Międzynarodowe stypendium wyjazdowe (iof – Marie Curie International Outgoing Fellowship for Career Development)Pobieranie 16.74 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar16.74 Kb.
R o z w ó j k a r i e r y n a u k o w e j : o f e r t a 7 . P r o g r a m u R a m o w e g o

7PR–LUDZIEMiędzynarodowe stypendium wyjazdowe

(IOF – Marie Curie International Outgoing Fellowship for Career Development)
Czemu to służy?
Projekt jest skierowany do doświadczonych naukowców zainteresowanych wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badań w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach badawczych.
Kto może aplikować?
Naukowiec ze stopniem doktora lub co najmniej 4–letnim stażem pracy badawczej (liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra).
Grant przeznaczony jest dla naukowców z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR. Projektu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat (przed terminem zamknięcia konkursu).
W jakiej dziedzinie?
Projekty dotyczyć mogą wszystkich dziedzin wiedzy; wysoko cenione są projekty interdyscypli- narne oraz międzysektorowe.
Jak to działa?
Projekt trwa 2–3 lata i realizowany jest w dwóch etapach. Etap pierwszy (wyjazdowy) trwa od

12 do 24 miesięcy i obejmuje prowadzenie badań w instytucji kraju trzeciego (innego niż kraj członkowski UE lub stowarzyszony). Etap drugi (powrotny) wymaga powrotu do Europy i reali- zowany jest w instytucji kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego. Obejmuje 12–miesięczną kontynuację prowadzonych badań. Instytucją odpowiedzialną za realizację całego przedsięwzięcia jest ta instytucja, w której realizowany będzie etap powrotny, przy czym nie musi to być insty- tucja, z którą naukowiec był związany przed rozpoczęciem projektu.


Co jest finansowane?
Instytucje biorące udział w projekcie otrzymują fundusze na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem i zatrudnieniem naukowca (w tym wynagrodzenie), jego szkoleniem, prowadzonymi pracami badawczymi, zarządzaniem projektem oraz kosztów pośrenich.
Komisja Europejska zaleca wypłacanie świadczeń należnych naukowcowi na podstawie umowy o pra- cę (zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem), włącznie z ubezpieczeniem społecznym.
Jak aplikować?
Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybranymi przez siebie instytucjami przyjmującymi. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez internetowy system EPSS, dostępny ze strony konkursu. Linki do wszystkich konkursów znajdują się na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Pod adresem każdego konkursu dostępne są wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania projektu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna