Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiego


Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoPobieranie 0.81 Mb.
Strona2/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ustala się ukształtowanie Pola Mokotowskiego jako zespołu terenów parkowych, zieleni urządzonej oraz towarzyszących obiektów sportowych i usługowych oraz ustala się następujące podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego na obszarze planu:

1) Zachowanie i ochronę istniejących terenów parku oraz docelową rekultywację i przyłączenie do parku innych terenów zieleni urządzonej w obszarze objętym planem;

2) Zachowanie powiązań zieleni parkowej z sąsiadującymi terenami zieleni miejskiej, a w szczególności z Parkiem Wielkopolskim i terenami obecnych ogrodów działkowych po południowej stronie ul. Rostafińskich;

3) Zachowanie Pola Mokotowskiego jako terenu dostępnego dla wszystkich;

4) Kształtowanie alei parkowych w sposób zapewniający zachowanie ciągłości siatki przestrzeni publiczych miasta – otaczających ulic i placów, w tym realizacja oraz modernizacja przejść dla pieszych w poziomie terenu oraz bezkolizyjnych przejść dla pieszych.

5) Lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych w miejscach wskazanych na rysunku planu oraz dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ulice otaczające Pole Mokotowskie: ul. Żwirki i Wigury, ul. Batorego, ul. Waryńskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Wawelską – przede wszystkim w rejonie głównych wejść do parku wskazanych na rysunku planu. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych powinny być realizowane jako kładki lub przejścia podziemne o formie nasypów ziemnych lub obniżeń terenu porośniętych zielenią, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do ruchu rowerowego.

6) Ukształtowanie „zielonego frontu parku” od strony otaczających przestrzeni publicznych, poprzez zachowanie i wprowadzenie na granicy terenów parkowych pierzei zieleni wysokiej – zwartych masywów drzew i krzewów lub żywopłotów;

7) Kształtowanie terenów parkowych poprzez wyznaczenie głównych alei parkowych stanowiących element krystalizujący i powiązanych z nimi terenów usług i terenów zieleni;

8) Wyeliminowanie ruchu kołowego z terenu parku, za wyjątkiem placów parkingowych służących do obsługi użytkowników parku oraz niezbędnego dojazdu do pawilonów parkowych wyłącznie dla potrzeb zaopatrzenia i służb miejskich.

2. Na terenach zieleni urządzonej, terenach komunikacji oraz terenach usług wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu:

1) szpalery drzew;

2) pierzeje zieleni wysokiej;

3) lokalizacje alei parkowych i ścieżek parkowych;

4) układy wodne – jeziorka, oczka wodne, cieki wodne itp.;

5) istniejące i projektowane wzniesienia i skarpy;

6) kładki piesze nad terenami komunikacji.

3. Dla terenów zabudowanych lub dopuszczonych do zabudowy wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu:

1) Ustala się przebieg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odniesieniu do nowych budynków, budynków wymienianych na nowe oraz w odniesieniu do rozbudowy i dobudowy do istniejących budynków;

2) W stosunku do budynków istniejących usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy dopuszcza się ich zachowanie, remont, modernizację, adaptację w istniejącym obrysie, do momentu wymiany zabudowy na nową.

3) Jeżeli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy odległość zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych (KDW), dróg publicznych (KD), alei pieszych (KP), alei pieszo-jezdnych (KPj) i placów miejskich (KP-P) powinna wynosić conajmniej 4m.

4. Ustala się zasadę lokalizowania głównych wejść do obiektów usługowych oraz terenów usługowych od strony przestrzeni publicznych, w szczególności głównych alei parkowych.

5. Wyznacza się osie kompozycyjne i widokowe zgodnie z rysunkiem planu:

1) W rejonie osi kompozycyjnych i widokowych ustala się zakaz lokalizowania obiektów przesłaniających, a w szczególności: reklam i słupów ogłoszeniowych, drzew oraz zieleni wyższej niż 1m, ogrodzeń pełnych oraz obiektów i budynków tymczasowych;

2) Osie kompozycyjne i widokowe należy uwzględniać w zagospodarowaniu terenu poprzez kształtowanie zieleni, posadzki, elementów małej architektury i urządzeń terenowych.
Zasady lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych.

1. Dopuszcza się sytuowanie znaków informacyjnych i innych obiektów Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej MSI.

2. Na terenie planu dopuszcza się lokalizowanie:

1) Słupów ogłoszeniowych, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 4.

2) Reklam o powierzchniach nie większych niż 3 m2, wyłącznie na terenach ulic, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15.

3) Reklam na przystankach komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 8.

4) Reklam na małych obiektach handlowych (kioskach), z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 9.

5) Szyldów, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 9 i 12.

3. Zabrania się lokalizowania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych innych niż wymienione w ust. 2, w szczególności zabrania się lokalizowania reklam na budynkach.

4. Ustala się następujące minimalne odległości reklam i słupów ogłoszeniowych od innych elementów zagospodarowania przestrzeni miejskiej:MINIMALNE ODLEGŁOŚCI

od innych reklam

od słupów ogłosze-niowych

od znaków drogowych i wolnostojących znaków Miejskiego Systemu Informacji

od krawę-dzi jezdni

od krawędzi przejścia dla pieszych

od granicy terenów zieleni urządzonej

od pnia drze-wa

od pomników, miejsc pamięci, zabytków i budynków objętych ochroną w planie

Reklamy o powierzchni nie większej niż 3 m2

20 m

20 m

10 m

2,5 m

5 m

10 m

5 m

50 m

Słupy ogłoszeniowe

20 m

20 m

10 m

2,5 m

5 m

10 m

5 m

20 m

5. Określa się zasady sytuowania nośników reklamowych:

1) Płaszczyzny ekspozycyjne reklam powinny nawiązywać do elementów istniejącego zagospodarowania: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie;

2) Umieszczanie reklam obok siebie na jednym nośniku możliwe jest jedynie dla nośników reklam o powierzchni nie większej niż 3m2 i w formie zharmonizowanej; przy czym łączna powierzchnia takiego zestawu nie może przekraczać 8 m2;

3) W obrębie jednego skrzyżowania formaty reklam powinny być jednakowe, zawieszone na jednej wysokości;

4) Na jednym ciągu komunikacyjnym, w obszarze podobnie zagospodarowanym, formaty reklam w grupie do 3 m2 powinny być jednakowe, jednakowo ukierunkowane, zawieszone na jednej wysokości, możliwie w jednakowych odległościach.

6. Nie dopuszcza się umieszczania reklam, nośników reklamy i słupów ogłoszeniowych:

a) w pasie dzielącym jezdnie;

b) w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków na pomniki, miejsca pamięci i budynki objęte ochroną w planie;

c) w sposób powodujący przesłanianie innych wartościowych elementów krajobrazu, urbanistyki lub architektury;

d) w sposób powodujący przesłanianie okazałych drzew lub zgrupowań zieleni;

e) na terenach zieleni urządzonej;

f) w szpalerach drzew;

g) w sposób powodujący pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie gałęzi;

h) w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu.

7. Nie dopuszcza się umieszczania nośników reklamy i reklam:

a) na barierkach oddzielających jezdnie, torowiska i przystanki,

b) na kładkach;

c) na latarniach ulicznych;

d) na pomnikach i miejscach pamięci;

e) na ogrodzeniach parków, skwerów i innych terenów zieleni;

f) na innych ogrodzeniach w sposób który przesłaniałby widok poprzez części ażurowe;

g) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, jak szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, wyrzutniach i czerpniach wentylacyjnych, itp. (o ile elementy te nie są projektowane specjalnie jako nośniki reklamy);

h) w odległości mniejszej niż 120 cm od znaków Miejskiego Systemu Informacji, umieszczonych na obiekcie.

8. Określa się zasady umieszczania reklam na przystankach komunikacji miejskiej (zbiorowej):

1) Na wiatach przystankowych dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch dwustronnych pól reklamowych o powierzchni nie większej niż 2,5 m2 każde, przy czym łączna powierzchnia reklam nie powinna przekraczać 50% powierzchni całkowitej ścian;

2) Wyklucza się umieszczanie reklam na attyce wiaty lub jej dachu.

9. Określa się zasady umieszczania reklam i szyldów na małych kioskach handlowych:

1) Dopuszcza się umieszczanie maksymalnie dwóch pól reklamowych o powierzchni łącznej nie większej niż 3 m2, i nie przekraczającej 15% powierzchni wszystkich ścian kiosku.

2) Reklamy nie mogą wystawać poza obrys ściany o więcej niż 15 cm.

3) Nie dopuszcza się umieszczania reklam na attyce kiosku lub na jego dachu.

4) Dopuszcza się lokalizowanie szyldów wyłącznie na ścianie - w jednym pasie bezpośrednio pod dolną krawędzią dachu lub na attyce, przy czym maksymalna wysokość szyldu nie może przekraczać proporcji 1:5 w stosunku do wysokości ściany.

5) Wyklucza się umieszczanie szyldów na dachach, a szyldów semaforowych na ścianach.

10. Powierzchni reklam dwustronnych (przy równoległym usytuowaniu obu płaszczyzn ekspozycyjnych) oraz reklam zmiennych nie sumuje się, traktując je jak reklamy jednostronne.

11. Reklamy świetlne (posiadające własne wewnętrzne źródło światła) i podświetlane (posiadające własne zewnętrzne źródło światła) oraz oświetlenie wystaw nie powinny być uciążliwe dla użytkowników budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni. Nośniki reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, którego czas zmiany ekspozycji byłby krótszy niż 10 sekund (w tym obraz telewizyjny), mogą być umieszczane w odległości większej niż 50 metrów od krawędzi ulicy i 100m od skrzyżowania ulic.

12. Określa się zasady umieszczania szyldów na elewacjach budynków:


  1. Dopuszcza się lokalizowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków, w których zlokalizowane są partery usługowe; przy czym nie dotyczy to szyldów semaforowych.

  2. Szyldy mogą być lokalizowane wyłącznie w ramach kondygnacji parteru budynku.

  3. Szyldy nie mogą wystawać poza obrys budynku więcej niż 1m.

  4. Szyldy nie mogą być wyższe niż 0,7m.

13. Ustalenia w zakresie rozmieszczenia reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych nie dotyczą Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej MSI, jak również reklam i szyldów umieszczanych wewnątrz obiektów budowlanych.

14. Tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogą być wykorzystywane do sytuowania reklam o jednostkowej powierzchni do 3m2, bez ograniczania odległości między reklamami, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

15. Usytuowanie reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych w liniach rozgraniczających ulic, ciągów pieszo-jezdnych i placów miejskich musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisami prawa budowlanego.
Zasady lokalizowania ogrodzeń.

1. Określa się zasady lokalizowania ogrodzeń:

1) Dopuszcza się realizację ogrodzeń poszczególnych działek i terenów z uwzględnieniem pkt 2 i 3.

2) Zakazuje się lokalizowania ogrodzeń wewnętrznych na terenach ulic, placów, alei pieszo-jezdnych, alei pieszych i ulic wewnętrznych (tereny KD, KP-P, KPj, KP, KDW), chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

3) Nie uważa się za ogrodzenia elementów małej architektury i mebli ulicznych takich, jak: pachołki, słupki, pojemniki z zielenią, wydzielenia okresowych ogródków kawiarnianych o wysokości nie większej niż 1,2 m, barierek ochronnych np. na kładkach dla pieszych, wzdłuż linii tramwajowej oraz barierek ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym np. przy rampach terenowych, pochylniach; barierki powinny być ażurowe lub przeszklone.

2. Określa się warunki jakie powinny spełniać ogrodzenia poszczególnych działek i terenów, z wyjątkiem ogrodzeń terenów zieleni urządzonej, lokalizowane od strony ulic, alei pieszych, alei pieszo-jezdnych i terenów komunikacji wewnętrznej oraz od strony terenów zieleni:

1) Maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m od poziomu terenu; ustalenie nie dotyczy ogrodzeń boisk sportowych.

2) Ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy lub terenu, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie większym niż 1,5 m.

3) W przypadku realizacji budynku z usługami w parterze, dopuszcza się wycofanie ogrodzenia i zlokalizowanie go w linii zabudowy.

4) Ogrodzenie musi być ażurowe conajmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu; łączna powierzchnia prześwitów ogrodzenia nie może być mniejsza niż 40% powierzchni ogrodzenia

3. Określa się warunki jakie powinny spełniać ogrodzenia terenów zieleni urządzonej:

1) Dla terenów zieleni urządzonej w granicach terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku:

a) dopuszcza się lokalizowanie ogrodzeń wyznaczających zasięg terenu stanowiącego park – maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna przekraczać 1,5 m od poziomu terenu; ogrodzenie musi być ażurowe conajmniej powyżej 0,4m od poziomu terenu; łączna powierzchnia prześwitów ogrodzenia nie może być mniejsza niż 60% powierzchni ogrodzenia.

b) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń wewnętrznych na terenie parku za wyjątkiem ogrodzeń niskich, ktrórych wysokość nie powinna przekraczać 40 cm od poziomu terenu;

c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych w formie murków kamiennych lub z okładziną kamienną o wys do 40cm oraz dopuszcza się zachowanie istniejących na terenie parku murków kamiennych;

d) dopuszcza się lokalizowanie ogrodzeń w formie żywopłotów oraz ustala się zachowanie istniejących żywopłotów na granicy pomiędzy parkiem i Al. Niepodległości;

e) ustala się lokalizację głównych wejść do parku w miejscach wyznaczonych na rysunku planu

f) w przypadku różnicy poziomu terenu na granicy pomiędzy terenem parku i terenami otaczającymi dopuszcza się stosowanie murów oporowych o wysokości nie wyższej niż 1,2 m od poziomu terenu położonego niżej oraz barierek ochronnych ażurowych lub przeszklonych;


2) Dla terenów zieleni urządzonej poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku:

a) dopuszcza się lokalizowanie ogrodzeń oraz zachowanie istniejących ogrodzeń;

b) maksymalna wysokość ogrodzenia, w tym furtek i bram, nie może przekraczać 1,5 m od poziomu terenu; ustalenie nie dotyczy ogrodzeń istniejących;

c) ogrodzenie musi być ażurowe od poziomu terenu, ustalenie nie dotyczy ogrodzeń istniejących;

d) ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy lub terenu, przy dopuszczalnym miejscowym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie większym niż 1,5 m.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Ustala się zachowanie i ochronę Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pole Mokotowskie, jako unikalnego, położonego w centrum miasta terenu rekreacyjno wypoczynkowego; wyznacza się granice terenów zieleni urządzonej (ZP), w tym istniejącego parku Pola Mokotowskiego.

2. Ustala się ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej na terenach zieleni urządzonej (ZP), a w szczególności ochronę i uzupełnienie istniejącego wartościowego drzewostanu; realizacja nowych alei i ścieżek parkowych nie może kolidować z istniejącym drzewostanem.

3. Ustala się ochronę, zachowanie i uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej w ramach wyznaczonych terenów usługowych.

4. W zakresie ochrony zieleni na terenach ulic, alei pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i placów:

1) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew, określonych na rysunku planu;

2) Określa się procentowy udział terenów biologicznie czynnych na terenach komunikacji, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

3) Ustala się ochronę zieleni na terenie ulic i placów m.in. poprzez wydzielenie i wygrodzenie w posadzce chodnika przestrzeni trawników o szerokości nie mniejszej niż 2m dla szpaleru drzew lub powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 2m x 2m wokół każdego drzewa;

4) Wyklucza się lokalizację miejsc parkingowych, elementów reklamowych, słupów ogłoszeniowych i elementów MSI, na wydzielonych terenach trawników określonych w pkt.3.

5. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1) Ustala się zachowanie i ochronę istniejących zbiorników wodnych – kanałków, stawów, fontann itp. na terenie parku oraz dopuszcza się realizację nowych układów wodnych, w tym pełniących funkcję zbiorników retencyjnych dla wód opadowych;

2) Zakazuje się zasypywania lub przekrywania cieków i zbiorników wodnych, za wyjątkiem relizacji mostków i kładek;

3) Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów ulic, alei pieszo-jezdnych, placów miejskich, dróg wewnętrznych i parkingów stałych do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

4) Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów, szczególnie z terenów zieleni do gruntu lub do lokalnego układu hydrograficznego.

6. Wyznacza się granicę terenów położonych w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy; dla terenów tych ustala się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

1) Zakazuje się lokalizowania zabudowy ograniczającej swobodny przepływ mas powietrza, w szczególności zabudowy zwartej;

2) Kształtuje się sprzyjający wymianie powietrza układ przestrzeni dostępnych publicznie, terenów zieleni oraz terenów zabudowy;

3) Zakazuje się lokalizowania usług uciążliwych, a szczególnie emitujących substancje szkodliwe, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji;

4) Ustala się obowiązek wprowadzania zieleni i zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

7. W zakresie ochrony powietrza ustala się ograniczenie emisji substancji szkodliwych poprzez:

1) Zakaz lokalizowania usług uciążliwych;

2) Zachowanie i uzupełnienie zieleni, w tym zieleni izolacyjnej od strony ulic.

8. Ustala się minimalne procentowe wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej dla terenów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

9. Informuje się, że na obszarze objętym planem występują obiekty objęte prawną formą ochrony przyrody – pomniki przyrody: zgrupowanie 13 głazów narzutowych (krąg megalityczny) przy głównym wejściu do budynku Biblioteki Narodowej przy Al. Niepodległości 13.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

1. Ustala się ochronę budynku położonego przy Al. Niepodlegości 190 (d. Ośrodek Obliczeniowy ZETO, obecnie CKRUS) będącego dobrem kultury współczesnej, dla budynku określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

1) Ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki;

2) Zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku oraz przekształcania jego bryły, przy czym dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku.

3) Ustala się zachowanie istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej.

4) Ustala się zachowanie istniejącego tarasu wejściowego od strony Al. Niepodległości.

2. Ustala się ochronę obiektów i budynków zabytkowych (objętych ochroną w planie):

1) Stadion RKS „Skra” przy ul. Wawelska 5, dla obiektu i terenu określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

a) Ustala się zachowanie budynku, zachowanie półkolistej elewacji od strony ul. Wawelskiej oraz ochronę jego detalu i oryginalnej kolorystyki;

b) Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę obiektu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;

c) Dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji budynku;

d) Ustala się zachowanie ogrodzenia i zieleni parkowej od strony ul. Wawelskiej.

2) Budynek Głównego Urzędu Statystycznego przy Al. Niepodległości 208, dla budynku i terenu określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

a) Ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki;

b) Zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku, przy czym dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku;

c) Zakazuje zabudowy lub przeszklenia istniejących podcieni;

d) Ustala się zachowanie i ochronę istniejącej zieleni – skweru pomiędzy budynkiem a Al. Niepodległości;

3. Ustala się zachowanie i ochronę istniejących pomników: Pomnik Jazdy Polskiej przy Rondzie jazdy Polskiej, Pomnik Lotników Polskich 1939-1945 przy GUS oraz kamienia - tablicy pamiątkowej w rejonie jeziora.

4. Wyznacza się granicę strefy ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego obejmującą teren Al. Niepodległości, zgodnie z rysunkiem planu; dla terenu objętego strefą określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

1) Al. Niepodległości na odcinku pomiędzy ul. Wawelską i ul. Batorego należy traktować jako ulicę przechodzącą przez teren Pola Mokotowskiego i kształtować jako aleję ze szpalerami drzew, żywopłotami i zielenią niską.

2) Ustala się zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew wzdłuż Al. Niepodległości;

3) Ustala się zachowanie i uzupełnienie żywopłotów pomiędzy terenami parkowymi i Al. Niepodległości oraz pomiędzy budynkami i Al. Niepodległości.

4) Wzdłuż krawężników jezdni oraz w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami, w tym na terenie torowiska tramwajowego ustala się zachowanie i wprowadzenie zieleni niskiej (np. trawnika) oraz dopuszcza się wprowadzenie krzewów i zieleni wysokiej; ustalenie nie dotyczy peronów przystanków tramwajowych i przejść pieszych lub rowerowych.

5) Na terenach zabudowanych położonych przy Al. Niepodległości budynki powinny być wycofane w stosunku do linii rozgraniczającej ulicy i oddzielone od niej pasem zieleni.

6) Na terenach zieleni urządzonej, w parku położonym przy Al. Niepodległości ustala się zachowanie lub ukształtowanie pierzei zieleni wysokiej.

5. Informuje się, że na obszarze objętym planem nie znajdują się budynki lub obiekty wpisane do rejestru zabytków, w chwili uchwalania planu.

6. Ustala się zachowanie istniejących elementów identyfikacji przestrzennej takich jak: pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki, krzyże.

7. Dopuszcza się lokalizację nowych elementów identyfikacji przestrzennej w miejscach wskazanych na rysunku planu.

8. Ustala się ochronę przedwojennego budynku położonego przy Al. Niepodlegości 188/192, wzniesionego w 1939r. wg projektu Rudolfa Świerczyńskiego (Główny Urząd Patentowy); dla budynku określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

1) Ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki, w tym formy elewacji, formy elementu wejściowego – wykuszu, otworów okiennych, kształtu stolarki okiennej i jej podziału w formie pierwotnej zgodnej z przedwojennym projektem arch. Rudolfa Świerczyńskiego;

2) Zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku oraz przekształcania jego bryły, przy czym dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku.

3) Zakazuje się zabudowy i adaptacji podcieni budynku.

4) Ustala się zachowanie istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej.

5) Dopuszcza się wymianę okładzin elewacyjnych oraz stolarki okiennej i drzwiowej pod warunkiem zachowania oryginalnego charakteru architektonicznego i wyglądu elewacji budynku.

6) Ustala się odtworzenie oryginalnego rysunku boniowania na elewacji oraz stosowanie na elewacjach okładzin z kamienia naturalnego.

9. Ustala się ochronę budynków położonych przy Al. Niepodlegości 188b i 186, wzniesionych przed 1940r. (obecnie Ośrodek Przetwarzania Informacji); dla budynku określa się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

1) Ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki, w tym formy elewacji, formy elementu wejściowego – wykuszu, otworów okiennych, kształtu stolarki okiennej i jej podziału – w formie zgodnej z pierwotnym projektem;

2) Zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku oraz przekształcania jego bryły, przy czym dopuszcza się prace mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku.

3) Zakazuje się zabudowy i adaptacji podcieni budynku.

4) Ustala się zachowanie istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej.

5) Dopuszcza się wymianę okładzin elewacyjnych oraz stolarki okiennej i drzwiowej pod warunkiem zachowania oryginalnego charakteru architektonicznego i wyglądu elewacji budynku.

Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna