Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiego


Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznychPobieranie 0.81 Mb.
Strona3/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych

1. Wyznacza się układ miejsc i przestrzeni publicznych w skład którego wchodzą:

1) Obszary przestrzeni publicznej wyznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – nie występują na obszarze objętym planem;

2) Główne miejsca i przestrzenie publiczne obejmujące tereny:

a) ulic: Al. Niepodległości, Andrzeja Boboli i Stefana Batorego,

b) głównych przestrzeni parkowych oznaczonych na rysunku planu symbolami C1 ZP i D3 ZP.

3) Lokalne miejsca i przestrzenie publiczne obejmujące: pozostałe tereny zieleni urządzonej wchodzące w skład parku, tereny alei pieszych, tereny alei pieszo-jezdnych i tereny placów nie wymienionych w pkt. 2.

2. Zakazuje się lokalizowania na wszystkich terenach wymienionych w ust.1:

a) budynków;

b) tymczasowych obiektów usługowo - handlowych, za wyjątkiem określonych w ust. 8;

c) ogrodzeń wewnętrznych (przy czym nie uważa się za ogrodzenia obiektów małej architektury takich jak pachołki, słupki, pojemniki z zielenią, ogrodzenia tymczasowych ogródków kawiarnianych).

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i mebli ulicznych na terenach ulic – dróg publicznych (KD), alei pieszych (KP), alei pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P), tak, aby nie kolidowały z urządzeniami komunikacyjnymi.

4. Określa się zasady lokalizowania w przestrzeni publicznej reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, zgodnie z ustaleniami par. 6.

5. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych na terenach określonych w ust. 1, o ile nie kolidują z urządzeniami komunikacyjnymi i wartościową zielenią, zgodnie z par. 15.

6. Określa się zasady lokalizowania zieleni na terenach określonych w ust. 1 w formie szpalerów drzew, grup drzew i zieleni niskiej, zgodnie z par. 4 i par. 8.

7. Wyznacza się powierzchnie przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki, oznaczone na rysunku planu:

1) Ustala się udostępnienie terenu dla ruchu pieszego i rowerowego.

2) Ustala się wydzielenie placów poprzez wprowadzenie posadzki innej niż posadzka chodników na terenie (np. w kolorze, materiale, wzorze).

3) Powierzchnie zieleni nie mogą przekraczać 20% powierzchni placów chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. Ustalenie nie dotyczy zieleni w doniczkach i pojemnikach stanowiących elementy małej architektury.

4) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i mebli ulicznych.

8.Określa się zasady dotyczące lokalizowania i kształtowania pawilonów parkowych:


 1. Ustala się przeznaczenie stref lokalizacji pawilonów parkowych:

a) Przeznaczenie podstawowe: usługi związane z funkcją parku z zakresu gastronomii, kultury, sportu, zieleń urządzona.

b) Dopuszcza się realizację obiektów, takich jak: restauracje, bary, kluby, galerie, pawilony wystawowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego, informacje miejskie i turystyczne.

c) Zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w lit. a i b, usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.

2) Dopuszcza się lokalizowanie pawilonów parkowych wyłącznie na terenach stref lokalizacji pawilonów parkowych wyznaczonych na rysunku planu; w jednej strefie lokalizacji pawilonów parkowych dopuszcza się zlokalizowanie nie więcej niż jednego pawilonu parkowego.

3) Powierzchnia użytkowa pawionu parkowego nie powinna być większa niż 250 m2; powierzchnia tarasu ogródka gastronomicznego przy pawilonie nie powinna być większa niż 200 m2;

4) W ramach tarasu ogródka gastronomicznego dopuszcza się realizację lekkich przekryć, werand i ogrodów zimowych.

5) Wysokość pawilonu nie powinna być większa niż 8 m; długość elewacji lub rozpiętość pawilonu nie powinna być większa niż 20m;

6) Ustala się lokalizowanie budynków i obiektów o wysokich walorach architektonicznych; minimum 75% elewacji pawilonu powinno być przeszklonych lub otwartych, nie dotyczy to części wbudowanych w skarpę ziemną;

7) Dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do nie więcej niż 20, dachów szklanych o kącie nachylenia połaci dachowych do 35 oraz dachów pokrytych zielenią o kształtach nieregularnych;

8) Zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych, przy czym nie dotyczy to tarasów i ogródków kawiarnianych przy pawilonach parkowych;

9) W pawilonach ustala się obowiązek lokalizowania toalet dostępnych publicznie;

10) Dopuszcza się umieszczanie szyldów i zakazuje się umieszczania reklam.

9. Określa się zasady dotyczące lokalizowania i kształtowania małych kiosków handlowych:

1) Dopuszcza się lokalizowanie kiosków wyłącznie przy przystankach komunikacji publicznej. W jednym miejscu dopuszcza się lokalizowanie nie więcej niż 2 kiosków, przy czym powinny one mieć jednakową formę architektoniczną i wystrój.

2) Powierzchnia użytkowa kiosku nie powinna być większa niż 9 m2. Rzut kiosku powinien być zwarty, bez przybudówek.

3) Wysokość kiosku nie powinna być większa niż 3,5 m. Wysokość wewnątrz kiosku nie mniejsza niż 2,2 m, spód podłogi kiosku nie powinien być wyniesiony wyżej niż 15 cm nad poziom terenu.

4) Dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych lub łukowatych o strzałce łuku nie przekraczającej 1/10 rozpiętości, dachy dwuspadowe lub wielospadowe przy wielokątnym rzucie obiektu, z uwzględnieniem ustaleń par. 12 ust 3. Okap dachu powinien zapewniać ochronę przed deszczem dla klientów i towarów bez stosowania dodatkowych daszków; przy czym dopuszcza się montaż daszku nad oknem sprzedaży, ruchomych markiz lub rolet. Elementy wystające poza obrys kiosku takie, jak: okapy, daszki, markizy powinny być sytuowane na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad poziomem ziemi. Widoczna grubość dachu lub elementu maskującego dach nie powinna być większa niż 20 cm.

5) Elewacje ścian powinny być wykonane z materiałów trwałych, o powierzchniach gładkich, dopuszcza się stosowanie wypełnień ze szkła matowego. Zakazuje się stosowania blachy falistej lub trapezowej. Widoczne profile konstrukcyjne powinny mieć szerokość nie większą niż 8 cm. Przeszklenie elewacji kiosku powinno być nie mniejsze niż 40% powierzchni wszystkich elewacji, przy czym przeszklenie elewacji frontowej powinno być nie mniejsze niż 70% powierzchni tej elewacji.

6) Umieszczanie reklam i szyldów zgodnie z par. 6 ust 9.

10. Ustala się zorganizowanie i urządzenie stref wejściowych do parku w miejscach oznaczonych na rysunku planu jako lokalizacja głównych wejść do parku.


Likwidacja barier urbanistycznych, architektonicznych i transportowych oraz dostępność przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych.

1. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów które powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych ustala się zasady likwidowania barier urbanistycznych oraz dostępności miejsc i przestrzeni publicznych, zgodnie z ust. 3.

2. Na obszarze objętym planem należy stosować rozwiązania przestrzenne, architektoniczne i techniczne zapewniające dostępność terenów, budynków i urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

3. W zakresie likwidowania barier urbanistycznych oraz dostępności miejsc i przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych ustala się kształtowanie: terenów ulic, ciągów pieszych, ciągów pieszych wyznaczonych w liniach rozgraniczających innych terenów, placów miejskich, ciągów pieszo-jezdnych, dróg (ulic) wewnętrznych, terenów zieleni urządzonej, terenów usług: sportu, kultury, administracji, nauki, gastronomii, oświaty, zdrowia i opieki społecznej:

1) Chodniki, aleje piesze, aleje pieszo-jezdne oraz aleje piesze na teranach zieleni i na terenach usług oraz inne powierzchnie utwardzone przeznaczone do ruchu pieszych powinny posiadać nawierzchnię równą, anty-poślizgową, twardą i stabilną. Na chodnikach należy zachować pasy wolne od przeszkód, wyłącznie dla ruchu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m.

2) Jezdnie powinny posiadać nawierzchnię równą, anty-poślizgową, twardą i stabilną, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych.

3) Na przejściach dla pieszych należy stosować krawężniki opuszczone (wtopione) na całej szerokości przejścia oraz chodnik łagodną rampą obniżony do poziomu jezdni albo jezdnię podniesioną do poziomu chodnika, tak aby umożliwić zjazd i wjazd na chodnik osobie poruszającej się na wózku. W miejscach przecięć ulic na których nie są wyznaczone przejścia dla pieszych należy stosować krawężniki opuszczone (wtopione) na długości nie mniejszej niż 1,5 m oraz chodnik łagodną rampą obniżony do poziomu jezdni albo jezdnię podniesioną do poziomu chodnika, tak aby umożliwić zjazd i wjazd na chodnik osobie poruszającej się na wózku. Przejścia z sygnalizacją świetlną powinny być wyposażone również w sygnalizację dźwiękową. Na chodnikach przed krawężnikami opuszczonymi (wtopionymi) należy stosować pas nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku.

4) Miejsca i przestrzenie publiczne powinny być oświetlone równomierne, latarnie i inne źródła światła nie powinny powodować oślepiania. Latarnie powinny być lokalizowane w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym, w miarę możliwości blisko krawędzi jezdni lub chodnika.

5) Meble uliczne: ławki, kioski, wiaty, tablice i słupy informacyjne itp. powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich lokalizacja nie powinny kolidować z pasami dla ruchu pieszego. Miejsca do wypoczynku (ławki) należy lokalizować przy przystankach autobusowych oraz przy chodnikach, obok ławki należy przewidzieć miejsce do zatrzymania się osoby poruszającej się na wózku.

6) Ogródki kawiarniane na chodnikach oraz w miejscach i przestrzeniach publicznych powinny być dostępne również dla osób poruszających się na wózkach, mogą być zabezpieczone poprzez tymczasowe ogrodzenie i nie powinny kolidować z pasami dla ruchu pieszego.

7) Rampy i pochylnie terenowe mogą być lokalizowane na terenie ulic, alei pieszych, alei pieszo - jezdnych lub dróg wewnętrznych.

8) Rampy, pochylnie i podnośniki przy budynkach mogą być lokalizowane na terenie ulic, alei pieszych, alei pieszo - jezdnych lub dróg wewnętrznych, pod warunkiem zachowania pasa chodnika wyłącznie dla ruchu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, a na ulicach dojazdowych i dojazdach o szerokości nie mniejszej niż 1 m.

9) Bezkolizyjne przejścia dla pieszych powinny być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Ustala się minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do terenów zieleni urządzonej (ZP) oraz terenów usług sportu i zieleni urządzonej (US/ZP) zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Udział powierzchni biologicznie czynnej odnosi się do powierzchni terenów zieleni urządzonej z wyłączeniem powierzchni zbiorników wodnych, głównych alei parkowych, ścieżek rowerowych i parkingów stałych.

2. Określa się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu i nie wymienionych w ust. 1:

1) Ustala się wysokość zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

2) Ustala się maksymalną intensywność zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

3) Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

4) Ustala się minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

5) Ustala się minimalne szerokości frontów działek zgodnie z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu.

3. Ustala się zasady kształtowania geometrii dachu:

1) Dla zabudowy usługowej dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i stropodachów oraz dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do 10; ustalenie to nie dotyczy dachów i przekryć obiektów sportowych oraz dachów pokrytych zielenią na budynkach i obiektach wbudowanych w skarpę ziemną.

2) Dla obiektów usługowych o wysokości nie przekraczającej 2 kondygnacji i powierzchni nie większej niż 15m2, w tym kiosków, dopuszcza się stosowanie dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych do 25.

4. Określa się zasady wyznaczania linii zabudowy:

1) Ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2) Jeżeli na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy odległość zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych (KDW), dróg publicznych (KD), ciągów pieszo-jezdnych (KPj) i placów miejskich (KP-P) powinna wynosić przynajmniej 4m.


Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

Ustala się zasady scalenia i podziału nieruchomości :

1) Nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.

2) Dopuszcza się scalenia działek lub scalenia i podział lub wtórny podział na działki dla potrzeb wytyczenia terenów wyznaczonych w planie, przy czym nowe linie podziału działek muszą pokrywać się z liniami rozgraniczającymi tereny wyznaczonymi w planie.

3) Nie określa się kąta położenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczających ulic, placów, alei pieszo jezdnych lub alei pieszych.

4) Lokalizacja małych kiosków handlowych, reklam, elementów Miejskiego Systemu Informacji nie wymaga wydzielania działek.

5) Lokalizacja pawilonów parkowych nie wymaga wydzielania działek.
Zasady kształtowania systemów komunikacji i organizacji parkowania

1. Określa się zasady przebudowy (modernizacji), rozbudowy i budowy systemów komunikacji na obszarze planu:

1) Ustala się układ komunikacji publicznej obejmujący: tereny ulic (oznaczone na rysunku planu symbolami KD), tereny placów (oznaczone na rysunku planu symbolami KP-P), tereny alei pieszych (oznaczone na rysunku planu symbolami KP), tereny alei pieszo-jezdnych (oznaczone na rysunku planu symbolami KPj);

2) Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych (oznaczone na rysunku planu symbolami KDW) oraz dopuszcza się realizację innych dróg wewnętrznych na terenach zabudowy.

3) Ustala się przebieg linii rozgraniczających terenów komunikacji, określonych w pkt. 1 i 2 oraz klasyfikację funkcjonalną ulic i zasady obsługi komunikacyjnej terenów, zgodnie z rysunkiem planu.

4) Ustala się zasady zagospodarowania poszczególnych ulic, placów, alei pieszych, alei pieszo-jezdnych i ulic wewnętrznych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

2. Ustala się układ komunikacji kołowej obsługującej teren objęty planem, w skład którego wchodzą:

1) Ulice główne: Al.Niepodległości, ul.Andrzeja Boboli i ul.Stefana Batorego – wyszczególnione w par. 21 ust. 1;

2) Aleje pieszo - jezdne – wyszczególnione w par. 21 ust. 3;

3) Drogi wewnętrzne.

3. Ustala się podstawowy układ komunikacji pieszej na terenie objętym planem, w skład którego wchodzą:

1) Aleje, ciągi piesze i przestrzenie piesze realizowane na terenach zieleni urządzonej (ZP), w szczególności główne aleje parkowe;

2) Aleje piesze oznaczone na rysunku planu symbolami KP;

3) Chodniki w liniach rozgraniczających ulic (KD) w obszarze objętym planem;

4) Tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone na rysunku planu symbolami KDW; przy czym dopuszcza się wykorzystanie terenów ulic wewnętrznych dla potrzeb komunikacji kołowej jako równorzędnej z komunikacją pieszą na tych terenach, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;


 1. Aleje pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu symbolami KPj, przy czym ustala się wykorzystanie terenów ciągów pieszo-jezdnych dla potrzeb komunikacji kołowej jako równorzędnej z komunikacją pieszą na tych terenach;

 2. Place miejskie oznaczona na rysunku planu symbolem KP-P;

 3. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych przez ulice otaczające Pole Mokotowskie.

4. Ustala się podstawowy układ komunikacji rowerowej na terenie objętym planem:

1) Ustala się w prowadzenie wydzielonych ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic: Al. Niepodległości, ul. Andrzeja Boboli i ul. Stefana Batorego.

2) Ustala się prowadzenie wydzielonych ścieżek rowerowych na terenach zielenii urządzonej (ZP), zgodnie z rysunkiem planu

3) Dopuszcza się wprowadzenie ścieżek rowerowych na terenach zieleni urządzonej (ZP) oraz na terenach usług sportu i zieleni urządzonej (US/ZP), ciągów pieszych (KP), ciągów pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P) oraz dróg wewnętrznych (KDW) a także w ramach bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ulice otaczające Pole Mokotowskie.

4) W zakresie miejsc parkingowych dla rowerów:

a) ustala się wydzielenie w ramach ogólnodostępnych parkingów samochodowych miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów, w ilościach nie mniejszych niż 10 miejsc dla rowerów na 100 miejsc postojowych dla samochodów,

b) dopuszcza się lokalizowanie stojaków dla rowerów na terenach komunikacji wyszczególnionych w ust.2,

c) ustala się lokalizowanie stojaków dla rowerów przy pawilonach parkowych, w ilościach nie mniejszych niż 10 miejsc dla rowerów przy jednym pawilonie.

5. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację autobusową:

1) Ustala się zagospodarowanie ulic: Al. Niepodległości, ul. Andrzeja Boboli i ul. Stefana Batorego, w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji autobusowej.

2) Dopuszcza się zachowanie dotychczasowej lokalizacji przystanków autobusowych lub wyznaczenie nowych lokalizacji przystanków autobusowych, zgodnie z rysunkiem planu.

6. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez komunikację tramwajową:

1) Ustala się zachowanie oraz dopuszcza się przebudowę (modernizację), remont istniejącej linii tramwajowej w Al. Niepodległości.

2) Ustala się zagospodarowanie ulicy Andrzeja Boboli, w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji tramwajowej.

3) Dopuszcza się realizacje linii tramwajowej łączącej ul. Banacha z ul. Rakowiecką wzdłuż ul. Rostafińskich na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C6 KT.

4) Rozwiązania techniczne torowiska tramwajowego powinny zapewniać ograniczenie uciążliwości związanej z hałasem i drganiami, tak aby uciążliwość ta nie wykraczała poza linie rozgraniczające ulic.

5) Dopuszcza się zachowanie dotychczasowej lokalizacji przystanków tramwajowych oraz wyznaczenie nowych lokalizacji przystanków tramwajowych.

7. Ustala się zasady obsługi terenu objętego planem przez metro:

1) Ustala się zachowanie oraz dopuszcza się przebudowę, modernizację, remont istniejącej linii metra przebiegającej pod terenem Pola Mokotowskiego (tereny D2, D3, D6, D8, D12) oraz podziemnych i nadziemnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem metra.

2) Dopuszcza się lokalizowanie zieleni, urządzeń komunikacji, urządzeń i obiektów sportowych, rekreacyjnych i usługowych nad linią metra, zgodnie z przeznaczeniem terenów określonym w planie, przy czym nie mogą one naruszać konstrukcji tuneli metra lub zakłócać funkcjonowania linii metra.

3) Ustala się obsługę terenu objętego planem przez metro: od strony północnej – ze stacji Metro Politechnika w rejonie Ronda Jazdy Polskiej (poza obszarem opracowania planu) oraz od strony południowej – ze stacji Metro Pole Mokotowskie w rejonie skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Batorego (poza obszarem opracowania planu).

8. Ustala się zasady lokalizowania parkingów i miejsc parkingowych:

1) Dla terenów parkowych, w tym obiektów rekreacyjnych, sportowych i pawilonów parkowych wyznacza się: strefy lokalizacji parkingów stałych (wydzielone place parkingowe) oraz strefy lokalizacji parkingów użytkowanych czasowo (place parkingowe na czas organizacji imprez masowych), zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami pkt. 2 i 3.

2) Dla stref lokalizacji parkingów stałych dopuszcza się lokalizowanie placów lub miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych i miejsc dla autokarów; przy czym dopuszcza się utwardzenie terenu bez konieczności zachowania powierzchni biologicznie czynnej.

3) Dla stref lokalizacji parkingów użytkowanych czasowo dopuszcza się wyznaczanie miejsc parkingowych dla potrzeb obsługi imprez masowych lub innych imprez; przy czym ustala się zachowanie lub wprowadzenie zieleni niskiej – nie mniej niż 90% powierzchni biologicznie czynnej, zakazuje się utwardzania terenu i dopuszcza się stabilizację terenu np. poprzez zastosowanie rusztów stabilizujących typu „plaster miodu”, metalowych lub z tworzyw sztucznych, wciskanych w grunt.

4) Dla terenów w obszarze A („Skra”) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych na terenach dróg wewnętrznych, alei pieszo - jezdnych (w szczególności na terenach wskazanych na rysunku planu) oraz na terenach działek budowlanych, w ilościach wynikających ze wskaźników określonych w ust. 9.

5) Dla pozostałych terenów ustala się lokalizację miejsc parkingowych na terenie działki budowlanej w ilości wynikającej ze wskaźników ustalonych w ust. 9.

6) Dopuszcza się zachowanie i realizację miejsc parkingowych na terenach: ul. Stefana Batorego, terenach dróg wewnętrznych (KDW), terenach alei pieszo-jezdnych (KPj); chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

7) Na terenach zieleni urządzonej (ZP) oraz na terenach usług sportu i zieleni urządzonej (US/ZP) zakazuje się lokalizowania parkingów podziemnych.

8) Na terenach zieleni urządzonej (ZP) zakazuje się lokalizowania naziemnych miejsc parkingowych poza wyznaczonymi na rysunku planu strefami lokalizacji parkingów stałych (wydzielone place parkingowe) oraz strefami lokalizacji parkingów użytkowanych czasowo (place parkingowe na czas organizacji imprez masowych).

9) Ustala się lokalizację parkingów podziemnych w miejscach wskazanych na rysunku planu w przypadku realizacji nowej zabudowy na terenach.

10) Dopuszcza się lokalizowanie parkingów podziemnych na terenach usług sportu (US), usług nauki (U-N), usług administracji (U-A) oraz na terenach dróg wewnętrznych (KDW), chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

9. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

1) Dla budynków i lokali usługowych z zakresu: administracji, biur – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 18 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków;

2) Dla budynków i lokali usługowych z zakresu: kultury, rozrywki, gastronomii albo innych nie wymienionych w pkt. 1 i 3 – nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub lokali;

3) Dla budynków i pomieszczeń usługowych z zakresu sportu, rekreacji, oświaty, zdrowia – nie mniej niż 10 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków lub pomieszczeń.


 1. Uzbrojenie terenu

1. Określa się następujące zasady przebudowy (modernizacji), rozbudowy lub budowy systemów infrastruktury na obszarze objętym planem:

1) Dla terenów parkowych ustala się: oświetlenie, odwodnienie oraz lokalizację miejsc do gromadzenia odpadów (koszy na śmiecie) w głównych alejach i placach parkowych oraz dopuszcza się: oświetlenie, odwodnienie oraz lokalizację miejsc do gromadzenia odpadów (koszy na śmiecie) w innych alejach, ścieżkach i placach parkowych.

2) Dla terenów parkowych dopuszcza się wprowadzenie urządzeń systemu monitorowania, punktów informacyjnych oraz telefonów alarmowych.

3) Dopuszcza się zaopatrzenie istniejącej i projektowanej zabudowy i obiektów z istniejących lub projektowanych sieci miejskich lub urządzeń indywidualnych zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych sieci o których mowa w ust. 2-8.

4) Dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci. Dopuszcza się przebudowę sieci magistralnych, rozbiorczych i przyłączy kolidujących z projektowaną zabudową, obiektami i zagospodarowaniem terenu.

5) Ustala się utrzymanie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających ulic, ulic wewnętrznych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz placów dla: istniejących, remontowanych, przebudowywanych (modernizowanych) i nowo-realizowanych: wodociągów, gazociągów, kabli elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, kanalizacji telefonicznej oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających ulic, ulic wewnętrznych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz placów.

6) Dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych dla sieci uzbrojenia terenu.

7) Wzdłuż przewodów infrastruktury technicznej zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi ulic, ulic wewnętrznych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz placów, a w szczególności na terenach zieleni urządzonej powinny być zlokalizowane alejki o nawierzchni utwardzonej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę i sieci wodociągowej:

1) Ustala się zaopatrzenie w wodę obiektów na terenie objętym planem z sieci wodociągowej.

2) Dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej.

3) Dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów olilgoceńskich, wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych.

4) Ustala się rezerwy terenu dla sieci wodociągowych na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic (KD), alei pieszych (KP), alei pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDW) oraz na terenach alei parkowych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków i sieci kanalizacyjnej:

1) Ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej, z uwzględnieniem pkt 6.

2) Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów ulic, alei pieszo-jezdnych, placów miejskich, dróg wewnętrznych i parkingów stałych do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub do sieci kanalizacyjnej deszczowej.

3) Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów nie wymienionych w pkt. 2, a w szczególności z terenów zieleni, alei parkowych, boisk sportowych i rekreacyjnych do gruntu albo do lokalnego układu hydrograficznego, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4) W przypadku, gdy zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania na terenach wymienionych w pkt. 3 nie jest możliwe, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z tych terenów do sieci kanalizacji ogólnospławnej lub do sieci kanalizacyjnej deszczowej.

5) Dopuszcza się lokalizowanie zbiorników retencyjnych w formie parkowych kanałów, stawów i oczek wodnych.

6) Dopuszcza się realizację systemu rozdzielczego kanalizacji: kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa, na obszarze objętym planem.

7) Ustala się rezerwy terenu dla realizacji przyłączy do nowej zabudowy oraz do zabudowy modernizowanej, remontowanej, przebudowywanej i rozbudowywanej, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic (KD), alei pieszych (KP), alei pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDW) oraz na terenach alei parkowych.

8) Wyklucza się realizację i stosowanie indywidualnych kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników bezodpływowych; nie dotyczy to przenośnych toalet lokalizowanych na czas imprez.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i sieci ciepłowniczej:


 1. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło:

 1. z miejskiej sieci ciepłowniczej zdalaczynnej.

 2. z indywidualnych urządzeń grzewczych, z zastrzeżeniem pkt. 2.

 3. w oparciu o urządzenia zasilane z miejskiej sieci gazowej lub z miejskiej sieci elektroenergetycznej.

 1. Zakazuje się zaopatrzenie istniejącej zabudowy w ciepło z indywidualnych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym.

 2. Dopuszcza się zaopatrzenie w energię istniejących i nowych budynków, obiektów i urządzeń z odnawialnych źródeł energii oraz źródeł niekonwencjonalnych w szczególności kolektorów słonecznych i pomp ciepła (źródła indywidualne).

4) Dopuszcza się zachowanie, przebudowę (modernizację), remont, likwidację istniejących obiektów i urządzeń ciepłowniczych na terenie D10.2 I-C/US/K/N/A.

5) Ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci ciepłowniczej na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic (KD), alei pieszych (KP), alei pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDW) oraz na terenach alei parkowych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazowej:

1) Ustala się zaopatrzenie w gaz zabudowy na terenie planu z miejskiej sieci gazowej.

2) Ustala się rezerwy terenu dla sieci gazowej na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic (KD), ciągów pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDW) oraz na terenach alei parkowych.

3) Sieci i urządzenia gazowe powinny być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; w szczególności:

a) linie ogrodzeń powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu,

b) szafki gazowe umieszczane w linii ogrodzenia lub na ścianie budynku i otwierane od strony ulicy, należy montować jako wbudowane w ogrodzenie lub wbudowane w ścianę budynku, tak aby ich ścianki i drzwiczki nie wystawały poza obrys ogrodzenia lub obrys ściany od strony ulicy, alei pieszej, ciągu pieszo jezdnego lub placu.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i sieci elektroenergetycznych:

1) Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów na terenie objętym planem z miejskiej sieci elektroenergetycznej.

2) Na terenach zieleni urządzonej dopuszcza się zachowanie, przebudowę istniejących stacji transformatorowych, a w szczególności ich wbudowanie w skarpę ziemną lub realizację stacji podziemnych.

3) Dopuszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych. Dopuszcza się lokalizację nowych wbudowanych stacji transformatorowych oraz wnętrzowych wolnostojących stacji transformatorowych, w tym stacji podziemnych.

4) Dopuszcza się zachowanie, przebudowę (modernizację), remont, likwidację istniejących obiektów i urządzeń stacji elektroenergetycznej na terenie D7.1 US/I-E.

5) Ustala się rezerwy terenu dla sieci elektroenergetycznych na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic (KD), alei pieszych (KP), alei pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDW) oraz na terenach alei parkowych.

6) Zabrania się lokalizowania na terenie objętym planem napowietrznych linii elektroenergetycznych.

7. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych i sieci teletechnicznych:

1) Dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na terenie objętym planem z istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub z innych sieci telekomunikacyjnych.

2) Ustala się rezerwy terenu dla sieci teletechnicznych na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic (KD), alei pieszych (KP), alei pieszo-jezdnych (KPj), placów miejskich (KP-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDW) oraz na terenach alei parkowych.

3) Zabrania się lokalizowania na terenie objętym planem nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

8. W zakresie sieci radiokomunikacyjnych:

1) Dopuszcza się zachowanie istniejących urządzeń sieci radiokomunikacyjnych.

2) Dopuszcza się instalację urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy zachowaniu następujących warunków:

a) nie dopuszcza się urządzeń w formie wolnostojących budynków i budowli,

b) nie dopuszcza się lokalizowania urządzeń na terenach zieleni urządzonej (ZP).

c) dopuszcza się sytuowanie urządzeń o wysokości nie przekraczającej 3 metrów na budynkach w taki sposób, aby urządzenia te były niewidoczne z poziomu ulicy, przy której budynek jest usytuowany.

9. W zakresie usuwania odpadów:

1) Ustala się: unieszkodliwianie odpadów poza obszarem objętym planem oraz powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów systemem zorganizowanym realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

2) Ustala się wyposażenie każdej posesji w urządzenia do zbierania oraz segregacji odpadów,

3) Ustala się lokalizowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki), na terenach zieleni, w szczególności przy głównych alejach parkowych.

4) Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki), na terenach ulic, alei pieszych, alei pieszo-jezdnych, komunikacji pieszej, placów, ulic wewnętrznych.Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna