Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pola mokotowskiego


B1 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1 ZPPobieranie 0.81 Mb.
Strona6/11
Data27.04.2016
Rozmiar0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

15. Ustalenia dla obszaru B1 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B1 ZP:Symbol terenu

B1 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 90%.

- Wyznacza się główne aleje parkowe.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych, za wyjątkiem pawilonów parkowych w strefach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z par. 10 ust. 8.

- Zakazuje się adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków oraz ustala się ich docelową likwidację i zagospodarowanie terenu jako teren zieleni urządzonej, zgodnie z ustaleniami planu.

- Dopuszcza się remonty istniejących budynków.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – parku jednym wspólnym ogrodzeniem, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1


- Ustala się zachowanie i ukształtowanie: głównych alei parkowych, alejek i ścieżek parkowych, terenów zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku itp.

- Dopuszcza się zagospodarowanie terenu wyznaczonej strefy lokalizacji parkingów użytkowanych czasowo (przy granicy terenu B5US/K/N/A) jako zaplecza technicznego i gospodarczego dla terenów parkowych.

- Ustala się lokalizację głównych wejść do parku oraz zorganizowanie stref wejściowych do parku w miejscach wskazanych na rysunku planu.

- Ustala się lokalizację elementów identyfikacji przestrzennej (pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb parkowych itp.) w miejscu wskazanym na rysunku planu – w rejonie planowanej przed wojną osi dzielnicy im. marszałka PiłsudskiegoSzczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Teren jest położony w zasięgu terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Przekształcenie i rekultywacja terenu, zgodnie z par. 19.

- Osie kompozycyjne i widokowe – zgodnie z par 5. ust 5Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się lokalizację zjazdu na teren B2.1 U-K od strony Al. Niepodległości zgodnie z rysunkiem planu.

- Wyznacza się strefy lokalizacji parkingów stałych, zgodnie z par. 14 ust. 8 pkt. 2 oraz strefy lokalizacji parkingów użytkowanych czasowo, zgodnie z par. 14 ust. 8 pkt. 3.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

16. Ustalenia dla obszaru B2:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B2.1 U-N:

Symbol terenu

B2.1 U-N

Przeznaczenie terenu

Tereny usług nauki, zgodnie z par. 4 ust. 7.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 1,5.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 60%.

- Maksymalna wysokość budynków – 20m, dopuszcza się zachowanie istniejących budynków wyższych.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 25%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Ustala się zjazd na teren od strony Al. Niepodległości zgodnie z rysunkiem planu.

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B2.2 ZP:Symbol terenu

B2.2 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 70%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych, za wyjątkiem pawilonów parkowych w strefach wskazanych na rysunku planu, zgodnie z par. 10 ust. 8.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu położonego poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.


- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Ustala się lokalizację zjazdu na teren B2.1 U-K od strony Al. Niepodległości zgodnie z rysunkiem planu.

- Wyznacza się strefy lokalizacji parkingów stałych, zgodnie z par. 14 ust. 8 pkt. 2.


Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

3) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B2.3 ZP:Symbol terenu

B2.3 ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 2.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 70%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Dopuszcza się ogrodzenie terenu położonego poza granicami terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z par. 7 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2.

- Ustala się zachowanie placu wejściowego do budynku biblioteki dostępnego od strony głównej alei parkowej.

- Powierzchnie przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki, wg par. 10 ust. 7.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Informuje się, że na terenie znajduje się pomnik przyrody: zgrupowanie 13 głazów narzutowych (krąg megalityczny) przy głównym wejściu do budynku Biblioteki Narodowej przy Al. Niepodległości 13.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.
- Zagospodarowanie miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki odprowadzenia ścieków, oświetlenia i usuwania odpadów oraz monitoringu, zgodnie z par. 15 ust. 1, 3, 6, 7, 8, 9.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Zakazuje się lokalizowania miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu zieleni urządzonej.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

17. Ustalenia dla obszaru B3:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B3.1 U-Z/K/O:

Symbol terenu

B3.1 U-Z/K/O

Przeznaczenie terenu

Tereny usług zdrowia i opieki społecznej, kultury, oświaty, zgodnie z par. 4 ust. 8.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 0,3.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 15%.

- Maksymalna wysokość budynków – 10m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 80%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zakazuje się lokalizowania parkingów podziemnych.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B3.2 US/ZP:Symbol terenu

B3.2 US/ZP

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu i zieleni urządzonej, zgodnie z par. 4 ust. 4.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 50%.

- Zakazuje się lokalizowania zabudowy i obiektów kubaturowych.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu

- Zasady rozmieszczania reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wg par. 8 ust. 2 i 4, ust. 6 pkt 1, 2 i 4.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.
- Zasady kształtowania miejsc i przestrzeni publicznych, wg par. 10.

- Zakazuje się lokalizowania parkingów podziemnych.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Dopuszcza się lokalizowanie miejsc parkingowych.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

18. Ustalenia dla obszaru B4:

1) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B4.1 U-Z/K/O:

Symbol terenu

B4.1 U-Z/K/O

Przeznaczenie terenu

Tereny usług zdrowia i opieki społecznej, kultury, oświaty, zgodnie z par. 4 ust. 8

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 0,6.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 30%.

- Maksymalna wysokość budynków – 10m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 60%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Zakazuje się lokalizowania parkingów podziemnych.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

2) Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B4.2 U-K:Symbol terenu

B4.2 U-K

Przeznaczenie terenu

Tereny usług kultury, zgodnie z par. 4 ust. 5.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 0,4.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 25%.

- Maksymalna wysokość budynków – 10m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – 60%.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Plan dopuszcza lokalizację amfiteatru w formie obiektu terenowego lub obiektu przekrytego;


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.

- Teren jest położony w całości w zasięgu terenów rekreacyjno wypoczynkowych - parku, zgodnie z ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Teren jest położony w zasięgu terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami par. 18 ust. 2.

- Przekształcenie i rekultywacja terenu, zgodnie z par. 19.

- Zakazuje się lokalizowania parkingów podziemnych.


Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.

19. Ustalenia dla obszaru B5 - ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu B5 US/K/N/A:Symbol terenu

B5 US/K/N/A

Przeznaczenie terenu

Tereny usług sportu, kultury, nauki, administracji, zgodnie z par. 4 ust. 9.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Maksymalna intensywność zabudowy dla terenu – 2,0.

- Maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu – 100%.

- Maksymalna wysokość budynków – 12m.

- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla terenu – nie określa się.

- Geometria dachu – wg par. 12 ust. 3.

- Ogrodzenia – wg par. 7 ust. 1 i 2.

- Linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ogranicze-nia w użytkowaniu

- Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, remont istniejącej stacji benzynowej oraz istniejącej stacji obsługi samochodów.

- Zasady ochrony środowiska, wg par. 8.

- Teren położony w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy, wg par. 8 ust. 6.

- Zasady rozmieszczania reklam, słupów ogłoszeniowych, szyldów i MSI, wg par. 6.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych, wg par. 11.

- Zasady scalania i podziału nieruchomości, wg par. 13.Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną

Warunki zaopatrzenia w wodę, w ciepło, w gaz i energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, dostęp do sieci teletechnicznych oraz usuwanie odpadów – wg par. 15.

Zasady obsługi terenu komunikacyjne

- Warunki obsługi komunikacyjnej – wg par. 14.

- Wskaźniki miejsc parkingowych – wg par. 14 ust. 9.Warunki tymczasowego zagospodarowania

Warunki tymczasowego zagospodarowania – wg par. 16.

Stawki procentowe

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości – 0%.


Pobieranie 0.81 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna