Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiego


Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenówPobieranie 0.81 Mb.
Strona4/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

1. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie.

2. Nie dopuszcza się tymczasowego użytkowania terenów zieleni urządzonej.
Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.

Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ustala się na 0 % dla terenów objętych planem.


Tereny rekreacyjno wypoczynkowe - park oraz tereny organizacji imprez masowych.

1. Wyznacza się granicę terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku oraz terenów służących organizacji imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W zakresie kształtowania terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

Ukształtowanie parku jako ogólnodostępnego zespołu parkowo – rekreacyjno – wypoczynkowego z towarzyszącymi obiektami usługowymi;  1. Obszar parku powinien być zagospodarowany i urządzony na podstawie projektu obejmującego między innymi: wymianę posadzek i nawierzchni, zagospodarowanie i urządzenie zieleni, przebudowę infrastruktury technicznej, a w szczególności oświetlenia, oraz dobór elementów umeblowania parku i obiektów małej architektury.

  2. Ustala się lokalizację głównych wejść do terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - parku w miejscach wyznaczonych na rysunku planu oraz ustala się następujące zasady urządzenia ich otoczenia:

a) należy wyraźnie zaznaczyć w przestrzeni główne wejścia do parku poprzez:

- zorganizowanie przed nimi placyków lub otwartych terenów zieleni niskiej,

- czytelne doprowadzenie alejek do wejść od strony parku,

- szczególne urządzenie posadzek ukierunkowujące ruch pieszych i rowerzystów do parku

- wprowadzenie elementów małej architektury sygnalizujących lokalizację wejść do parku.

b) przy wejściach do parku należy zlokalizować informacje o parku, zawierające m. in. plan parku z oznaczeniem alejek i obiektów zlokalizowanych na jego terenie, opis atrakcji zlokalizowanych na terenie parku, informację o odbywających się i planowanych na terenie parku imprezach, zasady korzystania z parku.

c) przy wejściach do parku preferuje się lokalizowanie niekubaturowych pawilonów parkowych oraz punktów informacji turystycznej

d) naprzeciwko wejść do parku ustala się zorganizowanie przejść dla pieszych przez otaczające park ulice w formie przejść z sygnalizacją świetlną lub bezkolizyjnych.  1. Ustala się lokalizację zaplecza socjalnego z ogólnie dostępnymi toaletami przy obiektach sportowych i przy pawilonach parkowych;

  2. Dopuszcza się wyznaczenie terenu zaplecza technicznego dla obsługi parku.

  3. Ustala się powiązanie terenów parku po obu stronach Al. Niepodległości – m.in. poprzez zastosowanie bezkolizyjnych przejść dla pieszych o małym nachyleniu (pochylnie) porośniętych zielenią, oraz wprowadzenie nowych nasadzeń w przestrzeni al. Niepodległości.

  4. Ustala się warunki jakie powinny spełniać ogrodzenia terenów zieleni urządzonej w granicach terenów rekreacyjno wypoczynkowych – parku, zgodnie z par. 7 ust. 3.


Obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji.

Wyznacza się granicę terenów wymagających przekształceń lub rekultywacji zgodnie z rysunkiem planu, obejmującą tereny częściowo lub całkowicie zdegradowane oznaczone na rysunku planu symbolami: B1 ZP, B4.2 U-K, C1 ZP, D1.1ZP (rejon stacji benzynowej); dla wskazanych terenów:

1) Ustala się rekultywację terenów i ukształtowanie zieleni urządzonej stanowiącej część Pola Mokotowskiego, z dopuszczeniem lokalizacji amfiteatru na terenie B4.2 U-K oraz pawilonu parkowego na terenie D1.1;

2) Ustala się włączenie terenów do parku.Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe dla terenówUstalenia szczegółowe dla terenów zieleni urządzonej, terenów usług i dróg wewnętrznych (obszary A - D).

1. Ustalenia dla obszaru A1:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.1 ZP:

Symbol terenu

A1.1 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu położonego poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Ustala się ochronę zabytkowego obiektu - Stadion RKS „Skra” przy ul. Wawelska 5 (objętego ochroną w planie) i określa się ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów sąsiadujących, wg par. 9 ust. 2 pkt 1.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.2 US:Symbol terenu

A1.2 US

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, zgodnie z par. 4 ust. 3.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 100%.

- Maksymalna wysokość budynków – 20m, przy czym ustalenie nie dotyczy istniejącego budynku oraz trybun stadionu, oznaczonych na rysunku planu jako budynki do zachowania.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2;

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Ustala się ochronę zabytkowego obiektu - Stadion RKS „Skra” przy ul. Wawelska 5 (objętego ochroną w planie), wg par. 9 ust. 2 pkt 1.

- Dopuszcza się przekrycie stadionu, przebudowę trybun, przy czym ustala się zachowanie wartościowych elementów elewacji stadionu.

- Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne południowej elewacji powinno umożliwiać bezpośredni wgląd do wnętrza stadionu od strony południowej

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.3 US:Symbol terenu

A1.3 US

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, zgodnie z par. 4 ust. 3.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 100%.

- Maksymalna wysokość budynków – 20m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2;

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Ustala się ochronę zabytkowego obiektu - Stadion RKS „Skra” przy ul. Wawelska 5 (objętego ochroną w planie) i określa się ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów sąsiadujących, wg par. 9 ust. 2 pkt 1.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

4) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A1.4 US:Symbol terenu

A1.4 US

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, zgodnie z par. 4 ust. 3.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 100%.

- Maksymalna wysokość budynków – 20m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Ustala się ochronę zabytkowego obiektu - Stadion RKS „Skra” przy ul. Wawelska 5 (objętego ochroną w planie) i określa się ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów sąsiadujących, wg par. 9 ust. 2 pkt 1.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2. Ustalenia dla obszaru A2:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2.1 ZP:

Symbol terenu

A2.1 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu położonego poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.
- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A2.2 US:Symbol terenu

A2.2 US

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, zgodnie z par. 4 ust. 3.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%.

- Maksymalna wysokość budynków – 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3. Ustalenia dla obszaru A3 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A3 ZP:Symbol terenu

A3 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu położonego poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.
- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

4. Ustalenia dla obszaru A4 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu A4 US:Symbol terenu

A4 US

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, zgodnie z par. 4 ust. 3.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,2.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%.

- Maksymalna wysokość budynków – 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 30%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2; przy czym dopuszcza się ogrodzenie całego obszaru A (zespół sportowy „Skra”) jednym wspólnym ogrodzeniem.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.


Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna