Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiegoPobieranie 0.81 Mb.
Strona1/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11MPZP Pola Mokotowskiego – projekt planu - 12/2007 strona ()
MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


POLA MOKOTOWSKIEGO

w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Mokotów m.st. Warszawy

TEKST PLANU

Projekt - Faza IV WyłożenieGrudzień 2007


główny projektant

dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki

WA-038urbanistyka

arch. Marek Sawicki

WA-333

arch. Piotr Sawickiarch. Dorota Sawicka

ochrona środowiska

mgr Jacek Skorupki

uzbrojenie terenu

mgr inż. Stefan Parys

komunikacja

mgr inż. Zygmunt Użdalewicz
projekt opracowany na zlecenie

Miasta Stołecznego Warszawy

jednostka projektowa

DAWOS Sp. z o.o.

projekt

UCHWAŁA Nr ..................

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia ......................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LVI/1510/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje:


Rozdział 1

Ustalenia ogólneZakres obowiązywania planu.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

1) od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Wawelskiej i południowa linia rozgraniczająca al. Armii Ludowej do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Waryńskiego;

2) od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Waryńskiego i jej przedłużenie do południowej linii rozgraniczającej ul. Batorego;

3) od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Batorego, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Andrzeja Boboli (dawnej ul. Chodkiewicza) do przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ul. Rostafińskich, północna linia rozgraniczająca ul. Rostafińskich do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Żwirki i Wigury;

4) od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Żwirki i Wigury do południowej linii rozgraniczającej ul. Wawelskiej.

3. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralnymi częściami planu są rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

2) Planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego, o którym mowa w par.1 niniejszej uchwały.

3) Rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapach w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu.

5) Terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

6) Działce – należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną.

7) Działce ewidencyjnej – należy przez to rozumieć ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

8) Działce budowlanej – należy przez to rozumieć „działkę budowlaną”, o której mowa w art. 2, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

9) Przeznaczeniu terenu lub obiektu – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu, które są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie,

10) Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie; przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na terenie.

11) Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem.

12) Wskaźniku maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na terenie do powierzchni całkowitej terenu.

13) Powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy (w szczególności tereny zieleni i wody powierzchniowe), który pozostaje niezabudowany powierzchniowo lub kubaturowo, nie stanowiący nawierzchni dojazdów, dojść pieszych. Za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki.

14) Minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na terenie wyrażoną w procentach.

15) Maksymalnej wysokości budynków – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki lub do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.

16) Obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na terenie linie na których muszą być usytuowane zewnętrzne, zwrócone w kierunku linii rozgraniczającej terenu nadziemne ściany budynku, bez uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków.

17) Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć, wyznaczone na terenie linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość nadziemnej ściany budynku od linii rozgraniczającej ulicy, placu, ciągu pieszo-jezdnego, ciągu pieszego, wnętrza podwórka lub innych obiektów i terenów, bez uwzględniania: balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszeń wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach do budynków.

18) Maksymalnej długości elewacji budynku – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji budynku (w metrach) mierzony między skrajnymi narożnikami budynku.

19) Maksymalnej liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę kondygnacji użytkowych nadziemnych budynku.

20) Wskaźniku maksymalnej powierzchni zabudowy na terenie – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni terenu zajętego przez wszystkie budynki zlokalizowane na terenie (w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych, ramp i podjazdów) do całkowitej powierzchni terenu.

21) Miejscach i przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru objętego planem.

22) Głównych miejscach i przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć miejsca i przestrzenie publiczne wskazane w planie jako ważniejsze w strukturze przestrzennej obszaru i wymagające szczególnego opracowania posadzek, obiektów małej architektury, układu zieleni miejskiej oraz elewacji budynków tworzących ich pierzeje.

23) Dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany wyróżniający się w stosunku do otaczającej zabudowy lub zagospodarowania terenu usytuowaniem, gabarytami, jakością rozwiązań architektonicznych, publiczną funkcją lub reprezentacyjnym charakterem.

24) Usługach – należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2.

25) Usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które powodują przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem działki, na której są zlokalizowane.

26) Usługach w parterach budynków – należy przez to rozumieć lokale usługowe zlokalizowane w parterze lub w dwóch najniższych nadziemnych kondygnacjach budynków, dostępne od ulicy, ciągu pieszego, ciągu pieszo-jezdnego lub terenu drogi wewnętrznej.

27) Obiektach lub budynkach tymczasowych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane nie połączone trwale z gruntem, z wyjątkiem obiektów i budynków towarzyszących budowie lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas budowy.

28) Małym kiosku handlowym lub kiosku – należy przez to rozumieć obiekt budowlany tymczasowy o funkcji handlowej lub handlowo-usługowej, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niż 3,5 m i o powierzchni użytkowej nie większej niż 9 m2.

29) Urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zlokalizowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem przyłączy do budynków.

30) Słupie ogłoszeniowym – należy przez to rozumieć słup w formie walca o średnicy od 120 do 150 cm, wysokości od 270 do 440 cm i powierzchni ekspozycyjnej do 8,4m2 służący do umieszczania materiałów promocyjno – informacyjnych o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz o patronach i sponsorach imprezy.

31) Reklamie – należy przez to rozumieć plansze graficzne umieszczane na materialnym podłożu lub obiekty przestrzenne niosąca wizualny przekaz informacyjno – reklamowy, montowane na własnych nośnikach (konstrukcjach nośnych) lub na obiektach budowlanych, obejmujące:

a) tablice reklamowe – wydzielone na nośniku lub obiekcie płaszczyzny, na której są naklejane lub mocowane plakaty reklamowe;

b) reklamy remontowe – siatki okrywające rusztowanie budowlane, dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych.

32) Szyldach – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; w tym także:

a) szyldy semaforowe – szyldy zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną umieszczaną pod kątem prostym do płaszczyzny ściany budynku;

b) zwiastuny szyldów – zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nieumieszczane na nieruchomości, na której ta działalność jest wykonywana; zwiastun szyldu może zawierać informację kierującą do siedziby firmy i może być umieszczony poza miejscem prowadzenia działalności, ale nie dalej niż 100 m (liczone wzdłuż drogi dojścia).

33) Przepisach szczególnych lub odrębnych – należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

34) Nieruchomości – należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunt), jak również budynek lub budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie ujętych w par. 2, ust.1, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi.


1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Granica obszaru objętego planem miejscowym.

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

3) Wewnętrzne linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania (wydzielenia wewn. jednostek terenowych).

4) Podziały wewnętrzne terenów komunikacji.

5) Obowiązujące linie zabudowy.

6) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

7) Przeznaczenie terenów.

8) Klasyfikacja dróg publicznych.

9) Osie kompozycyjne i widokowe.

10) Istniejące i projektowane skarpy i wzniesienia.

11) Układy wodne - jeziorka, oczka wodne, cieki wodne itp.

12) Istniejące i projektowane szpalery drzew w przestrzeniach publicznych.

13) Szpalery drzew i grupy zieleni wysokiej.

14) Pierzeje zieleni wysokiej.

15) Granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - parku.

16) Granice terenów służących organizacji imprez masowych.

17) Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki.

18) Istniejąca i projektowana linia tramwajowa.

19) Wydzielone ścieżki rowerowe.

20) Wydzielone place parkingowe.

21) Place parkingowe na czas organizacji imprez masowych.

22) Parkingi podziemne.

23) Zjazdy na tereny wybranych obiektów z dróg publicznych.

24) Strefa ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego: al.Niepodległości.

25) Miejsca pamięci narodowej, pomniki, tablice

26) Nowe elementy identyfikacji przestrzennej, takie jak: pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki.

27) Budynki do zachowania.

28) Granice terenów wymagających rekultywacji.

29) Lokalizacje głównych alei parkowych oraz ważniejszych ścieżek i alejek parkowych.

30) Strefa lokalizacji pawilonów parkowych.

31) Lokalizacja bezkolizyjnych przejść dla pieszych.

32) Lokalizacja głównych wejść do parku.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.


Przeznaczenie terenu.

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla fragmentów obszarus planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, zwanych dalej terenami.

2. Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej (określanych dalej jako tereny ZP):

1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, zieleń parkowa.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa, usługi z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury w formie: pawilonów parkowych, o których formie architektonicznej i miejscach lokalizacji mowa w par.10 ust. 8 oraz urządzeń terenowych lub obiektów małej architektury bez lokalizowania zabudowy; przy czym powierzchnia zajęta przez funkcje usługowe nie może przekraczać 5% powierzchni terenu.

3) W szczególności dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych wbudowanych w skarpy ziemne, z dachami pokrytymi zielenią.

4) Na terenach ZP ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności istniejącego drzewostanu, realizację nowych nasadzeń oraz uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej uwzględniające zróżnicowanie form roślinnych, między innymi: szpalery drzew towarzyszących alejom pieszym, grupy zieleni wysokiej i niskiej, ogrody i klomby kwiatowe, żywopłoty, pnącza, otwarte murawy i błonia spacerowe oraz zwarte masywy zieleni wysokiej.

5) Na terenach ZP dopuszcza się wyznaczenie następujących stref:

a) strefy o przewadze zieleni wysokiej, zwartych masywów zieleni;

b) strefy o przewadze zieleni niskiej, muraw i terenów otwartych, ogrodów tematycznych;

c) strefy o przewadze boisk sportowych i terenów urządzeń rekreacyjnych;

6) Na terenach ZP plan dopuszcza lokalizację między innymi: błoni spacerowo - rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci młodszych (do 3 roku życia) i starszych (powyżej 3 roku życia), miejsc gier, miejsc spotkań i wypoczynku, boisk sportowych, placów sportowych, elementów małej architektury; jak również dopuszcza się wyznaczenie stref dostępnych dla zwierząt oraz wydzielenie tych stref od miejsc zabawy dla dzieci.

7) Na terenach ZP plan dopuszcza lokalizację parkingów stałych oraz parkingów użytkowanych czasowo w miejscach wyznaczonych na rysunku planu, oraz wyznaczenie i utwardzenie dojazdów do parkingów.

8) Na terenach ZP, w miejscach wskazanych na rysunku planu, ustala się realizację zjazdów na tereny wybranych obiektów z dróg publicznych.

9) Zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, reklam za wyjątkiem szyldów na obiektach usługowych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów i urządzeń uciążliwych.

10) W zakresie ochrony przed hałasem, o której mowa w przepisach szczególnych (obecnie art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) zalicza się tereny ZP do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu (określanych dalej jako tereny US):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu i rekreacji.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, usługi z zakresu kultury, zdrowia, rozrywki, gastronomii, wystawienictwa, biur i administracji oraz oświaty, usługi turystyki z zakresu hoteli, za wyjątkiem terenów A1.2 US, A2.2 US i A4 US, na których dopuszcza się wyłącznie przeznaczenie: usługi z zakresu sportu i rekreacji, zieleń urządzona.

3) W szczególności dopuszcza się realizację obiektów, takich jak: sale sportowe, boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska, baseny.

4) Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont istniejących kempingów,

5) Zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1- 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

6) W zakresie ochrony przed hałasem, o której mowa w przepisach szczególnych (obecnie art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) zalicza się tereny US do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu i zieleni urządzonej (określanych dalej jako tereny US/ZP):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu i rekreacji w formie urządzeń terenowych lub obiektów małej architektury bez lokalizowania zabudowy, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, wystawienictwa, wypoczynku w formie urządzeń terenowych lub obiektów małej architektury bez lokalizowania zabudowy.

3) W szczególności dopuszcza się realizację obiektów, takich jak: boiska, korty tenisowe, place zabaw, ciągi piesze i rowerowe, kąpieliska otwarte.

4) Dopuszcza się wprowadzanie przekrycia trybun obiektów sportowych i widowiskowych.

5) Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont istniejących kempingów.

6) Zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1- 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy oraz obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

7) W zakresie ochrony przed hałasem, o której mowa w przepisach szczególnych (obecnie art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) zalicza się tereny US do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury (określanych dalej jako tereny U-K):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury – amfiteatr, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: zaplecze techniczne i administracyjne amfiteatru.

3) Ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności istniejącego drzewostanu.

4) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

6. Ustala się przeznaczenie terenów usług administracji (określanych dalej jako tereny U-A):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji i biur, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur, kultury, gastronomii, sportu i rekreacji.

3) Zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

7. Ustala się przeznaczenie terenów usług nauki (określanych dalej jako tereny U-N):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu nauki, w szczególności budynki uczelni wyższych i instytutów naukowych oraz budynki mieszczące zbiory biblioteczne, usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur, administracji, gastronomii, kultury, wystawiennictwa, rozrywki oraz mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu internatów, domów studenckich.

3) Zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy oraz obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

8. Ustala się przeznaczenie terenów usług zdrowia i opieki społecznej, kultury, oświaty (określanych dalej jako tereny U-Z/K/O):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu zdrowia, opieki społecznej, kultury, oświaty, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur, gastronomii, sportu, rekreacji.

3) Zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy oraz obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

4) W zakresie ochrony przed hałasem, o której mowa w przepisach szczególnych (obecnie art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) zalicza się tereny U-Z/K/O do terenów przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży.

9. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury, nauki, administracji (określanych dalej jako tereny US/K/N/A):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, nauki lub administracji, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu rozrywki, gastronomii, opieki społecznej i rekreacji.

3) Zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

4) Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont istniejącej stacji bezynowej, wyłącznie na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.

5) W zakresie ochrony przed hałasem, o której mowa w przepisach szczególnych (obecnie art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) zalicza się tereny US/U-K/O/Z do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

10. Ustala się przeznaczenie terenów dróg wewnętrznych (określanych dalej jako tereny KDW):

1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa oraz komunikacji piesza – dojścia i dojazdy do działek położonych przy drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem dróg, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci rozbiorcze i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków.

3) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie elementów małej architektury, wyznaczenie miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie zieleni.

4) Zakazuje się lokalizowania:

a) funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2,

b) zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia ulic (dojazdów),

c) tymczasowych obiektów budowlanych

d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych.

11. Ustala się przeznaczenie terenów ulic – dróg publicznych (określanych dalej jako tereny KD):

1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa (autobusowa i tramwajowa) oraz komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów, urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem ulic, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków.

3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej.

4) Dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie elementów małej architektury, wyznaczenie miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie zieleni.

5) Zakazuje się lokalizowania:

a) funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2,

b) zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia ulic,

c) tymczasowych obiektów budowlanych

d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych.

6) Dopuszcza się remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia ulic.

12. Ustala się przeznaczenie terenów placów miejskich (określanych dalej jako tereny KP-P):

1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem placu.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa oraz komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków.

3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej.

4) Dopuszcza się remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia ulic.

5) Zakazuje się lokalizowania:

a) funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2,

b) zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia placów,

c) tymczasowych obiektów budowlanych

d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych.

13. Ustala się przeznaczenie terenów alei pieszo-jezdnych (określanych dalej jako tereny KPj):

1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza i rowerowa oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem placu.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa – dojazdy do działek i terenów, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków.

3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej.

4) Dopuszcza się remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia ulic.

5) Zakazuje się lokalizowania:

a) funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2,

b) zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia ulic (dojazdów),

c) tymczasowych obiektów budowlanych

d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych.

14. Ustala się przeznaczenie terenów alei pieszych (określanych dalej jako tereny KP):

1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem ciągów pieszych.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków, zieleń urządzona.

3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej.

4) Dopuszcza się remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia ulic.

5) Zakazuje się lokalizowania:

a) funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2,

b) zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia ulic (dojazdów),

c) tymczasowych obiektów budowlanych

d) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych.

15. Ustala się przeznaczenie terenów komunikacji tramwajowej (określanych dalej jako tereny KT):

1) Przeznaczenie podstawowe: komunikacja zbiorowa - tramwajowa, urządzenia techniczne związane z oświetleniem, sygnalizacją świetlną i odwodnieniem, zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: przejścia piesze, rowerowe i wjazdy poprzeczne.

3) Zakazuje się lokalizowania:

a) funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2,

b) zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej architektury i mebli ulicznych będących elementami wyposażenia przystanków tramwajowych

c) tymczasowych obiektów budowlanych

d) ogrodzeń, za wyjątkiem barierek ochronnych i ogrodzeń lokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów budowlanych.

16. Ustala się przeznaczenie terenu usług sportu i infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki (określanych dalej jako tereny US/I-E):

1) Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu i rekreacji w formie urządzeń terenowych lub obiektów małej architektury bez lokalizowania zabudowy oraz funkcje techniczne z zakresu obiektów i urządzeń stacji elektroenergetycznej, zieleń urządzona.

2) Zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż wymienione w pkt. 1, funkcji mieszkaniowych, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

17. Ustala się przeznaczenie terenu infrastruktury technicznej z zakresu ciepłownictwa oraz usług sportu, kultury, nauki, administracji (określanych dalej jako tereny I-C/US/K/N/A):

1) Przeznaczenie podstawowe: funkcje techniczne z zakresu obiektów i urządzeń ciepłowniczych, usługi z zakresu sportu, kultury, nauki, administracji i biur, zieleń urządzona.

2) Zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż wymienione w pkt. 1, funkcji mieszkaniowych, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji; w szczególności zakazuje się lokalizowania obiektów obsługi komunikacji takich, jak: stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie.

Pobieranie 0.81 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna