Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich


WZÓR UMOWY Nr DZP/111/PN /80/09Pobieranie 314.96 Kb.
Strona2/3
Data27.04.2016
Rozmiar314.96 Kb.
1   2   3

WZÓR UMOWY Nr DZP/111/PN /80/09

W dniu _____________roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich


ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa, na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
26-04-1993 roku nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 roku nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 01-10-2008 roku nr GP-0158/3491/2008 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, które reprezentuje:
________________________________________________________________________________

zwanym dalej „Zamawiającym”

REGON: 010270068 NIP: 527-021-07-44,
a firmą ___________________________________________________________________________

którą reprezentuje:


1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________

zwaną dalej „Wykonawcą”


REGON:_________________ NIP: ______________________została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca na podstawie rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
a Wykonawca przyjmuje wykonanie aktualizacji i inwentaryzacji części dróg znajdujących się we władaniu ZDM, wprowadzenie do systemu książek obiektów mostowych ZDM.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe usługi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym.§ 2


 1. Termin rozpoczęcia prac: po podpisaniu umowy.

 2. Termin zakończenia prac: 10 dni od podpisania umowy.


§ 3


 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty, ustala się wynagrodzenie w wysokości:

netto: _____________ zł (słownie: _______________________________________________________)

stawka podatku VAT: ______%, tj. _____________________ zł

brutto: ____________ zł (słownie: _______________________________________________________ )

 1. Kwoty określone w §3 ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do jego wykonania.

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

4. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury VAT u Zamawiającego.

5. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

6. Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.7. W wypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwoty brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej umowy.
§ 4


 1. Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi kaucję gwarancyjną w wysokości
  5 % wartości umowy brutto tj. kwotę: __________ zł (słownie: _________________________________).

 2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

 1. Do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia).

 2. Do 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego przedmiotu umowy (30% wartości zabezpieczenia).

 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 2 ust 2. umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązująca gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do zakończenia prac.

 2. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji/poręczenia należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

 3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za błędne wykonanie przedmiotu umowy w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 4. Stwierdzone nieprawidłowości Wykonawca winien usunąć w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

 5. Odbiór prac odbędzie się końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony po zasileniu eDIOM na stanowiskach komputerowych Zamawiającego i sprawdzeniu poprawności działania.

 6. Jako koordynatora prac ze strony Zamawiającego wyznacza się p. ________________________.

 7. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się p. __________.

§ 5


 1. Wykonawca nie może zlecić całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

 2. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

 3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.


§ 6


 1. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy zapłata kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania prac będących przedmiotem umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Ustanowione kary pieniężne nie mogą przekroczyć równowartości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy;

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

3. Zamawiający potrąci należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.


§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 15 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

3) Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust 4;

4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 15 dni;

5) Otwarto likwidację Wykonawcy;

6) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
Bez pisemnej zgody Strony nie mają prawa przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kc).

§ 9
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1.1. Ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT.

1.2. Ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

1.3. W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 10


 1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 4. Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.


§ 11
Załącznikami niniejszej umowy są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

2) Oferta wraz z załącznikami;


   1. Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty.


§ 12
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik nr 1 do wzoru umowy


(pieczęć Wykonawcy)WZÓR ZABEZPIECZENIA

Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarządowi Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/111/PN/80/09, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.


Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu prac, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………
Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu ………………………………………


Podpis: ………………………………………
[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 2 do umowy


(pieczęć Wykonawcy)WZÓR ZABEZPIECZENIA

Z TYTUŁU RĘKOJMI LUB / I GWARANCJI JAKOŚCI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarządowi Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/111/PN/80/09, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.


Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu prac, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………


Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu ………………………………………


Podpis: ………………………………………
[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]


Rozdział IV


Opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 314.96 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna