Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiegoPobieranie 0.81 Mb.
Strona11/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów placów (KP-P):

1) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1KP-P:

Symbol terenu

1KP-P

Przeznaczenie terenu

Tereny placów miejskich, zgodnie z par. 4 ust. 12

Nazwa placu

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 1 szpaler drzew.

- Powierzchnie przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg par. 10 ust. 7.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 2KP-P:Symbol terenu

2KP-P

Przeznaczenie terenu

Tereny placów miejskich, zgodnie z par. 4 ust. 12

Nazwa placu

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 2-3 szpalery drzew.

- Powierzchnie przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg par. 10 ust. 7.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 3KP-P:Symbol terenu

3KP-P

Przeznaczenie terenu

Tereny placów miejskich, zgodnie z par. 4 ust. 12

Nazwa placu

-

Kategoria

gminna

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 20%.

- Zakazuje się grodzenia terenu;

- 1 szpaler drzew.

- Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych dla potrzeb obsługi parku.

- Ustala się dojazd do terenu D10.2.

- Ustala się lokalizację głównego wejścia do parku oraz zorganizowanie strefy wejściowej do parku w miejscu wskazanym na rysunku planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

  1.  

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg wewnętrznych.

Wprowadza się następujące ustalenia szczegółowe dla terenów dróg wewnętrznych (KDW):

1) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW:

Symbol terenu

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW

Przeznaczenie terenu

Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z par. 4 ust. 10.

Nazwa ulicy

-

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających odpowiednio: 25m; 44m; 15m; 17,5m; 20m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem.

- Szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu.

- Ustala się lokalizację miejsc i placów parkingowych.

- Na terenie 2KDW - powierzchnie przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg par. 10 ust. 7.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 6KDW:Symbol terenu

6KDW

Przeznaczenie terenu

Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z par. 4 ust. 10.

Nazwa ulicy

-

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 8m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Zakazuje się grodzenia terenu; przy czym nie dotyczy to ogrodzeń posesji sąsiadujących z drogą.

- Szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.


Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 7KDW, 8KDW:Symbol terenu

7KDW, 8KDW

Przeznaczenie terenu

Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z par. 4 ust. 10.

Nazwa ulicy

-

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem oraz dopuszcza się ogrodzenie zespołu basenów wspólnym ogrodzeniem.

- Szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

4) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 9KDW:Symbol terenu

9KDW

Przeznaczenie terenu

Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z par. 4 ust. 10.

Nazwa ulicy

-

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 10m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem oraz dopuszcza się ogrodzenie zespołu basenów wspólnym ogrodzeniem.

- Szpalery drzew zgodnie z rysunkiem planu.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

5) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 10KDW, 11KDW:Symbol terenu

10KDW, 11KDW

Przeznaczenie terenu

Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z par. 4 ust. 10.

Nazwa

-

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających: 18m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem.

- 2 szpalery drzew.

- Zakazuje się wprowadzania ruchu kołowego.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Dopuszcza się lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ul. Wawelską, łączących Pole Mokotowskie z terenami otaczającymi, wg par. 5 ust. 1 pkt 5.

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

6) Określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW:Symbol terenu

12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW

Przeznaczenie terenu

Tereny dróg wewnętrznych, zgodnie z par. 4 ust. 10.

Nazwa

-

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Szerokość w liniach rozgraniczających odpowiednio: 12m, 15m, 12m, 17m, 12m,.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem
- Zakazuje się wprowadzania ruchu kołowego.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Ustala się zasady ochrony środowiska, wg par. 8 ust. 5, 6, 8, 9.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania, wg par. 14.Zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna

Warunki odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia i usuwania odpadów – wg par. 15 ust. 1, 3, 6, 9. Dopuszcza się zachowanie i realizację sieci uzbrojenia podziemnego.

Warunki tymczasowego zagospodarowania terenu

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.Rozdział 3

Przepisy końcoweNa obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji metra „Politechnika” zatwierdzonego Uchwałą Nr 495/XXXVI/2000 Rady gminy Warszawa - Centrum z dnia 28 sierpnia 2000r.Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady m. st. Warszawy 

Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna