Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichPobieranie 314.96 Kb.
Strona1/3
Data27.04.2016
Rozmiar314.96 Kb.
  1   2   3

DZP/111/PN/80/09

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 NIP 527-021-07-44http://www.zdm.waw.pl e-mail: zdm@zdm.waw.plZAMAWIAJĄCY

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Ul. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA

_______________________________ ______________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

WYKONANIE AKTUALIZACJI I INWENTARYZACJI CZĘŚCI DRÓG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WE WŁADANIU ZDM, WPROWADZENIE DO SYSTEMU KSIĄŻEK OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZDM


Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14.000 EURO, a jest mniejsza niż równowartości kwoty 206.000 EURO


ZATWIERDZAM
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Cena formularza specyfikacji: 15,00 złSIWZ sporządziła: Anna Kuźmińska

Warszawa, grudzień 2009 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział II Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:
załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 3 Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

załącznik nr 4 Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym

załącznik nr 5 Formularz cenowy

Rozdział III Wzór umowy
załącznik nr 1 Wzór zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy

załącznik nr 2 Wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi


Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 1 Wykaz odcinków dróg do zinwentaryzowania

Uwaga:
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.zdm.waw.pl

Rozdział I


Instrukcja dla Wykonawców

1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 kwietnia 1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r.


nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 01 października 2008 r.
nr GP-0158/3491/2008 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.
Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48 22 620-10-21, fax.: +48 22 620-91-71 http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068 NIP: 527-021-07-44.

2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Teresa Bójko tel.: (22) 55-08-102,

Adam Szablewski tel.: (22) 55-08-127.

2.3.2. w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej: Anna Kuźmińska tel.: (22) 55-08-174,fax: (22) 890-92-11.

2.4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/111/PN/80/09. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.


3. TRYB POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. N r 223, poz.1655 ze zm.).

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji i inwentaryzacji części dróg znajdujących się we władaniu ZDM (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe) oraz zasilenie danymi systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM, wprowadzenie do systemu książek wszystkich obiektów mostowych ZDM (wprowadzenie obiektów w przypadku ich braku w systemie oraz uzupełnienie danych opisowych).

4.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.32.21.60-2, 72.31.40.00-9.

4.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.4. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Opisie przedmiotu zamówienia.
5. OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.

6.2. Zakończenie: 10 dni od podpisania umowy.


 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe.

7.1. Warunki ogólne, Wykonawcy muszą wykazać, że:

7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

7.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki opisane w pkt 7.1.4 musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3. Warunki szczegółowe:

7.3.1. Potencjał kadrowy.

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia


7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na stanowiska wymienione w poniższej tabeli:


L.p.

Stanowisko

Wymagana liczba osób

Staż (od kiedy posiada odpowiednie uprawnienia)

Doświadczenie zawodowe (liczba porównywalnych prac)

1

Kierownik pracy – inżynier budownictwa (spec. drogi)

1 osoba

2 lata

1 praca

2

Kierownik zespołu inwentaryzacyjnego - geodeta

1 osoba

2 lata

1 praca

3

Informatyk z doświadczeniem w zasilaniu danych do systemów informacji przestrzennej

1 osoba

2 lata

1 praca

W przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane) wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia.

Osoby wymienione w powyższej tabeli w poz. 1 i 2 winny posiadać odpowiednio uprawnienia budowlane i geodezyjne (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).

7.3.2. Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokonał inwentaryzacji minimum 100 km dróg w miastach i dokonał dla nich zasilenia danych do systemów informatycznych ewidencji dróg, w tym 20 km do systemu eDIOM.

7.3.3. Potencjał finansowo – ekonomiczny.

Wykonawca musi wykazać:

7.3.3.1. Średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 120.000,00 zł

7.3.3.2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 60.000,00 zł
7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać (w zakresie warunków szczegółowych), że warunki określone w pkt 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU POSTĘPOWANIU

  1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ogólnych i szczegółowych) należy załączyć:

   1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp –
    zał. nr 1 do oferty.

   2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy Pzp – zał. nr 2 do oferty.

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.4. Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty – za okres jak w zdaniu poprzednim.

8.1.5. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

8.1.6. Informację o osobach, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Potencjał kadrowy) – zał. nr 3. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wskazanej osoby, potwierdzając jednocześnie spełnienie warunku określonego w pkt 7.3.1. Do informacji winny być dołączone kopie dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1.

8.1.6.1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w informacji, o której mowa w pkt 8.1.6., Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

8.1.7. Informacja o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe) - zał. nr 4. Informacja musi zawierać dane potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt 7.3.2. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.3. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie


z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.4.1. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika.

8.4.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.1.1. oraz pkt. 8.1.3. oraz odpowiednio 8.2. winny być złożone przez każdy podmiot.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:   1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (określone w pkt 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców).

   2. Formularz cenowy – załącznik nr 5 do oferty.

9.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/-ce ofertę działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu musi zostać złożona jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

9.9. Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.10. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 26
ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

9.13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane: „OFERTA NA WYKONANIE AKTUALIZACJI I INWENATRYZACJI CZĘŚCI DRÓG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WE WŁADANIU ZDM, WPROWADZENIE DO SYSTEMU KSIĄŻEK OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZDM. NUMER POSTĘPOWANIA DZP/111/PN/80/09. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.12.2009 R. DO GODZ. 10:30”.

9.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

9.15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

9.16. Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

9.17. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania podwykonawstwa, Zamawiający będzie traktował, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.


10. WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.2. Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

fax: (22) 890-92-11

11.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

11.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich zidentyfikowanych Wykonawców oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).


12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza cenowego i przedstawiona w składanej Ofercie.

12.2. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.12.3. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do formularza cenowego.

12.4. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w formularzu cenowym.

12.5. Ceny jednostkowe oraz cena oferty winny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

12.6. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

12.7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.8. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.


13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15,


w terminie do dnia 28.12.2009 r. do godziny 10:00.

13.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.


14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.

14.3. Przedłużenie to winno być wyrażone w formie pisemnej (nie może być dorozumiane).


15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ OCENA OFERT

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120 w Warszawie w pokoju nr 311,


w dniu 28.12.2009 r. o godzinie 10:30.

15.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofercie.

15.4. Zamawiający:

15.4.1. Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w
art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

15.4.2. Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

15.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

15.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

15.7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.8. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.9. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Cena ofertowa brutto – 100%. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.16.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: w zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
oferowana cena minimalna

--------------------------------------- x 100 punktów = suma punktów

cena oferty ocenianej
16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów, biorąc pod uwagę kryterium „cena ofertowa brutto”. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

17.2. O wykluczeniu Wykonawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl) oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”.

17.4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny umowy brutto i dostarczenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów wniesienia tego zabezpieczenia.

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

18.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

18.5. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz (przelew na rachunek: 51103015080000000550059088), należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. 214 – Wydział Planowania i Budżetu (tel.: 22 55-08-193).

18.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

1) do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia);

2) do 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego przedmiotu umowy (30% wartości zabezpieczenia).

18.9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy (protest, odwołanie, skarga do sądu).

19.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa UZP.

19.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie przepisów ustawy Pzp, można wnieść protest do Zamawiającego.

19.4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

19.5. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

19.6. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

19.7. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

19.9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

19.10. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której udostępnia SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

19.11. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub do upływu terminu, o którym mowa w pkt 19.5., jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ.

19.12. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu lub w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

19.13. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt 19.12. uznaje się za jego oddalenie.

19.14. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty.

19.15. Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem odwołania do Prezesa UZP.

19.16. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymaniem wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

19.17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Rozdział II
Formularz Oferty

i

załączniki do Oferty


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA


Do Miasta Stołecznego Warszawa - Zarządu Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Wykonanie aktualizacji i inwentaryzacji części dróg znajdujących się we władaniu ZDM, wprowadzenie do systemu książek obiektów mostowych ZDM
MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
 1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami i zakresem przedstawionym
  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę:

netto: _________________ zł (słownie: ____________________________________________________ zł)


w tym VAT: _____%, tj. ___________ zł
brutto: _________________zł (słownie: ____________________________________________________ zł)


 1. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: sami*/przy udziale podwykonawców*.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)


 1. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 Oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako najkorzystniejszej.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_________________________________________________________


_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
tel. _______________________
fax _______________________
10. OFERTĘ niniejszą składamy na ____________ stronach.

_______________________, dnia __________ r.


__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 1 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.)Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


__________________, dnia __________ r.
____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 2 do oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3
ustawy Pzp.)

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:


 1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

__________________, dnia __________ r.


_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 3 do oferty
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


POTENCJAŁ KADROWY


Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następującą osobę:L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Staż (od kiedy posiada odpowiednie uprawnienia)

Doświadczenie zawodowe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

____________________

Kierownik pracy – inżynier budownictwa (spec. drogi)

__________ lat

(co najmniej 2 lata)_________ prac

(co najmniej

1 praca)


2

____________________

Kierownik zespołu inwentaryzacyjnego - geodeta

__________ lat

(co najmniej 2 lata)_________ prac

(co najmniej

1 praca)


3

____________________

Informatyk z doświadczeniem w zasilaniu danych do systemów informacji przestrzennej

__________ lat

(co najmniej 2 lata)_________ prac

(co najmniej

1 praca)


__________________, dnia __________ r.

­ __________________________________(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 4 do oferty


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (od dnia wszczęcia postępowania) – a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące zamówienia:


Nazwa i adres Zamawiającego


Nazwa i zakres inwentaryzacji wykonanej przez Wykonawcę

Czas realizacji

Początek

(data dzienna)Koniec

(data dzienna)(1)

(2)

(4)

(5)W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych prac, zgodnie z pkt 8.1.7. Instrukcji dla Wykonawców.


UWAGA: W kolumnie nr 2 należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 7.3.2. Instrukcji dla Wykonawców.

__________________, dnia _________ r.

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 5 do oferty
FORMULARZ CENOWY
dot. Wykonania inwentaryzacji i ewidencji odcinków dróg, aktualizacji i wprowadzenia wszystkich obiektów mostowych oraz zasilenia systemu eDIOM


L.p.

Wykonane zadanie

Jednostka

Ilość

Bez VAT

Cena jedn. w zł

Wartość w zł

1

Wykonanie inwentaryzacji dróg. Przygotowanie danych do zasilenia systemu. Wykonanie mapy numerycznej i zasilenie danymi systemu eDIOM

km

20,02

Wprowadzenie do systemu książek wszystkich obiektów mostowych (wprowadzenie obiektu w przypadku jego braku w systemie oraz uzupełnienie danych opisowych)

szt.

488Cena ogółem bez VAT: _____________ zł (słownie: ________________________________________)

VAT ___ %, tj. ______________ zł

Cena ogółem z VAT: _______________ zł (słownie: ________________________________________)

__________________, dnia _________ r.

________________________________(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Rozdział III


Wzór umowy
Pobieranie 314.96 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna