Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich


Opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 314.96 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2016
Rozmiar314.96 Kb.
1   2   3

Opis przedmiotu zamówienia:
Wstęp:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji i inwentaryzacji części dróg znajdujących się we władaniu ZDM (część dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych) oraz zasilenie danymi użytkowanego przez Zamawiającego systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM (szczegółowy wykaz odcinków ulic został określony w załączniku nr 1 do niniejszego opisu).Ponadto wprowadzenie do systemu książek wszystkich obiektów mostowych znajdujących się w gestii ZDM, wprowadzenie brakujących obiektów oraz uzupełnienie danych opisowych.
 1. Podstawa prawna sporządzania i prowadzenia ewidencji dróg i obiektów:


  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom.

(Dz. U. nr 67, pozycja 582 z 2005r.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.

(Dz. U. nr 67, pozycja 582 z 2005r.)

1.1 Akty prawne, powiązane z powyższymi rozporządzeniami


 • Ustawa o drogach publicznych.

(Dz. U. z dnia 15 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

(Dz. U. Nr 89, pozycja 414 z późniejszymi zmianami)

1.2 Akty prawne, określające przebieg dróg, które znalazły się w zarządzie ZDM.


 • Uchwała NR XLVII/1456/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia wiaduktu do kategorii dróg powiatowych.

 • Uchwała NR LXII/1917/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych. 1. Zakres prac:


 • Ustalenie granic i inwentaryzacja stanu aktualnego odcinków dróg: geometrii, parametrów technicznych, wyposażenia technicznego i zagospodarowania.
 • Wprowadzenie do systemu książek wszystkich obiektów mostowych znajdujących się w gestii ZDM (na podstawie udostępnionych książek obiektów mostowych w formie papierowej). Uzupełnienie brakujących obiektów oraz uzupełnienie danych opisowych.

 • Opracowanie danych i zasilenie systemu ewidencji eDIOM.Wytyczne:


 • Długość dróg podlegających inwentaryzacji wynosi 20 km. Liczba obiektów, dla których należy wprowadzić książki obiektów mostowych wynosi 488 szt. W przypadku braku danego obiektu mostowego w systemie, obiekt należy wprowadzić i uzupełnić jego dane opisowe.

 • Zebrane dane winny zapewnić wykonanie mapy numerycznej, wygenerowanie książek drogi i książek obiektów mostowych oraz sporządzenie mapy techniczno-eksploatacyjnej zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

 • W zakresie uzbrojenia podziemnego należy zinwentaryzować jego rodzaj i usytuowanie włazów i kratek ściekowych.

 • Wszelkie prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego.

Obszar objęty inwentaryzacją wyznaczony jest przez granice robót określone w dokumentacji powykonawczej.

 • Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji dróg poszczególnych kategorii o łącznej długości określonej w Zamówieniu. W przypadku gdyby rzeczywista długość inwentaryzowanych dróg była inna, Zamawiający doda bądź odejmie z Zamówienia określone odcinki dróg.Pozyskiwanie danych:


 • Dane Wykonawca pozyska na podstawie rzeczywistych pomiarów w terenie oraz z dokumentacji powykonawczej udostępnionej przez Zamawiającego (operaty kolaudacyjne, książki obiektów mostowych w postaci papierowej itp.).Zasilenie systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych:


 • Dane pozyskane z inwentaryzacji należy opracować w formie ewidencyjnej mapy numerycznej, skalibrowanej dla warszawskiego układu współrzędnych w posiadanym przez Zamawiającego systemie.

 • Do obiektów geometrycznych mapy Wykonawca przypisze atrybuty zgodnie z wytycznymi, opisanymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 • Do wprowadzania danych do systemu Wykonawca użyje programów Autodesk Map lub Geodeska w wersjach 2000i lub 2004 wraz z aplikacją eDIOM.

 • Programy firm trzecich mogą być stosowane do pozyskania geometrii obiektów, lecz zasilenie i uzupełnienie danych opisowych musi odbyć się z wykorzystaniem systemu eDIOM.

 • Uwagi:

  • Zamawiający nie udostępnia sprzętu ani oprogramowania do wykonania prac związanych z inwentaryzacją i ewidencją danych.

  • Wykonawca sam, na swój koszt dla potrzeb zamówienia zapewni sobie system EDIOM w odpowiedniej wersji zgodnej z wersją użytkowaną przez Zamawiającego na czas konieczny do wywiązania się z warunków umowy.

  • Zamawiający udostępni Wykonawcy kopię posiadanej bazy danych EDIOM (plik *.dmp) w celu dokonania jej aktualizacji.
  • Baza danych Wykonawcy i Zamawiającego musi być tej samej wersji. Jeśli Zamawiający uaktualni swoją wersję systemu, Wykonawca zobligowany jest do posiadania takiej samej wersji bazy w okresie obowiązywania umowy.

  • Ze względu na fakt, że zewnętrzna ingerencja w system może mieć negatywny wpływ na poprawność jego działania i spójność bazy danych, ewentualne poprawki w skryptach bazy, polach itp. muszą być zatwierdzone przez gwaranta systemu EDIOM.

 • Wykonawca zobowiązuje się do ewentualnego skorygowania przebiegu linii odniesienia (oś jezdni) dla danego odcinka drogi oraz nazewnictwa ulic, mostów, placów, rond itd.

 • Wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego a także pozyskane przy wykonywaniu zamówienia pozostają i pozostaną wyłączną własnością Zamawiającego.

 • Materiały udostępnione przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić przed końcem odbioru prac.

 • Na wprowadzone do systemu dane (zgodność ze stanem faktycznym), pochodzące z w/w inwentaryzacji i aktualizacji, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 1 roku od daty wykonania zamówienia.


Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wykaz odcinków dróg do zinwentaryzowaniaL.p.

Kat.

Ulica

Odcinek do zinwentaryzowania

Długość odcinka o danej liczbie jezdni i rodzaju nawierzchni [m]

Adnotacja

Zakres robót

1

P

Dickensa (Drawska, Szczęśliwicka)

skrzyżowanie: Dickensa - Drawska -Szczęśliwicka

130

aktualizacja

przebudowa skrzyżowania polegająca na budowie ronda, jezdni, chodników, ścieżki rowerowej

2

P

Krakowskie Przedmieście

Królewska-Plac Zamkowy

740

aktualizacja

przebudowa ulicy poprzez zmianę konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych

3

P

Miodowa

Krakowskie Przedmieście - Kozia

100

4

P

Podwale

Krakowskie Przedmieście - Senatorska

40

5

P

Czołowa

w okolicach skrzyżowania
z ul. Zyndrama z Maszkowic

120

aktualizacja

przebudowa skrzyżowania, przebudowa chodników, wymiana nawierzchni jezdni

6

P

Kruczkowskiego, Rozbrat

okolice skrzyżowania z ul. Ludną i ul. Książęcą

100

aktualizacja

korekta geometrii skrzyżowania, przełożenie chodników

7

P

Władysława Jagiełły, Lalki

rejon skrzyżowania z ul. Balicką

340

aktualizacja

przebudowa ulic wraz z budową ronda

8

P

Stanisławowska

w rej. skrzyżowania z ul. Terespolską

70

aktualizacja

przebudowa zjazdu i chodników związanych z obsługą komunikacyjną budynków mieszkalnych

9

P

Włościańska

Słowackiego - Braci Załuskich

230

aktualizacja

przebudowa jezdni, chodników, infrastruktury drogowej ulicy

10

P

Wóycickego, Palisadowa

przy ul. Herbowej

50

aktualizacja

budowa zjazdów z ul. Wóycickiego i ul. Herbowej w związku z przebudową ul. Herbowej

11

W

Łodygowa

rejon skrzyżowania z
ul. Potulicką i ul. Wyspową

150

aktualizacja

przebudowa układu komunikacyjnego ulicy zw. z przebudową ul. Potulickiej

12

P

Handlowa

Mokra - Szczepanika

20

aktualizacja

budowa zjazdu zw. z budową boisk szkolnych w ramach programu ORLIK 212 przy S.P. nr 114 przy ul. Remiszewskiej

13

P

Zgrupowania AK Kampinos

w rej. Arcelor Huta Warszawa

30

aktualizacja

budowa zjazdu i chodników

14

P

Postępu

Marynarska - Domaniewska

150

aktualizacja

modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego ulicy zw. z przebudową skrzyżowania z ulicą lokalną

15

P

Idzikowskiego

w rej. skrzyżowania z ul. Czerniakowską

40

aktualizacja

budowa zjazdu wraz z pasem wyłączenia, oznakowaniem

16

P

Pl. Grunwaldzki, Broniewskiego

Popiełuszki - Al. Armii Krajowej

1490

aktualizacja

budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową sygnalizacji i oświetlenia, roboty ogrodnicze

17

P

Petunii

Walcownicza - Kłodzka

120

aktualizacja

budowa chodnika

18

P

Świętojerska

Wałowa - Bonifraterska

170

aktualizacja

budowa chodnika

19

P

Klasyków

w rej. skrzyżowania z ul. Stągiewną, na wys. posesji Klasyków 9

130

aktualizacja

budowa pasa wyłączenia, zatok parkingowych, chodnika

20

P

Berensona

Kąty Grodziskie - Głębocka

280

aktualizacja

budowa chodników, zjazdów, wykonanie przystanków autobusowych

21

P

Osmańska

łącznik ulic Zatorze i Osmańska - Poleczki

220

inwentaryzacja od podstaw

 

22

P

łącznik ulic Kłobuckiej i Zatorze

 

240

inwentaryzacja od podstaw

 

23

P

łącznik ulic Zatorze i Osmańskiej

 

270

inwentaryzacja od podstaw

 

24

P

Zatorze

łącznik ulic Kłobuckiej i Zatorze - łącznik ulic Zatorze i Osmańskiej

220

inwentaryzacja od podstaw

 

25

P

Nowoursynowska

Ciszewskiego - zmiana liczby jezdni (za skrzyżowaniem z ul. Chłapowskiego)

850

aktualizacja

przebudowa istniejącej jezdni wraz z budową drugiej i towarzyszącą infrastrukturą drogową (chodniki, śc. rowerowa, zatoki autobusowe itp.)

26

P

Wołoska (Domaniewska)

Konstruktorska - Domaniewska

180

aktualizacja

przebudowa parkingu wraz z chodnikami, budowa wjazdu na parking, budowa zatoki autobusowej

27

P

Powstańców Śląskich

Górczewska - Bolkowska

240

aktualizacja

budowa chodnika po stronie zachodniej ulicy

28

K

Al. Jerozolimskie

wiadukt nad torami PKP - Łopuszańska

1400

aktualizacja

przebudowa ulicy wraz z budową wiaduktu, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych itp.

29

K

Połczyńska

na wys. posesji nr 117

50

aktualizacja

wykonanie odwodnienia posesji wraz z ułożeniem chodnika

30

W

Słowackiego

stacja metra A19 "Marymont" (ul. Włościańska) - stacja A20 "Park Kaskada" (ul. Żeromskiego)

400

aktualizacja

przebudowa chodników, wykonanie drogi serwisowej, odtworzenie układu komunikacyjnego

31

P

Kasprowicza

stacja metra A21 "Bielany" (ul. Podczaszyńskiego) - stacja A20 "Wawrzyszew" (ul. Przytyk)

1700

aktualizacja

budowa stacji wraz budową chodników, wykonaniem naw. bitumicznej, przywrócenie naw. drogowych do stanu poprzedniego

32

P

Rosoła

w rejonie ul. Nugat na wys. posesji nr 9

100

aktualizacja

budowa chodnika, zatok postojowych i drogi manewrowej (obsługa komunikacyjna)

33

P

Al. Komisji Edukacji Narodowej

Płaskowickiej - Belgradzka

800

aktualizacja

budowa drugiej, zachodniej jezdni wraz z infrastrukturą drogową

34

P

Kasprowicza

Żeromskiego - Makuszyńskiego (120m za skrzyżowaniem)

440

aktualizacja

przebudowa jezdni wschodniej i zachodniej ul. Kasprowicza, chodników w ramach budowy stacji metra A-20 "Słodowiec"

35

P

Puławska

Dolna - Domaniewska

1900

aktualizacja

przebudowa jezdni, wykonanie zatok autobusowych i postojowych, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej itp.

36

P

Al. Jana Pawła II

Pereca - Grzybowska

120

aktualizacja

budowa drogi dojazdowej, chodników, renowacja zieleni związana z obsługą komunikacyjną budynku przy ul. Ciepłej (Atrium City)

37

K

Marynarska

w rej posesji Marynarska 21

120

aktualizacja

przebudowa chodników

38

W

Popiełuszki

w rej. posesji Popiełuszki 3

180

aktualizacja

budowa jezdni manewrowej, stanowisk parkingowych, chodników, odwodnienia

39

K

Jagiellońska

w rej. posesji Jagiellońska 49

30

aktualizacja

budowa zjazdu, chodnika z jezdni lokalnej w pasie drogowym ulicy

40

K

Modlińska

w rej. posesji Modlińska 15

40

aktualizacja

budowa zjazdu, sygnalizacji oraz przejazdu drogowego do jednostki Straży Pożarnej

41

P

Wirażowa

węzeł MPL Okęcie - Terminal Cargo (za wiadkuktem na przedłużeniu ul. Poleczki)

1500

aktualizacja/inwentaryzacja od podstaw

inwentaryzacja od podstaw i przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego

42

P

Poleczki

Puławska - Wirażowa

2300

aktualizacja/inwentaryzacja od podstaw

przebudowa ulicy, budowa drugiej jezdni wraz z budową wiaduktu łączącego ulicę z ul. Wirażową

43

K

Modlińska

Aluzyjna - Dębowa

1000

aktualizacja

przebudowa ulicy, budowa drugiej jezdni wraz z infrastrukturą drogową

44

P

Kocjana

Lazurowa - Bolimowska

1200

aktualizacja

przebudowa infrastruktury drogowej, jezdni, chodników itp.

SUMA:

20000


Pobieranie 314.96 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna