Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiegoPobieranie 0.81 Mb.
Strona10/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2KDGSymbol terenu

2KDG

Przeznaczenie terenu

Tereny ulic - dróg publicznych, zgodnie z par. 4 ust. 11.

Nazwa ulicy

ul. Andrzeja Boboli

Klasa ulicy

droga główna

Kategoria ulicy

droga powiatowa

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 43,5m – 44m.

- Dopuszcza się szerokość jezdni – 1 x 2, 1 x 4 lub 2x2 pasy ruchu.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 2 szpalery drzew.

- Wydzielona ścieżka rowerowa.

- Dopuszcza się przeprowadzenie linii tramwajowej.

- Ustala się zachowanie istniejącego pomnika w rejonie głównego wejścia do parku.

- Ustala się lokalizację głównego wejścia do parku oraz zorganizowanie strefy wejściowej do parku w miejscu wskazanym na rysunku planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3KDGSymbol terenu

3KDG

Przeznaczenie terenu

Tereny ulic - dróg publicznych, zgodnie z par. 4 ust. 11.

Nazwa ulicy

ul. Stefana Batorego – odcinek pomiędzy ul. Andrzeja Boboli i Al. Niepodległości

Klasa ulicy

droga główna

Kategoria ulicy

droga powiatowa

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 35m.

- Dopuszcza się szerokość jezdni – 1 x 2, 1 x 4 lub 2x2 pasy ruchu.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 1 szpaler drzew.

- Wydzielona ścieżka rowerowa.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Dopuszcza się lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ul. Batorego, łączących Pole Mokotowskie z terenami otaczającymi, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

4) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 4KDGSymbol terenu

4KDG

Przeznaczenie terenu

Tereny ulic - dróg publicznych, zgodnie z par. 4 ust. 11.

Nazwa ulicy

ul. Stefana Batorego – odcinek pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Waryńskiego

Klasa ulicy

droga główna

Kategoria ulicy

droga powiatowa

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 28,5m - 30,5m

- Dopuszcza się szerokość jezdni – 1 x 2, 1 x 4 lub 2x2 pasy ruchu.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 1 szpaler drzew.

- Wydzielona ścieżka rowerowa.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Dopuszcza się lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ul. Batorego, łączących Pole Mokotowskie z terenami otaczającymi, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów alei pieszych (KP):

1) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1KP:

Symbol terenu

1KP

Przeznaczenie terenu

Tereny alei pieszych, zgodnie z par. 4 ust. 14.

Nazwa

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 24m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 50%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 2 szpalery drzew.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2KP:Symbol terenu

2KP

Przeznaczenie terenu

Tereny alei pieszych, zgodnie z par. 4 ust. 14.

Nazwa

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 10m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3KP, 4KP:Symbol terenu

3KP, 4KP

Przeznaczenie terenu

Tereny alei pieszych, zgodnie z par. 4 ust. 14.

Nazwa

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających odpowiednio: 12m, 13,5m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 1 szpalery drzew.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów alei pieszo-jezdnych (KPj):

1) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1KPj:

Symbol terenu

1KPj

Przeznaczenie terenu

Tereny alei pieszo-jezdnych, zgodnie z par. 4 ust. 13.

Nazwa ulicy

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 30,5m; 45m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 2-3 szpalery drzew.

- Stałe place parkingowe


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się modernizację lub przebudowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez ul. Wawelską, łączącego Pole Mokotowskie z Parkiem Wielkopolskim, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2KPj:Symbol terenu

2KPj

Przeznaczenie terenu

Tereny alei pieszo-jezdnych, zgodnie z par. 4 ust. 13.

Nazwa ulicy

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 26,5m; 41,5m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- Ustala się lokalizację głównego wejścia do parku oraz zorganizowanie strefy wejściowej do parku w miejscu wskazanym na rysunku planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Dopuszcza się lokalizację bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez ul. Wawelską, łączącego Pole Mokotowskie z terenami otaczającymi, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3KPj, 4KPj:Symbol terenu

3KPj, 4KPj

Przeznaczenie terenu

Tereny alei pieszo-jezdnych, zgodnie z par. 4 ust. 13.

Nazwa ulicy

Ul. Rychlińskiego.

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających odpowiednio: 21m-27,5m; 17m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 1-2 szpalery drzew.

- Miejsca parkingowe.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

4) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 5KPj:Symbol terenu

5KPj

Przeznaczenie terenu

Tereny alei pieszo-jezdnych, zgodnie z par. 4 ust. 13.

Nazwa ulicy

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 12m, 13,5m .

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Zakazuje się grodzenia terenu;


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna