasto Pyskowice) i Sośnicowice (miejscowość Kozłów), w granicach określonych w załączniku do ww. rozporządzenia .Wyznaczona aglomeracja Gliwice jest nieaktualna, ponieważ nie spełnia wymogów aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 922) w zakresie obszaru i granic aglomeracji oraz wartości równoważnej liczby mieszkańców (RLM).

W zakresie obszaru i granic aglomeracji Gliwice zmiany wymaga: • dostosowania granic do zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania),

 • uwzględnienia nowych uwarunkowań finansowych i technicznych, o którym mowa w §3. ust. 4 powyższego rozporządzenia, tj. uzyskanie wskaźnika długości sieci obliczanego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) na poziomie nie mniejszym niż 120 mieszkańców na 1 km sieci oraz 90 Mk/km sieci na terenach objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty,

 • uwzględnienia nowych uwarunkowań przestrzennych wynikających z aktualnych dokumentów, w tym:

  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach
   Nr XXX/956/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.;

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice – zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach
   Nr XLI/325/2014 z dnia 26 marca 2014 r.;

  • map zasadniczych woj. śląskiego - m. Gliwice, gm. Pyskowice i Sośnicowice,

  • uwzględnienia aktualnych informacji o poziomie i obszarze skanalizowania miast Gliwice i Pyskowice.

Również dotychczasowa liczba równoważnych mieszkańców aglomeracji Gliwice uległa zmianie i wymaga zaktualizowania na podstawie ponownej analizy stanu na koniec 2013 roku.

W ramach niniejszej propozycji planu aglomeracji przewiduje się jej częściowe rozszerzenie (nowe obszary gminy Pyskowice) i częściowe ograniczenie, poprzez wyłączenie miejscowości Kozłów (gmina Sośnicowice), za czym przemawiały następujące ustalenia: • wskaźnik koncentracji liczony zgodnie z referencyjną metodyką dla miejscowości Kozłów wynosi 83,6 Mk/km, a więc jest mniejszy od wskazanego w §3.4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922), w którym odpowiednią wartość dla obszarów niewrażliwych ustalono na poziomie min. 120 Mk/km,

 • zgodnie z zapisami dokumentów urbanistycznych oraz przebiegiem istniejących granic działek budowlanych, nie występuje ciągłość tych granic na styku obszaru miasta Gliwice i m. Kozłów, co jest wymogiem „Wytycznych do tworzenia
  i zmiany aglomeracji” Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z lipca 2014 r. (granica aglomeracji musi być wyznaczona linią ciągłą wzdłuż granic działek budowlanych co w przypadki Kozłowa nie jest możliwe).

Na obszarze przewidzianym do wyłączenia z aglomeracji oraz na pozostałych obszarach miasta Gliwice i gminy Pyskowice nie objętych obszarem i granicami aglomeracji przewiduje się tymczasowe uporządkowanie gospodarki ściekowej zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399) poprzez: • wprowadzenie ewidencjonowanego systemu magazynowania ścieków w zbiornikach bezodpływowych, ich transport taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków
  i oczyszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • systemu przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do ziemi lub wód powierzchniowych z ewidencjonowanym systemem wywożenia osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków i ich docelowa utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Docelowo na tych obszarach przewiduje się jednak również wprowadzenie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.


 1. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: 44-100 Gliwice

Ulica, nr: Rybnicka 47

Gmina: Gliwice

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Telefon: 32/338 71 28

Fax: 32/232 31 35

e-mail do kontaktu bieżącego: joanna.mikolaj@pwik.gliwice.pl
 1. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

 1. Imię i nazwisko: Joanna Mikołaj

 2. Telefon: 32/338 71 28

 3. Fax: 32/232 31 35

 4. E-mail: joanna.mikolaj@pwik.gliwice.pl 1. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.

Wyszczególnienie

Nie

Tak

1

2

3

4

1

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
X

2

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice oraz miasta Pyskowice
X

3

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

X
4

Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych
X

5

Inne :

 • Program Ochrony Środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwic do roku 2015;

 • dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z 12 budynków nr 21a-23b i 25a-31b zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej;

 • dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach II etap - Bojków";

 • dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Ostropa”;

 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyskowice z października 2008 r.,

 • dokumentacja projektowa dla zadania pn. „ Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap Pyskowice”.
X
 1. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji
  1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe


Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.

Kanalizacja istniejąca

Długość

[km]


Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji

Uwagi

Mieszkańcy

Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

Sumaryczna

liczba osób

[kol 4 + kol 5]


1

2

3

4

5

6

7

1

Sanitarna grawitacyjna

381,06

182 600

3 814

186 414
2

Sanitarna tłoczna

27,97

3

Ogólnospławna grawitacyjna

29,10

4

Ogólnospławna tłoczna

0

Razem

438,13

182 600

3 814

186 414


Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe.

Lp.

Kanalizacja istniejąca

Długość

[km]


Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji

Uwagi (źródło finansowania)

Mieszkańcy

Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

Sumaryczna

liczba osób

[kol 4 + kol 5]


1

2

3

4

5

6

7

1

Sanitarna grawitacyjna

64,91

8 1590

8 159

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

2

Sanitarna tłoczna

6,56

3

Ogólnospławna grawitacyjna i tłoczna

0,00

4

Ogólnospławna tłoczna

0,00


Razem

71,47

8 159

0

8 159
  1. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.
   1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób
    na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: NIE DOTYCZYLp.

Kanalizacja planowana do wykonania

Długość

[km]


Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji

Uwagi

Mieszkańcy

Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

Sumaryczna

liczba osób[kol 4 + kol 5]

1

2

3

4

5

6

7

1

Sanitarna grawitacyjna

0

0

0

0
2

Sanitarna tłoczna1)

0

3

Ogólnospławna grawitacyjna

0

4

Ogólnospławna tłoczna

0

Razem

0

0

0


0Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na1 km sieci).

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

0

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]

0

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

NIE DOTYCZY   1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.
Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):
NIE DOTYCZY
Lp.

Kanalizacja planowana do realizacji

Długość

[km]


Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację

Uwagi

mieszkańcy

Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]1

2

3

4

5

6

7

1

Sanitarna grawitacyjna
i tłoczna

0

0

0

0
Razem

0

0

0

0


Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

0

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]

0

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]

NIE DOTYCZY  1. : dokumenty -> 2015
   2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
   2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, przeznaczonych do przekazania na rzecz Akademii im
   2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu, przeznaczonych do likwidacji
   2015 -> Tam byliśmy Sympozjum „Instalacje basenowe”
   2015 -> Parada marszowa kolenośĆ zespołÓW XVII MISTRZOSTWA POLSKI zespołÓw mażoretkowych kędzierzyn – koźLE, 22 – 24. 05. 2015
   2015 -> Program profilaktyczny
   2015 -> Szanowni Państwo, Redakcja „Edukacji Dorosłych”
   2015 -> Uczciwy biznes opłaca się polskim firmom – wielki finał XVIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” Zakończyła się XVIII edycja programu promującego etykę w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play”
   2015 -> Szady andrzej
   2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, przeznaczonych do przekazania na rzecz Politechniki Częstochowskiej


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna